Høyre jobber for flere arbeidsplasser i nye næringer - 14 000 nye jobber siden 2017!

I august 2015 lovet vi å bidra til å skape 10 000 nye arbeidsplasser i Stavanger-regionen innen 2020. Tall fra SR-Bank viser at det målet ble nådd like etter sommeren 2018. Våre tiltak har virket og bedriftene i regionen viste en omstillingsevne i verdensklasse! Nå er det bare å gi gass videre.


I samarbeid med andre aktører som Næringsforeningen, Greater Stavanger, Universitetet i Stavanger, innovasjonsmiljøene og næringslivet generelt, ble det satt i gang tiltak for å få ned arbeidsledigheten, beholde kompetanse i regionen og skape flere arbeidsplasser:

  • Økt vedlikehold av offentlige bygg ga umiddelbare arbeidsplasser. Vi fikk på plass en lokal tiltakspakke på 26 millioner, og 77 millioner kroner fra regjeringen.
  • Vi økte investeringsbudsjettene i kommunen med 800 millioner kroner. 
  • Det ble satt av 40 millioner kroner til et vekstfond for bedrifter.
  • Christine Sagen Helgø kom med ideen om Mulighetsterminalen, som har hjulpet flere i arbeid.
  • Kommunen støttet Kompetansetorget der Ipark videreformidlet praksisplasser.
  • Vi jobbet for å få Fornybarfondet (nå Nysnø) til regionen.
  • En klar strategi om å videreutvikle havbruksnæringen.
  • Fokus på entreprenørskap og støtte til steder for nyskaping, som for eksempel Innovation Dock, Mess&Order, Absinthen, Hermetikken, Erfjordgata 8 og SR Banks gründerfellesskap.
  • Det ble etablert et ekspertutvalg ledet av Harald Espedal, som kom med flere konkrete tips om hva kommunen burde gjøre.

Utklipp fra Stavanger Høyres facebook-side 21. august 2015


Kjører på

Nå gir vi gass videre. Vi må fokusere på å forberede regionen på en tid etter oljen. Oljekrisen var en vekker, og et varsel om hva som kan skje dersom vi ikke forbereder oss på en hverdag uten de godt betalte oljejobbene. På femti år har vi tilegnet oss kompetanse som har gjort oss verdensledende innen petroleumsteknologi. Det viktigste vi gjør er å sørge for at den kunnskapen overføres til andre næringer innen oljen en dag tar slutt. I det arbeidet er valgperioder bare små skritt på veien. Stavanger Høyre tenker lenger frem enn det. Hva må vi gjøre i dag for å ha flere næringsben å stå på i for eksempel år 2040?

Når vi en dag ser tilbake på denne perioden i historien vil vi se hvor godt vi hadde det. Vi må bruke disse «golden years» til å investere i fremtidens jobber og næringer. Høyre mener kommunen må bruke sin rolle som aktiv tilrettelegger for fremtidens arbeidsplasser. Vi vil løfte frem gründere og entreprenører, og gi dem muligheten for vekst. Vi vil skape møtearenaer for utveksling av teknologi og ideer på tvers av sektorer. Og vi vil heie frem regionen for å tiltrekke oss turister, kongresser og arrangementer.


Lenke til SR-Bank:

https://nyhetssenter.sparebank1.no/sr-bank/2018/11/29/14-000-nye-jobber-siden-2017/?fbclid=IwAR2oRPsPEYkCMupKzmx6Fbo4tp_32KyhmVlhNnW0S_TdMKsfMIhpw3owUeM