Jæren øyeblikkeleg hjelp


Jæren øyeblikkeleg hjelp – nyskapning i Helse-Norge

 

Jæren øyeblikkeleg hjelp blei etablert som eit interkommunalt samarbeid  i slutten av 2013 mellom Klepp, Time, Gjesdal og Sandnes, med Klepp som vertskommune. Døgntilbodet er ein nyskapning i helse Norge, og i tråd med samhandlingsreforma skal alle kommunane ha eit tilsvarande tilbod på plass i løpet av 2015. Øyeblikkeleg hjelp avdelinga er lokalisert i Kleppheimen (3. etasje) og  har 12 sengeplassar som skal vere tilgjengelege for innbyggarane i kommunane døgnet rundt. I starten blir sengene finansiert av staten, men frå 2016 skal kommunane sjølv vere med å betale. Sandnes disponerer 6 senger, dei andre tre kommunane har to kvar, men i praksis blir plassane brukt fleksibelt alt avhengig av behov i den enkelte kommunen.

Målgruppa er pasientar med ein kjent sjukdom, til dømes KOLS som ved forverring kan få behandling som er avtalt på førehand, og kor allmenntilstanden tilseier at eit slikt tilbod kan vere like godt, eller betre for pasienten, enn ved innlegging på sjukehus. Dette gjer at Kleppsbuen bli lagt inn på sjukehus seinare enn elles, og kjem raskare heim.

Her slepp ein lang ventetid ved mottaking, har eige rom og får raskt tilsyn av lege og sjukepleier. Våre dyktige tilsette har på kort tid sett Jæren øyeblikkeleg hjelp på kartet og sørga for at tilbodet både  er kjent, blir verdsatt og føretrekt. Ettersom det er legane i kommunane som viser pasientane vidare er det viktig å ha dei med på laget.

Avdelinga tar i mot pasientar i alle aldersgrupper (ikkje spedbarn) og har hatt inne folk frå Nord-Jæren frå 8 til over 100 år. Dei fleste er heime igjen etter 3-4 dagar, nokre blir utskrivne til andre institusjonar i kommunane og 10% til SUS. For ei slik avdeling er eit belegg 80-85% målsetinga. Jæren øyeblikkeleg hjelp hadde allereie i 2014 eit belegg på 52%, og er i starten av 2015 oppe i heile 74%, dette er eit vesentleg høgare snitt samanlikna med tilsvarande tilbod andre stader i landet som ligg på 20-30%.  

Brukarundersøking viser og gode resultat og ein nedgang på 40-50% på sjukebesøk frå legevakta. Med andre ord har Jæren øyeblikkeleg hjelp på kort tid blitt ein suksess og eit tilbod som Klepp kan vere stolt vertskap for. Etter planen skal tilbodet i 2017 flytta til Sandnes og lokaliserast saman med den nye brannstasjoen og legevakta.