Økt vekst i oppdrettsnæringen

Foto: colourbox.com
Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

Rogaland Høyre ser svært positivt på nye muligheter for norsk oppdrettsnæring og ber om at regjeringen fremmer initiativ som kan stimulere til mer vekst fremover.

 

Rogaland Høyre mener næringen trenger en ny og mer forutsigbar og fremtidsrettet havbrukspolitikk, for å oppnå en bærekraftig utvikling og vekst.

 

Saksbehandling og byråkrati tar lang tid for de som søker om utvidelser på land og til sjøs. Dette skyldes overlappende ansvarsområder, ikke koordinert regelverk samt lav prioritering hos forvaltningen, utover Nærings- og Fiskeri departementet sitt ansvarsområde. Høyre ønsker en forenkling av byråkratiet.

 

For å sikre rekruttering til næringen vil Rogaland Høyre støtte utviklingen av den videregående utdanningen innen havbruk i samarbeid med omkringliggende høyteknologi og offshore-bedrifter.

Rogaland Høyre ønsker å ta i bruk ny foredlingsteknologi og benytte alt restråstoff, for å sikre arbeidsplasser i Norge.

 

Rogaland Høyre vil:

·         stimulere til forskning og innovasjon i blå sektor

·         revidere lovverk, forskrift og fordeling av myndighetsansvar for en mer effektiv saksbehandling og slik at det blir i samsvar utviklingen og fremtidens utfordringer

·         stimulere til å ta i bruk de mest effektive og bærekraftige løsninger ved tildeling av nye konsesjoner

·         at produksjon av fisk skal være miljøvennlig og bærekraftig

·         øke rekruttering til den videregående havbruksutdanningen i Rogaland ved Strand videregående skole

·         jobbe for å sikre industriarbeidsplasser langs kysten ved å stimulere til bruk av ny foredlingsteknologi og bruke restråstoff fra fiskeri og havbruk til nye produkter.

·         ha bedre samordning av statlige etater og raskere avklaring av saker. Maksimal behandlingstid på opplagte saker bær være seks måneder

·         at Sjøfartsdirektoratet utvikler et bedre regelverk for oppdrettsanlegg i åpne farvann