Ja til Rogaland

Stavanger Høyre ønsker at Rogaland skal beholdes som eget fylke med dagens grenser, eventuelt med justerte grenser tilsvarende Sør-Vest politidistrikt.

Med regionreformen er tanken å dele landet inn i 10 fylker/regioner. Rogaland har i dag ca. 1/10 av landets innbyggere og areal.  Rogaland er stort nok med 500 000 innbyggere, nesten like stort som Oslo fylke, større enn nye Trøndelag og de tre fylkene i nord dersom de slås sammen. Vi mener Rogaland har en hensiktsmessige størrelse ut fra de oppgaver som skal håndteres, også i fremtiden.

Stortinget legger til grunn at det skal kunne overføres oppgaver fra stat til et større regionalt folkevalgt nivå, men etter Stavanger Høyres mening, vil dagens Rogaland være mer enn stort nok til økt oppgaveoverføring.

Avstandene i en vestlandsregion med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vil bli for store til at en greier å oppnå en hensiktsmessig drift og planlegging. Det blir svært lang reisetid for innbyggere og ansatte når de skal besøke fylkeskommunen og fylkesmannen andre steder i regionen, noe som er uheldig både i et ressursperspektiv, ut fra miljøhensyn og for demokratiet. De folkevalgte i regionene skal ha særlig ansvar for samordnet areal- og transportplanlegging i tett samarbeid med kommunene. Stor avstand og mange kommuner (i dag 85) vil gjøre dette arbeidet vanskelig.

Vi kan ikke se at målsetningene ved en sammenslåing blir oppfylt. De er:

«Styrke demokratiet»:  Vi mener at i en så stor region blir lokaldemokratiet etter vårt syn svekket med stor avstand til innbyggerne. 

«Framtidsrettet samfunnsutvikling»: Vi mener at Rogaland er stort nok til å kunne legge til rettefor en framtidsrettet samfunnsutvikling.

«Høy kvalitet på tjenestene.»: Vi mener at Rogaland har allerede høy kvalitet på sine tjenester med ca. 3600 ansatte i fylkeskommunen og ca. 200 hos fylkesmannen. Kvalitet på tjenestene oppnås best med nærhet mellom beslutningstakere og innbyggere. Det er viktig at beslutningstakerne har den nødvendige lokalkunnskapen. Dette svekkes i en større region.

«Strategisk infrastruktur»: Vi mener dette kan vi oppnå innenfor dagens fylkesgrenser og ved felles planlegging og samarbeid på tvers av fylkesgrensene.  

«Kultur og identitetsbygging»: Vi ser ikke behov for å en sammenslåing for bygge en egen kultur og identitet utover det som allerede er felles. I den utstrekning dette er ønskelig kan dette oppnås ved samarbeid.

«Bærekraftig forvaltning av ressursene»: Vi mener at en lettere kan oppnå en bærekraftig forvaltning innenfor dagens grenser.

Vestlandsfylkene kan gjennom samarbeid løfte store felles prosjekter (eksempelvis fergefri E39) uten at en trenger å slå sammen fylkene. Stavanger Høyre vil derfor beholde dagens Rogaland, eventuelt med justerte grenser tilsvarende Sør-Vest politidistrikt.


Resolusjon vedtatt på Stavanger Høyres årsmøte 30.11.16.