Fylkestingsgruppa –
topp 20

1. Ole Ueland

Ole er 39 år gammel, og kommer fra Sola kommune. Han har lang politisk erfaring både som gruppeleder for fylkestingsgruppen i inneværende periode, og tidligere 8 år som ordfører i Sola.

Ole sin ambisjon for Rogaland er at vi skal være landets beste fylke. Gode veier og et attraktivt kollektivtilbud skal sørge for at folk kommer seg trygt frem og raskere hjem. Utdannelsestilbudet vår skal sikre solid og relevant kompetanse som næringslivet trenger, og alle skal gis mulighet til å fullføre.

Inger Merethe Bjerkreim

2. Inger Merethe Bjerkreim

Inger Merethe er 51 år, og kommer fra Bjerkreim kommune. Hun jobber som salgssjef i Norengros Kjosavik, og har flere perioder bak seg som folkevalgt både i kommune og fylket. I år er hun også ordførerkandidat for Bjerkreim Høyre.

Ingers hjertesak er opplæring, og er opptatt av at vi skal skape de beste rammebetingelsene for elevene våre. Hun er opp at elevene løftes faglig, sosial og utvikler seg som mennesker i trygge, inkluderende rammer.

Erlend Jordal

3. Erlend Jordal

Erlend er 43 år, og kommer fra Stavanger kommune. Han jobber som samfunnskontakt og ansvarlig for strategisk kommunikasjon i Universitet- og høyskolerådet (UHr). Erlend har politisk bakgrunn som mangeårig bystyremedlem og kommunalråd i Stavanger, fylkestingsmedlem og politisk rådgiver for Tina Bru.

Erlend brenner for et skapende og innovativt næringsliv som bygger nye solide arbeidsplasser, og gir oss flere ben å stå på i fylket vårt. Han elsker fylkets historie, og heier på museene i hele Rogaland. De må bygges opp, slik at vi bedre kan forvalte den felles historiske arven vår.

Lasse Fredheim

4. Lasse Anfinsen Fredheim

Lasse er 26 år, og fra Haugesund kommune. Han jobber som utviklingssjef for SK Vard Haugesund, og har sin første periode i fylkestinget nå. Tidligere har han vært rådgiver for Høyres stortingsgruppe.

Lasse er opptatt av næringsliv. Vi må sikre at næringslivet får de rette vilkårene for å fortsette verdiskapningen i Rogaland som er viktig for velferden i hele landet. Da må vi spesielt tilrettelegge for nok tilgang på areal og kraft. I tillegg har han et ekstra hjerte for idretts- og frivillighetspolitikk.

5. Gunn Dalen Håland

Gunn er 53 år, og fra Hå kommune. Hun er læreplass- og Vg3 i skole koordinator på Bryne videregående skole. I 2019 ble hun kommunestyremedlem i Hå og varamedlem til fylkestinget.

Gunn sin hjertesak er økt gjennomføring i videregående skole, og at flere skal gjennomføre læretid. For å nå disse målene er viktig å jobbe med tidlig innsats og forebygging i alle ledd, og fra tidlig alder.

6. Mille-Sofie Kvannli

Mille-Sofie er 18 år, og Unge Høyres kandidat på fylkestingslisten. Hun går nå på siste året på videregående på Hetland videregående skole. Tidligere har hun vært leder av Rogaland Unge Høyre, og hun sitter nå i Unge Høyres internasjonale utvalg.

Mille-Sofie brenner for mer frihet i skolen, og målet er at flere skal fullføre. Hun ønsker at elever skal få velge flere fag selv, innføre nivåvalg og ha mer tilpasset undervisning. I tillegg hun opptatt av at det ikke er foreldrenes postnummer som skal avgjøre hvilken skole man begynner på, og derfor må vi bevare det frie skolevalget i Rogaland.

7. Kenneth Austrått

Kenneth er 35 år, og fra Sandnes kommune. Han leder innovasjonsteamet på Stavanger universitetssjukehus, og har politisk erfaring fra bystyret i Sandnes og fylkestinget. 

Kenneth er opptatt av at fylkeskommunen skal raskt tilpasse seg næringslivets behov i plansaker, videregående opplæring, fagskoletilbud og i samferdselssaker. Det er viktig at elevene har tilgang på moderne utstyr for at lærerne har gode forutsetninger for å kunne tilby elevene den beste utdanningen. Rogaland skal være ledende på videregående opplæring og fagskole. 

8. Else Rege Grannes

Else er 69 år, og bor i Time kommune. Hun er pensjonist og Senior Høyres kandidat på fylkestingslisten. Av utdannelse har hun en mastergrad i ledelse, og tidligere var hun NAV leder i Time i 29 år, og arbeidet i NAV i hele 44 år.

Else er spesielt opptatt av at Rogaland skal bli ledende innenfor fornybar energi. Det må jobbes med grønn næringsutvikling. Skole og utdanning er en nøkkelfaktor for å lykkes i det grønne skiftet, og vi må sørge for gode skoler med høy kvalitet på undervisningen.

9. Bjørn Sæstad

Bjørn er 61 år, og bor på Kvitsøy. Han er divisjonsdirektør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og har vært fylkestingsmedlem siden 2007.

Bjørn engasjerer seg for at ungdommene våre får en god videregående opplæring slik at de ut fra egne evner og muligheter kan møte voksenlivet og arbeidslivet best mulig rustet. I tillegg vil han løfte frem viktigheten av Rogfast-prosjektet som han gleder seg veldig til er ferdigstilt.

10. Anne Marie Lund

Anne Marie er 26 år, og fra Sola kommune. Hun jobber som politisk rådgiver, og har vært folkevalgt i Sola siden 2015 og i Rogaland siden 2019.

Anne Marie sin ambisjon er at Rogaland skal være det mest attraktive fylket å etablere seg i både for folk og næring. Det er spesielt viktig med gode bo- og arbeidsregioner hvor innbyggerne trives og kan leve gode liv. Derfor er hun opptatt av å videreutvikle kollektivtilbudet for å sikre et smidig og brukerorientert tilbud. Vi må få ned barrierene folk opplever, og gjøre terskelen for å ta buss og tog lavest mulig.

11. Cille Ihle

Cille er 52 år, og fra Stavanger kommune. Hun er miljøterapeut på Tastaveden skole, og er folkevalgt i Stavanger og vara i fylkestinget.

Cille brenner for at vi skal skape og holde på gode arbeidsplasser og kompetanse i fylket. Vi trenger gode videregående skoler med plass og tilrettelegging for alle uavhengig av bakgrunn, kultur og funksjonsevne. Til slutt er et rikt kulturliv veldig viktig i samfunnet.

12. Kristoffer Amdal

Kristoffer er 68 år, og fra Strand kommune. Han er gruppeleder i Strand Høyre, og har sittet i kommunestyret siden 2007 i tillegg er han vara til fylkestinget.

Kristoffer mener at Rogaland må bli senter for utvikling av fornybar energi. Vi har et godt grunnlag for å bidra i utviklingen. Det er viktig å sikre gode infrastruktur- og kommunikasjonsløsninger på tvers av fylket for å best mulig legge tilrette for vekst og utvikling.

13. Julie Vold

Julie er 42 år, og fra Stavanger kommune. Hun er daglig leder i Rogaland Gjenvinning, og har mange tidligere erfaringer med verv i frivillige organisasjoner og i næringslivet.

Julie engasjerer seg for at Rogaland skal ha et rikt næringsliv, og at vi skal få til gode klynger i flere bransjer. Hun er også opptatt av å forbedre og forenkle offentlig sektor, og sørge for mindre byråkrati for innbyggere og næringsliv.

14. Håvard Rørtveit

Håvard er 23 år, og kommer fra Vindafjord kommune. Håvard studerer i Bergen, og er i tillegg kommunestyremedlem hjemme i Vindafjord.

Håvard sin ambisjon er at Rogaland skal være et sammenknyttet fylke, og et fylke der det skal være lett å bo og arbeide. Vi trenger derfor gode og trygge veier som gjør det enkelt å reise og frakte varer og tjenester fra nord til sør.

15. Kine Myhre

Kine er 35 år, og kommer fra Sandnes kommune. Hun er utdannet barnehagelærer, styreleder hos Brygge Baker’n og jobber som organisasjonssekretær.

Kine engasjerer seg for at Rogaland skal være et foregangsfylke når det kommer til innovasjon, helsetjenester og et nærings- og kulturliv. Gjennom innovasjon, nyskaping og entreprenørskap kan vi sikre gode tjenester, arbeidsplasser og inkludering gjennom hele livsløpet.

16. Leif Erik Egaas

Leif Erik er 62 år, og fra Eigersund kommune. Han er varaordfører i Eigersund og førsteinspektør i Fiskeridirektoratet region Sør. Han har gjennom over 20 år har vært folkevalgt i ulike roller, og står nå på fylkestingslisten igjen.

Leif Erik er opptatt av at Rogaland fortsatt skal være i førersetet innen næringsutvikling og samferdsel.

17. Karoline Sjøen Andersen

Karoline er 27 år, og kommer fra Haugesund kommune. Hun er selvstendig næringsdrivende og har fartstid som folkevalgt i Haugesund bystyre og politisk rådgiver for Tina Bru da hun var olje- og energiminister. Hun er også 3.vara for Rogaland Høyre til Stortinget i inneværende periode. 

Karoline brenner for bærekraftige løsninger for både folk og bedrifter. Fylkeskommunen må bruke det politiske handlingsrommet for å ta sin del av ansvaret for å redusere klimagassutslipp, samtidig som de legger til rette for utslippskutt i næringslivet og etablering av ny, fremtidsrettet industri i fylket. Det er viktig at de folkevalgte tenker på klima, energi og miljø i alle beslutninger vi tar for fremtiden.

18. Umid Fotikh

Umid er 42 år, og bor i Stavanger kommune og er opprinnelig fra Usbekistan. Han er avdelingsleder for Brustadbakeren AS.

Umid er spesielt opptatt av næringsliv, mangfold og inkludering. Den beste integreringen skjer når man kommer i kontakt med andre mennesker og han har vært spesielt opptatt av å få innvandrer ut i arbeid for å styrke nettverk, språkkompetanse og integreringen.

19. Marit Høie

Marit er 58 år, og fra Gjesdal kommune. Hun jobber i byggebransjen, og har vært folkevalgt siden 2011.

Marit er engasjerer seg for Energifylket Rogaland, og er opptatt av at Rogaland skal være best på omstilling. I tillegg er det nødvendig med robust infrastruktur som sørger for at folk skal kunne bo og arbeide i hele fylket.