Sunn økonomi i Klepp

Foto: Marie Storhaug

Sunn økonomi i Klepp

Mykje er endra i Klepp dei siste fire åra når det gjeld økonomistyring. Første åra i perioden bar preg av til dels store overforbruk i etatane, der negative tal vart overraskande rapportert i ettertid. Det gav både administrasjon og oss som folkevalde store utfordringar med budsjettering og lite eller ikkje noko handlingsrom.

 

Klepp Høyre tok initiativ tidlig til fleire grep for å få kontroll på økonomien gjennom god styring og rapportering. Fleire initiativ vart gjort, blant anna av Hilde Kraggerud frå Senterpartiet om meir aktiv bruk av Kostra-tal for å kunne samanlikna oss med andre. Administrasjonen sjølv tok tak og endra rutinar.  Mykje vart gjort og mykje endra. Mange har vore involverte i endringane og nye leiarar og tilsette har kome til. Godt samspel mellom folkevalde, administrasjon, leiing og tilsette ut i kvar eining i kommunen har gjeve gode resultat. På Kommunebarometeret, kor ein rangerar alle kommunar i Noreg, har Klepp løfta seg frå ein 253. plass i 2013 til 43. plass i 2015.

 

Me har funne ein måte å balansera tenestetilbodet og økonomiske rammer. Nokon særs rik kommune vert me nok ikkje, men me har skaffa oss eit handlingsrom som me vil bruka på prioriterte oppgåver framover. Som å løfta fram ny idrettshall på Kleppe i lag med idretten i løpet av dei neste fira åra.

 

Arbeiderpartiet har programfesta at dei vil innføra eigedomsskatt i Klepp. Programmet, som ein må på nettet for å finna, seier ikkje noko om kva omfang og kor høg sats, men det er vel ikkje grunn til å tru anna enn dei går for maks.

Klepp Høyre seier klart nei til eigedomsskatt. Me ser ikkje behovet.

 

Me har vist gjennom god styring  og gode grep at me kan levera gode tenester med dei skatteinntektene me har i dag.

Me vil fortsatt arbeida for at Klepp skal ha ein robust og sunn kommuneøkonomi gjennom god styring.

Godt val!

 

Klepp Høyre

Vidar Haugland, listekandidat