Klepp +Time + Hå=?


Klepp + Time + Hå = ?Jærrådet har lagt opp ein grundig prosess for kommunereformen på Jæren. Første del er gjennomført. Me har fått ein rapport som beskriv fordeler og ulemper med å vera store og små.Her står det at om ein synes at kommunens rolle som samfunnsutviklar er viktigast, så er det ein stor kommune med Stavanger, Sandnes og Sola som kan løyse det best.Er ein mest oppteken av kommunen som lokaldemokratisk arena, vil både ulemper og fordeler bli sterkare jo større kommune du får. Ein mindre kommune har tettare kontakt mellom folkevalde og innbyggjarar, betre oversikt over politikken og det er lettare å lytte til folk. Ein større kommune kan kanskje få meir myndighet og handlefrihet i forhold til staten. Men verkeleg makt og myndighet oppnår ein ikkje før ein sit att med ein eller to kommunar i regionen Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Gjesdal, Klepp, Time og Hå.Synes du at kommunen sin rolle som tenesteyter er det avgjerande, seier rapporten at størrelsen Klepp, Time og Hå vil gjera frå liten til moderat forskjell frå dagens situasjon. Men det kan gå på bekostning av den geografiske spreiinga av tenestetilbodet. Tenester vert fort samla ein plass.Rolla som myndighetsutøvar vert i følgje rapporten styrka ved ein større kommune. Kompetanse og kapasitet auker, men samtidig stig avstanden mellom kommune og søkjar slik at lokalkunnskapen vert liten. Dette kan avbøtast ved å dele kommunen inn i bydelar.Rapporten ligg ute på min-nye-kommune.noDet kvar og ein av oss må gjera er å finna ut kva som er viktigast for vår kommune. Er det å styrke makt og myndighet for kommunen? Er det viktigast å styrka kompetansen og fagmiljøa? Eller å halde på nærleiken mellom innbyggjar og dei som styrer?Det er mange som trur at me luktar på samanslåing for å spare pengar. Det ligg ikkje til grunn for verken Regjeringa si reform eller Jærrådet sitt prosjekt. Ikkje fordi ein ikkje ynskjer å spare pengar, men fordi det ikkje er mulig å spare pengar ved å slå saman tre mellomstore veldrivne kommunar.Eg har ikkje funne ein einaste avdeling i Klepp kommune som er overbemanna. Tvert i mot. Nedbemanning var heller ikkje verken målet eller resultatet då me slo saman skatteoppkrevarane på Jæren. Me får ikkje ei overbemanna avdeling ved å slå saman tre underbemanna avdelingar. Dei skal skal yte tenester til like mange innbyggjarar som før. Men me fekk eit skattekontor med større fagmiljø, og eit meir robust kontor ved sjukdom og permisjonar.Formannskapet i Klepp gjekk nyleg inn for å starte naboprat med Time og Hå. Som me ser det er det nødvendig å ta ein grundigare prat med dei mest sannsynlige kommunane for å avklare kva fordelar og ulemper akkurat denne samansetninga ville få.For Klepp må det vera viktig å fortsatt levere gode tenester. Frå Danmark veit me at Mariagerfjord vart til av 6 kommunar. Kvar av kommunane var best på eit område, og dårlegare på eit anna. Den nye kommunen Mariagerfjord skulle ein tru kunne plukke med seg det beste frå alle kommunane. Men slik gjekk det ikkje. Mariagerfjord enda med eit gjennomsnitt av dei tidlegare kommunane. Folket merka best det dei mista, og fokuserte mindre på det dei vann. Ordføraren i Mariagerfjord kunne i møte på Sandnes i vår fortelje oss at folk var jamt over misfornøgde. Det er viktig at nabopraten vår avklarer korleis me skal unngå å ende opp med eit gjennomsnitt, og heller plukke med det beste frå kvar kommune.Klepp Høyre menar at ei samanslåing må gje innbyggjarane noko meir enn ein oppnår ved å stå aleine.Formannskapet sitt vedtak inneber (om kommunestyret gjer likt vedtak) at kommunen går inn i trinn to av prosessen. Trinn tre kjem til slutt. Det er her du kjem inn i biletet. Folket skal høyrast. Klepp Høyre er overraska over at Senterpartiet stemde nei til trinn to, då det tek i frå folket muligheten til å seie sitt i ei folkeavstemming.Klepp Høyre vil høyre på deg i ei folkeavstemming. Stemmer folket i Klepp nei, så gjer Klepp Høyre det og. Stemmer folket i Klepp ja, så gjer Klepp Høyre det. Uansett kor høg valdeltakinga er. Om fleirtalet i Klepp vel å ikkje avgje stemme, så tenker me at dei har sagt at det ikkje er så viktig for dei. Då får dei som vel å stemme bestemma.  Godt valAne Mari Braut NeseOrdførerkandidat Klepp Høyre