Politikk

Stavanger Høyre er stolte av byen og det som er oppnådd, men det er veldig viktig å utvikle Stavanger videre. Stavanger Høyre mener at god politikk handler om å agere langsiktig og ikke kun å handle i valgperioder.

Våre hjertesaker

Bærekraftig byutvikling

Stavanger Høyre vil jobbe for å utvide sentrum med tanke på fremtidig vekst og trivsel.

En attraktiv studentby

Stavanger Høyre vil satse på studentene, og studentbyen Stavanger. Stavanger skal være en attraktiv studentby, som tiltrekker seg studenter fra hele landet, i tillegg til internasjonale studenter.

En brukervennlig og effektiv kommune

Stavanger Høyres mål er at kommunen skal være brukervennlig, åpen og effektiv. Stavanger kommune skal alltid lete etter nye og innovative måter å organisere virksomheten på for best mulig utnyttelse av ressursene.

Kunnskap for fremtiden

Stavanger Høyre er opptatt av å gjøre kommunens skoler best mulig.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Historisk er Stavanger er en by som evner omstilling når det er nødvendig. Dette har blitt gjort før – og dette vil det bli behov for igjen Stavanger er en internasjonal by, som har evnet og lykkest med å utnytte mulighetene fra oljen-og gassen i Nordsjøen. Eksporten av olje og gass har gitt byen og landet stor velstand, men viktigst av alt er alle de kreative og dyktige menneskene i Stavanger, som har utviklet nye industrier og arbeidsplasser basert på innovasjon, ledelse, teknisk kompetanse, nye løsninger og produkter i verdensklasse.

Stavanger Høyre er stolte av byen og det som er oppnådd, men det er veldig viktig å utvikle Stavanger videre. Stavanger Høyre mener at god politikk handler om å agere langsiktig og ikke kun å handle i valgperioder. God politikk handler om å sørge for at Stavanger blir en best mulig by for våre barn og barnebarn, for våre neste generasjoner. Hva vil de om 50 år tenke at vi burde ha gjort i dag 

Fremtiden kan ikke bestemmes gjennom politiske vedtak, den formes gjennom et samspill mellom enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter – hva disse velger å gjøre både hver for seg og sammen, dag etter dag. Din stemme er viktig for at Stavanger også fremover skal ha en politisk ledelse som fremmer det gode samarbeidsklimaet mellom kommune, innovasjonsmiljøer, kreative bedrifter og de store etablerte selskapene. Det er et godt samspill på tvers av disse sektorene som har vært oppskriften på suksessen Stavanger har hatt, og som er oppskriften også hos andre suksessregioner over hele verden. 

Vi vil at Stavanger kommune skal være en pådriver for viktige forutsetninger for en god hverdag, og for å skape og å beholde gode og trygge arbeidsplasser. Disse forutsetningene er først og fremst:

 • Fremkommelighet med bil, kollektivtrafikk og sykkel 
 • Flere boliger i alle prisklasser og 
 • Tiltrekke og beholde talenter i alle områder fra sveising eller fløytespill til oljeutvinning og vindmøller til havs. 

Infrastruktur i 2015 betyr ikke bare veier, baner og flyplasser, men også godt utbygde løsninger for datakommunikasjon, telefoni, lyd og bilde. 

Stavangerregionen er en av de fremste regionene i verden med et godt utbygd og raskt fibernett. Dette er viktig når Stavanger er utpekt til et europeisk Smart City utviklingsprosjekt. Prosjektet er et viktig ledd i EU's arbeid med å gjøre Europa mer innovativt og skape nye bedrifter. Denne typen muligheter kan og skal vi skape og utnytte, for å skaffe nye og lønnsomme arbeidsplasser. 

Nytt sykehus for helseregion Stavanger er et av de at største og viktige prosjektene for vår region i årene som kommer, og med konsekvenser i lang tid fremover. Stavanger Høyre vil arbeide for at det finansielt legges til rette for at sykehuset kan bygges slik at det best mulig dekker regionens fremtidige behov for sykehustjenester på høyt nivå. Lokalisering og bygging av sykehuset må også utnyttes i et perspektiv der det sees på muligheter for synergi med andre kompetansemiljø og utvikling av ny teknologi og nye næringer. 

Som en by i langsiktig vekst er en av de største utfordringene for Stavangerregionen å få bygget ut et effektivt transportsystem som kan takle både dagens og fremtidens behov for biler, tungtransport, kollektivtrafikk og trygge gang- og sykkelveier. I Norge, hvor ansvaret for dette er delt mellom kommuner, fylke og stat, er det krevende. Likevel er det helt nødvendig å finne løsninger for infrastruktur, både i dag og i fremtiden. Stavanger Høyre er positive til å endre dagens kommunestruktur, fordi det gjør det lettere å lage de gode transportløsningene. Vi vil presse på overfor statlige myndigheter, for å øke investeringene til veier og kollektivtransport i vår region – og for at en større andel skal betales av staten. Men det aller viktigste for Stavanger Høyre er å få fortgang i de større prosjektene regionen trenger, nå! 

Høyre i Stavanger er pådriver for å få opp antallet nye boliger, både innen Stavanger kommunes grenser og i resten av byregionen. Vi vil etablere ett kommunalt tomte- og boligutviklingsselskap, for at kommunen skal kunne være en enda mer aktiv i få frem såkalt bytransformasjon, der gamle byområder omskapes fra for eksempel industri til moderne boliger og næringsområder. Høyre er opptatt av at kommunen har et spesielt ansvar for at det tilbys boliger som gjør at nyetablerte og mennesker i alle yrker kan finne ett godt sted å bo i Stavanger. 

Stavanger Høyre er opptatt av byen skapes av og for mennesker. Vi mener at en god by å bo i er en by som er spennende, har et godt arbeidsmarked, varierte og gode kulturtilbud, og som er åpen og inkluderende overfor mennesker med ulik hudfarge, religion og legning. Barnehager og skoler som gir barn og unge godt sosialt miljø og faglige utfordringer er viktigere for oss en noen gang. For oss er det viktig å løfte frem at utdanning og yrkesvalg skal løftes frem innenfor alle områder. Og vi skal være en inkluderende by som tar i mot engasjerte mennesker som vil bidra til å utvikle Stavanger videre, uansett hvor de kommer fra.

Stavanger skal være en by hvor vi føler trygghet for egen velferd og hvor vi kan leve godt gjennom hele livet. Tilbudet til dem som trenger hjelp og støtte skal være av høy kvalitet. 

Stavanger Høyre mener at selvstendighet og verdighet blir til gjennom å bidra og å delta i samfunnet. Byens velferdstilbud skal hjelpe flest mulig til aktivisering, utdanning og arbeid. Brukerne av sosiale tiltak skal møtes med respekt og oppfølging, men også med krav og forventninger. Yrkesaktive eldre er en resurs for samfunnet. 

Eldre arbeidstagere som ønsker å stå lengre i arbeid, må få anledning til det, hvis bedriften/organisasjonen ønsker det. Det handler om livskvalitet for den enkelte og verdiskapning for samfunnet. 

For å sikre best mulig kvalitet i barnevernstjenesten ønsker Stavanger Høyre på sikt en kommunal overtakelse av barnevernet. Store, robuste kommuner gir best forutsetninger for å kunne levere gode tjenester til de barna og foreldrene som har behov for det. 

Livskvalitet og helse går hånd i hånd. Vi ønsker derfor at flere skal få muligheten til å leve et liv med god helse. For å få til dette ønsker Stavanger Høyre å satse på forebygging av sykdom, bedre rehabilitering og styrket demensomsorg. 

Eldreomsorgen skal være tilpasset individets ønsker og behov. For å ivareta den enkeltes verdighet og selvstendighet er målet at flest mulig skal kunne bo i egen bolig så lenge som mulig. Ved å ta i bruk hjemmebaserte tjenester og ny velferdsteknologi skal Stavanger Høyre være med på å utvikle tilbudet som morgendagens eldre kommer til å etterspørre. 

Samtidig skal vi alltid huske på at det å bli gammel ikke er ensbetydende med å være pleietrengende. Stavanger skal ha et mangfoldig offentlig tilbud slik at personer i alle aldersgrupper kan leve et aktivt liv.

Stavanger Høyres viktigste grep for god omsorg og bedre livskvalitet er:

 • Forebyggende helsearbeid
 • Rehabilitering etter sykdom
 • Sikre en god og verdig alderdom for alle
 • Være en kommune som tar sosialt ansvar på alvor
 • Boliger tilpasset menneskene som bor der
 • 2.1 Forebyggende helsearbeid

  Forebyggende helsearbeid dreier seg både om å fremme helse og å hindre sykdom. Hvordan vi lever livene våre kan ha stor betydning for både fysisk og psykisk helse. Derfor er det viktig at kommunen stimulerer til fysisk aktivitet, en sunn livsstil og samtidig fanger opp de som er i ferd med å utvikle fysiske eller psykiske helseproblemer. Psykisk sykdom har store kostnader for den enkelte, for pårørende og for samfunnet. En stor andel av sykefraværet i Norge skyldes psykiske lidelser. 

  Ungdomsundersøkelsen fra 2013 viser at unge i Stavanger i stor grad lever gode liv og har et godt forhold til sine foreldre. Likevel er det mange som opplever et stort press, både med tanke på skole, fremtid og kropp. For å sørge for at ungdommer i Stavanger har et godt lavterskeltilbud for å få hjelp i krevende perioder, må det satses på helsesøstertjenesten på skolene. 

  Stavanger Høyre ønsker å gjennomføre følgende tiltak for redusere risikoen for sykdom, og dermed øke muligheten for god helse:

 • Stimulere til mer fysisk aktivitet i skolen, og styrke opplæringen om sunne kostholdsvaner.
 • Opprette et program spesielt rettet mot innvandrerbefolkningen, med spesielt fokus på å forebygge diabetes type 2.
 • Tilrettelegge for og bedre utnyttelsen av våre idrettshaller og svømmehaller.
 • Omdisponere legetjenesten i skolen til fordel for flere helsesøstertimer etter modell fra Bergen.
 • Bedre informasjon på kommunens hjemmesider over de tilbudene som finnes.
 • Stimulere frivillighetsarbeidet innenfor sektorene som er med på å gi unge en sunn start på livet.
 • Bygge ut sikre sykkel- og turveier, og styrke satsningen på elbysykkel.
 • Styrke samarbeidet mellom fastlegene og Stavanger Helsehus slik at risikofaktorer for sykdom blir oppdaget tidligere.
 • Legge til rette for kostholdskurs for overvektige og røyesluttkurs.
 • Styrke samarbeidet mellom fysioterapeutene og Stavanger Helsehus slik at det blir arrangert gruppetrening for eldre som er spesielt rettet mot å forbygge fall og opprettholde et godt funksjonsnivå.
 • Støtte Skipper Worse i sitt videre arbeid for å aktivisere eldre.
 • Barn og unge som trenger psykolog skal kunne henvises fra fastlegen, skolehelsetjenesten, studenthelsetjenesten eller lokal helsestasjon.
 • Lærere i Stavangerskolen skal få opplæring i å se faresignalene på psykisk sykdom og å gripe inn tidlig ved tegn på selvskading, spiseforstyrrelser og annen bekymringsfull atferd.
 • 2.2 Rehabilitering etter sykdom

  Rehabilitering er med på å forkorte sykdomsforløpet. Dette er avgjørende både for å komme raskere tilbake i arbeid, men også for å komme raskest mulig hjem fra institusjonsopphold. Målet er at flest mulig skal få oppnå en god funksjons- og mestringsevne, slik at man kan leve et selvstendig liv. 

  Stavanger Høyre ønsker å satse på rehabilitering gjennom å:

 • Sørge for full satsing på rehabiliteringsprosjektet «Leve Hele Livet», hvor brukere går gjennom intensiv rehabilitering og forebygging slik at brukerne skal bli i stand til å klare seg selv og mestre egne liv.
 • Stimulere til at byens fysioterapeuter i større grad driver med gruppebehandling innenfor prioriterte grupper i samarbeide med Stavanger Helsehus.
 • Sørge for at alle korttidsplasser innen rehabilitering har ansatt fysioterapeut.
 • Ha tilgjengelig kapasitet på korttidsplassene på sykehjem, med mål om å bruke disse plassene til aktiv rehabilitering.
 • Styrke samarbeidet mellom Stavanger kommune og Sykehuset, og stimulere til forskning innen rehabilitering.
 • 2.3 En god og verdig alderdom

  Ulike mennesker har ulike behov, og fortjener ulike typer tjenester tilpasset hver enkelt. Stavanger Høyre skal fortsatt jobbe for en god sykehjemsdekning, samtidig som vi ønsker å legge til rette at flere skal få muligheten til å bo hjemme lenger. Derfor skal Stavanger Høyre jobbe aktivt for å ta i bruk nye innovative løsninger som skal være et supplement til hjemmetjenesten. For å kunne bo hjemme så lenge som mulig er det viktig at mennesker som mottar tjenester fra kommunen føler seg trygge. Velferdsteknologi vil kunne gi en økt følelse av trygghet både for de eldre og pårørende. 

  Svært mange av pasientene på sykehjem er demente. For å sørge for at byens sykehjem er bedre tilpasset denne gruppen ønsker Stavanger Høyre å bygge en demenslandsby etter modell fra De Hogeweyk utenfor Amsterdam. Her skal de demente kunne bevege seg fritt, og leve gode liv med ulike tjenester innenfor landsbyens område. 

  Stavanger Høyre vil sørge for at eldre på sykehjem får en meningsfull og aktiv tilværelse. Derfor skal vi innføre ”aktivitetsdosetten”, på alle byens sykehjem. Gjennom en individuell kartlegging av beboerens interesser skrives en aktivitetsplan i samarbeid med beboeren. Målet er å øke trivselen og livsglede, gjøre våkentiden mer stimulerende, nedsette smerte og forhindre uro. 

  For å sørge for en god og verdig alderdom ønsker Stavanger Høyre å gjøre følgende tiltak:

 • Sørge for en fortsatt god sykehjemsdekning.
 • Gi eldre mulighet til å ta i bruk velferdsteknologi som et supplement til hjemmetjenesten. Vi ønsker også å styrke samarbeidet med Lyse på dette feltet.
 • Stimulere til økt forskning på områder innen eldreomsorg i samarbeid med UiS og SUS.
 • Tilpasse sykehjem i større grad for mennesker med ulik kulturell bakgrunn.
 • Bygger ut flere dagsenterplasser for både yngre- og eldre demente.
 • Fleksibel avlastning for pårørende når de trenger det, er en forutsetning for at pasienter med lett til moderat demens kan bo hjemme.
 • Videreutvikle tiltak som Pårørendeskolen, Aktivitetsvenn og Trygghetsnett, som er positive tiltak for pårørende.
 • Innføring av "Aktivitetsdosetten" på alle byens sykehjem er en del av denne satsingen.
 • Stimulere til frivillighet på sykehjemmene ved at frivillige aktiviserer og går tur med demente.
 • Starte arbeidet med mer spesialisert tilbud innen sykehjem. Det første spesialiserte tilbudet som vi ønsker å få på plass er en demenslandsby. 
 • Få på plass en god hjemmeside som informerer om kommunens tilbud til demente og deres pårørende.
 • 2.4 Vårt sosiale ansvar

  Stavanger Høyre tar vårt sosiale ansvar på alvor, og mener det er et kommunalt ansvar å hjelpe byens innbyggere når det er behov for det. Mange sliter med ulike former for rusavhengighet, og trenger hjelp til å komme seg ut av dette. 

  Mange vil i løpet av et livsløp komme i situasjoner hvor man trenger hjelp, enten fra kommunen eller fra frivillige. Mange ønsker å bidra til samfunnet gjennom frivillig arbeid, men for å utnytte potensialet må vi ha gode rammevilkår for frivilligheten i Stavanger kommune. Stavanger Høyre ønsker spesielt å legge bedre til rette for at frivillige kan bidra med aktiviteter og besøk på byens sykehjem. 

  Stavanger Høyre vil tilrettelegge for at så mange som mulig skal være i stand til å ta vare på seg selv. Gjennom å sørge for arbeid og bolig kan flest mulig bidra tilbake til samfunnet. Aktivitet gir forbedret selvfølelse, motivasjon og sikrer i større grad egen framtid.

  Stavanger Høyre tar vårt sosiale ansvar på alvor ved å:

 • Stille opp med sosiale boliger når man trenger det.
 • Vi skal evaluere ”Ruspolitisk handlingsplan” for å sikre at vi har flere treffsikre virkemidler for å motvirke økt rusmisbruk.
 • Støtte opp om det viktige arbeidet gatejuristen i Stavanger gjør.
 • Vi vil bruke levekårsundersøkelsen aktivt for å sette inn tiltak i kampen mot kriminalitet i Stavanger. Kommunen må jobbe sammen med politiet for å sette fokus på de områdene i byen som er særlig belastet. Arbeidet mot vold og hverdagskriminalitet bør prioriteres. 
 • Høyre vil vurdere et interkommunalt samarbeid innenfor barnevernet for å styrke kompetansen. Ved å overta de statlige barnevernsoppgavene ønsker vi å sikre kompetanse, og ha et helhetlig tilbud for å sikre barns rettigheter.
 • Styrke og stimulere den frivillige innsatsen.
 • Stavanger Høyre vil forbedre legevakten slik at pasienter som blir akutt syke, får rask og god behandling. For mange oppsøker legevakten for sykdom de heller burde søkt til fastlegen om. Bedre informasjon om dette til publikum, og et nærmere samarbeid mellom legevakten og fastlegene er viktig for å oppnå at de som virkelig er akutt syke får rask og god behandling.
 • 2.5 Bolig tilpasset menneskene som bor der

  Bolig er viktig for både livskvalitet og helse. Det er avgjørende at boligene er tilpasset de menneskene som bor der, nettopp fordi vi er forskjellige og har ulike behov i ulike stadier av livet. For å kunne bo hjemme lenger ønsker Stavanger Høyre å legge til rette for at det bygges flere seniorboliger, som er spesielt tilpasset eldres ønsker og behov. 

  Stavanger Høyre skal arbeide for å ha et tilstrekkelig antall kommunale boliger for de som trenger hjelp til å skaffe seg bolig. Samtidig er det viktig at de som har kommunal bolig får hjelp til å komme seg inn på det private boligmarkedet. 

  Omsorgsboliger i Stavanger skal være trygge hjem for de som bor der. Stavanger Høyre ønsker også å bygge boliger i bofellesskap hvor den enkelte selv får muligheten til å eie egen bolig.

  For å sikre boliger som er gode å bo i ønsker Stavanger Høyre å:

 • Legge til rette for utbygging av flere seniorboliger.
 • Sikre et tilstrekkelig antall kommunale boliger, og hjelpe de som bor i kommunale boliger til å kjøpe egen bolig.
 • Bygge boliger for utviklingshemmede hvor de som skal bo der har muligheten til å bli selveiere.
 • 2.6 Nytt sykehus 

  Bygging av nytt sykehus er en av de største og viktigste strategiske prosjektene for vår region i årene som kommer. Stavanger Høyre vil arbeide, for at det finansielt legges til rette for at sykehuset kan bygges slik at det best mulig dekker regionens fremtidige behov for sykehustjenester på høyt nivå. 

  Det er viktig at sykehuset kan samle alle de funksjoner som naturlig hører sammen på ett sted raskest mulig. Lokalisering og bygging av sykehuset må også utnyttes i et perspektiv der det sees på muligheter for synergi med andre kompetansemiljø og utvikling av ny teknologi og nye næringer.

  Vi ønsker å sikre at vi også i fremtiden skal være et rikt samfunn både i form av sosiale velferdstilbud, og i form av en sterk økonomi som gjør det mulig å opprettholde ett godt velferdssamfunn for alle. 

  Skal vi lykkes i dette må vi både ha ett godt utdanningssystem i alle ledd, og vi må fremstå som ett attraktivt sted å vokse opp, bo og arbeide for dyktige mennesker som i stadig større grad kan velge hvor de vil leve sine liv.

  Stavanger har gode barnehager, skoler og et godt universitet. Grunnlaget for læring blir lagt i veldig ung alder, og å videreutvikle vårt kunnskapssamfunn krever sammenhengene satsing fra barnehage til yrkesutdanning eller universitet. 

  Stavanger Høyre prioriterer:

  • Kvalitet i barnehagene
  • En god skole med kunnskap i sentrum
  • En levende studentby.

  3.1 Barnehage 

  Den læringen som skjer i barnehagealderen, danner mye av grunnlaget for at barn senere lykkes i skole og fritid. Derfor er det avgjørende at innsats mot frafall i skolen begynner allerede i barnehagen. Derfor er det svært viktig at våre barnehager holder høy kvalitet, og at de som jobber i barnehagene har en solid kompetanse. 

  Selv om de aller fleste barna i Stavanger har gått minst ett år i barnehage, er det for mange elever i skolen som mangler tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge ordinær undervisning når de begynner på skolen. Stavanger Høyre mener mange barn kunne fått et bedre utgangspunkt dersom de hadde gått lengre i barnehagen og hatt flere muligheter til språkutvikling og læring. Foreldrenes inntekt skal ikke være avgjørende for om et barn kan gå i barnehage eller ikke. Derfor skal Stavanger Høyre videreføre gode moderasjonsordninger for familier med lav inntekt. 

  Barnehagene skal først og fremst være et godt tilbud for barna, men er også viktige i foreldres hverdag. For å gjøre småbarnsforeldrenes hverdag så enkel som mulig og for å redusere transportbehovet, skal Stavanger Høyre arbeide for at flest mulig blir tilbudt barnehageplass i nærheten av hjemmet eller arbeidsplassen.

  Stavanger Høyre vil derfor:

  • Utarbeide felles retningslinjer for læringsmål, pedagogisk opplegg, kvalitetssikring og krav til ansatte for byens barnehager. 
  • Satse videre på ”Stavangerbarnehagen” som en systematisk måte å bedre innhold og kvalitet i barnehagene våre. 
  • Gi moderasjon til foreldre med flere barn i barnehagene og til foreldre med lav inntekt.
  • Jobbe aktivt med å endre forskrifter og regelverk for å få på plass flere barnehager. Dette betyr f.eks å forsøke å få dispensasjon for utearealkrav der gode utearealer finnes i umiddelbar nærhet til aktuelle barnehagetomter. 
  • Styrke språkopplæringen til barnehagebarn som trenger det. 
  • Satse på faglig utvikling av ansatte i barnehagene. 
  • Sikre økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. 
  • Gjøre foreldrenes hverdag enklere, ved at flest mulig ved utgangen av perioden skal ha tilbud om barnehageplass nær hjem eller arbeidsplass. 
  • Ha jevnlige brukerundersøkelser, for å kontrollere foreldrenes tilfredshet med barnehagene. 
  • Støtte et sterkt foreldreengasjement gjennom Stavanger Barnehagenes Foreldreforening (SBF) 

  3.2 Skole 

  Stavanger har gode skoler, med engasjerte ansatte og elever. Likevel er det viktig at vi stadig strekker oss lenger, og jobber for at vi kan bli enda bedre. En god skole er en forutsetning for å skape et godt samfunn. Elevene i Stavanger skal møte en skole som gir dem muligheten til å nå sitt potensial, og som gir dem forutsetninger for å lykkes i en globalisert verden. 

  Stavanger Høyre ønsker at alle elever skal lykkes i Stavangerskolen. Derfor skal det settes av ressurser til spesialundervisning tidlig i skoleløpet, for å unngå at eventuelle læringshull dras med videre i skoleløpet. Elever som trenger større utfordringer skal også få dette. 

  Engasjerte elever er viktig for læringsevnen. Derfor er det viktig at elevenes nysgjerrighet vekkes allerede fra første klasse. For å engasjere og motivere elevene ønsker Stavanger Høyre å la elevene stifte bekjentskap med yrkeslivet på et tidligere tidspunkt, ved å bruke rollemodeller fra yrkeslivet for å motivere elevene. For å styrke rekrutteringen til yrkesfagene skal det arbeides for å styrke elevenes forståelse av yrkesfagene, og øke statusen yrkesfagene har. Samtidig skal skolen stille krav til at elevene respekterer hverandre, lærerne og ordensregler slik at alle får et best mulig læringsmiljø. Stavanger Høyre ønsker også å tilby sommer- og kveldsskole til de som selv ønsker dette. 

  Skolen skal være et godt sted å lære, men også et godt sted å være. For at alle barn skal sikres et godt læringsmiljø og en god oppvekst skal alle skoler ha strategier mot mobbing, og nulltoleranse mot mobbing. I Stavangerskolen er det mobberne som skal skifte skole, ikke den som blir mobbet. 

  Mangfoldet i Stavangerskolen er en styrke og byens skoler skal ha frihet til å bygge sin egen pedagogiske profil. Samtidig er det viktig at vi arbeider systematisk, for å spre ”best practice” mellom skolene. 

  Lærerne er skolens viktigste ressurs. For å utvikle Stavangerskolen videre må vi derfor tiltrekke oss de beste lærerne og de dyktigste rektorene gjennom å tilby utfordrende arbeidsoppgaver, gode lønnsbetingelser og muligheter til etter- og videreutdanning. Styrket skoleledelse og gode lærere er nøkkelen til en enda bedre skole. 

  Foreldre og foresatte er de viktigste medspillerne for at barna skal lykkes i skolen. Stavanger er en foregangskommune på et tett skole-hjem samarbeid som forplikter begge parter.

  For en enda bedre skole vil vi derfor:

  • Fortsette satsingen på styrket skoleledelse. 
  • Sikre skolenes ansatte gode arbeidsvilkår gjennom klare mål, som ikke stadig endres.
  • I samarbeid med skoleledere og lærere gjennomgås alle byråkratiske system for forenkle og forbedre disse.
  • Styrke rekrutteringsordningene for nye lærere til Stavangerskolen.
  • Sette inn kortsiktige tiltak, og arbeide langsiktig for å styrke rekrutteringen av menn til læreryrket i Stavanger.
  • Lage en visjon for den fysiske utformingen av Stavangerskolen, der elever, lærere og skoleledelse på alle skoler sikres arbeidsforhold som står i forhold til våre moderne ambisjoner for skolen. Sentralt i dette er det viktig at lærere ved alle skoler sikres gode arbeidsforhold på skolene. 
  • Styrke elevenes kontakt med yrkeslivet og slik øke deres motivasjon ved øket forståelse, for hva det de lærer kan brukes til. 
  • Bruke rollemodeller og mentorer som kan motivere og inspirere elever. 
  • Arbeide for flere praktiske, teoretiske, og mer relevante valgfag i ungdomsskolen. Blant annet gjennom et tettere samarbeid på tvers av skolene i gjennomføringen av valgfag. 
  • Legge til rette for at eksterne ressurspersoner uten pedagogisk kompetanse kan undervise i enkelttimer forutsatt at det skjer i samarbeid med faglærer. 
  • Arbeide for å øke forståelse og status for yrkesfagene i grunnskolen. 
  • Sette inn ressurser til spesialundervisning så tidlig som mulig i skolen slik at alle elever får best mulig forutsetninger for å fullføre hele skoleløpet. 
  • Videreutvikle kompetansen og lage bedre tilpasset opplæring, for både faglig svake elever og elever som trenger større faglige utfordringer. 
  • Gjennomføre forsøk med frivillig sommerskole, slik at elever kan forbedre sine ferdigheter.  fortsette å satsningen på lærere gjennom gode tilbud for etter- og videreutdanning. 
  • Ha et strengt ordensreglement og gi læreren mulighet til å håndheve det. 
  • Gi elever i ungdomsskolen mulighet til å forbedre eksamenskarakterer gjennom å ta eksamen på nytt. 
  • Utrede et tilbud om frivillig kveldsskole for elever som ønsker det. 
  • Vurdere å samle rådgivningstjenesten på ungdoms skole i færre enheter for å styrke kvaliteten på faglige råd og veiledning. 
  • Godt læringsmiljø og fokus på gjensidig respekt mellom elever og lærere skal være et sentralt krav til skolenes ledelse. 
  • At alle skolene skal ha en strategi for å bekjempe mobbing og ha nulltoleranse for mobbing.
  • I Stavangerskolen er det mobberne som skal bytte skole, ikke mobbeofrene. De som har mobbet andre skal også følges opp.
  • At lærere i Stavangerskolen skal ha kompetanse om hvordan man forebygger, avdekker og bekjemper mobbing og griper inn tidlig ved bekymringsfull atferd. 

   3.3 Studentbyen 

  En av Stavangers største styrker er det tette samarbeidet mellom næringslivet, kunnskapsmiljøene og offentlig sektor. Dette ønsker vi å bevare. Derfor ønsker Stavanger Høyre å satse på studentbyen. 

  Stavanger er en av Norges viktigste studentbyer. Studentenes deltagelse i kultur og samfunnslivet bidrar til et mangfoldig tilbud til byens innbyggere. Stavanger Høyer ønsker at Stavanger skal være den foretrukne byen å studere i, og at flest mulig velger å bli værende i regionen etter endt utdanning. For å få til dette skal Stavanger Høyre spille på lag med utdanningsinstitusjonene for å sikre prosjekter som styrker utdannings- og forskningsinstitusjonene. Vi ønsker å bygge ut flere studentboliger på campus, og styrke kollektivtilbudet hit. 

  Stavanger Høyre ønsker at Campus Ullandhaug skal være et levende campus med akademiske, kulturelle og sosiale aktiviteter også på kveldstid. Stavanger Høyre ønsker derfor å støtte opp om studentkultur og studentaktiviteter både i sentrum og på campus. 

  Studietiden kan for mange være krevende, ikke bare faglig. Flere studenter oppgir i undersøkelser at de sliter med ensomhet, lav studiemestring, konsentrasjonsproblemer og lav selvfølelse. For å bidra til at enda flere kan oppleve en god studietid ønsker Stavanger Høyre med å bidra til å realisere et helsehus på campus. 

  Mange studenter utenbys fra oppsøker legevakten ved sykdom der de normalt skulle oppsøkt fastlegen. Dette siden de ikke har fastlege i Stavanger. Stavanger Høyre vil derfor jobbe for å få opprettet et eget legetilbud for studentene i Stavanger, etter modell fra Bergen og Oslo. Dette vil gi et bedre tilbud til studentene, samtidig som det avlaster legevakten. Tilbudet bør utarbeides i tett dialog med SIS.
   
  Stavanger Høyre vil:

  • Følge opp meldingen om universitetsbyen Stavanger som åpner for en videreutvikling av universitetet, bygging av flere studentboliger på Campus samt at kollektivtilbudet til og fra universitetet styrkes.
  • Sikre tomtearealer for bygging av studentboliger hovedsakelig på campus, men også i nærheten av de andre utdanningsinstitusjonene slik at studentene skal kunne bo nært studiestedet.
  • Jobbe for raskere prosesser for regulering av områder til studentboligområder.
  • Stavanger Høyre vil fortsette å forskuttere for statlige midler for studentboliger på campus Ullandhaug når det er handlingsrom til det, for å sikre en utbygging av studentboliger som kan skje i et høyere tempo enn hva staten legger opp til.
  • Støtte opp om studentkulturen og studentaktiviteter både i sentrum og på campus.
  • Invitere med studentenes organisasjoner som høringsinstans og samarbeidspartner for kommunen.
  • Stavanger Høyre vil fremme praksis- og karriererettede tiltak for byens studenter.
  • Gjennomføre vedtaket om å etablere traineeordninger for ferdigutdannede studenter.
  • Jobbe for flere muligheter til å ta praksis i Stavanger Kommune for studenter på flere utdanningsprogram.
  • Fremme forslag som kan styrke innovasjonsparken med Ipark, UiS og IRIS som kjerneinstitusjoner.
  • Styrke samspillet mellom forskningsmiljøer, kunnskapsintensivt næringsliv og det offentlige. Felleskap skaper arenaer for samspill og innovasjon, noe hele regionen nyter godt av.
  • Når det er handlingsrom for det, ønsker Stavanger Høyre å bidra økonomisk for å sikre at det drives helsefremmende tiltak for studentene i regionen i regi av studentskipnaden i Stavanger (SiS).
  • Bidra til å sikre et godt lavterskeltilbud til studenter som sliter psykisk.
  • Det må avsettes tomt til helsehus i arbeidet med områdeplan.
  Å skaffe et bedre boligtilbud i alle prisklasser er en av Stavanger Høyre hovedsaker i årene som kommer. Vi har allerede startet nytenkingen rundt målene for den årlige boligproduksjonen, og vil bare forsterke dette fremover. Vi vil slippe til nye ideer og bedre løsninger for flere, og jobbe for en mer variert boligsammensetning. Målet er å kunne bygge minst 1250 boliger i året. For å øke sannsynligheten for å lykkes med dette, er Stavanger kommune i ferd med å etablere et nytt tomteutviklingsselskap.

  Forus har vokst frem som ett meget populært og suksessfullt næringsområde. I dag er rundt 2500 ulike virksomheter etablert på Forus. Til sammen er det rundt 40 000 mennesker som har sitt arbeidssted her. Til tross for dette er samtidig Forus et område med stort uutnyttet potensiale, som Stavanger Høyre skal arbeide for å utnytte.

  Stavanger sentrum er hjertet i byen. For å sørge for et fortsatt levende sentrum, skal Stavanger Høyre legge til rette for at flere skal kunne bo og arbeide her. Vi tror dette vil føre til at enda flere enn i dag vil benytte seg av sentrum, og vil bidra til å gjøre det enda mer attraktivt å etablere næringsvirksomhet her. Butikker, kafeer og restauranter legger grunnlaget for en levende by. 

  Stavanger er en mangfoldig by, hvor ulike områder har ulik karakter. Vi skal ta vare på byens kvaliteter, samtidig som vi utvikler noen områder slik at disse får et mer urbant preg. For å lykkes med tilstrekkelig boligutvikling og for å utnytte kollektivknutepunkter, skal vi enkelte steder bygge høyere og tettere. 

  Vern om privat eiendomsrett er et grunnleggende prinsipp for Høyre. Høyre vil likevel ikke utelukke inngrep i privat eiendom ved ekspropriasjon når tungtveiende samfunnsmessige hensyn tilsier det. Høyre går inn for full erstatning til grunneierne i slike tilfeller. Ved sikring av offentlige friområder i grønnstrukturen bør både offentlig eiendomsrett og tinglysing av bruksrett vurderes. 

  For å tilrettelegge for fremtidens by skal Stavanger Høyre:

  • Bygge flere boliger.
  • Utvikle Forus.
  • Sikre et fortsatt levende Stavanger sentrum.
  • Ha en aktiv storbypolitikk. 

  4.1 Boligbygging for fremtiden 

  Stavanger Høyre ønsker å utvikle attraktive bomiljø i alle deler av kommunen, slik at Stavanger kommune blir ett førstevalg, både for å bo og å jobbe i. 

  Stavanger har Nord-Europas største sammenhengende trehusbebyggelse, og dette er vi opptatt av å ta vare på for fremtidige generasjoner. Vi skal ta vare på byens særpreg, samtidig som vi tenker nytt og innovativt rundt boligbygging. 

  Stavanger Høyre vil gjennom tomteutviklingsselskapet samarbeide med andre aktører, og være en pådriver for å oppnå en boligbygging på minst 1250 boliger i året i Stavanger. Vi vil være en pådriver for å få dette realisert og sikre så mange boliger som mulig for en befolkning i vekst. Dette vil også sikre at vi beholder en variert befolkningssammensetning med en blanding av barnefamilier, voksne og eldre. Vi vil stimulere til et variert boligmarked med ulike boliger for ulike behov. 

  For å nå målene våre for boligbyggingen skal vi:

  • Bevare enkelte deler av eksisterende bebyggelse samtidig som vi utnytter potensialet for fortetting og transformasjon av områder.
  • Kommunen skal legge til rette for at det skal bygges boliger som gjør det enklere for nyetablerere å komme seg inn i boligmarkedet.
  • Bygge minst 1250 boliger pr år.
  • Sikre en variert sammensetning av boliger for ulike mennesker i alle livets faser.
  • Bygge flere boliger nær sentrum og på Forus. 

  4.2 Forus 

  Forus har vokst frem som ett meget populært og suksessfullt næringsområde. Her er landets ledende oljeselskaper, entreprenørbedrifter, produksjonsbedrifter, dataselskaper, handel- og servicevirksomhet etablert. 

  I årene som kommer vil vi arbeide for at deler av Fours omdannes til et langt mer levende byområde med store innslag av boliger og lokalsenterfunksjoner. Stavanger Høyre vil ta initiativ til at det blir vedtatt nye planer for Forus som skaper en dynamisk og pulserende bydel som underbygger næringsutbyggingen samtidig som samferdselsutfordringene blir løst.

  For at flere skal ha et alternativ til bilen på vei til og fra Forus, skal Stavanger Høyre fortsette å være pådrivere for et bedre kollektivtilbud til og fra Forus, samt legge bedre til rette for syklister. Vi kommer til å videreutvikle vårt sykkelveinett med bedre overganger og ankomstområder ved store arbeidsplasser, slik at det skal bli raskt og enkelt å sykle dit.

  For å utvikle Forus videre skal Stavanger Høyre:

  • Legge til rette for flere boliger og lokalsenterfuksjoner på Forus.
  • Være en pådriver for bedre kollektivtilbud.
  • Legge bedre til rette for syklister. 

  4.3 Et levende sentrum 

  Sentrum av Stavanger skal være attraktivt, rent og trygt for alle som ferdes i byen. Butikker, serveringssteder og kulturtilbud er det som gir byen liv. 

  Stavanger Høyre vil tilrettelegge for vekst kultur og næringsvirksomhet i sentrum. Stavanger Høyre mener at et mangfold av butikker er viktig for bylivet i sentrum. For mange av byens butikker er det viktig at kundene kan parkere i nærheten. En parkeringsplass i nærheten betyr som regel økt omsetting for butikkene. 

  For å opprettholde butikker og liv i sentrum av byen vil Stavanger Høyre derfor: 

  • Legge til rette for flere boliger og arbeidsplasser i sentrum.
  • Sørge for at det fortsatt skal være parkeringsplasser i byens handlegater.
  • Gjøre det mulig for flere festivaler og andre kulturtilbud som å bruke byens offentlige rom. 
  • Videreføre dagens differensierte skjenkeregler og sikre et mangfoldig og levende sentrum.
  • Få vedtatt en ny helhetlig sentrumsplan som legger til rette for at sentrum utvides og gir rom for flere boliger og næringsbygg. Dette vil igjen støtte opp under sentrum som et aktivt og levende sentrum for hele byen og regionen.
  • Beholde parkeringsanlegget på Jorenholmen som en viktig del av tilgjengeligheten for handel i sentrum. Vi vil få utredet om anlegget kan gjøres større og mer visuelt attraktivt. 

  4.4 Storbypolitikk

  Stavanger Høyre vil at vi legger opp til en by med ett sterkere urbant preg i flere områder. Det betyr at vi vil få noe større innslag av høyhus, og flere moderne kvartaler og bygårder. Knutepunktene rundt stasjonene og sentrum skal utnyttes bedre, med flere boliger og arbeidsplasser. 

  Gjennom Madla bydel vestover mot Kvernevik vil det i de neste årene etableres bussway og nye moderne utbyggingsområder med nasjonale kvaliteter og bærekraftig byutvikling. Her, sammen med transformasjonen langs FV 44, vil den nye byen bli bygget. Dette kommer til å gi Stavanger et helt nytt urbant preg, samtidig som vi har sterk fokus på å tilrettelegge for gode sykkel/turveier i umiddelbar nærhet. 

  Som ett ledd i vår nye byutviklingsvisjon vil vi etablere flere bydeler etter modell av 10 min byen, der vi alle vil ha de tilbud vi trenger til daglig innenfor en gåavstand på 10 minutter. Dette er bærekraftig, skaper gode lokalmiljøer og reduserer behovet for transport. 

  Stavanger Høyre skal føre en mer aktiv storbypolitikk ved å:

  • Bygge høyere og tettere enkelte steder, og dermed utnytte kollektivknutepunktene bedre. 
  • Utvikle områder med et mer urbant preg.
  • Utvikle et nytt boligområde på Madla, og etablere bussway her.
  • Tilrettelegge for turområder i umiddelbar nærhet til boligområder med høy utnyttelse. 
  • Videreutvikle 10-minuttersbyen.

  Stavanger-regionen har i mange år ligget på topp som Norges mest næringsvennlige region. Den posisjonen kommer ikke av seg selv, og Stavanger Høyre vil slåss for å alltid gjøre byen og regionen til et sted der gründere, vekstbedrifter og innovasjon har gode rammevilkår. Næringslivet deltar ikke i noe kretsmesterskap, men er i en global konkurranse. Stavanger og regionen forøvrig skal derfor ha konkurransedyktige rammebetingelser for næringslivet. 

  Kommunen skal legge til rette for både nye og allerede etablerte bedrifter, og støtte innovasjon og entreprenørskap.

  Byens kunnskapsinstitusjoner skaper samarbeidsarenaer og nyetableringer, og på den måten bidrar de til verdiskaping og nye arbeidsplasser. Stavanger kommune skal oppleves som effektiv, smidig og imøtekommende når publikum tar kontakt for informasjon, hjelp og service. Gjennom å satse på forenkling og digitalisering skal kommunen tilby smarte løsninger for innbyggerne og næringsdrivende. Stavanger skal være en attraktiv kommune å bo og å jobbe i.

  Gjennom kommunens deltakelse i Greater Stavanger styrker vi vår sterke posisjon som en næringsvennlig kommune. Næringsutviklingsselskapet kobler bedrifter sammen, og bidrar til å finne lokaler til bedrifter i regionen. 

  Ved at Greater Stavanger kan være en koblingsboks mellom næringslivet, akademia og offentlig sektor, oppnår kommunen at det jobbes strategisk med å stadig forbedre næringslivets kår. Bedrifter som etablerer seg i kommunen vil derfor oppleve at de er velkomne og blir satset på. Greater Stavanger legger også til rette for besøkende delegasjoner, slik at disse får innsikt og gode kontakter å jobbe videre med. 

  For å legge forholdene til rette for et innovativt næringsliv ønsker Stavanger Høyre:

  • Ha en kommune som spiller på lag med næringslivet.
  • Legge til rette for vekst gjennom reguleringer.
  • Være en pådriver for en ny storkommune 

  5.1 På lag med næringslivet 

  Stavanger konkurrerer med andre byer i Norge og hele verden om å være et attraktivt sted å investere, arbeide og oppleve. Det er viktig for næringslivet at der er en forutsigbar og trygg økonomisk styring av byen. 

  Næringslivet skal møte en moderne og effektiv kommune som gjør det enkelt å drive næringsvirksomhet, enten bedriften er nystartet eller etablert. Stavanger Høyre vil at de butikkene som selv ønsker det, skal ha muligheten til å holde åpent på søndager. Utenlandske bedrifter skal oppleve Stavanger som en internasjonal og nyskapende by det er naturlig å etablere seg i. 

  Stavanger kommune er storinnkjøper av varer og tjenester. Kommunens innkjøp skal alltid forvalte felleskapets penger best mulig, og om mulig brukes for å fremme innovasjon i næringslivet. Kommunen skal videreføre samarbeidet med regionale og statlige aktører om næringsutvikling og å utvikle nye tiltak knyttet til entreprenørskap, innovasjon og markedsføring av regionen. Stavanger har et mangfoldig næringsliv som kommunen oftere bør dra nytte av når oppgaver skal løses. Vi vil bidra til et tettere samarbeid mellom Stavangerskolen, de videregående skolene, universitetet og næringslivet i byen. 

  Stavanger Høyre vil at kommunen skal spille på lag med næringslivet:

  • Stavanger skal være en JA-kommune som gir innbyggerne og næringslivet en enklere hverdag.
  • Gi butikker som ønsker det muligheten til å holde åpent om søndager.
  • Kommunens ledelse er i tett dialog med bedrifter, næringsorganisasjoner, fagorganisasjoner, universitet og forskningsinstitusjoner.
  • Kommunen bidrar aktivt til å skape møteplasser der næringsliv og akademia kan møtes på tvers av bedrifter og se nye muligheter for å lykkes sammen.
  • At kommunen er en effektiv og løsningsorientert saksbehandler.
  • Å fremme innovative løsninger gjennom kommunens kjøp av varer og tjenester.
  • Å ta i bruk ny teknologi i kommunens tjenestetilbud.
  • At private og ideelle virksomheter skal ha en sentral rolle i å utforme fremtidens tjenestetilbud Stavanger, og at Stavanger kommune i større grad inviterer leverandører til å løse behov og foreslå innovative løsninger.
  • Kommunen skal slippe til små innovative bedrifter i anbudsprosesser.
  • At Stavanger kommune skal være en pådriver for at forskningsmiljøene aktivt søker å ta del i EU-programmer som styrker næringslivet.
  • Bruke ulike former for offentlig-privat-samarbeid.
  • At det offentlige skal være en støttespiller for sosialt entreprenørskap.
  • Arbeide aktivt for å fremme Stavanger som ett senter for selskaper som driver med risiko og vekstkapital. Tilgang på menneskelig kompetanse og kompetent risikokapital er en av de viktigste forutsetningene for å fortsatte drive frem nye innovative bedrifter. 

  5.2 Kommunen som tilretteleggende reguleringsmyndighet 

  Det er viktig for bedrifter som skal operere i et raskt skiftende marked, at de kan få nødvendige offentlige avklaringer så snart som mulig. Stavanger Høyre vil som en del av en større gjennomgang styrke kommunens kompetanse på hvordan man kan fremme både god by- og næringsutvikling gjennom godt reguleringsarbeid. 

  Tiltak som Stavanger Høyre vil vurdere i denne sammenheng er:

  • Fortsatt sørge for et godt tilbud av næringstomter for bedrifter som vil etablere seg.
  • Styrke tilbudet av boliger i alle prisklasser.
  • Sørge for en effektiv infrastruktur både digitalt og i form av veier, kollektivtilbud og et godt flytilbud.
  • Sikre de ulike internasjonale skolene i byen gode vilkår for å kunne gi sine tilbud til våre internasjonale innbyggere.
  • Kommunalavdeling for kultur og byutvikling gjøres om til en avdeling for by- og næringsutvikling.
  • Kommunaldirektør for Næring og Byutvikling skal sikre at Stavangerregionen oppnår et bærekraftig næringsliv som sikrer stabil sysselsetting gjennom å legge til rette for at bedrifter kan vokse og at nye bedrifter og næringer blir etablert her.
  • Dette skal skje gjennom tett samarbeide med sentrale myndigheter, gjennom utstrakt bruk av etaten slik at man oppnår et diversifisert kulturtilbud, gode kommunikasjonsløsninger, gode og kostnadseffektive boforhold og tilstrekkelig tilgang på næringsarealer. 

  5.3 Kommunestruktur 

  Stavanger Høyre støtter regjeringens kommunereform og mener at vår storbyregion utgjør en naturlig ny kommune med vekstkraft, internasjonal konkurranseevne og en helhetlig utvikling av regionen vi bor i. Vi ønsker en kommunestruktur som gjør det mulig for en storkommune å søke om å få fylkeskommunale oppgaver. Det er viktig at vi i arbeidet med den nye kommunestruktur tenker både på dagens og fremtidens behov. En ny storkommune vil kunne utnytte regionens ressurser på en bedre måte, til glede for både bedrifter og innbyggere.

  Et rikt kulturliv er viktig for at byens befolkning skal oppleve Stavanger som en god by å bo i. Et godt kulturtilbud kan også være viktig når både bedrifter og enkeltpersoner skal velge hvor de skal etablere seg. Stavanger Høyre vil arbeide for at Stavanger fremdeles skal være en av landets fremste kulturbyer med kunstnerisk kvalitet av internasjonalt format. Det er viktig at byen har et mangfoldig og variert kulturtilbud som hele byens befolkning kan benytte seg av. 

  Bjergstedvisjon, Tou, Folken, festivalene og de store kulturinstitusjonene som SSO, Rogaland Teater, Stavanger Konserthus, Museum Stavanger (MUST), samt de private kulturarrangørene, skal fortsatt være viktige bærebjelker i Stavangers kulturliv. Stavanger Høyre er positive til nytt Rogaland Teater, som skal finansieres som et spleiselag sammen med fylkeskommunen og staten. .

  I forbindelse med at Stavanger var Kulturhovedstad i 2008 ble det erfart at det var stor interesse for frivillighet i tilknytning til kulturlivet. Høyre anser frivillighet om en viktig bidragsyter til byens kulturliv. Vi ønsker derfor å styre frivilligheten innenfor kultursektoren.

  Et levende kulturliv kan bare skapes dersom byen har gode arbeidsforhold for Stavangers kunstnere. Dette er viktig for sikre tilveksten og et nyskapende kulturliv. Høyre vil bl.a. legge forholdene til rette for at kunstnerne skal få tilgang til flere øvingslokaler og atelier som muliggjør et aktivt og voksende kulturliv.

  For at Stavanger skal ha et godt kulturtilbud for alle ønsker Stavanger Høyre å: 

  • Prioritere barn og unge. 
  • Legge til rette for arbeidsplasser i kulturnæringen. 
  • Øke tilgjengeligheten til bibliotek og byhistorien. 
  • Tilrettelegge for kulturaktiviteter for eldre. 

  6.1 Barn og unge skal prioriteres i kultursatsningen 

  Barn og unge er morgendagens kunstnere og publikummere. Høyere ønsker at de skolene som ønsker dette skal få anledning til å iverksette sitt eget kulturprosjekt innen områder som revy, musikk, litteratur, visuell kunst, og lignende. Elevene skal være utøverne. På den måten vil elevene få oppleve mestring, sosial samhold, jobbe tverrfaglig og oppdage og utviklet sine kreative og kunstneriske evner, samtidig som interessen for kunst vekkes. Som et ledd i satsningen på barn og unge vil Høyre også styrke musikkorpsene og kor for barn, ungdom og unge voksne. Stavanger har en av landets beste kulturskoler. Høyre vil jobbe for at flest mulig som ønsker dette skal få et tilbud om plass i kulturskolen ved å øke tilbudet.

  Som en videreføring av det gode integreringsarbeidet som gjøres i Idrett+ ønsker Høyre at Kunst+ iverksettes. Høyre vil at kunstmiljøer som satser på integrering av innvandrerungdommer skal få økt støtte etter samme mønster som idrettslagene får i Idrett+-ordningen.

  Høyre mener at kultur er viktig i arbeidet med psykisk helse. Vi vil derfor legge til rette for at kultur kan brukes som et virkemiddel innen psykiskhelsevern, hvor særlig unge som sliter med psykiske problemer kan få kulturelle aktivitetstilbud som kan hjelpe de videre i livet. Eksempler på dette kan være kor for ungdom og unge voksne, andre musikkaktiviteter, billedkunst og litteratur.

  For å prioritere barn og unge ønsker Stavanger Høyre å: 

  • Jobbe for flere plasser til kulturskolen. 
  • Legge til rette for at skoler som ønsker det skal få skape egne kulturprosjekter, med elevene som utøvere. I
  • verksette Kultur+ som integreringsprosjekt. 
  • Legge til rette for at kultur kan brukes aktivt som virkemiddel i psykisk helsevern. 
  • Sørge for at ungdom fortsatt har et fritidssenter sentralt plassert i Stavanger. 
  • Samarbeide tett med Ungdommens Bystyre.

  6.2 Kultur som næring og arbeidsplasser 

  Stavanger høyre mener at det er viktig å se kultur som næringen den er. Mange har sin arbeidsplass direkte eller indirekte knyttet til kulturlivet. Hver arbeidsplass i kulturen skaper store økonomiske og kulturelle ringvirkninger. Det er derfor viktig at Stavanger kommune legger til rette for at kulturnæringen skal ha gode forhold. Høyre ønsker derfor å støtte organisasjoner som tilrettelegger og rådgir byens kunstnere.

  De ulike private scenene er viktige bidragsytere til at nye kunstnere oppdages. Høyre vil derfor fortsatt støtte de private kulturarrangørene. Vi også jobbe for at Musikkraft etableres etter mønster fra Filmkraft. I Stavanger er det etablert et dyktig filmmiljø, ofte kalt Stavangerbølgen. Høyre vil legge til rette for at den positive trenden inne Stavangers filmmiljø fortsetter, blant annet ved å styrke Filmkraft.

  For å legge til rette for kulturarbeidsplasser og kulturnæringen ønsker Stavanger Høyre å:

  • Sørge for gode forhold for kulturnæringen.
  • Støtte organisasjoner som tilrettelegger for byens kunstnere.
  • Videreføre støtten til de private kulturaktørene.
  • Etablere Musikkraft etter mønster fra Filmkraft.
  • Jobbe for å få på plass et nytt Rogaland Teater. 

  6.3 Øke tilgjengelighet til bibliotekene og byhistorien 

  Bibliotekene er viktige formidlingsaktører for både store og små, og bør derfor styrkes. Gjennom digitalisering, modernisering og utvidelse vil vi sørge for å forsterke kvaliteten ved byens biblioteker.

  I 2025 feirer Stavanger 900-årsjubileum. Vår historiske arv er viktig å ta vare på, både i ord og bilder. Vi har støttet byhistorisk verk. Stavanger byarkiv har tusenvis av fotografier som vi ønsker at kommunen skal starte digitalisering av. Bilder bør legges ut på kommunens nettsider. På denne måten kan denne del av byens historiske arkiv gjøres tilgjengelig for byens befolkning.

  For å forbedre og øke tilgjengeligheten til biblioteket og byhistorien ønsker Stavanger Høyre å: 

  • Øke bibliotekets tilgjengelighet og kvalitet gjennom modernisering og bruk av ny teknologi.
  • Starte digitalisering av Stavanger Arkivs bilder, og gjøre disse tilgjengelige for befolkningen via internett. 

  6.4 Kulturaktiviteter for eldre

  Mange eldre er flittige brukere av ulike kulturtilbud i Stavanger, men dette gjelder først og fremst de som har mulighet til å selv oppsøke de ulike tilbudene. Noen eldre trenger derfor å få et kulturtilbud der de er. Derfor ønsker Stavanger Høyre å legge til rette for at også eldre på sykehjem også skal få oppleve kultur. Dette kan gjøres ved å bruke profesjonelle kunstnere, frivillige samt elever fra skoler og barnehager i nærområdet.

  Høyre vil tilrettelegge for at flere skal få drive med idrett og være aktive. Idrett er av stor betydning, både for enkeltindivider og samfunnet. Ikke minst representerer idretten en enorm innsats innen frivillig arbeid, som har stor betydning for byen vår.

  Fysisk aktivitet, både organisert idrett, mosjon og friluftsliv, er viktig for livskvalitet og folkehelse. Nye idretter og aktiviteter kommer til og vokser raskt, og det krever større raskere utbygging av anlegg. Flerbrukshaller sikrer sambruk mellom ulike idrettsgrener og bør derfor vurderes når nye anlegg skal bygges.

  Sentralt i idrettssatsingen står prinsippet om gratis bruk av kommunale idrettsanlegg til idrettsklubbene. Høyre vil jobbe aktivt for at kommunens fagplan for idrett for 2014- 2029 gjennomføres.

  Å legge til rette for idrett er å legge til rette for folkehelse, fritidsaktiviteter, glede og samhold. Stavanger Høyre ønsker å fortsette denne gode satsningen, blant annet ved å:

  • Fortsette arbeidet med å få på plass nye idrettsanlegg.
  • Bygge mindre utendørsanlegg i bydelene.
  • Tilrettelegge for uorganisert idrett.

  7.1 Fortsatt satsing på nye idrettsanlegg

  For å øke andelen av befolkningen som driver med idrett, må kommunen legge til rette for dette gjennom å bygge ut både større og mindre idrettsanlegg. Folkebad på Jåttå står som nr. 1 på prioriteringslisten for idrettsanlegg, og Høyre vil jobbe for å realisere dette prosjektet. Stavanger Høyre vil at folkebadet skal tilby fasiliteter innen eksempelvis lek, helse og velvære. For å få kunne bygge folkebadet så raskt og effektivt som mulig, forutsetter dette at prosjektet blir bygget i et offentlig og privat samarbeid (OPS), og at en velger en modell som gir et godt inntektsgrunnlag.

  Cricket er en idrett som har vokst kraftig i Stavanger, og er en særlig populær idrett for enkelte deler av den internasjonale delen av befolkningen. Stavanger Høyre vil derfor jobbe for å få på plass et anlegg for denne idretten.

  Det må etableres ny idrettshall på Madla for å dekke behovet i bydelen. Stavanger Høyre vil jobbe for at en dobbel flerbrukshall blir bygget på Søra Bråde.

  Det er viktig å danne et solid grunnlag for aktivitet i Urban Sjøfront allerede nå. Stavanger Høyre vil arbeide for å få gjennomført planen om et idretts- og aktivitetsanlegg i Urban Sjøfront som skal inneholde blant annet skatehall og kampsporthall.

  Gamlingen skal flyttes til området ved Mosvannsparken, og Høyre vil gjenskape dette viktige anlegget.

  Høyre vil for øvrig jobbe målrettet for å vedlikeholde eksisterende idrettsanlegg, slik at bruken av disse blir stabil og godt utnyttet.

  Stavanger Høyre ønsker å:
  • Jobbe for at Folkebadet blir realisert
  • Bygge Cricketbane
  • Arbeide for at dobbel flerbrukshall blir bygget i Madla bydel
  • Gjennomføre planen om idretts- og aktivitetsanlegg i Urban Sjøfront som skal
  • inneholde blant annet skatehall og kampsporthall
  • Realisere nye Gamlingen
  • Jobbe målrettet for å forbedre vedlikeholdet av eksisterende anlegg

  7.2 Utendørsanlegg 

  Stavanger har i dag et godt rykte innen skatemiljøet, og vi ønsker å befeste dette ved å legge til rette med gode fasiliteter og anlegg. Stavanger Høyre vil følge opp kommunens skateplan med fokus på både skateanlegg og oppgradering av eksisterende skateramper i nærmiljøene.

  Stavanger har fått flere nye kunstgressbaner de siste årene. Behovet for flere baner er der fortsatt, samtidig som enkelte av de eksisterende banene har behov for rehabilitering. Stavanger Høyre vil videreføre denne satsingen, og lage en helhetlig vedlikeholdsplan for eksisterende baner.

  Stavanger Høyre ønsker å:
  • Bygge skateanlegg og oppgradere skateramper i bydelene.
  • Få på plass flere nye kunstgressbaner.
  • Jobbe for systematisk vedlikehold på eksisterende baner 

  7.3 Tilrettelegge for uorganisert idrett 

  Mye av dagens fysiske aktivitet foregår på arenaer hvor idretten er uorganisert. Stavanger Høyre vil tilrettelegge for at våre innbyggere også har god tilgang på møtesteder hvor den type aktivitet kan utføres. Å tilrettelegge for den uorganiserte idretten er svært viktig for å tilrettelegge for fysisk aktivitet og bedre folkehelse. Stavanger Høyre ønsker også et prøveprosjekt, hvor utbyggere kan bli pålagt å bygge mindre idrettsfasiliteter som rekkefølgekrav, fremfor lekeplasser de stedene hvor behovet for lekeplasser er dekket.

  Derfor ønsker Stavanger Høyre å:
  • Etablere ball-løkker, basketballbaner, sandvolleyballbaner og annet er viktig for å forbedre forholdene for den uorganiserte idretten. 
  • Etablere et prøveprosjekt, hvor utbyggere kan bli pålagt å bygge mindre idrettsfasiliteter i stedet for lekeplasser der hvor behovet for lekeplasser allerede er dekket.

  For å kunne konkurrere med resten av verden og fremdeles være en av de viktigste byene innen olje og energi i fremtiden, må vi ha blikket vendt ut mot verden. Stavanger har de siste årene blitt en aktiv aktør i flere internasjonale sammenhenger. Stavangers internasjonale kontaktnettverk tar oss ut i verden, og styrker byen og næringslivet. Stavangers ordfører er blant annet president i Verdens Energibyer, hvor formålet er å til rette legge for kunnskapsutveksling og samarbeid mellom byene, regionene og nasjonene de representerer.

  Stavanger kommunes medlemskap i den internasjonale organisasjonen Inter Cultural Cities (ICC) viser at Stavanger som by ivaretar mangfoldet vi har i befolkningen på en god måte. En rapport utarbeidet av ICC fra 2014 viser at Stavanger er rangert på en fjerdeplass av totalt 60 europeiske byer som har gjennomført lignende undersøkelser. Ca 20 % av Stavangers befolkning har en annen nasjonalitet enn norsk, og store deler av næringslivet består av utenlandske bedrifter. Dette er en styrke for byen vår, og gir oss fantastiske muligheter. Stavanger Høyre vil derfor jobbe for at Stavanger fortsatt skal være en internasjonal by.

  Vellykket integrering er viktig for å lykkes med vårt mål om å bevare Stavanger som en trygg, pulserende og spennende by. Stavanger Høyre mener at arbeid og integrering henger nøye sammen, og er derfor opptatt av at våre nye medborgere skal ha en jobb å gå til. Norge er blant landene i verden med størst sosial mobilitet, men en forutsetning for å bevare det slik, er deltakelse i arbeidslivet.

  Idretten og kultur er viktige integreringsarenaer. Det er derfor viktig at kommunen legger til rette for ulike idretts- og kulturaktiviteter slik at mennesker med ulik bakgrunn kan møtes. Det er viktig at det satses på idretts- og kulturtilbud hvor innvandrere ofte deltar. Derfor ønsker Stavanger Høyre blant annet å jobbe for å få på plass en cricketbane i Stavanger i samarbeid med lokale bedrifter.

  Stavanger Høyre ønsker å styrke integreringen og øke internasjonaliseringen gjennom å:
  • Legge til rette for at flest mulig lykkes i arbeidslivet.
  • Etablere et Frivillighetens Hus i eksisterende eller nye lokale.
  • Legge til rette for idrett og kulturelle aktiviteter hvor innvandrere særlig blir inkludert.

  8.1 Arbeid for alle 

  Arbeid er viktig for både språkforståelse og integrering. Det er gjennom å være sammen med andre vi best lærer et nytt språk. For mange holdes i dag utenfor arbeidslivet på grunn av dårlige norskkunnskaper. Stavanger Høyre ønsker derfor at kommunen skal derfor legge til rette for praksisplasser for innvandrere med mangelfulle norskkunnskaper. Etter praksisoppholdet er målet at den enkelte skal være bedre rustet til å finne seg fast jobb på egenhånd, eller å skape sin egen arbeidsplass. Stavanger Høyre ønsker å legge til rette for entreprenørskap for innvandrere, som også vil bidra til et mer mangfoldig næringsliv i regionen. 

  Stavanger Høyre vil også bidra til at det settes i gang tiltak i samarbeid med næringslivet med mål om å gi kurs og opplæring for innvandrere for å blant annet stimulere til økt gründervirksomhet blant innvandrerbefolkningen. Stavanger Høyre ønsker å legge til rette for entreprenørskap for innvandrere, som også vil bidra til et mer mangfoldig næringsliv i regionen.

  Stavanger Høyre skal jobbe for:

  • Å etablere praksisplasser for innvandrere i regi av Stavanger kommune.
  • Sette i gang tiltak for samarbeid med næringslivet for å bidra til økt sysselsetting og entreprenørskap blant innvandrere med mål om et mer mangfoldig næringsliv.

  8.2 Frivillighetens Hus 

  Stavanger Høyre ønsker at det skal etableres et Frivillighetens Hus i Stavanger som kan benyttes av ulike lag og organisasjoner. For å kunne etablere dette så snart som mulig, ønsker Stavanger Høyre å utnytte bygg som allerede er i kommunens eie. Det skal sees på muligheter for å benytte bydels- eller skolebygg til dette, og om nødvendig tilpasse bygningen slik at forholdene skal ligge best mulig til rette for et slikt hus. 

  I Frivillighetens Hus skal også innvandrerorganisasjonene kunne ha sin aktivitet. Stavanger Høyre håper at dette huset skal være et naturlig møtested hvor mennesker med ulik bakgrunn og med ulike interesser kommer sammen. 

  Et Frivillighetens Hus kan også i større grad legge til rette for ulike fadderordninger rettet mot innvandrerbefolkningen. For å utnytte dette potensialet ønsker Stavanger Høyre å få på plass en fadderordning i samarbeid med internasjonale organisasjoner, muslimske trossamfunn og miljøer for nyankomne flyktninger og asylsøkere. Stavanger kommune skal støtte opp om initiativ fra innvandrermiljøet som ønsker å etablere tiltak for å forhindre frafall i skolen blant innvandrere spesielt. En slik fadderordning kan for eksempel inkludere leksehjelp. 

  Stavanger Høyre skal jobbe aktivt for å få på plass et Frivillighets Hus, og legge til rette for:

  • Fadderordninger rettet mot nyankomne innvandrere som integreringstiltak.
  • Fadderordninger og leksehjelp rettet mot unge som står i fare for å droppe ut av skolen.

  8.3 Inkluderende idrett og kultur 

  Stavanger Høyre mener det er viktig å tilrettelegge for at en større andel av innbyggerne i Stavanger deltar i idretten. Gode tiltak som stimulerer til dette kan være å styrke Idrett+, som er et tiltak som blant annet skal bidra til å inkludere innvandrerbarn og ungdom i idretten samt å etablere og utvikle idrettstiltak i flerkulturelle miljøer. Det bør også bygges idrettsanlegg for idretter hvor innvandrere ofte deltar. Stavanger Høyre skal arbeide aktivt for at det skal bygges en cricketbane som et samarbeid mellom kommunene og bedrifter på Nord-Jæren. 

  Felles opplevelser gjennom for eksempel kultur er med på å skape samhold og forståelse mellom ulike mennesker med ulike nasjonaliteter. Derfor ønsker Stavanger Høyre å støtte initiativ som fremmer kultur for innvandrerbefolkningen. 

  For å fremme inkluderende idrett og kultur ønsker Stavanger Høyre å:

  • Få på plass en cricketbane i Stavanger.
  • Styrke Idrett+.
  • Støtte kulturelle aktiviteter for alle befolkningsgrupper.

  Stavanger Høyres mål er en brukervennlig, åpen og effektiv kommune. Stavanger kommune skal alltid lete etter mer brukervennlige, tilgjengelige og effektive måter å organisere virksomheten på for best mulig utnyttelse av ressursene.

  En veldrevet kommune er nødvendig for å sikre høy kvalitet på tjenestene, samtidig som den er avhengig av kompetente og engasjerte ansatte. Stavanger kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver, med god lønnspolitikk og gode muligheter for videre- og etterutdannelse. Vi skal forandre kommunens digitale service, fornye rutiner og forenkle byråkratiet. Vi støtter regjeringens kommunereform, og mener at vår storbyregion utgjør en naturlig ny kommune med vekstkraft, internasjonal konkurranseevne og en helhetlig utvikling av regionen vi bor i. 

  Stavanger kommune skal være en åpen og servicevennlig kommune som det er lett å henvende seg til. Den skal bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon. Derfor vil Stavanger Høyre:

  • Levere best mulig tjenester på en effektiv måte ved bruk av ny teknologi.
  • Være en attraktiv arbeidsgiver .
  • Vurdere konkurranseutsetting der dette er hensiktsmessig.
  • Styrke arbeidet med beredskap, sikkerhet og risiko.
  • Jobbe videre for at kommunen skal kjennetegnes av en høy etisk standard.

  9.1 Gode tjenester og best service ved bruk av ny teknologi

  Som en moderne kommune skal Stavanger være blant de best på service, for å best mulig kunne møte innbyggernes behov. Stavanger Høyre vil ha gjennomført brukerundersøkelser og ha klare mål for servicenivået som vi skal tilby våre innbyggere. Vi skal bli bedre og mer innovative i innbyggerkommunikasjon, og utvikle oss videre med stadig flere digitale tjenester og en bedre telefontjeneste. Servicetorget skal fremdeles være et effektivt og velfungerende møtested for innbyggere som har spørsmål rettet mot kommunen. 

  Hele vår digitale strategi skal fornyes. Stavanger Høyre vil få på plass ny teknologi og gjøre alle våre tjenester heldigitale i løpet av den neste perioden. Dette vil gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, og spare kommunen for penger. 

  Vi har en ambisjon om å være blant de beste kommunene i Norge på web, internettsider, og digital service. Stavanger Høyre vil at det skal måles jevnlig slik at vi kan drive et kontinuerlig forbedringsarbeid og levere flere tjenester og bedre nettløsninger. Spesielt vil det være viktig når vi vet at stadig flere bruker våre nettsider via smarttelefoner og nettbrett. 

  Stavanger Høyre ønsker at Stavanger kommune tester ut nye appløsninger som kan komplimentere de godt brukte og vellykkede app-løsningne som kart-appen og VOF- appen som kommunen har i dag. Eksempelvis kan kommunikasjon mellom barnehager og skoler til foresatte kunne foregå på en slik app-løsning. 

  Stavanger Høyre vil:

  • Ta i bruk ny teknologi for å økte tilgjengeligheten for kommunens innbyggere.
  • Bruke brukerundersøkelser aktivt for å forbedre kommunikasjonen med innbyggerne.
  • Gjennomføre digitale endringer med mål om å spare kostnader og øke produktiviteten, uten at det går på bekostning av servicenivået.
  • Systematisk sammenligne pris, kvalitet og effektivitet på Stavanger kommunes tjenester i forhold til andre kommuner.
  • Være blant de beste i landet på nettsider og sosiale medier.
  • Utvikle en app-løsning for bedre kommunikasjon mellom barnehage/skole og foresatte.
  • Fortsette investeringene i IT-løsninger som gir kommunen og innbyggerne bedre muligheter for effektiv kontakt og raskere saksbehandling via nett eller mobil.
  • Gi kommunens tjenesteprodukter en gjenkjennelig og universelt utformet profil.
  • Fortsette å ha blant landets laveste kommunale avgifter og gebyrer på kommunale tjenester.
  • Holde eiendomsskatten på lavest mulig nivå. 

  9.2 En attraktiv arbeidsgiver 

  For å kunne tiltrekke seg nødvendig og kompetent arbeidskraft skal Stavanger kommune være en attraktiv arbeidsgiver. For å lykkes med dette, kreves det at vi har en god lønnspolitikk, muligheter for etter- og videreutdannelse, og at kommunen kan tilby en god arbeidshverdag med utfordrende og spennende oppgaver. Stavanger kommune skal være en arbeidsplass som skaper muligheter. For å sikre at kommunen er en god arbeidsplass skal medarbeiderundersøkelsen videreutvikles og følges opp. 

  Stavanger Høyre har tatt initiativ til at de ansatte som får lokale lønnstillegg skal få beholde disse også ved senere lønnsjusteringer. Stavanger Høyre vil sikre at disse initiativene videreføres i denne perioden og gjennomføres som kommunens lønnspolitikk. Det er viktig både for å rekruttere, men også for å ta vare på verdifulle ansatte i kommunen. 

  Det er gjennomført forsøk med alternative turnuser i Stavanger kommune. Resultatene fra disse forsøkene er svært gode, og vi vil derfor fortsette denne utviklingen der det er naturlig. Mer fleksible arbeidstidsordninger vil gi både ansatte, brukere og pårørende bedre forhold. Slike turnusordninger vil også bidra til rekruttering og at arbeidsplassene bedre tilpasser seg brukergruppenes behov. Slike tiltak må gjøres i samarbeid med de lokale fagforeningene. 

  Lærlingordningen er viktig for kommunen, spesielt med tanke på rekruttering. Derfor ønsker Stavanger Høyre å legge til rette for at flere skal få mulighet til å ta læretiden i Stavanger kommune. 

  Stavanger Høyre ønsker å øke det kommunen setter av til velferdspenger for våre ansatte. Dette vil gjøre det mulig for at ansatte å gjennomføre flere tiltak som skaper trivsel, samhold og samarbeid på arbeidsplassene. 

  Stavanger kommune har gjennomført et opplegg som skal gi mer ressurser til ledelse av barnehagene våre. Stavanger Høyre vil i neste periode gjennomføre et nytt ledelsesløft for dette området. Det er fordi vi er avhengige av flere og enda bedre skolerte styrere i en barnehagehverdag som preges av større barnehager og flere krav til innhold og kvalitet. 

  Stavanger Høyre vil bidra til at en kommunereform blir mest mulig vellykket og effektiv. Derfor vil vi ha noen økonomiske incentiver til å la ansatte i regionen treffe hverandre, jobbe sammen og bli kjent med felles arbeidskulturer og rutiner ved å arrangere samlinger. 

  Stavanger kommune har innført en ny transportpolicy for ansatte i sentraladministrasjonen og vi vil nå videreutvikle dette til flere av våre virksomheter. Dermed bør en kunne tilby gode incentiver for at flere skal velge miljøvennlige reisemåter til jobb og belønne disse. 

  Stavanger Høyre skal:

  • Videreføre arbeidet med alternative turnuser der de ansatte selv ønsker dette.
  • Innføre mer velferdspenger til de ansatte for å stimulere til flere tiltak som skaper trivsel på arbeidsplassen.
  • Gjennomføre et nytt ledelsesløft for barnehageledelse.
  • Gi økonomiske incentiver til regional nettverksbygning mellom ansatte på tvers av kommunegrensene.
  • Sikre at ansatte som får lokale tillegg får beholde disse.
  • Prøve ut kollektivtiltak for egne ansatte.
  • Styrke medarbeiderundersøkelsen, og bruke resultatene aktivt.
  • Legge til rette for at flere skal få mulighet til å ta læretiden i Stavanger kommune.
  • Gi ungdom sjansen til å få arbeidserfaring gjennom å gi muligheter for sommerjobb i flest mulig av kommunens virksomheter.

  9.3 Konkurranseutsetting 

  Stavanger kommune yter tjenester for cirka 10 milliarder kroner per år. . Det er derfor viktig at vi alltid arbeider for å få best mulige tjenester for disse pengene. Konkurranse fremmer ikke bare nytenking og effektivitet, men kan også gi bedre kvalitet og mer fokus på brukerens behov. Stavanger Høyre vil derfor:

  • At kommunen skal være en profesjonell innkjøper som stiller krav til tilbyderes seriøsitet og kvalitet.
  • Konkurranseutsetting styrker lokalt næringsliv. Kommunen skal ha en bevisst strategi på å kombinere egen produksjon av tjenester til byens innbyggere, og samtidig fremme nytenking og korrektiv til egen virksomhet gjennom å konkurranseutsette naturlige tjenester innenfor samme område.
  • Øke bevisstheten og kunnskapen blant lokale aktører om hvordan offentlige anbud fungerer. 

  9.4 Styrket beredskap for å øke sikkerheten 

  Vi har en kommune som er blitt stadig bedre på å håndtere beredskap, risiko og sårbarhet. Stavanger Høyre vil videreutvikle dette arbeidet i neste periode, gjennom tilgang til ny teknologi, samarbeid med risikostyringsmiljøet ved UiS og planer mellom kommunene i regionen vår. Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) der dette er hensiktsmessig, for å kunne styrke beredskapen og å unngå uønskede hendelser. 

  Stavanger Høyre skal:

  • Utvide samarbeidet med UiS med tanke på bedre beredskap og risikostyring.
  • Forbedre arbeidet med ROS analyser. 

  9.5 En kommune med høy etisk standard 

  Stavanger Kommune skal kjennetegnes av åpenhet, derfor skal Stavanger Høyre sørge for at arbeidet med å sikre mer åpenhet skal videreføres. Vi skal jobbe for mer offentlighet og økt åpenhet i forvaltningen og i politiske prosesser. Åpenhet har en egenverdi, men det er også effektivt for å avsløre korrupsjon, og kan virke avskrekkende på de som kan tenke seg å forsøke å begå korrupte handlinger. 

  Kommunen er nå blitt medlem i Transparency International, som en organisasjon som jobber med å avdekke og bekjempe korrupsjon. Vi vil at kommunen bruker dette nettverket for å forbedre våre rutiner for å forhindre korrupsjon i kommunen.

  Stavanger Høyre vil:

  • Bruke aktivt de verktøyene medlemskapet i Transparency International gir oss for å redusere risikoen for korrupsjon.
  • Bidra til åpenhet i forvaltningen og i politiske prosesser både gjennom holdninger, regelverk og tekniske løsninger. 

  Stavanger skal være en trygg, sikker og ren by for alle som bor her og for dem som besøker byen. Gjennom målrettet forebyggende arbeid og et politi som er der når vi trenger det, skal Stavanger være en liten storby hvor alle føler seg trygge. Politiet må ha som ambisjon å etterforske all kriminalitet, også hverdagskriminalitet.

  Stavanger Høyres viktigste grep for en tryggere by er:
  • Å satse på tiltak som gir en god og trygg oppvekst.
  • Sørge for trygge og rene byrom 

  10.1 En god og trygg oppvekst 

  Stavanger skal være en trygg by som det er godt å vokse opp i. Et godt samspill mellom kommunen, familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst. Å forbygge og forhindre kriminalitet og negativ adferd gir langt bedre effekt enn å reparere skadene som forårsakes av kriminell adferd. Politiet må ha som ambisjon å etterforske all kriminalitet, også hverdagskriminalitet. Å ha nulltoleranse for narkotika på skolene i kommunen er en selvfølge, men er også et viktig signal. 

  I arbeidet med å sikre barn og unge en god oppvekst og et godt liv, er mange ulike aktører involvert. Helsesøstre og helsestasjonen er svært viktig for mange, og Stavanger Høyre ønsker derfor å styrke dette tilbudet. Natteravnene og uteseksjonen er eksempler på viktige aktører i bybildet, som også har en stor forebyggende effekt, spesielt for barn og unge. Stavanger Høyre ønsker å fortsatt støtte disse aktørene. 

  For at alle barn skal få en trygg og god oppvekst vil Stavanger Høyre derfor:

  • Ha et synlig politi i hele byen.
  • Sikre et aktivt og oppsøkende forebyggende arbeid for barn og unge.
  • Videre satsing på ”ta hys” som er ett samarbeidsprogram mellom kommune og politiet. ”Ta hys” fanger opp ungdom som er i fare for å falle utenfor skole og samfunnsliv.
  • Aktivt og oppsøkende forebyggende arbeid blant barn og unge.
  • Støtte Natteravnene og andre frivillige organisasjoner som driver forebyggende arbeid.
  • Ha nulltoleranse for bruk og omsetning av narkotika ved alle kommunale ungdomstilbud.
  • Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevern, skolehelsetjenesten, skole, barnehage og politi.
  • Sikre gratis leie til idrettslagene.
  • Aarbeide for støtteordninger for at barn og unge som lever i lavinntektsfamilier også får mulighet til å delta i de aktiviteter som barn og unge har tilbud om.
  • Støtte helsestasjonene for å fange opp dem som trenger hjelp tidlig.
  • Drive forebyggende arbeid i samarbeid med helsestasjon, barnehage, skole, krisesenter og politi.
  • Styrke tilsynsordningen i fosterhjem.

  10.2 Trygge og rene byrom 

  Byens utforming påvirker innbyggernes trygghetsopplevelse. En lys og ren by oppfattes også som en tryggere by. Hensynet til trygghet, særlig der den kan styrkes gjennom belysning, skal være en sentral del av byplanlegging og utvikling av byrom og gater. 

  For å skape trygge og rene byrom vil Stavanger Høyre derfor:

  • Ha et effektivt og godt renhold av gater og byrom.
  • Ha nulltoleranse på forsøpling, tagging, offentlig urinering og hærverk.
  • Henstille gårdeiere og grunneiere om å holde orden.
  • Gjøre det enkelt for innbyggerne å melde fra om forsøpling, manglende belysning og steder man føler seg utrygg.
  • Legge til rette for å bruke byrom som av ulike årsaker blir liggende tomme over lengre tid til for eksempel lekeplasser og ball-binger.
  • Ha god belysning i parkene og i sentrumsområdene for å gi større trygghet.
  Eller last ned vårt program i pdf-versjon her