Høyre foreslår kollektivpakke på 100 millioner

Høyre la i dag frem sitt forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 for Rogaland fylkeskommune.Rogaland skal være en attraktiv og bærekraftig region

Gruppeleder Ole Ueland var svært fornøyd da han la frem Høyres budsjettforslag;

– Et av de viktigste tiltaket for et med bærekraftig Rogaland er at flere reiser kollektivt i hele fylket, og at biltrafikken slik reduseres. Det er en positiv vekst innenfor kollektivtrafikken som må fortsette. Det settes derfor av betydelige friske midler i budsjettet til en kollektivpakke, som kommer i tillegg til det som allerede brukes i dag. 50 millioner fra reforhandlet byvekstavtale til takstreduksjoner og 50 millioner fra fylkesbudsjettet, totalt 100 millioner, skal blant annet sikre:

  • Lavere priser på enkeltbilletter og kollektivkort i storbyområdet.
  • At bysykkelordningen blir tilgjengelig i kollektivkortene.
  • Sikre gode overganger mellom buss, tog, båt og sykkel.
  • Utvidelse av tilbudet med 10-kroners billett til flere deler av fylket der dette kan gjøres etter modell fra ordningen i Haugesund og Egersund.
  • Ingen kutt i hurtigbåttilbudet i Rogaland.
  • Utvidelse av «Hent-meg» ordningen til flere deler av fylket med lav befolkningstetthet.
  • Bedre frekvens på flere bussruter.

Andre viktige satsingsområder for Rogaland Høyre vil være å sikre at elevene våre har nok kontaktlærere, samt å styrke Sommerskolen, Skoleskipet Gann og studieforbundene. Særlig trekker Ueland frem Sommerskolen som en viktig satsing;

– Sommerskolen ble opprettet etter forslag fra Høyre i 2009 og har vært et særdeles vellykket tilbud som har endret karakterene til store deler av deltakerne gjennom hardt arbeid et par sommeruker. Tilbud med sommerskole for elever med karakteren 1 ble fra juli 2019 utvidet til å også omfatte elever i studiespesialiserende utdanningsprogram og elever med ikke vurdering (IV) i begge utdanningsprogram. Dette gjør at flere får en ekstra mulighet til å fullføre videregående opplæring, sier Ueland.

Det er også satt av midler til å redusere ventetiden og etterslepet på regionale idrettsanlegg.

Rogaland skal være et godt fylke å bo, jobbe og leve i. Vi er avhengige av trygge lokalsamfunn, attraktive arbeidsplasser, nyskapende næringsliv, god fremkommelighet og et mangfoldig kulturliv. Derfor er det viktig at fylkeskommunen er en leverandør av gode tjenester og en tilrettelegger for utvikling og mangfold i hele fylket.

Du kan lese hele budsjettet her: