Rogaland Høyre vil ha flere unge i arbeid

Unge arbeidstakere er en verdifull ressurs og utgjør fremtidens arbeidskraft. Rogaland Høyre vil legge til rette for å få flere unge ut i arbeid.

Nedgangen i olje- og gassindustrien har rammet Rogaland spesielt hardt. Ved utgangen av 2016 var det litt over 11.600 arbeidsledige i fylket. Det er mange som på ulike måter må takle en passiv hverdag de slett ikke ønsker. Unge arbeidstakere er en verdifull ressurs og utgjør fremtidens arbeidskraft.

Stor kamp om ledige stillinger utgjør en ekstra utfordring for de unge uten erfaring som skal inn på arbeidsmarkedet for første gang. Det er nødvendig med en god rådgivningstjeneste som kan kartlegge evner og motivasjon for en målrettet veiledning rettet mot hver enkelt elev.

God psykisk helse er viktig for god livskvalitet i hverdagen og i arbeidslivet. Det er viktig å sikre en relevant og god førstelinje for psykisk helsevern gjennom skoleløpet. Tilgang på helsesøstre og en god skolehelsetjeneste er viktig for forebygging og å ta tak i utfordringer på et tidlig stadie.

Krav om aktivitetsplikt til de under 30 år er et viktig virkemiddel for å unngå passivitet. Det er i dag mørketall rundt en gruppe ungdom som ikke er registrert i skole, ikke registrert i arbeidslivet eller som mottar sosialhjelp. Dette er også en gruppe som må kartlegges for å iverksette tiltak for aktivitet.

Rogaland Høyre vil:

  • Sikre en god rådgivningstjeneste som veileder ungdommen til å komme på rett studieprogram for best mulig gjennomgjøring av skolegang og læretid.

  • Styrke Yrkesfaglig fordypning (YFF) gjennom bedre samhandling mellom skoler og lokalt næringsliv.

  • Sikre en relevant og god førstelinjetjeneste for psykisk helsevern for ungdom.

  • At bedrifter og det offentlige må tilby flere arbeidspraksisplasser, og etablere flere læreplasser.

  • Fortsette å øke lærlingtilskuddet, opp mot kostnadene til skoleplass.

  • At alle kommuner bør ha en målsetning om minst 2 lærlingplasser per tusen innbyggere i kommunale virksomheter og selskaper.

  • At statlige virksomheter øker sitt inntak av lærlinger.

  • Kartlegge ikke-registrert ungdomsledighet, såkalte «neetere».

  • Fortsette å øke tilbudet for ungdomsbedrifter på videregående skoler.


Resolusjon vedtatt på Rogaland Høyres fylkesårsmøte 29. januar.