Høyre slår ring om sårbare friområder - vi vil ha mer bynær natur

Fra eikeplantingsdugnad i mai

I god konservativ tradisjon er Stavanger Høyre opptatt av naturvern og vi vil legge til rette for bedre beskyttelse av Stavangers mest utsatte og unike biotoper. Vi har fantastiske friområder som i tillegg til å by på ulike aktiviteter gir innbyggerne våre flotte naturopplevelser. Det er utrolig viktig å finne balansen mellom menneskelig inngripen og rekreasjon, og tilgang på bynær villmark. Vi støtter Miljødirektoratet og Fylkesmannens forslag om å verne Mosvatnet, og er positive til å se på vernebestemmelser for øvrige friområder. Vi støtter også Sørmarkas venner sitt initiativ om en forutsigbar og langsiktig plan for Sørmarka, og vi vil bidra til at Stavanger får sin markagrense.Slå ring om Sørmarka 

Friområdet i Sørmarka er et resultat at bevisst og tilfeldig forvaltning de siste femti til seksti årene. Resultatet er et stort skogsområde omgitt av jordbruk, boområder, universitet og vei. Flere store og små dyr holder til her, noe som gjør Sørmarka til noe av det nærmeste vi kommer villmark i byen. Sørmarka er lett tilgjengelig for store deler av Stavangers befolkning og er godt utbygget med turstier og oppholdssteder.

Høyre er særlig opptatt av følgende i Sørmarka:

1. Sikre langsiktig vern av Sørmarka og åpne for fremtidig utvidelse i tillegg til grønne korridorer til andre friområder.
2. Bygge den 370 meter lange sykkeltunellen under Auglendshøyden så raskt som mulig.
3. Sette naturen i sentrum i utarbeidelsen av relevante kommunale planer. Vi må ha tilgang til bynær villmark og i noen områder sette hensyn til fugle- og dyreliv foran menneskelig behov for tursti, lys, aktivitet og opphold.
4. Åpne for mer deltakelse fra innbyggere og frivillige lag som vil gjøre en dugnadsinnsats for friområdene.

Markagrense eller annet vern

Vi er opptatt av å sikre Sørmarka som friområde også i fremtiden. Beliggenheten gjør at Sørmarka bygges ned bit for bit, og det gjøres stadige inngrep. Sørmarka trenger forutsigbarhet. Ulike muligheter for å sikre Sørmarka i et langsiktig perspektiv presenteres i disposisjonsplan for Sørmarka. En mulig markagrense er nevnt av Sørmarkas venner som ett alternativ. En annen variant er å opprette en urban nasjonalpark. Vi vil la rådmannen se på ulike måter å gjøre dette på, med en klar intensjon om å sørge for at et verdifullt friområde for Stavanger ikke bygges ned bit for bit, men derimot på sikt kan utvides.

Når nye SUS bygges på Ullandhaug tar vi ett av de områdene som disposisjonsplanen for Sørmarka mener på sikt kunne vært en naturlig utvidelse av friområdet. Samtidig vil sykehuset og flere boliger i bybåndet føre til økt bruk av Sørmarka, og ytterligere press på dyre- og fuglelivet og de gode naturopplevelsene som folk ønsker seg når de beveger seg her. Da må vi finne en måte å beskytte det gjenværende arealet og fokusere på økt biologisk mangfold. Så må vi også tenke på hvordan friområdet kan vokse i fremtiden. Enten ved å kobles sammen med andre friområder gjennom grønne korridorer og kulverter eller sørge for at det i fremtiden ikke blir bygget boliger på landbruksjord på Ullandhaug og Jåttå.

Sykkelveien skal i tunnel

En midlertidig sykkelvei er anlagt midt gjennom Auglendsdalen i påvente av sykkelstamveien som skal bygges i tunell under Sørmarka parallelt med biltunellen. Tunellen er regulert lokalt i 2016 med antatt bygging 2021-2022. Prosjektet er finansiert av staten som en del av sykkelstamveien fra Stavanger til Sandnes via Forus. Vi frykter at økningen i syklister vil påvirke økosystemet i Sørmarka og innbyggerne i Auglendsdalen negativt. Derfor vil vi se på muligheten for å forsere bygging av tunnel.

Mer eller mindre natur?

Økt bruk av Sørmarka i form av ulike aktiviteter, flere turstier, mer lys, utendørs treningsparker gir flere mulighet til å bruke friområdet, men reduserer samtidig naturopplevelsen for mange. Vi ønsker en harmonisering av Dispisisjonsplan for Sørmarka, Overordnet skjøtselsplan for friområder i Stavanger 2018 og Handlingsplan for biologisk mangfold slik at naturvern og biologisk mangfold settes i fokus i det videre arbeidet. Å overlate områder i sin helhet til naturen er et folkehelsetiltak på lik linje med å lage turstier. De mest unike naturopplevelsene får vi om vi tilrettelegger områder til det beste for fugle- og dyreliv. 

Dugnadsånd og økt deltakelse

Det må bli enklere for innbyggerne å involvere seg i dugnadsarbeid. Stavangers befolkning er glad i friområdene og vi trenger å bli minnet på at de trenger skjøtsel og omsorg for å bestå. Vi tror at innbyggerne vil få en sterkere relasjon til naturen generelt og egne friområder spesielt, om de involverer seg i dugnad der de kan hogge, rydde og plante. Ingen hiver søppel i egen skog og ingen kapper ned et tre de selv har plantet. Her har Stavanger Høyre presentert en løsning som innebærer en årlig treplantingsdugnad med et mål om 200 000 nye trær, og et pedagogisk opplegg for barnehager og skoler.