10 nye ideer for sentrum - økt handel og flere opplevelser

Stavanger sentrum er en god blanding av gammelt og nytt (Lite bilde nr to fra venstre: Henrik Moksnes, BITMAP)

Det blir færre butikker i Norge. Mellom 2008 og 2016 forsvant 9 prosent av alle butikkene, ifølge tall fra SSB og Virke. Og i 2018 gikk mer enn 1000 selskaper innen varehandelen konkurs, ifølge analyseselskapet Experian. Overetableringer, priskonkurranser og nye bydelssenter er en del av forklaringen, netthandel en annen. Hvordan sørger vi for at Stavanger sentrum også i fremtiden skal være det foretrukne stedet for handel og opplevelser? Det absolutt viktigste vi gjør er å legge til rette for enda flere boliger og arbeidsplasser i sentrum. Utover det har vi 10 konkrete ideer til tiltak.

Se gjerne innslag på NRK om saken:

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-rogaland/201908/DKRO99081219/avspiller#t=3m59s

Konsekvensene av færre butikker er mindre bruk for butikklokaler. Tomme lokaler påvirker eiendomsprisene og selve pulsen i byen. Et levende sentrum med aktiviteter, handel og opplevelser er en forutsetning for en by det er godt å bo og arbeide i. Høyre tror at sentrum kan konkurrere med netthandel og kjøpesentrene ved å tilby noe annet, som opplevelser, aktiviteter, kontakt, service og nisjebutikker. Stavanger Høyre ønsker å samarbeide med Stas, Byen og kultur- og idrettsseksjonen for å gi ekstra drahjelp til sentrum. Den vedtatte sentrumsplanen legger til rette for gode byrom, effektive og trygge gjennomfartsårer for fotgjengere og syklister, en levende havnefront og rom for smarte løsninger for reise, handel og informasjon. Dette gir gode muligheter for å nye løsninger og smarte ideer for sentrum.

Flertallspartiene har allerede økt den økonomiske støtten til sentrum i budsjettet, en pott på 5,2 millioner fordelt på budsjettperioden. Potten skal administreres av Stavanger Sentrum AS, men er tilgjengelig å søke på for alle som har gode ideer for sentrum. Nøkkelen er flere aktiviteter i form av lekeplasser, idrettsflater og gode oppholdsrom. En god by for barna er en god by for voksne. Dette kan kommunen legge til rette for i samarbeid med aktører i sentrum. Stavanger Høyre har 10 nye forslag for byen vår:

Forslag 1: Torget som Stavangers Covent Garden.  Høyre vil samarbeide med frivillige organisasjoner, og lage et program for torget hvor frivillige får vist frem sine aktiviteter. Det kan være alt fra danseklubber, turn, fekteklubb, pantomime, sjonglører etc. som booker gratis plass og opptrer. Det vil være plass til 5-6 «stasjoner» samtidig, og besøkende kan vandre fra den ene til den andre. Kommunen vil sørge for små, flyttbare scener og skillevegger. Vi tror at dette vil trekke små og store besøkende til byen, gi økt aktivitet på spisestedene og matvognene rundt torget, samt stimulere til at flere tar turen til byen og handler.

Forslag 2: Tettere samarbeid med restaurantene. Høyre ønsker å bidra til at restaurantene får større mulighet til å konkurrere om lunsjkundene og å utvikle lunsjkulturen i sentrum. Det kan være tiltak som 2 for 1 på lunsj eller en egen app for Stavanger sentrum som kan gi restaurantene kontroll på booking, innkjøp og bemanning.  Det kan søkes støtte i vekstfondet/såkornfondet/smartby i samarbeid med næringen.

Forslag 3: Varebil på deling-ordning. Det etableres en bilpoolordning med varebiler på parkeringsplassen under Domkirkeplassen, slik at næringsdrivende i sentrum kan kjøre ut/hjem varer til kundene og hente på lager andre steder i regionen. Dette, sammen med posehotell, vil gjøre logistikken enklere for næringsdrivende og handlende.

Forslag 4: Farmers marked i sentrum. Bygge videre Stavanger som matby, og etablere «Farmers marked» i sentrum. Her kan det være rom for varer fra småprodusenter fra Rennesøy, Finnøy og Stavanger som f.eks. syltetøy, saft, ullprodukter etc.

Forslag 5: Hop on-hop off-buss. Høyre ønsker å etablere en prøveordning med en mindre buss som kjører i loop mellom jernbanen, havneringen, vågen, etc. og stopper og plukker opp folk ved behov. Prøveprosjektet må vare minimum 6 måneder, og fortrinnsvis settes inn vår/sommer. Initiativet kan også vurderes etablert som en «hent meg» buss som kan bookes via en app.

Forslag 6: Flere sentrumslekeplasser og idrettsflater Mer areal i sentrum settes av til permanente lekeplasser og små idrettsflater. Vi vil ha mer lek i sentrum. Områder som kan utnyttes bedre er Geoparken, Nytorget og Badedammen. Hva med et klatrenett eller zipline festet til bybrua? Eller en klatrepark ved Valbergstårnet? Hvis parkeringsplasser erstattes av lek- eller idrettsflater skal det være i samråd med næringsdrivende i sentrum. Aktuelle plasser er havnefronten, Valbergtårnet, Nytorget, Røde Sjøhus, Jorenholmen og Jernbanelokket.

Forslag 7: Teste selvkjørende buss i Pedersgaten. Smartbyen Stavanger søker samarbeid med Kolumbus om å teste den autonome bussen i rute i Pedersgaten fra Nytorget til Vindmøllebakken. Forslaget vurderes i evalueringen etter at prøveperioden med Pedersgaten som enveiskjørt og sykkelprioritert er over.

Forslag 8: Forutsigbarhet for utvikling i trehusbyen. Høyre ønsker tettere samarbeid i fastere rammer når trehusbyen skal utvikles. Tilbakemeldinger om motstridende krav fra ulike offentlige instanser gjør det uforutsigbart å investere i sentrum. Og investere er nødvendig når gamle trehus skal tilfredsstille moderne krav til sikkerhet og arbeidsmiljø. Kommunen og Stavanger sentrum AS søker fastere rammer for samarbeid med aktuelle offentlige instanser når det skal bygges i trehusbyen, det gjelder også for boliger. Vi vet at flere 2. etasjer i bygg står tomme, og ønsker å gjennomgå arealer som allerede finnes samt krav til boligutleiere for å muliggjøre flere boliger. Stikkord er samarbeid og forutsigbarhet.

Forslag 9: Konferanse om et levende bysentrum/samhandling i sentrum. By+handel=bra for miljøet. Det arrangeres en egen sentrumskonferanse for å lære av andre byer og land for å jobbe overordnet med sentrumspolitikken. Deltakere fra andre norske (Kristiansand) og europeiske byer som har lykkes med å skape levende bysentrum med liv, røre og handel inviteres - arkitekter, næringsforeningen, representanter fra næringsdrivende, bærekraftaktører etc. Målet er et langsiktig samarbeid mellom offentlige og private aktører. Økt involvering av gårdeiere bør på plass, og det samme gjelder økt samarbeid med matbransjen i Stavanger. Hva brukerne av byen savner må kartlegges. Sluttresultatet bør være en felles visjon, mål og plan for sentrum mot 2025.

Forslag 10: Utrede smarte arkitektoniske løsninger for økt handel. Et grep som kan øke sjansen for at folk velger å handle i sentrum er å skjerme bedre for vind og dårlig vær. Høyre ønsker å utrede en tørr trase fra jernbanen til torget, for eksempel langs Breiavatnet på Atlantic-siden. Et annet grep kan være å ta i bruk den gamle jernbanetunnelen som en tørr forbindelse mellom nybyen i Paradis og sentrum. Perfekt for syklende og gående! Et tredje grep kan være å se på glasstak e.l. i de små handlegatene.