Karmøy Høyres Program 2015-2019

Åkrasanden
Karmøy kommune skal være en god kommune for alle. 
KARMØY HØYRES HJERTESAKER:

Karmøymodellen
Karmøy Høyre vil videreutvikle modellen for skole-, kultur- og fritidsaktiviteter basert på Torvastad-modellen. En modell der kommunen samarbeider med private bedrifter og frivilligheten, for å utvikle gode lærings- og aktivitetsarenaer, som samtidig vitaliliserer byen og bygda, og bidrar til å skape samhold.

I kommende periode vil prosesser for disse samhandlingsmodellene bli iverksatt i Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn, med nye ideer og bedre løsninger.

Kunnskap i Karmøyskolen
Karmøy Høyre vil fortsette med sin satsing på etter- og videreutdanning av lærere, noe som gir mer motiverte og kunnskapsrike lærere. IKT-satsingen prioriteres høyt. Faglig påfyll for lærerne og moderne verktøy i undervisningen bidrar til at våre barn får de beste muligheter til en god skolegang.

Omsorgslandsbyen på Spanne
Karmøy Høyre vil i et samarbeid med det offentlige, private og frivilligheten utvikle et helhetlig omsorgstilbud på Spanne. Vi vil tilrettelegge for gode løsninger som vil bidra til et sosialt og verdig liv, med kvalitet i tjenestene, til beste for våre eldre.

Karmøy Høyre ønsker en landsby som rommer sykehjem, seniorboliger, helsehus, demenslandsby, omsorgskollektiv og felleshus.

Sykkelkommunen
Karmøy Høyre har ambisjoner på vegne av klima, miljø og folkehelsen! Transportsektoren er en stor utslippskilde, og en utbygging av et godt sykkelveinett vil være med og bidra til at veksten i trafikken gjøres mer miljøvennlig. Sett i et folkehelseperspektiv vil det også bidra i riktig retning å legge opp til at vi skal bevege oss mer.

Karmøy Høyre vil starte opp et arbeid med å planlegge hvordan et fremtidig sykkelveinett skal bli i hele kommunen, og målet er å bli Norges beste sykkelkommune!1. HELSE OG OMSORG


Karmøy skal være en god kommune for alle. Sykdom, uførhet eller tap av arbeidsinntekt kan inntreffe, og det offentlige skal i slike situasjoner sørge for at man får hjelp. Det grunnleggende elementet i kommunens arbeid skal være respekten for enkeltindividet.

Karmøy Høyre er mer opptatt av omsorgstjenestenes kvalitet og innhold, enn av hvem som utfører dem. Samarbeid mellom offentlige og private aktører bør vurderes i tilfeller hvor dette gir raskere utbygging eller mer variert tilbud. Kommunen skal uansett være bestiller og sikre kvalitet av tjenestene, slik at brukerne ikke opplever tvil eller usikkerhet rundt tilbudene.

Karmøy Høyre vil også at velferdsteknologiske løsninger skal tas i bruk for å gi eldre, funksjonshemmede og kronisk syke trygghet, sikkerhet og økt selvhjulpenhet.


Barnevern
Familien er vårt viktigste sosiale fellesskap, og den utgjør et fundament i den enkeltes liv som kommunen aldri kan erstatte. Imidlertid kan familier noen ganger komme i sårbare situasjoner hvor de trenger hjelp av ulk art. Det er da viktig at det finnes tilgjengelige hjelpetiltak tilpasset den enkelte families behov.

Et sterkt barnevern som kommer tidlig inn i vanskelige situasjoner er nødvendig for å sikre alle barn en trygg oppvekst. Selv om inngripen vil kunne oppleves som traumatisk for dem det gjelder, kan det ofte være eneste utvei for å trygge barn og foreldre. Hensynet til barnet skal være avgjørende for hva slags tiltak som skal settes inn og hva slags tilbud som skal gis.

Karmøy Høyre vil:
• Ha et sterkt barnevern, slik at familier og barn kan få behovstilpasset bistand
• Arbeide for å styrke samarbeidet mellom barnevernet og andre instanser som møter utsatte barn, unge og familier.
• Arbeide for å øke rekruttering av fosterhjem i kommunen
• Bidra til at barn som har vært under barnevernets omsorg får en god start på voksenlivetEldreomsorg
Karmøy skal være en trygg og god kommune å bli gammel i, og pleietrengende eldre skal få god og verdig hjelp. For Karmøy Høyre vil kvalitet, fleksibilitet og valgfrihet være viktigere enn hvem som tilbyr tjenestene.

Karmøy Høyre vil:
• Sikre at heldøgns omsorgsplasser/sykehjemsplasser ikke skal legges ned uten at de blir erstattet med nye tilsvarende tjenester.
•  Arbeide for brukermedvirkning og valgfrihet i utforming av tjenestene for den enkelte bruker.
• Arbeide for innføring av demensteam i kommunen.
• At det skal tilrettelegges for en aktiv hverdag til eldre og pleietrengende på våre sykehjem, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
• Etablere alternative boformer og eldreboliger som motvirker isolasjon og ensomhet, som f.eks. Seniorlandsbyen Spanne.
• Etablerer gode bo- og trivselstilbud til demente slik det bl.a. er på Vea sykehjem, samt arbeide for en "demenslandsby" på Spanne.
• Arbeide for å etablere et interkommunalt samarbeid for eldre, syke rusavhengige som trenger sykehjemsplass.Kommunehelsetjeneste
Kommunen skal legge til rette for forebygging av fysisk og psykisk sykdom. I tillegg skal hver enkelt av oss sikres effektiv og god behandling både ved akutt og kronisk sykdom. Det må fokuseres på folkehelsearbeid i alle kommunens virksomheter, og forholdene må legges til rette for forebygging og opptrening.

Karmøy Høyre vil:
• Arbeide aktivt for å sikre en god og forsvarlig allmennlegetjeneste, fysio/ergoterapitjeneste, psykologitjeneste, jordmor/helsesøstertjeneste og legevaktordning for kommunens innbyggere.
• Arbeide for at barn og unge skal ha et aktivt liv uansett funksjonsnedsettelse, og for en velfungerende BPA-ordning ut fra den enkeltes behov (BPA = Brukerstyrt Personlig Assistent)Barn og unge - rus og psykiatri
Karmøy Høyre vil arbeide for at alle barn og unge får et trygt og godt oppvekstmiljø. Rusproblematikk, mobbing og økende psykiske problemer blant ungdom krever målrettet innsats og tverrfaglig samarbeid. Rusproblemer er en av de største truslene mot personlig utvikling, et trygt familieliv og evnen til å ta vare på seg selv. I tillegg medfører rusmisbruk i mange tilfeller alvorlige helseproblemer. Tidlig forebygging i barne- og ungdomstiden er ofte helt avgjørende for å kunne avverge eller redusere problemer senere i livet.

Karmøy Høyre er bekymret over at andelen barn og unge som sliter psykisk er økende. Likeledes ønsker vi å styrke det psykiatriske tjenestetilbudet til voksne som sliter med depresjon og andre psykiske lidelser.

Karmøy Høyre vil:
• Arbeie for et stadig bedre utstrakt samarbeid mellom skole, helsetjeneste, NAV, politi og barnevern for å fange opp rusproblemer tidlig.
• Styrke samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner, spesielt med tanke på rusbehandling.
• Arbeide for å få et styrket ettervern for de som har kommet seg ut av rusmisbruket, for å unngå tilbakefall.
• Sikre det gode samarbeidet med Møteplassen.
• Arbeide for en desentralisering av lavterskeltilbudet, og samarbeid med frivillige lag og organisasjoner som kan gi dette tilbudet.
• Arbeide for å styrke psykologitjenesten i kommunen.
2. OPPVEKST OG KUTLUR

Karmøyskolen
En god skole er viktig for elevenes personlige utvikling, ansvarsfølelse, mestringsfølelse, selvtillit og selvstendighet. Skolen må ha høye ambisjoner om å gi hver eneste elev noe å strekke seg etter.

En god skolegang gjør elevene i stand til å kunne skape seg den fremtiden de selv ønsker. Kunnskap gir grunnlag for mer verdiskaping i næringslivet og bedre kvalitet i velferdstilbudet. Høy kvalitet på utdanningen er derfor avgjørende både for at næringslivet skal hevde seg i den globale konkurransen, og for at den enkelte skal mestre utfordringene i fremtidens arbeidsliv.

Karmøy Høyre vil:
• Styrke læreren som skolens viktigste ressurs, ved å videreføre satsingen på etterutdanning- og kompetansehevingstilbudet.
• Videreføre den betydelige satsingen vi har gjort på IKT i Karmøyskolene.
• Bidra til nytt skole- kultur- og idrettssenter i Åkrehamn og Kopervik, basert på Torvastadmodellen.
• Arbeide for at elevene får mulighet til å ta fag på høyere nivå når de er kvalifisert for det, samtidig som faglig svake elever prioriteres med tilrettelagt undervisning.
• Sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom kontinuerlig arbeid for å forebygge og bekjempe mobbing, dette gjelder både mobbing i skolegården og nettmobbing. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, vold, rus- og narkotikabruk.
• Kartlegge og evaluere læringsresultatene i hele skoleløpet.
• Arbeide for at resultatene på nasjonale prøver i Karmøyskolene skal ligge over landsgjennomsnittet og sikre full åpenhet om resultatene på skolenivå.
• Videreføre og videreutivkle Karmøy Kulturskole.


Karmøybarnehagen - kapasitet med kvalitet
For å gi små barn et godt pedagogisk og sosialt tilbud, samt gi småbarnsforeldre frihet til å kunne være yrkesaktive, er det viktig for Karmøy Høyre å opprettholde full barnehagedekning og et barnehagetilbud av god kvalitet. I våre barnehager skal barna opplev trivsel, lek læring og mestring.

Karmøy Høyre vil:
• Sikre fortsatt løpende opptak av barn gjennom hele året.
• Fokusere på kvaliteten i barnehagene, og sikre at alle barnehager har et godt pedagogisk innhold.Frivillighet, Idrett, Kultur og Kirke
Frivillig innsats har en egen verdi i seg selv, bidrar til et rikere lokalsamfunn og er et viktig korrektiv til det offentlige. Karmøy Høyre vil fortsatt i nært samarbeid med foreningslivet arbeide for å imøtekomme innbyggernes ønsker.

En grunnpilar i idretten er de mange som jobber frivillig. Idretten er en av de viktigste arenaene for samfunnsnyttig frivillig innsats. Idrettsanlegg, kunstgressbaner og nærmiljøanlegg er viktig infrastruktur i Karmøy, og Karmøy Høyre vil legge til rette for at dette arbeidet fortsetter.

Kultur handler om kreativitet, opplevelse, dannelse og engasjement. Kulturen er med på å bringe verden fremover gjennom stadig å utvikle nye uttrykksformer. Kunst- og kulturopplevelser er viktige for alle aldersgrupper, og gir identitet og tilhørighet, ikke minst i nærmiljøet.

Den norske kirken er en sentral bærer av vår kristne og humanistiske kulturarv, og kommunenes økonomiske ansvar knyttet til kirkens drift er regulert gjennom Kirkeloven. Karmøy Høyre legger stor vekt på kirken og de kristne organisasjoners holdningsskapende arbeid blant barn og unge, og vil sikre kirkens mulighet til sosialt og kulturelt engasment.

Karmøy Høyre vil:
• Arbeide for å videreføre dagens støtteordninger til idretten og andre frivillige lag og organisasjoner
• Arbeide for videreutvikling av det historiske Avaldsnes
• Være en pådriver for at Fjord Motorpark realiseres
• Videreføre og videreutvikle Karmøy Kulturskole
• Bidra til økt fokus på Vigsnes og den viktig gruvehistorien
• Arbeide for fredning av Skudeneshavn i nært samarbeid med de som bor der
• Videreføre det gode samarbeidet med Karmøy Kirkelige Fellesård
3. SAMFERDSEL

Utbygging og opprusting av veinettet i Karmøy er svært viktig for at kommunen fortsatt skal være attraktiv for både innbyggere og næringslivet. Infrastruktur er et viktig virkemiddel for å sikre vekst og velferd for fremtidige generasjoner. 

Trafikksikkerhetstiltak og trygge skoleveier skal prioriteres høyt i alle deler av kommunen, og det skal utarbeides en egen plan for hvordan vi bedre skal tilrettelegge for syklende i Karmøy.

Karmøy Høyre vil:
• Sikre gjennomføring av vedtatte prosjekter i Haugalandspakken, samt være en pådriver for å videreutvikle infrastruktur i de områder av Karmøy hvor det er forventet at den største veksten i næringsetablering og boligetablering vil skje.
• Arbeide for å fremskynde ferdigstillelse av vedtatte sykkel- og gangstier, samt veistrekninger for sikkerhetstiltak.
• Arbeide for å videreutvikle Haugesund Lufthavn, Karmøy til "Vestlandets Lavprisflyplass"
• Arbeide for å oppgradere infrastruktur/veinett for videreutvikling av Husøy Trafikkhavn
• Arbeide for å få på plass et bedre flybusstilbud
• Sette i gang planarbeid for å tilrettelegge for et fremtidig sykkelveinett i hele kommunen. Målet er å bli Norges beste sykkelkommune.
4. ARBEID OG NÆRINGSLIV
Arbeid er grunnlaget for velferd og trygghet. Et skapende næringsliv og en vekstkraftig industri er en forutsetning for å sikre kommunens inntektsgrunnlag, og er nødvendig for å opprettholde et velfungerende offentlig tjenestetilbud. Det må legges til rette for et mangfolidg næringsliv og føres en næringsvennlig politikk som bidrar til større verdiskaping, innovasjon og trygge arbeidsplasser.

Karmøy Høyre vil:
• Arbeide for at Karmøy fortsatt skal være en attraktiv kommune å etablere seg i.
• Arbeide for at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for næringslivet ved å bidra til at det lokale industri- og næringsnettverket, og det interkommunale samarbeidet styrkes.
• Være en pådriver for effektivisering av byråkrati og saksbehandling.
• Karmøy Høyre ønsker at kommunalt utviklede næringseiendommer skal selges videre for å frigjøre kapital for å tilrettelegge nye områder. Kommunen skal utvikle, ikke forvalte.
5. MILJØ
Vår generasjon forvalter miljøet og klimaet på vegne av kommende generasjoner. Karmøy Høyre ønsker å bidra til at befolkningen har et aktivt miljøengasjement, og føler ansvar for å sikre et godt miljø.

Klimautfordringen er global, men mange av tiltakene er lokale. For å kunne bevare et godt miljø for de kommende generasjoner, må vi redusere de miljøødeleggelser som er konstatert, og forebygge nye.

Karmøy Høyre vil:
• Redusere forbruk av tunge fossile brennstoffer og legge til rette for bruk av fornybar energi.
• Utøve lokal politisk styring der det er nødvendig i miljørelaterte forhold.
• Arbeide for at Karmøy kommune skal fremstå som en fremtidsrettet kommune, ved å tiltrekke seg og legge til rett for fremtidens industrielle virksomheter og næringsetableringer med høy miljøprofil.
• Arbeide for å reduserer forurensing og forsøpling til luft, sjø og vann. Karmøy Høyre stiller krav til hver enkelt om å ta medansvar for forurensing i eget miljø.
• Vi vil sikre grunneiers rettigheter og muligheter til å utnytte egen eiendom både til rekreasjon og næringsvirksomhet, og ønsker en mer liberal holdning til bygging innenfor 100-metersbeltet i strandsonen.
• Arbeide for å legge forholdene til rette for satsing på fornybar energi.
• Arbeide for å få plassert ladestasjoner for el-biler ved kommunale og offentlige bygninger, samt i sentrumsområder.
• Arbeide for en utvidelse av og et forbedret kollektivtilbud, samt sykkel- og gangstier, slik at vi reduserer bruk av egen bil og forurensing av det ytre miljø.
6. BYER OG TETTSTEDER
Karmøy er en kommune med variert landskap og natur. Vi er den eneste kommunen i landet som har 3 byer. I tillegg er vi en langstrakt kommune med mange tettsteder.

Det er viktig å føre en politikk som styrker aktivitetsnivået på disse stedene, slik at grunnlaget for ny utvikling finner sted. Livskraftige byer og tettsteder gir trygghet, trivsel og livskvalitet også for de svake med begrenset aktivitetsmulighet.

Levende byer og tettsteder styrker arbeidsplassene og næringsgrunnlaget på stedet, og i tillegg skapes viktige sosiale treffsteder for ungdom, voksne, eldre og funksjonshemmede.

Karmøy Høyre vil:
• Bidra til å skape gode samlokaliseringsløsninger med skole, idrett og kultur for å skape gode treffsteder, som igjen vil bidra til å styrke sentrum i by og bygder.
• Arbeide for en fortetting i byområdene, og at det tillates høyere bygg for mer effektiv utnyttelse av arealene.
• Tilrettelegge for utbygging på steder med allerede eksisterende infrastruktur i tilknytning til byer og tettsteder.
• Arbeide for et godt samarbeid mellom kommunen og innbyggerne i Skudeneshavn med Riksantikvaren og fredningen som er iverkssatt i byen. Dette mener vi vil skape et unikt og godt bymiljø.
7. REISELIV OG TURISME
Reiseliv og turisme er et viktig satsingsområde for Karmøy kommune, som har et vell av kulturelle opplevelser å tilby besøkende.

Karmøy Høyre vil:
• Videreføre samarbeidet med Destinasjon Haugalandet &Haugalandet AS for å bidra til at reisemål og turisme i Karmøy får økt fokus, og at kommunen oppnår mer effektiv bruk av ressurser for sin reiselivssatsing.
• Se til at kommunen blir en god tilrettelegger for mulig utbygging av overnattingsmuligheter.
• Karmøy Høyre vil at det legges enda mer til rette for aktiviteter og muligheter tilpasset regionens cruiseturisme.
• Arbeide aktivt i samarbeid med Riksantikvaren og bymiljøet i Skudeneshavn for å videreutvikle byen som et unikt nasjonalt og internasjonalt reisemål.
• Karmøy Høyre vil gjennom Karmøy Kulturopplevelser videreutvikle Avaldsnesprosjektet.
8. FORVALTNING
Karmøy Høyre fokuserer på å legge til rette for best mulige tjenester til våre innbyggere gjennom mest mulig effektiv bruk av offentlige midler. Vi er villige til å tenke nytt om struktur og organisering når det gjelder kommunestruktur, fylkeskommunens rolle og styringsform i kommunen.

For at kommunen skal kunne løse sine oppgaver ovenfor innbyggerne er det nødvendig å være forsiktig med kommunens midler og foreta nødvendige prioriteringer.

Karmøy Høyre vil:
• Vektlegge de oppgavene som kommunen etter lov er pålagt å utføre
• Føre en ansvarlig økonomisk kommunepolitikk
• Føre en aktiv eierskapspolitikk
• Arbeide for at kommunen slipper til private aktører der disse kan løse oppgavene like godt, eller bedre, enn kommunen selv
• Vurdere kommunens forvaltning kontinuerlig, for å sikre en effektiv drift.
9. ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Mange av de store og viktige velferdsoppgavene løses av ansatte i offentlig sektor. Kvaliteten på undervisning, pleie og omsorg henger nøye sammen med kommunens evne til å lede sine 3000 ansatte på en best mulig måte.

Karmøy Høyre ønsker å fortsette arbeidet med å gjøre kommunen til en enda bedre arbeidsgiver.

Våre lokale folkevalgte skal være sin rolle bevisst som arbeidsgiver.