Sirkelen


SIRKELEN SETTE KLEPP I FORKANT

I 2012 kom ny lov om Folkehelse og samhandlingsreforma skulle tre i kraft i kommunane. Sirkelen var nybygd og gjorde kommunen klar til å ta dei nye utfordringane på ein god måte.

Samhandlingsreforma peiker ut ei ny retning for helsetenesta framover. Brukaren skal få eit betre tilbod gjennom førebygging framfor reparering, tidleg innsats og god samhandling mellom alle involverte. Helsetenester blir flytta ut til heimen. Brukarmedverking skal sikre at tenestene treff behovet og at tenestene utviklar seg i takt med samfunnet. Wifi på sjukeheimen var det nok ikkje mange som tenkte på for nokre få år sidan. No er det sjølvsagt.

Ny folkehelselov styrker kommunens ansvar for førebygging og helsefremmande arbeid. Kommunane har overteke ansvaret for utskrivingsklare pasientar frå sjukehuset. I tillegg har kommunane fått ansvar for å ha eit øyeblikkelig hjelp tilbod knytt til legevakta. Sjukehuset skal frå no av brukast til å finne ein diagnose, operere og finne rett medisin. Så skal me heim til kommunen for å koma oss i form igjen. Arbeidsfordelinga er slik at sjukehuset gjer det som dei er best på, og kommunane gjer det som dei er best på. Klepp kommune er gode på stell og omsorg. Det er plass til alle som kjem ut av sjukehuset og som ikkje skal rett heim. Dei som får vera på Sirkelen etter sjukehusopphald skryt av godt stell, omsorgsfulle tilsette og nærleik til dei pårørande. Ø-hjelps avdelinga kjennes og som ein trygg plass å vera når du er for sjuk til å vera heime, men for frisk til å vera på sjukehuset. Avdelinga tiltrekker seg dyktige fagfolk med lang erfaring.

Med sansehage, symjehall og eigen helikopterlandingsplass, er det ikkje bare fasongen som gjer inntrykk, Sirkelen har blitt ein levande institusjon som rommar eit stort mangfald. Frisklivssentral, ergoterapi, fysioterapi, kvardagsrehabilitering, heimesjukepleie, legekontor, treningsrom, seks avdelingar inkl. rehabilitering, avlastning- og barnebustad er alle samla under eit tak med høg jærhimmel over.

Ein idyllisk kanal snor seg langs Sirkelen i den flate delen av Kleppekrossen. Frukttre, busker, urter og rennande vatn gjer sansehagen til eit frodig uterom. Med sti og Boccia-bane på plass, venter grøntanlegget rundt Sirkelen no på leikeplass med spennande apparat for den yngre garde.

Klepp Høyre er stolte av kommunen si satsing på helse og omsorg.

Godt val

Klepp Høyre