Høyre vil la Stavanger delta i EU-prosjektet “Mission on 100 Climate Neutral Cities by and for Citizens”

Stavanger er en internasjonal by. Ikke bare fordi vi har innbyggere fra over 180 ulike land, men også fordi vi vender oss utover egne kommune og landegrenser for inspirasjon og utveksling. For Stavanger er det helt naturlig å se til Europa for samarbeid når vi skal gjøre et forsøk på å nå de klimamålene som kommunestyret har vedtatt. Derfor tok Høyre initiativ til at Stavanger skal starte en prosess for å få bli med i EU-prosjektet “Mission on 100 Climate Neutral Cities by and for Citizens”. Det ble fremmet i en interpellasjon til formannskapet torsdag 16. januar, og ble heldigvis enstemmig vedtatt! 


Stavanger har gjennom mange år satt seg ambisiøse klimamål, og har gjennom sitt smartby-arbeid vært en foregangskommune for bruk av teknologi og innovative løsninger. Deltagelsen i EU-prosjektet Triangulum, som startet opp i 2014, har gitt svært gode resultater og verdifullt samarbeid med andre europeiske byer om å integrere energi, mobilitet og IKT i nye løsninger som ikke har vært vist tidligere.

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon «Horisont 2020» avløses nå av «Horisont Europa» i neste programperiode (2021-2027). «Horisont Europa» introduserer blant annet fem såkalte «missions», der ett av dem har fått den foreløpige tittelen «100 Climate Neutral Cities by and for Citizens» som skal bidra til et klimanøytralt Europa innen 2030. Det formelle arbeidet med utforming og innretning av dette EU-prosjektet er allerede godt i gang. Det er opprettet både et «Mission Board» og et «Mission Assembly» som er i ferd med å utarbeide et konseptforslag. Stavanger har her en avgjørende mulighet til å både bidra med innspill, men aller viktigst: til å posisjonere seg for å bli en av de hundre foregangsbyene som deltar i prosjektet. Det er imidlertid svært viktig at det iverksettes raske initiativ og tiltak for å posisjonere Stavanger som en av deltakerbyene. EUs satsing på «City Mission» er kanskje det viktigste strategiske initiativet innen klima- og smartbyområdet i neste finansieringsperiode. Byene som kobles mot «City Mission» vil få synlighet, ressurser og status a la fyrtårnsby som Stavangerregionen gjennom mange år har fått svært mye ut av. EU har som kjent ambisjon å oppnå hundre klimanøytrale byer innen 2030. Prosjektet er beskrevet som en flernivås samskapingsprosess (lokalt, nasjonalt, europeisk) i form av en klimabykontrakt som adresserer behovet for nye modeller for styring (governance), innbyggerinvolvering og urbane digitale plattformer samt ny tilnærming til investering og finansiering.

Dette rammeverket vil gi Stavangerregionen svært gode muligheter til å posisjonere seg. Stavangerregionens status som smart fyrtårnsby, digital modenhet og med vedtatte ambisiøse klimaplaner gjør at vi er svært godt posisjonert for deltakelse i dette spennende prosjektet. I tillegg kommer arbeidet med klimafinansiering. Byene Eindhoven og Tampere er allerede strategiske samarbeidspartnere med Stavanger gjennom samarbeidet i Triangulum-prosjektet. Eindhoven har allerede vedtatt målet om å bli en av de hundre klimabyene og det antas derfor at Stavanger kommune sammen med Tampere har en særlig god mulighet til å koble seg på dette nye prosjektet. Hvis Stavanger klarer å posisjonere seg til å bli valgt til en av de 100 byene som får delta i prosjektet vil dette representere en veldig god mulighet for regionen. Målet vil da være at Stavanger skal bli helt klimanøytral innen 2030, og dette er igjen knyttet til EUs mål om et klimanøytralt Europa innen 2050. De 100 byene som blir valgt ut vil dermed representere Europas mest fremoverlente byer på klimafeltet. Stavanger er som nevnt meget godt posisjonert for å bli en av de hundre byene i prosjektet: 

Stavanger er allerede ambisiøse på klimafeltet og vi har svært relevant erfaring med å samarbeide i europeiske prosjekt, gjennom for eksempel Triangulum-prosjektet. Stavanger kommune er dessuten vant til å jobbe på tvers av sektorer, noe som vil være essensielt for å lykkes med et prosjekt som dette.

Vi gleder oss til å følge prosessen!