Rogaland Høyre ønsker et bedre totalforsvar og et styrket landforsvar

Fra nå og fram til 2025 skal vårt forsvar styrkes med landmakten som en viktig grunnmur. Målsettingen skal være å ha en styrket beredskap og et slagkraftig landforsvar, som kan samhandle og utføre effektive operasjoner sammen med Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Rogaland Høyres årsmøte vedtok 20.01.19 følgende resolusjon:

Bedre totalforsvar og et styrket landforsvar

Forsvaretav landet og innbyggerne er statens viktigste oppgave. Tradisjonelt hartrusselbildet omhandlet angrep fra fremmede stater, men i stadig større gradhandler forsvar også om beredskap mot andre trusler som terror, cyberangrep ognaturkatastrofer.

Vårt militære forsvar har i dag definerte oppgaver, og den store utfordringen er til enhver tid å ha tilstrekkelige og troverdige kapasiteter til å kunne utføre de oppgaver som kreves.

Regjeringen er i gang med å bygge opp Forsvaret. Samtidig er målsettingen om å øke forsvarsutgiftene til ca. 2 % av BNP fremdeles ikke nådd. Det vil være naturlig at en betydelig del av den fremtidige økonomiske styrkingen tilfaller landforsvaret i form av Hæren og Heimevernet.

Vårt militære forsvar må inngå i et totalforsvar med politi, helsevesen og andre enheter som har som oppgave å trygge samfunnet. Samhandling og integrerte kapasiteter er vesentlig. Beredskapen for å trygge landets grenser mot inntrengere må være til stede og vi må være klar til innsats ved katastrofer som truer landet.

Fra nå og fram til 2025 skal vårt forsvar styrkes med landmakten som en viktig grunnmur. Målsettingen skal være å ha en styrket beredskap og et slagkraftig landforsvar, som kan samhandle og utføre effektive operasjoner sammen med Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

RogalandHøyre vil:

 • Starte opptrappingen av forsvarsbudsjettet til 2 % av BNP og holde fast ved at minst 20 % av budsjettet skal brukes til investering
 • Sikre et forsvar med høy beredskap, regionalt nærvær, utholdenhet og kompetanse til å motta allierte forsterkninger, og herunder jevnlig gjennomføre NATO-øvelser
 • Sikre at beredskapsplaner til Forsvaret samordnes med andre nasjonale innsatsstyrker som politi, sivilforsvar og helsevesen.
 • Bygge et troverdig og strekt landforsvar, som virker avskrekkende og kan slå tilbake inntrengere
 • Styrke den allmenne verneplikten og sikre god implementering av personell- og befalsordningen
 • Stille klare krav til offiserskorpset hva angår utdanning, egnethet og kompetanse.
 • Sikre soldatene tilstrekkelig grunnleggende militær soldatutdanning og modernisere opplæringen i takt med innføring av nye systemer og våpen
 • Gjøre nødvendige oppgraderinger av mannskapsforlegningene i Forsvaret
 • Bidra med deltagelse i NATO og FN operasjoner for å være en pådriver for menneskerettigheter, utvikling og global fred.
 • Sikre et forsvar med ledende posisjon innen cyber.
 • Styrke samarbeidet mellom akademia, næring og forsvar for å utvikle forsvarsteknologi tilpasset et moderne trusselbilde.