Videregående opplæring tilpasset en ny tid

Vedtatt på Rogaland Høyres årsmøte 2016.

Høyre er opptatt av åføre en aktiv arbeids- og utdanningspolitikk. Vi ser i dag et vanskeligerearbeidsmarked enn vi har sett på lenge. Arbeidsledigheten er stigende, ogsærlig blant de unge. Det er også blitt vanskeligere å få læreplasser enn forkort tid tilbake. Rogaland Høyre mener at det er viktig å legge til rette forat ungdommen holdes i aktivitet framfor å bli gående ledige, enten det ergjennom arbeid, skolegang eller læreplasser. Den nye situasjonen iarbeidsmarkedet gjør det nødvendig å kalibrere kartet til terrenget.

Rogaland Høyre villegge til rette for flere læreplasser ved å:

· gjøre det mer attraktivt for bedrifterå ta inn lærlinger gjennom å øke lærlingtilskuddet

· øke andelen lærlinger i offentligsektor, f.eks. ved å innføre påbud eller sterke incentiver for at kommuner ogfylkeskommuner skal ta inn lærlinger

· støtte regjeringens forslag om at detoffentlige skal kreve at bedriften har lærlinger for å kunne få anbud

· gi lærebedrifter ekstra uttelling vedoffentlige innkjøp og i offentlige anbudsprosesser

· styrke markedsføringen av prosjekt tilfordypning, som en mulighet for bedrifter til å bli bedre kjent med fremtidigelærlinger

Rogaland Høyre vil øke gjennomføringsgraden,og redusere andelen «friår» ved å:

· styrke sommerskoletilbudet i Rogalandtil også å gjelde norsk

· innføre prøveprosjekt med sommerskolefør VG1

· arbeide for at elever på VG3Studieforberedende som stryker på eksamen kan få tatt kontinuasjonseksamen førfristen til høyere utdannelse går ut. I dag betyr stryk på eksamen ett årsutsatt skolegang

Rogaland Høyre vil legge til rette for at ungevelger utdanning framfor lediggang ved å:

· fortsette satsingen på fagskolen

· se på muligheten for etablering av nyelinjer ved fagskolen i Rogaland

· gå i dialog med UiS og HSH ommuligheten for at flere kan velge Y-veien

· lageen direkte overgang mellom ungdomsrett og voksenrett i Opplæringsloven

Rogaland Høyre vil heve unges kompetanse i den videregåendeskolen ved å:

· innførepersonlig økonomi som en del av læreplanmålene

· styrkesamarbeidet mellom skolen og det lokale næringslivet