Rogaland Høyres nominasjonsprosess for Fylkestingsvalget 2023

Arbeidet med å finne 53 kandidater til Rogaland Høyres fylkestingsvalgliste 2023 – 2027 har startet! Rogaland Høyres nominasjonskomite ble nedsatt av fylkesstyret 04.02.22 og avholdt konstituerende møte 22.02.22. Her kan du lese mer om vår prosess og arbeidet fremover.

Rogaland Høyres Nominasjonsmøte avholdes 19. november 2022, sted ikke avklart. innkalling sendes ut til foreningenes valgte delegater senest 4 uker før møtet.

Nominasjonskomiteen oppfordrer foreningene til å overholde alle frister og formaliteter for at prosessen skal gå riktig for seg og at komiteen kan levere en god liste til rett tid. Et nominasjonshefte til hjelp i prosessen på fylkesnivå vil bli sendt ut til våre foreninger. Komiteen innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite. Alle innstilte kandidater skal signere forpliktende kandidatavtale.

Forslag på kandidater sendes til Rogaland@Hoyre.no. Siste frist for å foreslå kandidater er satt til 1. september.

Er det noe du lurer på i forbindelse med nominasjonen, kontakt:

Rogaland Høyres nominasjonskomité
Karl Stefan AfradiNominasjonskomiteleder, Sola
Aase SimonsenKarmøy
Børge AanestadStavanger
Elin SandsmarkSokndal
Filippo BallarinSauda
Margret HagerupTime
Sjur RisangerHaugesund
Rigmor HüffmannSenior Høyre
Kornelius VoldUnge Høyre
Daniel AamodtFylkessekretær

Datoplan for nominasjonsprosessen på fylkesnivå

Dato 2022SakFrist
4. februar

Nedsettelse av nominasjonskomite:
Fylkesstyret oppnevner nominasjonskomité og nominasjonskomiteleder og vedtar en overordnet datoplan for hele nominasjonsprosessen.
Nedsettes senest innen 1. mars
4. februar

Fylkesstyret fastsetter dato for Rogaland Høyres Nominasjonsmøte: 19. november kl. 14.30 – 18.30. Sted ikke avklart.Fastsettes senest innen 1. mars
22. februar
Konstituerende møte for nominasjonskomiteen: Nominasjonskomitemedlemmene signerer erklæring om taushetsplikt. Medlemmer av nominasjonskomiteen kan ikke selv være kandidater til valglisten. Komiteen utarbeider en fullstendig datoplan for nominasjonsprosessen som gjøres alminnelig kjent ute i organisasjonen. 
Mars

Rett etter konstituerende møte tilskrives sittende representanter og vararepresentanter med spørsmål om de ønsker gjenvalg.Svarfrist innen 15. juni
Mars
Organisasjonsledd og medlemmer inviteres til å komme med forslag på kandidater.   Offentlig oppfordring om å komme med navneforslag til listen via nettside, sosiale medier m.m.Svarfrist innen 1. septemberMars/ April

Fylkessekretær utarbeider nominasjonshefte til hjelp i prosessen på fylkesnivå for foreningsledere som inneholder retningslinjer, datoplan, frister, sjekkliste, nødvendige skjemaer til hjelp for å overholde alle frister og formaliteter, slik at prosessen skal gå riktig for seg og at komiteen kan levere en god liste til rett tid. 
Juni

Sittende representanter og vararepresentanters svar gjøres kjent for medlemmer og på Rogaland Høyres nettside m.m.Etter 15. juni

Juni
Nominasjonskomitemøte:
Gjennomgang av innkommende navneforslag og svar fra sittende representanter. Nominasjonskomiteen arbeider selv frem forslag på aktuelle kandidater. Alfabetisk liste over foreslåtte kandidater utarbeides.
 
September

Alfabetisk navneliste over foreslåtte og standard kandidatavtale sendes ut til foreslåtte med spørsmål om de ønsker å stå som listekandidat eller ikke. Nominasjonskomiteen står fritt i sitt arbeid med det endelige listeforslaget og at et ja til valgvillighet gir ikke nødvendigvis en plass på listen.Svarfrist innen 10. september.
12. septemberAlfabetisk liste over valgvillige kandidater sendes ut til foreningene.Frist 12, september
Fra 13. september – 1. oktober
Prøvenominasjon:
Rogaland Høyres sideorganisasjoner og lokalforeninger avholder partimøter med rådgivende prøvenominasjon og sender prioritert liste over valgvillige kandidater til nominasjonskomitéen. På samme møte velger lokalforeningene delegater m/vara til Rogaland Høyres Nominasjonsmøte.
Frist for innsending av protokollutskrift fra partimøte: 3. oktober

Resultater fra prøvenominasjon legge fortløpende ut på nettsidene.

Fra 22. september – 1. oktober
Elektronisk rådgivende urnominasjon:
Alle betalende Høyremedlemmer i Rogaland, samt betalende Unge Høyre medlemmer som har stemmerett ved valget, får anledning til å prioritere de valgvillige kandidatene i en elektronisk rådgivende urnominasjon.
Frist 1. oktoberSeptember/ oktober


Intervju av aktuelle kandidater:
Nominasjonskomiteen innkaller aktuelle valgvillige kandidater til intervju med vekt på kandidatrollen, kartlegging av opplæringsbehov og andre forhold som kan være relevant å vite.
 
Oktober

Resultatet fra rådgivende urnominasjon gjøres kjent for medlemmer på Rogaland Høyres nettside.Etter 1. oktober
OktoberNominasjonskomitemøte:
Endelig prioritert liste, nominasjonskomiteens innstilling, utarbeides på bakgrunn av egne vurderinger og resultatene fra rådgivende prøvenominasjon og urnominasjon.
 
Oktober

Innkalling til Nominasjonsmøtet med dagsorden, tid og sted sendes ut til lokalforeningenes valgte delegater. Det er ingen selvskrevne delegater til Nominasjonsmøtet. For å ha stemmerett må en ha vært medlem i minst 4 uker og ha betalt kontingent før møtet begynner, samt ha stemmerett ved det valget det nomineres til.Innen 21. oktober, senest fire uker før nominasjonsmøtetOktober/ NovemberNominasjonskomiteens innstilling offentliggjøres og legges ut på Rogaland Høyres nettside og SoMe, sendes til listekandidatene, foreningene og sideorganisasjonene.Senest 4. november, 14 dager før Nominasjonsmøtet
19. November – Sted ikke avklart.

Rogaland Høyres Nominasjonsmøte:
Fylkesleder åpner møtet, fylkesstyret innstiller på møteleder. Nominasjonsmøtet kan gi kandidater som ikke er valgt som delegater observatørstatus med talerett.  

Dagsorden:
1. Åpning av nominasjonsmøtet.
2. Fastsetting av antall stemmeberettigede delegater til stede.
3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og voteringsreglement.
4. Valg av møteleder og referent.
5. Spørsmål om åpent/lukket møte.
6. Valg av tellekorps.
7. Valg av to delegater til å underskrive protokollen.
8. Nominasjonskomiteens redegjørelse og presentasjon av kandidatene.
9. Nominasjon av kandidater til Rogaland Høyres Fylkestingsvalgliste 2023 – 2027
10. Valg av to tillitspersoner for valglisten som må være styremedlemmer for Rogaland Høyre (AU) og ha stemmerett i valgdistriktet.
11. Nominasjonsmøtets godkjenning av at fylkesstyret gis fullmakt til å supplere listene ved ev. frafall.
Avholdes innen 1. desember i mellomvalgår


19.11.22 – 31.03.23
kl. 12.00
Tillitsvalgte for listen er kontaktpersoner overfor myndighetene og sørger for at valglisten blir innlevert, stemplet og godkjent av valgstyret for Rogaland fylkeskommune innen fristen.Innen 31. mars 2023 kl. 12.00