Resolusjon om pelsdyrnæringen

Rogaland Høyre er bekymret for konsekvensene av å avvikle pelsdyrnæringen.

Rogaland Høyres fylkesårsmøte vedtok følgende resolusjon 25. februar:

I Norge er det i dag rundt 250 pelsdyrfarmer, omtrent 70 av disse er i Rogaland. Rogaland er det fylke i Norge med flest pelsdyrfarmer. Pelsdyroppdrett er en viktig distriktsnæring som har gitt arbeidsplasser.

I januar 2017 vedtok Stortinget nye og strengere regler for pelsdyrhold i Norge i forbindelse med vedtaket om en bærekraftig fremtid for næringen. Stortingsflertallet ble dannet av Høyre, FrP, SP og KrF. Senere i 2017 vedtok Høyres Landsmøte å tillate en pelsdyrnæring «basert på strenge dyrevelferdsmessige kriterier». Disse reglene er i ferd med å implementeres med de kostnader som allerede er påløpt. Det er flere eksempler på bønder som har startet opp pelsdyrproduksjon etter Stortingsvedtaket fordi de har ansett det som trygt etter en omfattende prosess som ble landet med vedtaket i Stortinget i fjor. Det er også bønder som har investert i flere og nyere bygg som følge av vedtaket.

Den nye regjeringsplattformen mellom Høyre, FrP, og Venstre som ble kunngjort 14. Januar 2018 slår fast en styrt avvikling av pelsdyrnæringen de neste årene etter påtrykk fra Venstre. Rogaland Høyre er opptatt av å føre en forutsigbar næringspolitikk, og er derfor bekymret for konsekvensene av å avvikle næringen innen årsskifte 2024/2025.

Næringen gir mange arbeidsplasser i vår region både direkte og indirekte. Den bidrar også til en god ressursutnyttelse, hvor fiske- og slakteriavfall kan videreforedles til fôr. Rogaland pelsdyrfôrlag SA (RP) er det største produksjonsanlegget i landet. I 2016 var produksjonen 25,5 tusen tonn, og sysselsatte 22 årsverk. Dette anlegget leverer fôr til oppdrettere i Vest Agder, Rogaland og Hordaland. RP tar imot restprodukt fra landbruks og fiskeris produksjons- og foredlingsanlegg. Dersom destruksjon er alternativet til pelsdyrfôr vil leverandørene til RP gå fra å ha inntekter på 55 mill. kroner til å bli en utgiftspost på nærmere 50 mill. kroner ifølge Rogaland Bondelag. Det gir et negativt resultat på over 100 mill. kroner for leverandørene av råstoffet.

Pelsdyrnæringen er en viktig næring og tilleggsnæring. Rogaland Høyre frykter derfor at mange vil finne det vanskelig å finne nytt levebrød basert på pelsdyrgårdens ressurser om næringen avvikles. Dette vil også ha samfunnsmessig utslag blant annet på kommuneøkonomi som følge av reduserte inntekter og redusert aktivitet.

Rogaland Høyre mener at:

  • Høyre skal føre en forutsigbar næringspolitikk.
  • Pelsdyrnæringen må få en ordentlig og forutsigbar behandling videre.
  • Kompensasjonsordninger etableres for å sikre at de familier som rammes ikke blir skadelidende som følge av bortfall av inntekter og verdi av investeringer. Videre at fôrprodusenter og andre fellesfunksjoner må kompenseres for økonomiske negative utslag i en avviklingsperiode.
  • Det må tas hensyn til at oppdretter i avviklingsfasen kan oppleve likviditetsmessige utfordringer.
  • Det må tas initiativ overfor de andre regjeringspartiene om å reforhandle punktet i Jeløya-avtalen om nedlegging av pelsdyrnæringen.