99 fotballbaner med matjord


99 fotballbaner med matjordI 2014 tok Klepp eit grep for regionen.I 2001 vart Regionalplan for byutvikling på Jæren stadfesta av Kongen i Statsråd. Planen var eit kompromiss mellom ulike interesser, der ein såg regionen under eitt utan å bli forstyrra av kommunegrenser. Det vart bestemt kor ein skulle byggja bustader, kor ein skulle ha næringsareal og kor ein skulle laga mat dei neste 40 åra. Eller som landbruksdirektør i Rogaland Hadle Nevøy seier det: planen er "eit forsøk på å planleggje lansiktig for å spara dyrka jord".I regionalplanen vart det teke to viktige grep. Store deler av framtidig bustadbyggjing skulle samlast i Sandnes Øst og i Bybandet Sør. Sistnemnde er eit område i både Sandnes, Klepp og Time.Denne planen har Klepp halde seg til etterpå. Klepp har faktisk brukt mindre matjord til no, enn det planen legg opp til.Matjorda vert registrert nedbygd i det reguleringsplanen vert vedteken. 2014 var året då fleire store reguleringsplanar vart vedtekne. Område 12 og 18 på Orstad og Sporafjell i Verdalen/Kleppe. (88+75+110=273 dekar) Alle desse tre områda låg inne i kommuneplanen for åra 1994 - 1999. Områda skulle etter den planen vore ferdig utbygde i 2005. Situasjonen er den at det er kun nokre ganske få dekar på Orstad som det bur folk den dag i dag.Same året vart delar av Tjøtta regulert, nærare sagt det området nord for eskeren. Området kom inn i kommunedelplan for Tjøtta i 2010. Området nord for eskeren skal byggjast ut fram til 2032, og det meste skal ikkje startast på før etter 2022. Området sør for eskeren skal byggjast ut etter 2032.Totalt vart 489 dekar regulert i Klepp i 2014. Dei siste ti åra - 2014 inkludert - har Klepp regulert 1102 dekar. Same tidsperiode har Time regulert 1187 dekar. Dei områda som vart regulert i Klepp i 2014 skal byggjast ut over dei neste 15-20 åra. Med veksten Klepp har hatt dei siste åra, vil det gå endå lenger tid.2014 var året Klepp tok grep for regionen og for framtida. Litt av grepet er endå att å ta. Det skal regulerast eit område på Anda og det skal byggjast eit dobbeltspor for Jærbanen.2014 var året då Klepp tok grep for å sikre bøndene forutsigbarhet. Bøndene som eig utanfor desse områda kan med stor sikkerhet investere på garden.Og grepet: det tok me saman. Alle parti har stemt for reguleringsplanane. Eg må passe på å nevne at Senterpartiet stemde i mot Bybandet Sør. Grepet som landbruksdirektør i Rogaland Hadle Nevøy etterlyser fortgang i. Verkemiddelet som skal gje bøndene forutsigbarhet andre plasser, og som skal sikre oss matjord for framtida.Ane Mari Braut NeseOrdførarkandidat Klepp Høyre