Skattlegging av vannkraftverk – gi bedre rammevilkår

Rogaland Høyre ønsker å videreføre gode rammevilkår og legge til rette for videre forutsigbarhet, både for bransjen og kommunene.

Uttalelse fra Rogaland Høyre — vedtatt i fylkesstyret 28.11.2019

Et oppnevnt utvalg har sett på skattlegging av vannkraftverk (NOU 2019:16).

I mandatet fremgår det at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og fremme forslag til nødvendige endringer for å fjerne disse hindre.

En samlet kraftbransje («storkraften og småkraften») og en samlet kommunesektor har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har fått etter endringene i 2007 som er problemet, og ikke de kommunale ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine anbefalinger rundt en avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene.

Distriktskommunene i Rogaland har båret sin del av belastningen av vannkraftutbygging. Kommunene har godtatt denne belastningen, bl.a. ved at det gjennom lovpålagt konsesjonskraft og konsesjonsavgiftsordninger er stilt årlige og sikre kompensasjonsordninger. Rogaland Høyre mener at forslagene om å avvikle kommunenes konsesjonsbaserte ordninger er i strid med den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom storsamfunn og de distrikt som har avstått sine naturressurser, dersom Staten skal ta inn det som tas fra kommunene gjennom øket grunnrenteskatt.

Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Dagens kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at kommuner som avstår sine naturressurser har et legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar med i kraftutbyggingen. Kraftbransjen viser til at det er innretningen på grunnrenteskatten som hindrer at samfunnsøkonomiske energitiltak blir gjennomført, og ikke de kommunale inntektsordningene.

Utvalget foreslår derimot å skjerpe grunnrenteskatten og å inkludere småkraft i skattegrunnlaget for grunnrente.

Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede investeringer – tvert imot.

Rogaland Høyre mener grunnrenteskatten må endres slik at den bare beskatter superprofitten.

Den utfordringen utvalget ble gitt av regjeringen, var å finne skatte- og avgiftsregler som vil fremme samfunnsøkonomiske investeringer i vannkraftsektoren. Det aller meste av vår vannkraft er bygget ut, men det gjenstår noen mindre utbyggingsmuligheter, og i tillegg må eldre vannkraftanlegg vedlikeholdes og opprustes. I tillegg er det rundt 350 småkraftkonsesjoner som så langt ikke har blitt bygget ut. Det er rammevilkårene rundt disse aktivitetene som har vært utvalgets oppgave å vurdere. Det kan ikke være verken privat- eller samfunnsøkonomisk riktig at skatte- og avgiftsvilkårene fører til at man ikke får realisert opprustings- og utvidelsespotensialet i eksisterende vannkraftanlegg og småkraftpotensialet.

Rogaland Høyre mener at utvalget ikke svarer på mandatet. Dagens regjering og den forrige borgerlige regjeringen har lagt til rette for gode rammebetingelser for energibransjen, kommunene og småkraftsatsingen. Vi ber om at regjeringen viderefører gode rammevilkår og legger til rette for videre forutsigbarhet, både for bransjen og kommunene.

Rogaland Høyre ber om at regjeringen lytter til en samlet energibransje og distriktskommunene der inngrepene er og blir foretatt, og dermed endrer grunnrentebeskatningen til kun å gjelde superprofitt og beholder innslagspunktet for grunnrenteskatt på dagens 10 MVA.