Økt vekst i oppdrettsnæringen

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

RogalandHøyre ser svært positivt på nye muligheter for norsk oppdrettsnæring og ber omat regjeringen fremmer initiativ som kan stimulere til mer vekst fremover.

RogalandHøyre mener næringen trenger en ny og mer forutsigbar og fremtidsrettethavbrukspolitikk, for å oppnå en bærekraftig utvikling og vekst.

Saksbehandlingog byråkrati tar lang tid for de som søker om utvidelser på land og til sjøs. Detteskyldes overlappende ansvarsområder, ikke koordinert regelverk samt lavprioritering hos forvaltningen, utover Nærings- og Fiskeri departementet sittansvarsområde. Høyre ønsker en forenkling av byråkratiet.

For åsikre rekruttering til næringen vil Rogaland Høyre støtte utviklingen av den videregåendeutdanningen innen havbruk i samarbeid med omkringliggende høyteknologi ogoffshore-bedrifter.

RogalandHøyre ønsker å ta i bruk ny foredlingsteknologi og benytte alt restråstoff, forå sikre arbeidsplasser i Norge.

RogalandHøyre vil:

· stimulere til forskning oginnovasjon i blå sektor

· revidere lovverk, forskrift ogfordeling av myndighetsansvar for en mer effektiv saksbehandling og slikat det blir i samsvar utviklingen og fremtidens utfordringer

· stimulere til å ta i bruk demest effektive og bærekraftige løsninger ved tildeling av nye konsesjoner

· at produksjon av fisk skal væremiljøvennlig og bærekraftig

· øke rekruttering til den videregåendehavbruksutdanningen i Rogaland ved Strand videregående skole

· jobbe for å sikre industriarbeidsplasserlangs kysten ved å stimulere til bruk av ny foredlingsteknologi og brukerestråstoff fra fiskeri og havbruk til nye produkter.

· ha bedre samordning avstatlige etater og raskere avklaring av saker. Maksimal behandlingstid påopplagte saker bær være seks måneder

· at Sjøfartsdirektoratet utvikler et bedreregelverk for oppdrettsanlegg i åpne farvann