Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

Utdanning

Tromsøskolen gjør det godt og leverer stabilt høye resultater på en rekke områder. Høyre ønsker en skole som gir alle elever like muligheter til å realisere sine drømmer uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn.

Idrett og friluftsliv

Tromsø Høyre har som mål at kommunen gjennom nært samarbeid med idretten og friluftsorganisasjoner skal realisere ambisjonene for Tromsø som idretts-, friluftsliv- og folkehelseby.

Kultur og frivillighet

Tromsø Høyre anser det som en offentlig oppgave å ivareta vår tradisjonelle kulturarv. Samtidig er det også viktig, særlig i en ungdoms- og innvandrerby som Tromsø, å gi rom for nye impulser og kunst- og kulturarenaer.

Helse og omsorg

Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er nødvendig for at alle skal få et tilbud som passer for seg. Dersom vi har flere tilbud å velge mellom sikrer man frihet til å velge det tilbudet vi selv mener er best. Det betyr også at man kan velge bort tilbud man ikke er fornøyd med.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med.

Skole

Kunnskap og utdanning er avgjørende for å sikre et godt og selvstendig liv for enkeltmennesket. Et godt utdanningssystem er en viktig arena for å bekjempe sosial ulikhet og utenforskap, og er i tillegg nøkkelen til fremtidig vekst og verdiskapning for hele samfunnet.

Høyre ønsker å skape en skole der elevene kan utvikle sine talenter og realisere drømmer og ambisjoner uavhengig av sosial bakgrunn. Den viktigste faktoren for at elevene skal lykkes i klasserommet er læreren. Derfor er det viktig at elevene møter et godt læringsmiljø med dyktige lærere som har relevant kompetanse i de fagene de underviser i. Høyre vil fortsette den store satsingen på etter- og videreutdanning av lærere og legge til rette for at så mange lærere som mulig benytter seg av tilbudet. Høyre mener at «tidstyvene» i skolen må begrenses og at lærerne må få utøve sitt yrke til det beste for elevene.

Når barn starter på skolen er det med stor iver og lærelyst. Denne motivasjonen er det viktig at skolen tar vare på, samtidig som den ser den enkelte elevs behov og muligheter. For å hindre at elever faller fra og sørge for at elevene lykkes i skoleløpet er det viktig å hjelpe de som har behov for ekstra oppfølging så tidlig som mulig. Tidlig innsats, tilrettelagt undervisning og utfordringer som er tilpasset elevens nivå er nøkkelen til mestring og bedre læring. Høyre vil prioritere tidlig innsats i skolen og hjelpe elevene til å nå sitt fulle potensial.

Høyre vil styrke opplæring i lesing, skriving og regning med mål om at alle elever skal mestre disse ferdighetene før de forlater skolen. Arbeidslivet etterspør stadig mer realfaglig kompetanse, derfor vil Høyre intensivere arbeidet med å rekruttere lærere med realfagskompetanse og ta i bruk flere gode realfagskrefter i undervisningen.

Åpenhet om skolen er en viktig forutsetning for at skolen skal bli bedre. Høyre vil kartlegge læringsresultatene gjennom hele skoleløpet og sikre full åpenhet om resultater på skolenivå. Denne kartleggingen skal brukes av skolene og lærerne for å styrke den tilpassede undervisningen vi gir elevene våre.

Høyre vil ha en skole som satser på tidlig innsats, godt samarbeid, tilrettelagt undervisning og som stiller krav for å gi elevene de beste mulighetene for å lykkes i utdanningsløpet.

Tromsø Høyre vil:

• Legge til rette for at så mange lærere som mulig tar etter- og videreutdanning.

• Styrke tidlig innsats med intensivopplæring i lesing, skriving og regning.

• Gjennomføre obligatoriske kartleggingsprøver i Tromsø-skolen med den hensikt å styrke de grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving og regning.

• At universitetsskoleprosjektet i Tromsø-skolen skal videreutvikles.

• Intensivere arbeidet med å rekruttere lærere med realfagskompetanse og ta i bruk flere gode realfagskrefter i skolen.

• Satse på talentene ved å gi elever som trenger ekstra utfordringer muligheten til å utvikle sitt fulle potensial.

• Styrke skoleledelsen og rekruttere gode ledere ved at alle rektorer og mellomledere skal ha relevant ledelsesutdanning.

• Styrke lærernes digitale kompetanse for å sikre variasjon og økt læringsutbytte i undervisningen. 

• Innføre en sertifiseringsordning av rådgivere i Tromsøskolen og stille krav til at alle rådgivere gjennomgår denne.

• Styrke samarbeidet med frivilligheten for å sikre bedre leksehjelp og andre aktiviteter etter skoletid.

• Styrke undervisning om kropp, seksuell- og psykisk helse i skolen, slik at elevene får bedre kunnskap og informasjon om seksualitet, kropp, identitet og grensesetting.

• Styrke samarbeidet mellom skole og foreldre ved å etablere digitale verktøy som muliggjør tettere oppfølging av elevens læringsprogresjon.

• Innføre ordning med mobilfrie klasserom.

• Etter inspirasjon fra Selnes skole vurdere å utvide ordningen med måltider på SFO.

• Innføre helårsåpen SFO.

• Jobbe for redusert foreldrebetaling og gratis opphold på SFO etter skoletid for barn av foreldre med lav inntekt.

• Legge til rette for økt fysisk aktivitet i skolen og stimulere til et sunnere kosthold.

• At den enkelte skole må benytte seg av faglig, sosial og psykososial kompetanse, som for eksempel miljøterapeuter og barnevernspedagoger, for å gi et bredere og mer helhetlig tilbud til barn og unge med særskilte behov.

• Sørge for at elever med lærevansker får nødvendig opplæring i digitale verktøy.

• Integrere entreprenørskap i hele utdanningsløpet.

• Søke om prøveordning med valgfritt sidemål og anonym retting av prøver.

• Ha målsetting om to lærlinger per 1000 innbygger i Tromsø kommune.

En trygg barndom for alle og forsvarlige helsetjenester for unge

Tromsø kommune skal være en trygg og god by for alle barn og unge å vokse opp i. En kommune som tar vare på deg når du står i fare for å falle utenfor, som gir støtte og tilrettelegging når det trengs og som gir deg de beste forutsetningene for å lykkes.

I Tromsø kommune skal det være nulltoleranse mot mobbing, vold, trakassering og diskriminering. Barnehager og skoler skal ha god kompetanse om forebygging, avdekking og bekjempelse av mobbing.

Tidlig innsats er avgjørende for barn og unge som lider av omsorgssvikt, psykososiale problemer og frafall i skolen. Et godt samspill mellom kommunen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst.

Mange unge mennesker opplever helseproblemer som følger av stress og press fra omgivelsene rundt seg. Det som særlig skiller seg ut er at mange unge sliter med dårlig psykisk helse. Vi har fått en generasjon med unge mennesker der presset på karakterer og vellykkethet har tatt overhånd i mange ungdomsmiljø og vi får utslitte ungdommer på grunn av alle kravene. Høyre mener unge menneskers helseproblemer må tas tak i tidlig og at kommunen må tilstrebe at kompetent hjelp er tilgjengelig for alle.

Tromsø Høyre vil:

• At alle ansatte i barnehage og skole skal ha god kompetanse om forebygging, avdekking og bekjempelse av mobbing, med særskilt fokus på digital mobbing. Hovedregelen skal være at mobberne som skal bytte skole, ikke mobbeofrene.

• Styrke barnevernet og bidra til et godt og profesjonelt barnevern som setter barnas behov først og som er tilgjengelig hele døgnet.

• Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom barnevern, skolehelsetjenesten, skole, barnehage og politi.

• Bidra til å forebygge og motarbeide bruk av narkotika blant barn og unge i Tromsø.

• Bidra til at Utekontakten har tilstrekkelig med ressurser for å drive sitt forebyggende arbeid og oppfølgingsarbeid rettet mot barn og unge.

• Tilrettelegge for fritidsaktiviteter for utsatt ungdom i helger og sommerferier, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.

• Styrke innsatsen med forebygging, avdekking og bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.

• Oppfordre til frivillighet gjennom å etablere en dugnadspott med midler for oppgradering av barnehagers og skolers uteareal.

• Styrke helsesykepleier-tjenesten, rådgivningstjenesten og PP-tjenesten i grunnskolen.

• Opprette flere psykolog-stillinger som skal være tilgjengelig på ungdomsskolene.

• Styrke jordmortjenesten ved opprettelse av flere stillinger samt sikre god barselomsorg for kvinner og barn.

• Sikre god oppfølging etter fødselsdepresjon, vold i nære relasjoner og bruk av rusmidler i forbindelse med svangerskap.

Barnehage

Barnehagen skal gi trygg og god omsorg, stimulere til lek og læring og gi barnet kunnskap om fellesskap og sosialt samspill.

Lek og læring i barnehagen danner grunnlaget for å lykkes i skolen og innsatsen mot frafall i skolen må begynne allerede i barnehagen. Høyre ønsker at barnehagene skal legge vekt på læring og skoleforberedende aktiviteter mot slutten av barnehageløpet.

De ansatte er den viktigste ressursen i barnehagen og god kvalitet er avhengig av deres kompetanse. Det er utfordrende for barnehagene at pedagogiske stillinger er besatt av ufaglært personell. Derfor må både ansatte med og uten formell kompetanse og ledere i barnehagen få tilbud om etter- og videreutdanning.

Tromsø Høyre vil:

• Tilby etter- og videreutdanning for å øke kompetansen hos ansatte og ledere i barnehagene.

• Gi nødvendig hjelp til barn som har svake språkferdigheter og stille krav om norskferdigheter for barnehageansatte.

• Styrke barnehage-hjem-samarbeidet med sikte på at barnehagen skal gi god veiledning til foreldre.

• Legge til rette for og stimulere til at fremtidige barnehageutbygginger i kommunen også kan gjennomføres av private og ideelle aktører.

• At flere barnehager skal bli universitetsbarnehager (utveksling av personell, bedre tilretteleggelse for praksisstudenter og flere samarbeidsprosjekter).

• Lage en lokal strategi for å gi foreldre valgfrihet og mangfold i det lokale barnehagetilbudet og at ved tildeling av barnehageplass skal bosted og arbeidssted vektlegges.

• Tilby fleksibelt barnehageopptak.

• Være åpne om kvaliteten i de ulike barnehagene via eksempelvis foreldreundersøkelse og tilgjengliggjøre dette.

• Ha målsetting om en andel på 50% av barnehageansatte skal ha pedagogisk utdanning. 

En attraktiv studieby

Tromsø er i dag en av de største studiebyene i landet, med over 12 000 studenter som hver dag bidrar til aktivitet, verdiskapning og utvikling i byen vår. Gjennom studietiden vil studentene utvikle kompetanse og erfaringer som er viktig for at Tromsø skal vokse som by og sikre viktig kompetanse og arbeidskraft til landsdelen.

Universitetet er en drivkraft for landsdelen og kommunen må bidra til godt samarbeid mellom universitet, arbeidsliv og student. Kommunen må legge til rette for at studenter kan tilegne seg relevant erfaring under studietiden og invitere studenter, universitet og samskipnad til å delta i arbeidet med å gjøre Tromsø by til den mest attraktive studentbyen i Norge.

Tromsø Høyre vil:

• At kommunen skal samarbeide aktivt med universitetet for å rekruttere flere studenter.

• Revidere vertsbymeldingen med mål om å være en god vertskommune.

• Legge til rette for økt utbygging av studentboliger i Tromsø, gjerne i samarbeid med private og ideelle aktører.

• Gi gratis busskort i ett studieår til studenter som melder flytting i Folkeregisteret til Tromsø kommune.

• Oppfordre fylkeskommunen til å innføre studentpris på kollektivtrafikk.

• Opprette internships for studenter i kommunens enheter, samt gi studenter mulighet til å skrive bachelor-/masteroppgave i samarbeid med kommunen.

• Innføre studentrabatt på kommunale kulturtilbud.

• Videreutvikle arbeidet med studentråd mellom kommunen, studentene, samskipnaden og universitetet.

• Sikre at fastlegeordningen dekker studentene i kommunen.

Et levende kulturliv

Frivillighet, kultur og fritid skaper mening i hverdagen, møteplasser mellom mennesker og tilhørighet til lokalsamfunnet. Tromsøs sterke og mangfoldige kulturliv er en medvirkende faktor til byens attraktivitet. Et godt tilbud innen musikk, dans, teater, kunst og museumsvirksomhet gjør Tromsø til et godt sted å bo og besøke.

For Høyre er det viktig at alle barn og unge i Tromsø skal få mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter uansett bakgrunn.

Høyre mener det er viktig å fremheve næringsaspektet i kultursektoren, og vil at kulturaktivitet som involverer offentligheten skal være økonomisk bærekraftig. Det private initiativ innen all kulturaktivitet bør stimuleres.

Frivillighet er en uvurderlig faktor i kulturlivet. Høyre mener det er viktig å legge til rette for at flest mulig kan delta i frivillig arbeid, og vil at frivilligheten, næringslivet og det offentlige utfyller hverandre best mulig.

Tromsø Høyre vil:

• Prioritere kulturtilbud rettet mot barn og unge og fortsette satsingen på tilbud til denne gruppen i bydelene og distriktene.

• Sikre et godt kulturskoletilbud til alle barn og unge i kommunen.

• Arbeide for at Tromsø skal videreutvikles som en av landets viktigste kulturbyer.

• Støtte profesjonalisering og internasjonalisering av kunst- og kulturlivet.

• Sikre at stat og fylkeskommune gir støtte til Tromsøs profesjonelle kulturinstitusjoner i tråd med deres status og funksjon. Hålogaland Teater og Arktisk Filharmoni skal være helfinansiert av staten.

• Støtte arbeid med å få realisert Musikkens hus gjennom offentlig og privat samarbeid.

• Ta initiativ til å opprette en arena for økt samhandling innen musikk- og kulturliv.

• Legge til rette for å bevare samisk språk og kultur.

• Støtte opp om og jobbe for samisk skilting i Tromsø.

• Arbeide for en alternativ driftsmodell for Alfheim svømmehall og utvikling av tilhørende område, gjerne i samarbeid med private og ideelle aktører.

• Støtte arbeidet med å ivareta og synliggjøre gamlebyen og historien i Tromsø.

Idrett for alle

I Tromsø skal alle ha mulighet til å delta i idrett. Fysisk aktivitet gjennom egenorganisert og organisert idrett er viktig for livskvalitet og folkehelse. Idretten er en viktig arena for inkludering og integrering av mennesker med minoritetsbakgrunn og mennesker med funksjonsnedsettelser. I Tromsø finnes det cirka 130 klubber og idrettslag. Idrettslagene er sterke lim og viktige møteplasser i bydelene og i distriktene. Høyre ønsker å legge til rette for at frivilligheten skal ha en enklere hverdag gjennom ett kontaktpunkt i Tromsø kommune.

Nye idretter og aktiviteter kommer til og vokser raskt, og det krever større anlegg som må bygges raskere. På tross av storstilt anleggsutvikling de siste årene, er det fortsatt stor mangel på idretts- og nærmiljøanlegg i Tromsø. Mangelen på idrettsanlegg er den største begrensningen for deltakelse i fysisk aktivitet blant barn og unge. Flerbruks- og fleridrettshaller sikrer sambruk mellom ulike idrettsgrener og Høyre ønsker at denne type anlegg skal bygges i Tromsø. Disse bør legges i nærhet til skoler i bydelene, slik at barn og unge får mulighet til aktivitet på ettermiddag og kveldstid. Høyre vil legge til rette for utvikling av en ny kommunal idrettshall (Tromsø Spektrum). En grunnpilar i idretten er de mange som arbeider frivillig. Idretten er en av de viktigste arenaene for samfunnsnyttig frivillig innsats. Høyre vil legge til rette for at dette arbeidet fortsetter.

Tromsø Høyre vil:

• Legge til rette for at alle bydeler har et anlegg for breddeidrett.

• Starte planlegging og bygging av ny kommunal idrettshall (Tromsø spektrum) på Templarheimen i tråd med idrettsbyen Tromsøs planer

• At idrettslag som ønsker å bygge selv støttes gjennom kommunal garantiordning.

• At kommunen tar en gjennomgang av areal og tomter som kan omreguleres til idrettsformål.

• At kommunen bidrar med å etablere serviceavtaler og bistand til drift av private idrettsanlegg.

• Øke kapasiteten ved å bygge rimelige idrettsanlegg.

• Gå i dialog med utbygger om innendørs nærmiljøanlegg ved større utbyggingsprosjekt.

• At Tromsø kommune skal bidra til at Tromsø skal være en attraktiv by for store og små idrettsarrangement.

• Fortsatt støtte opp om gode nordnorske idrettsarrangement, f.eks Arctic Race of Norway, Finnmarksløpet og alpint-VM i Narvik.

• Sikre at idretten har ett kontaktpunkt mot kommunen når man skal arrangere turneringer og mesterskap.

• Legge til rette for at nye typer idretter, organisert og egenorganisert, skal kunne drive med aktivitet i Tromsø.

• Bidra til at motorsportmiljøet kan etablere et helårsanlegg.

• Ha en positiv holdning til Tromsø skiklubb hopp sine planer om en stor hoppbakke på Storelva og at Tromsø kommune går sammen med Troms og Finnmark fylkeskommune for å se på mulighetene for realisering.

Friluftsliv

Innbyggerne i Tromsø har tilgang til unike natur- og friluftsopplevelser både til vanns og lands. Høyre er opptatt av behovet for forsvarlig drift og skjøtsel av friluftsområdene i kommunen, og mener at dette må skje i et nært samarbeid med friluftsorganisasjoner og grunneiere.

Høyre mener friluftsliv er god folkehelse og vil legge til rette for tilgang til bærekraftig og sikkert friluftsliv i hele kommunen.

Tromsø Høyre vil:

• Etablere mer utmarksparkering i tilknytning til populære fjell- og turområder. Dette gjelder også områder ved fylkesveier.

• Samarbeide med Ishavskysten friluftsråd og andre organisasjoner for å gjøre friluftslivet lettere tilgjengelig for enda flere.

• Støtte organisasjoner som stiller utstyr til friluftsformål til disposisjon.

• Fortsette utviklingen av Tromsømarkaprosjektet til også å gjelde fastlandet og Kvaløya.

• Sørge for fortsatt god merking og preparering av skiløyper.

• Sørge for bedre fasiliteter for toaletter, samt bedre skilting og informasjon i samarbeid med utviklingslagene og friluftsorganisasjoner.

• Bidra til etablering av flere båtutsettingsramper i distriktene.

• At kommunen skal bruke kompetansemiljøer innenfor snøskred og sikker ferdsel i utsatte fjellområder til opplæring og kunnskapsspredning for å hindre ulykker, for eksempel Kompetansesenter for snøskred ved Universitetet i Tromsø og frivillige organisasjoner.

Frivillighet

Frivillig arbeid i velforeninger og andre lokale foreninger bidrar til å styrke tilhørighet, lokal identitet, engasjement og fellesskap. Frivillighet bidrar til økt kvalitet på tjenestene og økt livskvalitet for brukerne.

Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet, og Høyre vil legge til rette for at disse har gode rammevilkår for virksomheten sin.

Tromsø Høyre vil:

• Opprettholde tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner og idrettslag som bidrar til tilrettelegging for økt friluftsaktivitet og folkehelse.

• Legge aktivt til rette for sosialt entreprenørskap innenfor kultur, med ulike samarbeidsmodeller, mellom frivillige organisasjoner, næringsliv, stiftelser, kommunen, fylket og staten.

• Innføre «én dør inn» i kommunen for frivillige organisasjoner.

• Gjøre kommunale lokaler tilgjengelige for frivilligheten når kommunen ikke bruker dem. Skolebygg skal være gratis å bruke for kommunens frivillige.

• I større grad benytte de frivillige organisasjonene som høringsinstanser.

• Etablere flere utstyrssentraler etter konseptet Turbo i bydelene.

• Støtte regjeringens arbeid om et nasjonalt fritidskort og etablere dette tilbudet i Tromsø kommune.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Høyre vil at alle mennesker skal ha mulighet til en meningsfull, aktiv og trygg hverdag. Det å mestre eget liv selv om man har en funksjonsnedsettelse, er en viktig verdi og Høyre skal føre en politikk som muliggjør dette.

Hovedprinsippet er at alle barn skal få bo og vokse opp hjemme. Det er familien som har hovedansvaret for funksjonshemmede barn og unges omsorg, men det offentlige må stille med nødvendige hjelpetiltak. Deltagelse i fritids- og andre organiserte aktiviteter er viktige tiltak for sosial integrering. Kommunen har et viktig ansvar for å legge til rette slik at det er enklest mulig å ferdes i det offentlige rom for alle.

Meningsfull deltakelse i arbeid og egen inntekt styrker selvfølelsen og verdigheten både for funksjonsfriske og mennesker med funksjonsnedsettelser. Høyre vil at alle skal ha mulighet til å komme i arbeid og aktivitet.

Tromsø Høyre vil:

• Ha god brukermedvirkning på alle plan i kommunen.

• Ta i bruk velferdsteknologi for å gi brukerne større trygghet og frihet.

• Gi mennesker med omfattende hjelpebehov større valgfrihet gjennom blant annet brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

• Definere BPA-ordning som et likestillingsverktøy og ikke en helseordning.

• Arbeide for at kommunen gir alle som har rett til BPA tilstrekkelig antall assistansetimer til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet. Sørge for at kommunens egen BPA-ordning og alle BPA-konsensjoner skal være i tråd med intensjonene i loven.

• Ha flere og mer differensierte boliger og avlastningsplasser i offentlig-privat regi.

• At kommunen skal være positiv til private og pårørende som ønsker å bygge egne tilrettelagte boliger og dagsentre med aktivitetstilbud.

• Legge til rette for tilbud til pårørende i form av avlastning.

• Bygge ut et lavterskeltilbud med treningsassistenter i gruppe for personer med en funksjonsnedsettelse, for å ivareta folkehelsen og egenmestringen til brukergruppen.

• Innføre fritt brukervalg for støttekontakt-tjenester.

• Ha aktivitets- og fritidstilbud som er variert og som kan foregå også i samarbeid med private og ideelle aktører.

• Øke antallet VTA-plasser (Varig tilrettelagt arbeid) i kommunen.

Integrering

Tromsø er en attraktiv kommune som er anerkjent for god bosetting og kompetanse på innvandring og integrering. God integrering og et velfungerende samfunn forutsetter forståelse for norsk språk, samfunn og kultur. Dette krever en særlig innsats fra hver enkelt av de som skal leve i Norge. Frivillige organisasjoner spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet, og Høyre vil legge til rette for at disse også har gode rammevilkår for virksomheten sin.

Innvandrere som kommer til Tromsø skal oppleve å komme til et samfunn som gir de mulighet til å ta ansvar for egne liv og bidra positivt til fellesskapet gjennom arbeid og aktivitet. Integrering er en toveisprosess hvor myndighetene skal sikre gode muligheter og den enkelte innvandrer må stille opp med egeninnsats.

Tromsø Høyre vil:

• Gi god veiledning til innvandrere som ønsker å starte egen bedrift og skape arbeidsplasser.

• Tilrettelegge for økt deltagelse for alle i idrettslag, kulturtilbud og andre fritidstilbud, blant annet ved å styrke Aktivitetsguiden til Troms Idrettsråd.

• Innføre økonomiske insentiver for aktører som kan gi innvandrere tilbud som bidrar til opplæring og raskere overgang til arbeid eller utdanning.

• Forbedre introduksjonsprogrammet gjennom å blant annet kombinere språkopplæring med arbeidspraksis i en tidlig fase og åpne for at private eller ideelle organisasjoner kan tilby hele eller deler av programmet.

• At språkopplæring i regi av andre aktører kan godkjennes på lik linje med Voksenopplæringen.

• Gjennomføre forsøk med anonyme søknader i kommunen.

• Legge til rette for at sosiale entreprenører, ideelle organisasjoner og andre private aktører kan bidra til god integrering.

Pleie og omsorg

Høyre mener at hver enkelt skal få lov til å bestemme mest mulig over sin egen hverdag. Det satses for lite på offentlig-privat samarbeid i kommunen, og Høyre vil derfor satse på et mer variert tilbud som gir enkeltmennesket større valgfrihet.

Fritt brukervalg er viktig for de som har behov for hjelp, og styring over eget liv har alltid vært en fanesak for Høyre. Høyre ønsker derfor at ordningen videreføres som en fast ordning, samt utvides til å gjelde flere av kommunens tjenestetilbud.

En sammenligning av tjenestenivået i de ti største kommunene i Norge viser at pleie- og omsorgssektoren har høyere ressursbruk enn gjennomsnittet. Sammenligningen viser også at kommunen karakteriseres av for få og lite utbygde tilbud på for eksempel lavterskel- og forebyggende tiltak, slik som tidlig innsats. I tillegg mangler kommunen tilpassede omsorgsboliger med lett tilgjengelig personell.

Mangelen på sykepleiere, vernepleiere, terapeuter og helsefagarbeidere vil være en stor utfordring fremover, som Høyre ønsker å ha fokus på. Tromsø kommune må bli en mer attraktiv arbeidsgiver for å rekruttere nok kompetent helsepersonell.

Velferdsteknologi kommer til å bli en naturlig del av hverdagen for mange som mottar pleie- og omsorgstjenester. Høyre vil fortsette satsningen på velferdsteknologi for å gjøre det enklere og tryggere å bo lengst mulig hjemme, for å bidra til mer aktivitet og innhold i de forskjellige tjenestene.

Tromsø kommune må øke sin kapasitet når det gjelder å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra UNN. Samarbeidsklimaet må bedres for å unngå uenighet om hvor pasienten hører hjemme slik at det ikke blir uverdig for pasient og pårørende.

Høyre mener helsetjenestene i kommunen skal preges av kvalitet og kompetanse.

Tromsø Høyre vil:

• Jobbe systematisk med styrket lederskap i helsetjenesten gjennom lokale lederutviklingstiltak og saksbehandlingskompetanse i kommunen.

• Videreføre ordningen med fritt brukervalg i hjemmetjenesten slik at brukere kan velge mellom ulike leverandører uavhengig av om de er offentlig, privat eller ideell.

• Utvide ordningen med fritt brukervalg til å gjelde flere områder i kommunen.

• Bygge flere tilpassede boliger med mulighet for bemanning, ved offentlig-privat samarbeid der det er mulig.

• Satse videre på hverdagsrehabilitering med det mål at mennesker kan bo lengst mulig i eget hjem.

• Etablere et mer helhetlig pasientforløp med fokus på hjemmerehabilitering.

• Utvide antall omsorgsboliger i distriktene i samarbeid med utviklingslagene.

• Videreutvikle og legge til rette for nye funksjoner ved Bo- og servicesentrene i Lakselvbukt, på Sjursnes og på Brensholmen.

• Opprettholde Tildelingskontoret for Omsorgstjenester som en sentral enhet for å sikre en forsvarlig forvaltning av innbyggernes rettigheter.

• Ta i bruk velferdsteknologiske løsninger som gir økt trygghet og bedre effektivitet.

• Sørge for at kommunen har en rekrutteringsstrategi som gjør Tromsø kommune til en attraktiv arbeidsgiver for helse- og omsorgspersonell.

• Bygge opp seksjonsvis bemanningskontor for å redusere overtid, vikarbruk og frigjøre ledertid.

• Føre en seniorpolitikk som er tydelig på at sykepleiere, vernepleiere, og terapeuter som ønsker å stå lenge i jobb, skal få ekstra goder – for eksempel ønsketurnus.

• Konkurranseutsette ett sykehjem som et pilotprosjekt for å skaffe seg kunnskap om ulike driftsformer og med det overføre kunnskap fra de private til kommunen.

• Gjennomgå fastlegeordningen med sikte på å redusere antallet oppgaver og overføre disse til annet personell.

God helse for et godt liv

Regjeringen har startet arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre eget liv. «Leve hele livet» handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat og drikke, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Målet med reformen er å gi eldre en trygg og aktiv alderdom.

Høyre ønsker å følge opp regjeringens reform ved å ha fokus på mat og matomsorg. Vi erkjenner at ensomhet og lite matlyst gir dårlig helse, og at ved å gjøre noe med det så skapes det bedre folkehelse. Høyre ønsker at mer av maten skal tilberedes og lages på institusjonene og vi ønsker å ha kjøkken på bo- og omsorgssentrene. Høyre vil legge til rette for at private og ideelle aktører kan utvikle ideer og løsninger rundt mattilbudet.

Tromsø Høyre vil:

• Bidra til at eldre mestrer egen hverdag best mulig og at de har trygghet for at de får hjelp når de har behov for det.

• Være positiv til private initiativ om å bygge boligtilbud med fellesareal der det tilrettelegges for fellesaktiviteter.

• At hjemmehjelpstjenesten skal bruke mer ressurser på matlaging fremfor renhold.

• Vurdere å utvide kjøkkenarealer og bygge nye kjøkken der det ikke er kjøkken på alle bo- og omsorgssentrene

• Sørge for at middagen på sykehjem gis på riktig tidspunkt, og servere god og næringsrik mat på sykehjem og til hjemmeboende.

• Gjennomføre et pilotprosjekt hvor to sykehjem tilbereder maten på eget kjøkken og på sikt vurdere å bygge opp kjøkken på alle sykehjemmene.

• Stimulere til at frivillige organisasjoner igangsetter middagsklubber der de som har behov for det samles til måltid.

• Gjennomføre forebyggende hjemmebesøk hos eldre over 75 år som ikke mottar tjenester fra kommunen.

• Organisere hjemmesykepleien slik at mottakeren av tjenesten får færrest mulig å forholde seg til.

• Støtte og avlaste pårørende gjennom fleksible avlastningstilbud, pårørendeskoler og samtaletilbud.

Lavterskeltilbud

Høyre mener at lavterskeltilbud skal inngå som en del av kommunens helse- og omsorgstilbud. Lavterskeltilbud kjennetegnes ved at brukere ikke trenger henvisning eller timebestilling for å oppsøke det. Lavterskeltilbud tiltrekker seg ofte brukere som ellers ville hatt problemer med å benytte tradisjonelle helse- og omsorgstilbud. Det bidrar til at alle brukergrupper får et godt tilbud.

Tromsø Høyre vil:

• At private og ideelle organisasjoner skal få muligheten til å bygge ut og utvikle et godt og differensiert lavterskeltilbud for blant annet rusavhengige, psykisk syke, demenssyke og utviklingshemmede.

• Ta initiativ til å igangsette flere lavterskeltilbud i lag med brukerorganisasjoner og stimulere til dette ved offentlige tilskuddsordninger.

En verdig rusomsorg og bedre psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Mange opplever å ha psykiske helseproblemer i løpet av livet, på tvers av aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. For Høyre er det viktig å sørge for at psykisk helse er et tema som får økt oppmerksomhet. Tromsø må gå foran i arbeidet med å gjøre vår psykiske helse like naturlig som vår fysiske helse.

Kommunen har ansvar for forebygging og rehabilitering innen rusomsorgen. Høyre vil jobbe for at ruspasienter som er motivert og som har behov for kommunale tjenester skal få et best mulig tilbud, uten lang ventetid. Alt for mange rusavhengige opplever å bli en kasteball i det kommunale systemet og Høyre vil sikre et helhetlig etterverns- og oppfølgingstilbud.

Høyre ønsker at tjenesten skal være brukerens helsetjeneste og at organiseringen skal skje mer på brukerens betingelser. De ansatte må også fokusere mer på grunnleggende behov hos den gruppen brukere som sliter med boevnen.

Tromsø Høyre vil:

• Omorganisere rus og psykiatritjenesten med mer personell på kvelds-, natt- og helgetid i stedet for dagtid.

• Opprette og sikre at rusavhengige benytter seg av kommunale brukerrom hvor injisering skjer i kontrollerte forhold med helsepersonell tilstede.

• Opprette egne helsestasjoner for gutter.

• Tilby flere lavterskeltilbud for unge som sliter med sin psykiske helse.

• Gjennomføre et pilotprosjekt med fritt brukervalg innen rus og psykiatrisk hjemmetjeneste der leverandørene må stille med spesialisert personell.

• Ha bedre ettervern for mennesker som sliter med rus og psykisk lidelser blant annet ved å drive opplæring i det å bo og det å forholde seg til samfunnet rundt seg, samt det å ha et arbeid å gå til.

• Sikre stabile og forutsigbare driftsvilkår for lavterskelorganisasjoner, som for eksempel Gatemagasinet Virkelig, Kafe X og Kirkens Bymisjon.

• Gjennomføre pakkeforløp for psykisk helse og rus med brukerinvolvering, helhetlig koordinering og bruk av individuell plan.

Tromsø skal være en trygg og sikker kommune for alle som bor her og for de som besøker kommunen. Gjennom målrettet forebyggende arbeid skal Tromsø være en kommune hvor alle føler seg trygge.

Tromsø Høyre vil:

• Arbeide for styrket natteravnordning, for å forebygge kriminalitet og øke tryggheten i nærmiljøet.

• Sikre sentral og utsatt infrastruktur og bygninger ved blant annet fysiske tiltak og gatelys.

• Jobbe for at en base for redningshelikopter etableres innenfor Troms Politidistrikt sitt ansvarsområde.

• Sikre gode øvingsfasiliteter for Tromsø brann- og redning. Som også er tilrettelagt for tverrfaglig trening med helse, politi, heimevern og forsvar, samt frivillig redningstjeneste.

• Samarbeide med skole, idrettsmiljø, nærmiljø, politi og barnevern for å bekjempe hverdagskriminalitet og ekstremisme.

• Opprette dyrepoliti i Tromsø, Troms Politidistrikt.

Høyre vil at Tromsø skal styrke og befeste seg som en regional og nasjonal motor for nærings- og samfunnsutvikling. For å få dette til vil vi arbeide for å ha en moderne og næringsfremmende infrastruktur og gode samferdselsløsninger. Vi vil styrke profileringa av Tromsø som bo-, arbeids-, og besøksregion og vi vil bidra til samarbeid om et rikt kulturliv og arrangementer med ringvirkninger for næringslivet. Dette vil kreve at vi styrker samarbeidet innen og mellom næringslivet, offentlig sektor og kunnskapsmiljøene.

Høyre vil arbeide for at Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og næringslivet i regionen tilbys gode møteplasser og et verdiskapende samarbeid. Høyre vil ha en næringspolitikk der kommunen er en lyttende og aktiv tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsliv i byen og regionen. Høyre vil at kommunen skal være en innovativ offentlig innkjøper og være en god samarbeidspartner for næringslivet.

Den sterke og positive utviklinga i reiselivet forutsettes at det tas grep for å gi økt kvalitet for besøkende, gode brukeropplevelser samt at det etableres infrastruktur som hindrer konflikter mellom besøkende og innbyggerne.

Høyre vil prioritere prosjekter og tilrettelegging som gjør byen mer attraktiv for næringsvirksomhet og som fremmer byvekst på en bærekraftig og god måte. Høyre vil bidra til å gjøre kommunen attraktiv både for å etablere ny næringsvirksomhet og for å utvikle eksisterende næringsliv.

Tromsø Høyre vil:

• At Tromsø kommune skal være en proaktiv ja kommune som aktivt bidrar til økt næringsaktivitet og flere arbeidsplasser i privat sektor. Tromsø kommune skal støtte opp under Næringsforeningens initiativ om å etablere minst 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022.

• At det utarbeides et godt planverk som viser vilje til økt satsing på privat næringsliv og skaper bedre forutsigbarhet for næringslivet.

• Gjennomføre tiltak som bidrar til å forenkle og avbyråkratisere kommunen.

• Bidra til økt tilgang til næringsarealer/næringslokaler for små og mellomstore bedrifter, herunder vurdere næringspark for eksempel på Tromsdalsfyllinga.

• Legge til rette for økologisk og bærekraftig landbruks- og reindriftsvirksomhet.

• Arbeide for å gjøre Tromsø attraktiv for offentlige arbeidsplasser som flyttes ut fra Oslo-regionen.

• Videreutvikle Tromsøs posisjon som Norges største fiskerikommune. Herunder føre en fiskeripolitikk som bidrar til å utvikle en lønnsom og bærekraftig havbruksnæring samt sikre ressursgrunnlag og rammebetingelser for fiskeriene generelt og kystfiskerne spesielt. I tråd med dette den borgerlige regjeringens fiskeripolitikk.

• Utvikle planer og rammevilkår som sikrer forutsigbarhet og attraktivitet for næringsvirksomhet både på land og i sjø.

• Legge til rette for fiskerihavner og havbruksnæring i arealplan og kystsoneplan.

• At det etableres et strategisk samarbeidsforum med deltakelse fra offentlig-, privat- og utdanningssektoren som fremmer store og langsiktige plantiltak i kommunen og som promoterer kommunen på en offensiv og god måte.

• Sikre bedre skilting av veier og attraksjoner, informasjon på engelsk og mer tilgjengelig kollektivtransport for å gjøre det attraktivt å være besøkende i Tromsø.

• Støtte prosjekter og tiltak som fremmer høyere kvalitet i reiselivsprodukter og -tjenester.

• Tilrettelegge for nåværende kystflåte og fremtidens kystflåte på fiskerihavnene i Tromvik, Brensholmen, Oldervik, Vengsøy og Kvaløyvågen.

Tromsø kommune må regulere mer areal til nærings- og boligformål, både sentrumsnært og i distriktene, slik at det blir attraktivt å drive næringsaktivitet og å bo i Tromsø.

Høyre vil ta vare på Tromsøs særegne kvaliteter med blant annet sammenhengende trehusbebyggelse, nærhet til grøntområder som Tromsømarka, Tromsdalen og Bukta og nærheten til havet. Samtidig må byen møte befolkningsveksten og det økte behovet for boliger. Høyre ønsker å satse på boligutvikling og fortetting i knutepunkter der infrastrukturen, inkludert busstilbudet er godt utbygd. Slik vil vi ivareta grøntområder og benytte arealene vi har effektivt og samtidig legge til rette for at flere kan bruke buss i hverdagen.

Et levende sentrum er viktig og Høyre ønsker å styrke sentrum gjennom å bidra til at flere kan bo og handle i sentrum. Grøntområdene i sentrum må ivaretas og det må legges til rette for økt handel, kulturopplevelser og uteliv.

Høyre vil støtte prosjekter og tiltak som:

• Gir flere og rimeligere boliger i knutepunktene

• Reduserer biltrafikk

• Er miljømessig bærekraftige

• Gjør byen mer attraktiv og fremmer byvekst

• Gir økt bolyst

Tromsø Høyre vil:

• Satse videre på en knutepunktstrategi og utvikling av bydelssentrene.

• At kollektivtilbudet mellom knutepunktene styrkes.

• At det bygges ut idrettshaller i knutepunktene som reduserer behovet for bilkjøring.

• Ta initiativ til utarbeidelse av en strategi for sentrumsbebyggelse i Tromsø.

• At det bygges flere boliger i sentrum og at det tillates høyhus der dette er hensiktsmessig.

• At det bygges næringsbygg og etableres flere arbeidsplasser i sentrum.

• At det etableres flere sentrumsnære og attraktive parkeringsplasser.

• Videreføre arbeidet med en gradvis fjerning av eiendomsskatten for privatboliger.

• Innføre en forpliktende tidsmessig fremdriftsplan allerede ved starten av planprosesser for å skape større gjensidig forutsigbarhet for utbyggere og for kommunen.

• At planer og infrastrukturbehov i større grad ses i sammenheng med kommunens økonomiplan.

• Styrke kontakten mellom eiendomsutviklere og kommunen for å øke boligbyggingen i Tromsø.

• Ta i bruk klausuler ved salg av kommunale tomter til utbyggere for å stimulere til ønsket bolig- og næringsutvikling.

• Bidra til en raskere realisering av byutviklingsprosjektet Strandbyen i Tromsdalen.

• Øke antallet kommunale boliger, der noen øremerkes som gjennomgangs-boliger for kommunalt ansatte.

• Lytte til bydelsrådene når det gjelder utvikling av byens planer og private initiativ.

En grønnere kommune

Høyre vil støtte prosjekter og tiltak som bidrar til det grønne skifte, som ivaretar vår arktiske og sårbare natur, og som bidrar til et godt og attraktivt bomiljø. Høyre vil at det skal lønne seg å velge miljøvennlige løsninger og vil støtte tiltak som stimulerer til slike valg.

Tromsø Høyre vil:

• Forsterke arbeidet med å hindre plastforsøpling og redusere bruken av plast i alle kommunale enheter.

• Sørge for bedre fjerning av strøsand i gatene.

• Sørge for bedre renhold av kommunens gater og veger.

• Tilrettelegge for økt bruk av el-bil og andre lavutslipps kjøretøy.

• Stimulere til bruk av piggfrie dekk.

• Bygge ut og påby bruk av landstrøm for skip som ligger ved kai i Tromsø.

• Iverksette skoleprosjekter for rent hav og natur.

• Styrke incentivene for havrydding i stor skala og ha gode, avgiftsfrie innleveringsordninger for hav- og strandrydding.

• Prioritere økt støtte til frivillige organisasjoner som jobber med å redusere marin forsøpling.

• Etablere flere låsbare sykkelparkeringsanlegg med lademulighet.

• Støtte (utbyggings-)prosjekter som bidrar til redusert biltrafikk.

• Redusere energibruken i kommunale bygg og legge om fra fossile energikilder til fornybare energikilder.

• Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp/leasing av nye kommunale kjøretøy.

• Utarbeide en lokal handlingsplan mot marin forsøpling og matsvinn.

• Stille miljøkrav i alle kommunens anbud og innkjøp.

• Bevare og utbedre byens parker og friluftsområder.

• Sørge for å fjerne ugress og avfall i det offentlige rom, og fortsatt fjerning av Tromsø-palmen.

Attraktive byer og kommuner må utvikle gode transportløsninger og fremtidsrettet infrastruktur. Det er avgjørende for utviklingen av næringslivet og attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner at veier, havner, gang- og sykkelstier bygges ut og vedlikeholdes. Fortsatt vekst og utvikling i Tromsø forutsetter at vi bygger ut et effektivt transportsystem som hensyntar klimatiske forhold og ivaretar miljø og sikkerhet. De myke trafikantene må tas hensyn til, og forholdene må legges til rette for at spesielt barn kan ferdes trygt. Bilen vil fortsatt være det viktigste transportmidlet både for persontransport og for næringslivet, men det er viktig å styrke kollektivtilbudet og legge til rette for økt gang- og sykkeltrafikk der det er hensiktsmessig. Det er et stort behov for nye investeringer og vedlikehold av transportsystemet i Tromsø, og det vil være behov for brukerfinansiering for å få dette realisert.

Høyre ønsker å sikre lokal finansiering av Tenk Tromsø/byvekstavtale gjennom teknologiske løsninger som har nødvendig lovhjemmel for gjennomføring ved avtaleinngåelse. Dersom nye teknologiske løsninger utvikles i prosjektperioden, skal disse tas i bruk så snart som mulig. Høyre ønsker å bidra til en byvekstavtale med staten for å sikre en god finansieringspakke og at Høyres prioriterte prosjekter får gjennomslag.

Samfunnsinfrastruktur som vann, avløp og renovasjon, energi, tele med mer må bygges ut og vedlikeholdes for å tilfredsstille fremtidige behov for byens befolkning og næringsliv.

Høyre vil prioritere samferdsels- og infrastruktur prosjekter som:

- Gir sikrere skoleveier for barn

- Løser opplevde og påtrengende problemer i trafikksystemet

- Gir best effekt for folk og næringsliv

- Bidrar til fortsatt vekst og utvikling for kommunen

- Medvirker til økt bruk av kollektivtransport

- Bidrar til mere effektiv varetransport

- Reduserer utslipp fra biltrafikken

- Gir økt samfunnssikkerhet Prioriterte prosjekter:

- Høyre vil bidra til å fremforhandle en attraktiv byvekstavtale med staten. Ambisjonen må være minimum 50 % prosent offentlig finansiering (eks mva kompensasjon) av investeringene i handlingsprogrammet.

Prioriterte prosjekter:

o Ny Kvaløyforbindelse, primært via Håkøya

o Utrede behovet for Flyplasstunnelen (Ny Tverrforbindelse)

o Sørge for at fylkesveiene til fiskerihavnene er i forsvarlig stand

o Være pådriver for en rask utbygging av Stakkevollvegen i perioden

o Kollektivfelt til Eidkjosen, på Stakkevollvegen og Evjenvegen til Kroken

o Sette opp flere busskur

o Innfartsparkering på fastlandet og på Kvaløya- med park and ride løsninger

o Trafikksikring av skoleveger med merking, utbygging av fortau og lysregulering, samt bedre belysning av vei og gangveisystemet og sørge for bedre brøyting av disse

o Utbedre fortau, gang- og sykkelveier med stor potensiell trafikk også om vinteren

Tromsø Høyre vil:

• At E8 gjennom Ramfjorden bygges ut raskt, kostnadseffektivt og med god kapasitet og trafikksikring uavhengig av trasevalg.

• At kollektivtrafikk andelen økes fra 12 til 20 % frem til 2028.

• Bedre skilting og oppmerking på og langs vegene i kommunen.

• Etablere varige holdeplasser og økt fremkommelighet for taxinæringen.

• Satse på økt vegvedlikehold både løpende behov og oppgraderinger.

• Videreutvikle og drifte havnetilbudet gjennom offentlig-privat samarbeid.

• Legge til rette for private kai utbygginger.

• Utarbeide en egen parkeringsstrategi.

• At Tromsø Lufthavn må videreutvikles for å ta imot økt trafikk og nye direkteruter til utlandet.

• Arbeide for at Tromsø Lufthavn snarest mulig bygges ut med lengre rullebane for å imøtekomme dagens og fremtidens behov.

• Utrede personbåttransport mellom knutepunkter i kommunen.

• Arbeide for å få ansvaret for kollektivtrafikken i Tromsø fra Troms fylkeskommune.

• At Tromsø kommune bygger ut og ivaretar en moderne, sikker og god samfunnsinfrastruktur – vann, avløp, renovasjon, tele med mer.

• Jobbe for at Statens Vegvesen foretar hyppigere tekniske kontroller av tungtransport ved sine veistasjoner.

• Tilrettelegge for tilstrekkelig parkeringskapasitet i tilknytting til bruk av offentlige bygg og anlegg, som for eksempel kirker og idrettsanlegg.

• Sørge for at kommunale veier har akseptabel standard fortrinnsvis med fast dekke.

• Styrke kollektivtrafikken i distriktene.

Tromsø er en raskt voksende bykommune, men samtidig en stor distriktskommune med mange bygdesamfunn. De siste årene har befolkningsveksten vært sterkest i sentrumsområdene og de bynære områdene, mens folketallet i distriktet har blitt redusert. Det er en utvikling som bekymrer Høyre.

Noen av de viktigste forutsetningene for å opprettholde bosettingen i distriktene er et allsidig og robust næringsliv basert på fiskeri, oppdrett og landbruk, samt den voksende reiselivsnæringen. De fleste arbeidsplassene innenfor fiskerinæringen er i dag knyttet til bygdesamfunnene Brensholmen/Sommarøy/Hillesøy, Vengsøy, Tromvik, Kvaløyvågen og Oldervik.

Med utgangspunkt i Tromsøs unike natur er det viktig å kunne gi et godt opplevelsestilbud til både tilreisende og byens befolkning. Felles for alle disse tilbudene er krav til kvalitet og sikkerhet.

Høyre vil ta initiativ til å utarbeide en kommunal distriktsstrategi som prioriterer levedyktige samfunn både på kysten og i innlandet når det gjelder å legge til rette for utbedring av offentlig infrastruktur. En konsolidering av skoler, barnehager og offentlige helsetjenester er viktig, og Høyre vil prioritere disse tjenestetilbudene i de bygdene som har stabil bosetting og et stabilt næringsliv. Høyre vil også arbeide for en bedring av kollektivtrafikken mellom Tromsø sentrum og distriktene, samt å legge press på Troms fylkeskommune når det gjelder sikring og vedlikehold av fylkesveiene.

Tromsø Høyre vil:

• Utarbeide en kommunal distriktsstrategi som skal bidra til mer helhetlig distriktspolitikk i kommunen.

• Indeksregulere bevilgningene til Utviklingslagene.

• Lytte til Utviklingslagene når det gjelder utarbeidelse av kommunale planer og private planinitiativ.

• Samarbeide med Utviklingslagene for å: - Bygge ut parkeringsplasser med kommunalt vedlikehold - Bygge ut toalettfasiliteter med kommunal drift eller i samarbeid med frivillige organisasjoner - Utplassere søppelbokser med kommunal tømming - Sette opp informasjonstavler ved parkeringsplassene

• Opprettholde helse- og sosialtilbudet i distriktet.

• Legge til rette for bolig- og hyttebygging i distriktet.

• Opprettholde branndepotene i distriktet.

• Stimulere til nyetableringer og legge til rette for allerede eksisterende næringsvirksomhet og handel i distriktene.

• Opprettholde en forsvarlig og fremtidsrettet forvaltning av vilt- og naturressursene og ferskvannsfisket.

• Arbeide sammen med fylkeskommunen og Statens Vegvesen om å få til godt utbygde veglys i distriktene.

• Sikre full mobildekning i distriktene.

• Få en løsning for mottak av spillolje fra fiskeflåtene i distriktene.

Tromsø kommune har store økonomiske utfordringer som begrenser kommunens økonomiske handlingsfrihet. En sunn kommuneøkonomi gir god velferd og Høyre vil føre en ansvarlig økonomisk politikk gjennom å prioritere bedre, jobbe smartere og konsentrere seg om kommunens kjerneoppgaver. Høyre mener kommunen må driftes mest mulig kostnadseffektivt slik at kvaliteten på tjenestetilbudet er god. Skattepengene innbyggerne bidrar med til fellesskapet skal forvaltes med respekt, slik at kommunen får mest mulig igjen for hver skattekrone som brukes.

Høyre mener god ledelse på alle nivåer i kommunen er en forutsetning for kostnadseffektiv drift og et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet i Tromsø kommune er for høyt, også sammenlignet med de ti største kommunene i Norge. Høyre mener at de ansatte er kommunens viktigste ressurs og et godt arbeidsmiljø og tydelig ledelse er viktig for å ivareta ansatte og sikre rekruttering av kvalifisert personell.

Å ta i bruk flere digitale løsninger vil være lønnsomt for kommunen og det vil gi et bedre tjenestetilbud med høyere kvalitet og bedre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne. Høyre vil intensivere arbeidet med digitalisering av kommunen og fornye gamle digitale løsninger. Digitalisering bidrar til at kommunen bruker mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon. Om flere innbyggerhenvendelser løses digitalt vil kommunikasjon med innbyggere og næringsliv bli enklere, raskere og mindre ressurskrevende.

Høyre mener eiendomsskatten er en usosial skatt. Det må alltid være slik at kommunen prioriterer i egen økonomi før en ber enkeltmennesker og familier om å prioritere i sin økonomi gjennom økte skatter og avgifter. Derfor vil Høyre at eiendomsskatten skal reduseres slik at tromsøværingene får beholde mer av sin egen inntekt.

Tromsø Høyre vil:

• Redusere eiendomsskatten gradvis og på sikt fjerne den.

• Foreta en gjennomgang av kommunens tjeneste- og driftsportefølje for å kartlegge enheter som kan driftes mer effektivt. Dette kan blant annet gjøres ved å lære av kommuner som har best praksis og resultat i sin virksomhet.

• Konkurranseutsette flere oppgaver som ikke er en del av kommunens kjernevirksomhet til private og ideelle aktører. Dette krever god bestiller-kompetanse og god oppfølging fra kommunen.

• Prioritere nødvendig vedlikehold og etablere en god vedlikeholdskultur i kommunen

• Gjennomgå kommunal eiendom og bygningsmasse med formål om å legge ut deler av disse for salg og benytte midlene til nødvendige investeringsformål eller nedbetaling av langsiktig gjeld. Kommunens aksjeselskap Arnestedet Eiendom AS må ha en aktiv rolle i det arbeidet.

• Arbeide for å redusere sykefraværet i Tromsø kommune gjennom arbeidsmiljørettede tiltak.

• At ledere på alle nivåer i kommuneorganisasjonen er tydelige ledere med høy kompetanse og god kjennskap til regelverket rundt sykefravær og oppfølging av sykemeldte.

• Ha som hovedregel at all kommunikasjon mellom innbyggere og kommunen skal skje digitalt.

• Gjennomføre nye digitaliseringsprosjekter og fornye gamle digitale løsninger, samt styrke den digitale kompetansen og bruken i kommunen.

• Ha en åpen kommune, hvor prosessene er gjennomsiktige alle steder det lar seg gjøre.

• Vurdere å innføre parlamentarisk styreform i Tromsø.

• Øke kommunens bruk av telefon- og videokonferanser for møtevirksomhet som erstatning for tjenestereiser der det er mulig.

• Fortsette arbeidet med å gjøre kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne lettere å forstå, blant annet gjennom klart språk.

Eller last ned vårt program i pdf-versjon her