Rogaland Høyre: Innsats for ungdom

Rogaland Høyre vil arbeide for at alle barn skal ha en trygg oppvekst. Skolene blir en viktig arena for å fange opp og hjelpe unge med utfordringer.

Rogaland Høyres årsmøte vedtok 20.01.19 følgende resolusjon:

Innsats for ungdom

Rogaland Høyre vil arbeide for at alle barn skal ha en trygg oppvekst. Skolene blir en viktig arena for å fange opp og hjelpe unge med utfordringer.

Ungdomog psykiske lidelser

Andelen ungdom som strever med psykiske plager er høy. Det er viktig at skolen jobber forebyggende, samtidig som de har god kompetanse til å fange opp de som strever så mye at de har behov for henvisning til hjelpeapparat i eller utenfor skolen.

Rogaland Høyre vil:

 • Prioritere kompetanseheving blant lærere innen temaet psykisk helse.
 • Jobbe for mer PPT-ressurser ut i skolene.


Hjelpe ungdom til å ivareta egen helse

Ungdom som har fylt 16 år er selvstendig opp mot helsevesenet. Mor og far har ikke lenger innsynsrett i journaler fra lege og annet helsepersonell. Rogaland Høyre ønsker at ungdom lettere skal kunne benytte seg av tiltrengt tilbud.

Rogaland Høyre vil:

 • Flytte egenandelsgrensen i helsetjenesten fra 16 til 18 år.
 • At attestering av fravær godkjennes som konsultasjon. Det vil fjerne den økonomiske belastningen for elevene på grunn av fraværsgrensen.

Ungdomog rus

Høyre skal jobbe for en helhetlig narkotika- og ruspolitikk med økt fokus på forebygging. Gjennom kunnskapsstyrt forebygging er det et mål at så få ungdommer som mulig skal bruke narkotika og misbruke rus. Skolene er en av våre viktigste forebyggingsarenaer, både for å gi kunnskap til å gjøre kloke valg og for å kunne fange opp elever som har en problematisk rusbruk. Målet er å gi hjelp så tidlig som mulig. Det er lite fokus på rusproblematikk i lærerutdanningen og undersøkelser viser at lærere opplever at de har manglende kunnskapsgrunnlag om rus i møte med elevene. Skolene må derfor jobbe tverrfaglig for å forebygge rus blant unge.

Rogaland Høyre vil:

 • ikke legalisere bruk og besittelse av narkotika. Politiet kan fortsatt avdekke bruk og besittelse og jobbe forebyggende, særlig blant ungdom. Dette er ikke til hinder for mer vekt på skadereduksjon.
 • at lærere, ansatte og foreldre skal få god opplæring og kompetanse til å forebygge og forhindre rusmisbruk.
 • Sikre god oppfølging og veiledning for foreldre med barn som ruser seg.
 • at det skal bli likere rutiner og muligheter for hjelp og oppfølging i alle kommuner.
 • sikre godt samarbeid mellom politi og skolene for å forebygge og identifisere hvor narkotikaen kommer fra.


Ungdom og spillavhengighet

Dagens unge opplever i stadig høyere grad av avhengighet til internett og internettbaserte dataspill. I verste fall kan det føre til at de gir opp jobb, skole og alt sosialt liv.

I flere andre land er det opprettet egne behandlingssteder for dem som har blitt avhengige av internett. Rogaland Høyre er opptatt av å unngå at en slik utvikling eskalerer.

Rogaland Høyre vil:

 • øke kompetanse om spillavhengighet hos foreldre, helsetjenesten og lærere.
 • tilby hjelp til elever som er spilleavhengige.


Ungdomog arbeid

Høyre er opptatt av at ungdom tidlig skal få arbeidserfaring. Det gir mestringsfølelse og en opplevelse av å være til nytte. Dagens regelverk begrenser dette ved at det settes høye aldersgrenser for mange arbeidsoppgaver.

Rogaland Høyre vil:

 • At det offentlige skal legge til rette for flere arbeidsplasser for unge.
 • Øke lærlingtilskuddet og innføre mer praksis for elever i yrkesfag.
 • Styrke elevenes kontakt med arbeidslivet, gjennom mer utplassering i videregående.
 • Ta initiativ til en oversikt over bedrifter som er på utkikk etter ungdom til jobber og oppdrag.
 • Være positive til tettere samarbeid med småjobbsentralene.
 • Legge til rette for at ungdom kan starte sin egen bedrift ved hjelp av juridiske representanter (eks. foreldre).