Rogaland Høyre ønsker nasjonal oppreisningsordning for barnevernsbarn

Rogaland Høyre ønsker en nasjonal oppreisningsordning for barnevernsbarn etter 1993, slik at en sikrer mest mulig likebehandling for barn som har lidd betydelig overlast i barnevernets omsorg eller på grunn av manglende inngripen.

Rogaland Høyres årsmøte vedtok 20.01.19 følgende resolusjon:

Nasjonal oppreisningsordning for barnevernsbarn

Det har vært mye oppmerksomhet rundt ulike ordninger og forskjeller i behandlingen av barnevernsbarn. Som regel dreier det seg om mangelfull eller feil oppfølging fra det offentlige etter at sakene har vært til behandling hos barnevernet.

Det er kommunene som har ansvaret for at tilbudet som gis er tilstrekkelig. Barnet må ikke påføres ytterligere skade som følge av barnevernets inngrep. Barnet må også sikres tilstrekkelige tiltak for å avbøte omsorgssvikt.

I enkelte saker har det offentlige sviktet sin oppgave og barnet har lidd betydelig skade. Da er det viktig at det ikke er offerets økonomiske kapasitet som avgjør om erstatning skal kunne søkes ved sivilt søksmål.

Det er en stor påkjenning for den enkelte å følge dette opp gjennom søksmål, og eventuell bevisførsel tar gjerne mange år etter de selv er blitt voksne. Følgene av skader påført tidlig i livet varer ofte livet ut.

I Rogaland deltok 19 kommuner i kommunal oppreisningsordning for barnevernsbarn med saker fram til 1993. Arbeidet var ledet av Stavanger kommune og ble håndtert gjennom en nemndordning med uavhengig behandling av enkeltsaker og lav terskel for å melde saker inn. Det må anses som en vellykket ordning.

Vi ønsker en nasjonal likebehandling av saker som dette, på samme måte som vi har en pasientskadeerstatningsordning.

RogalandHøyre vil:

  • At det så raskt som mulig opprettes en nasjonal oppreisningsordning for barnevernsbarn etter 1993, slik at en sikrer mest mulig likebehandling for barn som har lidd betydelig overlast i barnevernets omsorg eller på grunn av manglende inngripen