Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

Nye barneskoler på Åkra og Vea

Vi skal bygge nye, moderne skoler til hittil svært tålmodige barn på Åkra og Vea.

Dagens mer enn 100 år gamle skolebygg er verken egnet eller forsvarlig for den starten på utdanningsløpet vi ønsker å tilby våre barn. Tomtene står klare, og det er vi også. 

Utvikling på fastlands-Karmøy

Fastlands-Karmøy skal utvikles og gis samme muligheter som de øvrige områder i kommunen med helhetlig plan for bosetting, skole- og oppvekst, trafikk, kultur og handel.

Høyre vil invitere til samarbeid og dialog om en slik utviklingsprosess.

Attraktivt arbeidsmarked for nyutdannede

Vi må tilrettelegge for et arbeidsmarked som unge utflyttere ønsker å returnere til etter endte studier.

Karmøy Høyre vil jobbe fram attraktive arbeidsplasser og et variert næringsliv. Vi skal være en løsningsorientert «Ja-kommune» med spennende fremtidsplaner og høy miljøprofil. 

Utvikling og styrking av eldreomsorgen

Vi vil fortsette vårt omfattende engasjement for et omsorgssenter  i Skudeneshavn  med utvidete tjenester hvor også områdene rundt reguleres og inngår i et fremtidsrettet velferdssenter.

Høyre vil forsere planarbeidet med et nytt velferdssenter på fastlands-Karmøy.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. 

Karmøy Høyre ønsker

 • Klar styrking av folkevalgt styring av utviklingen av kommunen og styrking av
  velferdstjenestene. De viktigste tjenester og tiltak innen skole helse- og
  omsorg skal sikres først.
 • Å drive en aktiv næringspolitikk som gir nye arbeidsplasser og nye inntekter til
  kommunen og legge til rette boligområder med interessante muligheter for å
  bosette seg i hjemme kommunen.
 • Legge til rette for etablering og arbeidsplasser for tilflyttere til kommunen
  m.a. ved å være en aktiv ja – kommune ved spørsmål om nyetableringer m.v.
 • Utbygging og styrking av fritt brukervalg til nye områder som praktisk hjelp i
  hjemmet og hjemmetjenesten.
 • Klar styrking av brukermedvirkning og myndiggjøring av den enkelte
  tjenestemottaker.
 • Å skape interessante nye arbeidsplasser for ungdommer som vender hjem
  etter endt utdanning, m.a. ved å kjempe for statlige arbeidsplasser som skal
  flyttes ut av Oslo m.v.
 • Å drive en aktiv næringspolitikk som gir nye arbeidsplasser og etablere nye
  boligområder.
 • Omfattende utbygging av nytt Velferdssenter på Spanne med nytt sykehjem,
  dagsenter og omsorgsboliger med muligheter for privat utbygging i tillegg til
  de kommunale boliger m.v. Vurdere utvikling av seniorboliger ved Norheim
  sykehjem.
 • Å samarbeide tett med dyktige, private ideelle aktører for å bedre og styrke
  våre tjenester og være pådriver for å finne nye og smartere løsninger som
  bidrar til bedre tjenester for flere.
 • Å sikre fortsatt drift ved sykehjemmet i Skudeneshavn.

Karmøy skal være en god kommune for alle. Sykdom, uførhet eller tap av
arbeidsinntekt kan inntreffe, og det offentlige skal i slike situasjoner sørge for at
man får hjelp. Det grunnleggende element i kommunens arbeid skal være
respekten for enkeltindividet.

Karmøy Høyre er sterkt opptatt av omsorgstjenestenes kvalitet og innhold.
Samarbeid mellom offentlige og private aktører bør vurderes i tilfeller hvor dette
gir kvalitativt gode tjenester, raskere utbygging eller mer varierte tilbud.
Kommunen skal uansett være bestiller og sikre kvaliteten av tjenestene, slik at
brukerne ikke opplever tvil eller usikkerhet rundt tilbudene.

Karmøy Høyre vil at velferdsteknologiske løsninger skal tas i bruk for å gi eldre,
funksjonshemmede og kronisk syke trygghet, sikkerhet og økt selvhjulpenhet.

2.1 Barnevern

Familien er vårt viktigste sosiale fellesskap, og den utgjør et fundament i den
enkeltes liv som kommunen aldri kan erstatte. Imidlertid kan familier komme i
sårbare situasjoner hvor de trenger hjelp av ulik art. Det er da viktig at det finnes
tilgjengelige hjelpetiltak tilpasset den enkelte families behov.

Et sterkt barnevern som kommer tidlig inn i vanskelige situasjoner er nødvendig
for å sikre alle barn en trygg oppvekst. Hensynet til barnet skal være avgjørende
for hva slags tiltak som skal settes inn og hva slags tilbud som skal gis.

Karmøy Høyre vil:

• Ha et kompetent barnevern, slik at familier og barn kan få tilpasset bistand
• Arbeide for interkommunalt samarbeid om et faglig sterkt felles barnevern på
Haugalandet som kan gi barn og familier den beste hjelp tidligst mulig.
• Arbeide for å rekruttere fosterhjem i kommunen
• Bidra til at barn som har vært under barnevernets omsorg får en god start på
voksenlivet.
• Arbeide for å sikre større åpenhet i barnevernet
• Sikre god og kontinuerlig kontroll og oppfølging av pågående og avsluttede
saker for å redusere de belastninger som kan følge.
• Arbeide for å etablere et boprosjekt for ungdommer over 18 etter modell
Ungbo i Stavanger.
• Vurdere å opprette klientutvalg innen barnevernet
• Vurdere å opprette en kommunal kontaktperson/ombud for barn, unge,
pårørende m.v. som har kontakt med/tilbud fra barnevernet, etter nærmere
mandat fastsatt av kommunestyret.

2.2 Eldreomsorg

Karmøy skal være en god og trygg kommune å bli gammel i, og pleietrengende
eldre skal få god og verdig hjelp. For Karmøy Høyre vil kvalitet, fleksibilitet og
valgfrihet stå sentralt.

• Høyre vil legge følgende verdier til grunn for tjenestetilbudene for våre eldre:
• Nærhetsprinsippet er utgangspunktet for langtidstjenester
• Korttidsopphold, avlastning og spesialiserte tjenester kan vurderes noe mer
samlet
• Aktiv deltakelse og brukermedvirkning er avgjørende for resultatet – både for
den enkelte og på systemnivå.
• Alle tjenester skal preges av service og respekt overfor den enkelte bruker
og pårørende
• Arbeide for en videreutvikling av fritt brukervalg til nye områder som for
eksempel praktisk hjelp i hjemmet og hjemmetjenesten.

Karmøy Høyre vil:

• Sikre at heldøgns omsorgsplasser/sykehjemsplasser ikke skal legges ned
uten at de blir erstattet med nye, tilsvarende tjenester.

•Øke kapasiteten ved tilrettelagte dagsentra for eldre, varierte kulturtilbud og
tilbud om ernæringsriktig mat, noe som er en viktig forutsetning for god
helse og å kunne få bo i egen bolig lengst mulig.

• Arbeide for brukermedvirkning og valgfrihet i utforming av tjenestene for den
enkelte bruker og ved utvikling av våre tjenester.

• Etablere omsorgshotell med avlastningstilbud for personer som ikke trenger
avlastning i sykehjem, og hvor den enkelte selv også kan booke plass.
• Styrke demensteamet og arbeide for å utvikle en demensvennlig kommune.
• Legge til rette for at de som ønsker å bo i egen bolig lengst mulig får den
støtte som kan gjøre dette mulig. Dagsenter preget av aktiv deltakelse,
kultur, hjelp i ernæringsspørsmål og eventuelt tilbud om varm mat til eget
hjem ved ønske /behov.
• At det skal tilrettelegges for en aktiv hverdag for eldre og pleietrengende på
våre sykehjem, gjerne i samarbeid med frivilligheten.
• Etablere alternative boformer og eldreboliger som motvirker isolasjon og
ensomhet.
• Etablere gode bo- og trivselstilbud til demente slik det bl.a. er på Vea
sykehjem.

2.3 Et nytt velferdssenter på fastlandssiden

Karmøy Høyre ønsker å forsere utbygging av et planlagt velferdssenter på
fastlandssiden med stort sykehjem, omsorgsboliger og dagsenter med flest
mulig servicefunksjoner, gjerne etablert i samarbeid med frivillig sektor. Vi søker
gode løsninger som vil bidra til et sosialt og verdig liv, basert på kvalitet i
tjenestene til beste for våre eldre.

Med egnet naturtomt ser en mulighet også for heleide, tilrettelagde
omsorgsboliger/leiligheter eventuelt også i et interkommunalt samarbeid.

2.4 Kommunehelsetjeneste

Kommunen skal legge til rette for forebygging av fysisk og psykisk sykdom. I
tillegg skal hver enkelt av oss sikres effektiv og god behandling både ved akutt
og kronisk sykdom. Det må fokuseres på folkehelsearbeid i alle kommunens
virksomheter, og forholdene må legges til rette for forebygging og opptrening.

Karmøy Høyre vil:

• Arbeide aktivt for å sikre god og forsvarlig allmennlegetjeneste. Styrke fysioog
ergoterapitjeneste, psykologtjeneste, jordmor/helsesøstertjeneste.
• Opprette flere avtalehjemler for fastleger i kommunen.
• Beholde dagens legevakt på Åkra ved etablering av felles planlagt
interkommunal legevakt
• Arbeide for at barn og unge skal ha et aktivt liv uansett funksjonsnedsettelse,
og for en velfungerende BPA-ordning ut fra den enkeltes behov (BPR=
Brukerstyrt Personlig Assistent)

2.5 Rus og psykiatritilbud for alle aldersgrupper

Karmøy Høyre vil arbeide for at alle barn og unge får et trygt og godt
oppvekstmiljø. Rusproblematikk, mobbing og økende psykiske problemer blant
ungdom krever målrettet innsats og tverrfaglig samarbeid. Rusproblemer er en
av de største truslene mot personlig utvikling, et trygt familieliv og evnen til å ta
vare på seg selv. I tillegg medfører rusmisbruk i mange tilfeller alvorlige
helseproblemer. Tidlig forebygging i barne- og ungdomstiden er ofte helt
avgjørende for å kunne avverge eller redusere problemer senere i livet.

Karmøy Høyre er bekymret over at andelen barn og unge som sliter psykisk er
økende. Likeledes ønsker vi å styrke det psykiatriske tjenestetilbudet til voksne
som sliter med depresjon eller andre psykiske lidelser. Også godt voksne og
eldre mennesker vil ha behov for et godt lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig.

Karmøy Høyre vil:

• Arbeide for et stadig bedre utstrakt samarbeid mellom skole, helsetjeneste,
NAV, Politi og barnevern for å fange opp rusproblemer tidlig.
• Styrke samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner, spesielt med
tanke på rusbehandling og sammen arbeide for et styrket ettervern for de
som har kommet seg ut av rusmisbruket, for å unngå tilbakefall. Det vises
her m.a. til NKS sitt viktige arbeide ved deres Pårørende senter i Haugesund.
• Prioritere aktivt og konkret samarbeid med private ideelle aktører som ABRsenteret
og FKH om prosjekter og tiltak for ungdommer som faller utenfor og
personer som sliter med rusproblemer og psykisk helse. Arbeide for å
integrere slite tiltak i våre øvrige tiltak for gjensidig å styrke tjenestene.
• Arbeide for en desentralisering av lavterskeltilbudet, og samarbeid med
frivillige lag og organisasjoner som kan gi dette tilbudet.
• Ha fokus på bomiljø og ettervern. Videre vil en vurdere behov for sykehjems
tilbud for eldre rusmiddelavhengige med sterkt svekket helse og lage en
sosialpolitisk handlingsplan på dette felt.
• Arbeide for å styrke psykologtjenesten i kommunen.
• Arbeide for tettest mulig faglig samarbeid om personer med dobbelt
diagnose (rus og psykiatri).

 

3.1 Kunnskap gir muligheter for alle!

Karmøy Høyre ønsker å skape en barnehage og skole som gir barna/elevene
trygge rammer og nødvendige ferdigheter slik at de kan realisere evnene,
drømmene og ambisjonene sine uavhengig av bostedsadresse og sosiale
bakgrunn. En god skole er viktig for elevenes personlige utvikling,
ansvarsfølelse, mestringsfølelse, selvtillit og selvstendighet. Skolen må ha høye
ambisjoner om å gi hver eneste elev noe å strekke seg etter.

Tidlig innsats er nøkkelen til mestring og bedre læring, og Karmøy Høyre vil
prioritere tidlig innsats i skole og barnehage som begge er viktige arenaer for å
bekjempe sosial ulikhet og utenforskap.

En bedre skole forutsetter en sterkere satsing på læreren som vi vet er den
viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring.

En styrket skolehelsetjeneste og bedre samarbeid mellom hjem og skole er
avgjørende for at elever som sliter på skolen får bedre oppfølging tidlig.
Det må jobbes kontinuerlig for å sikre at alle barn i skole og barnehage har en
trygg og stabil oppvekst, hvor ingen utsettes for mobbing, vold, overgrep eller
forsømmelse.

Karmøy Høyre har høye ambisjoner for hver enkelt elev. Tidlig innsats i
barnehage og skole, dyktige og kvalifiserte lærere og en god skolehelsetjeneste
er viktige virkemidler.

Karmøy Høyre vil:

• Fortsatt tilby etter- og videreutdanning til lærere og barnehageansatte for å
øke kompetansen. Karmøy Høyre ønsker gode og kvalifiserte lærere som har
mulighet til å utvikle seg selv med flere karrieremuligheter i skolen og faglig
påfyll gjennom etter- og videreutdanning.
• Videreføre arbeidet med at ansatte i barnehager og skoler gis tilstrekkelig
kunnskap til å fange opp signaler på psykiske vansker og vold og overgrep
mot barn
• Få flere yrkesgrupper (miljøterapeuter) inn i skolen og SFO for å bygge lag
rundt eleven
• Satse mer på tidlig innsats fra 1. – 4. klasse og prioritere at alle elever skal
lære seg å lese, skrive og regne.
• Utarbeide rekrutteringsstrategi for flere menn i barnehagene
• Sikre åpenhet om resultatene ved den enkelte skole
• Videreføre og utvikle bruken av digitale verktøy for å styrke individuell
opplæring og øke læringsutbyttet
• Tilrettelegge for økt tilgang til elevtjenester på digitale flater, som for
eksempel digital skolehelsetjeneste og skolepsykolog.
• Gi alle elever i grunnskolen god tilgang til besøk hos helsesykepleier
• Utarbeide strategi for bedre svømmeopplæring
• Tilby forberedende kurs eller mulighet til å ta fag opp igjen før videregående
opplæring starter til elever som mangler grunnlag for karakter, eller får
karakter 1 i fag ved utgangen av ungdomsskolen.
• Ha god informasjonsflyt om elevene ved alle overganger til ny skole i løpet av
utdanningsløpet
• Sikre alle elever et godt læringsmiljø gjennom kontinuerlig arbeid for å
forebygge og bekjempe mobbing, dette gjelder både mobbing i skolegården
og nettmobbing. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, vold og narkotikabruk.
• Tilby tiltak og aktiviteter for mobbeofre for å styrke selvrespekt og selvbilde
• Mer entreprenørskap inn i skolen slik at barna får bruke sine kreative krefter
• Ved nyansettelser av ledere i skole og barnehager vurderes en prøveordning
med åremål.
• Videreutvikle Karmøy Kulturskole eventuelt også gjennom tettere samarbeid
på Haugalandet.
• Jobbe for nye skoler på Vea, Åkra og i Kolnes området hvor samlokalisering
med idrett og kultur bør vurderes.
• For å forsere arbeidet med å realisere ny skole på Åkra vil en vurdere alle
muligheter som kan fremskynde en slik realisering – herunder mulighetene
ved å bygge/eventuelt leie modulskole, gevinster ved samhandling/felles bruk
av nye haller og eventuelle fordeler ved flere funksjoner som bibliotek og
kultur. Bygningsmessig kvalitet og gode læringsmiljø skal prioriteres.
• Tilsvarende vurderinger vil også bli foretatt for å forsere realisering av ny
skole på Kolnes når Eikjeveien og utbyggingene i området krever dette.

3.2 Frivillighet

Frivillighet, kultur, livssyn og fritid er med å skape mening i hverdagen,
møteplasser mellom mennesker, og tilhørighet til lokalsamfunnet. Å delta i
frivillig aktivitet har samtidig store folkehelsegevinster for alle lag av folket, fysisk
så vel som psykisk.

Frivillig innsats har en egen verdi i seg selv, bidrar til et rikere lokalsamfunn og
er et viktig korrektiv til det offentlige. Karmøy Høyre vil fortsette det nære
samarbeid med foreningslivet og arbeide for å imøtekomme innbyggernes
ønsker.

En grunnpilar i idretten er de mange som jobber frivillig. Idretten er en av de
viktigste arenaene for samfunnsnyttig frivillig innsats. Idrettsanlegg,
kunstgressbaner og nærmiljøanlegg er viktig infrastruktur i Karmøy, og Karmøy
Høyre vil legge til rette for at dette arbeidet fortsetter.

Kultur handler om kreativitet, opplevelse, dannelse og engasjement. Kulturen er
med på å bringe verden fremover gjennom stadig å utvikle nye uttrykksformer.
Kunst- og kulturopplevelser er viktige for alle aldersgrupper, og gir identitet og
tilhørighet, ikke minst i nærmiljøet.

Den norske kirken er en sentral bærer av vår kristne og humanistiske kulturarv,
og kommunenes økonomiske ansvar knyttet til kirkens drift er regulert gjennom
Kirkeloven. Karmøy Høyre legger stor vekt på kirken og de kristne
organisasjoners holdningsskapende arbeid blant barn og unge, og vil sikre
kirkens mulighet til sosialt og kulturelt engasjement.

Karmøy Høyre vil:

• Arbeide for å videreføre dagens støtteordninger til idretten og andre frivillige
lag og organisasjoner
• Arbeide for videreutvikling av det historiske Avaldsnes
• Være positive til realiseringen av Fjord Motorpark
• Bidra til økt fokus på Visnes og den viktige gruvehistorien
• Videreføre det gode samarbeidet med Karmøy Kirkelige Fellesråd
• Karmøy Høyre anerkjenner det verdifulle arbeidet Møteplassen gjør og vil
videreføre støtten.

4.1 Sikre og skape arbeidsplasser

Det viktigste målet for Karmøy Høyres næringspolitikk er å ivareta og skape flere
lønnsomme jobber i privat sektor for å sikre vår felles velferd. Karmøy Høyre vil
legge til rette for et variert næringsliv som gir Karmøy Kommune flere ben å stå
på og flere arbeidsplasser. Karmøy kommune skal fremstå som en fremtidsrettet
«Ja-kommune», ved å være løsningsorientert, tiltrekke seg og legge til rett for
fremtidens industrielle virksomheter og næringsetableringer med høy miljøprofil.

Karmøy Høyre vil:

• Arbeide for at kommunen skal være en aktiv samarbeidspartner for
næringslivet m.a. ved å styrke både det lokale industri- og
næringsnettverket, og det interkommunale samarbeidet
• Arbeide for å skape attraktive arbeidsplasser til våre ungdommer som vender
tilbake etter endt utdanning/studier
• At kommunen skal være et forbilde i arbeidet med å etablere flere
lærlingeplasser både i offentlig og privat sektor
• At kommunen foretar lokale innkjøp der det ligger til rette for dette
• Arbeide for at Karmøy også i fremtiden forblir en maritim kommune som
legger til rette for videreutvikling av de store mulighetene innen fiskeri- og en
bærekraftig havbruksnæring, nyetableringer og nye arbeidsplasser
• Legge til rette for at arealer i kommunal eie som kan dyrkes opp, kan selges
/leies ut til gardbrukere som trenger nytt areal
• Være aktiv pådriver for overføring av statlige arbeidsplasser som for
eksempel forvaltning av våre fiskerihavner ved gjennomføring av
regionreformen
• Arbeide for at den viktige prosessindustrien i vår kommune til enhver tid har
konkurransemessige rammebetingelser for videreutvikling, vekst og
nyetableringer
• Tilrettelegge for økt turisme i alle våre tre byer, det historiske Avaldsnes, det
historiske gruvesamfunnet i Visnes m.v., og derav flere arbeidsplasser

4.2 Trygge arbeidsplasser er den viktigste forutsetning for velferden

Et godt og innovativt næringsliv er også en god medspiller i klima og
miljøpolitikken.

Karmøy Høyre vil:

• Arbeide for det grønne skifte m.a. med utslippskutt i kommunen
• Arbeide for Renere Hav og legge til rette for ny miljøstasjon Husøy
• Sikre bedre ressursutnyttelse og fremme god teknologi innen avfallsbransjen
• At kommunen skal arbeide for miljøvennlige anskaffelser
• At kommunen har som mål at kommunens biler er miljøvennlige
• Arbeide for å utnytte den lokale kompetanse og infrastruktur for naturgass
som er opparbeidet i Karmøy
• Arbeide for å legge forholdene til rette for satsing på fornybar energi
• Arbeide for å få plassert ladestasjoner for el-biler ved kommunale og
offentlige bygninger, samt i sentrumsområder
• Arbeide for en videreutvikling av kollektivtilbudet
• Styrke arbeidet med renere strender
4.3 Skatt, avgift og trygg styring
Karmøy Høyre vil behandle skattebetalernes penger med respekt, og unngå å
belaste husholdninger og arbeidsplasser med unødig skatteregninger. Derfor
skal vi hele tiden sette tæring etter næring og søke etter nye måter å drive
kommune på, så vi får bedre tjenester for de pengene vi har.
Karmøy Høyre vil:
• Arbeide for å senke eiendomsskatten for bedrifter og personer, for å sikre
omstilling, vekst og flere arbeidsplasser.
• Arbeide for å holde kommunale avgifter på et lavt nivå.
• Arbeide for god økonomistyring og smarte løsninger på den kommunale
driften.
• Arbeide for å stimulere til effektiv og kvalitativt god drift slik at mer ressurser
kan brukes til å styrke kvaliteten på tjenestene
• Arbeide for videreutvikling og sikker drift av Haugesund Lufthavn, og
samtidig legge til rette for næringsutvikling i tilknytning til flyplassen og Fjord
motorpark
• At det skal utarbeides plan for industri og havneområder
• Arbeide for å være en ledende nasjonal aktør som gods- og fiskerihavn

5.1 Samferdsel

Utbygging og opprusting av veinettet i Karmøy er svært viktig for at kommunen
fortsatt skal være attraktiv for både innbyggere og næringslivet. Infrastruktur er
et viktig virkemiddel for å sikre vekst og velferd for fremtidige generasjoner.
Trafikksikkerhetstiltak og trygge skoleveier skal prioriteres høyt i alle deler av
kommunen.

Karmøy Høyre vil:

• Sikre gjennomføring av vedtatte prosjekter i Haugalandspakken, samt være
en pådriver for å videreutvikle infrastruktur i de områder av Karmøy hvor det
er forventet at den største veksten i næringsetablering og boligetablering vil
skje.
• Fortsette arbeidet med å tilrettelegge for et fremtidig sykkelveinett blant de
beste i landet m.a. ved å etablere grønne forbindelser, gang- og
sykkelvegnett som letter ferdselen inn til- og ut av sentrumskjernen.
• Være en pådriver for ny kryssløsning i Vea krysset, jfr. omkjøringsveien
• Arbeide for å fremskynde ferdigstillelse av vedtatte sykkel- og gangstier, da
spesielt med tanke på å sikre skolevegen fra hjem til skole.
• Arbeide for å oppgradere infrastruktur/veinett for videreutvikling av Husøy
Trafikkhavn (E 134), og om nødvendig vurdere løsninger for forskottering av
ny vei til Husøy.
• Jobbe for bygging av tidsmessig ny trase over Karmøy, som knytter
omkjøringsveien til E134.
• Arbeide for å få på plass et bedre flybusstilbud, og kollektivtilbud som
ivaretar Karmøy kommune sine innbyggere sine behov.

5.2 Byer og tettsteder

Karmøy er en langstrakt kommune med 3 byer og mange tettsteder.
Det er viktig å føre en politikk som styrker aktivitetsnivået på disse stedene, slik
at grunnlaget for ny utvikling finner sted. Livskraftige byer og tettsteder gir
trygghet, trivsel og livskvalitet også for de svake med begrenset
aktivitetsmulighet.

Levende byer og tettsteder styrker arbeidsplassene og næringsgrunnlaget på
stedet, og i tillegg skapes viktige sosiale treffsteder for ungdom, voksne, eldre
og funksjonshemmede.

Karmøy Høyre vil:

• Arbeide for at byene Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik utvikler sine
særpreg, og blir attraktive for næring, turisme og byens innbyggere.
• Bidra til å videreutvikle sommerbyen Skudeneshavn som festivalby og
turistmål
• Bidra til utvikling av Åkrehamn med bypark, naturstier, kystkultur og som
handelssenter.
• Bidra til utvikling av Kopervik som handels og kommunesenter
• Arbeide for en fortetting i byområdene, og at det tillates høyere bygg for mer
effektiv utnyttelse av arealene.
• Tilrettelegge for utbygging på steder med allerede eksisterende infrastruktur i
tilknytning til byer og tettsteder.
• Være en pådriver for at frivillige lag og foreninger har gode arbeidsvilkår som
igjen styrker barn og unges oppvekst i by og bygd.
• Se på muligheten for å opprette et kommunalt/interkommunalt
eiendomsselskap for byutvikling og areal/tomteutvikling
• Jobbe for å tilrettelegge for sykkelutleie i byer og tettsteder
• Se på mulighet for kulturhus som dekker dagens behov, eventuelt som
interkommunal storstue for hele regionen.
• At badestrendene i Karmøy blir bedre tilrettelagt til bruk for allmenheten og i
særdeleshet for funksjonshemmede.
• Etablere raste- og parkeringsplass med turistinfo i tilknytning til ny
omkjøringsvei ved Åkrehamn slik at en kan benytte de forskjellige.
naturstiene, styrke egen helse og få kunnskap om viktig lokal historie.
• Støtte 200 års jubileum for gamle Åkra kirke i 2021.

Last ned vårt program i pdf-versjon her