Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

Utdanning

Tromsøskolen gjør det godt og leverer stabilt høye resultater på en rekke områder. Høyre ønsker en skole som gir alle elever like muligheter til å realisere sine drømmer uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn.

Idrett og friluftsliv

Tromsø Høyre har som mål at kommunen gjennom nært samarbeid med idretten og friluftsorganisasjoner skal realisere ambisjonene for Tromsø som idretts-, friluftsliv- og folkehelseby.

Kultur og frivillighet

Tromsø Høyre anser det som en offentlig oppgave å ivareta vår tradisjonelle kulturarv. Samtidig er det også viktig, særlig i en ungdoms- og innvandrerby som Tromsø, å gi rom for nye impulser og kunst- og kulturarenaer.

Helse og omsorg

Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er nødvendig for at alle skal få et tilbud som passer for seg. Dersom vi har flere tilbud å velge mellom sikrer man frihet til å velge det tilbudet vi selv mener er best. Det betyr også at man kan velge bort tilbud man ikke er fornøyd med.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. Eller 

Skole

Vi vet at den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læringsutbytte er læreren. Derfor har den borgerlige alliansen prioritert en historisk satsing på etter- og videreutdanning av lærere. Det har blant annet ført til at mange flere av lærerne i tromsøskolen er rustet til å være en god lærer for elever med dysleksi.

Elever som blir hengende etter og ikke har utbytte av ordinær undervisning har krav på spesialundervisning. Samtidig er det en nasjonal utfordring at behovet for spesialundervisning øker jo lengre i skoleløpet man kommer. Det tyder på at den ordinære undervisningen ikke er god nok, og Høyre har derfor prioritert tidlig innsats for å forhindre at elever blir hengende etter. Pilene peker endelig i riktig retning. Det er et godt tegn, men dette arbeidet må fortsatt prioriteres dersom den positive utviklingen skal fortsette.

Tromsøskolen gjør det godt og leverer stabilt høye resultater på en rekke områder. Høyre ønsker en skole som gir alle elever like muligheter til å realisere sine drømmer uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn.

Derfor må skolen være bygd rundt hver enkelt elev. For å få det til må kommunen som skoleeier legge til rette for et godt læringsmiljø og dyktige lærere med relevant kompetanse. Åpenhet om skolen er en viktig forutsetning for at skolen skal bli bedre. Høyre ønsker derfor å offentliggjøre mest mulig informasjon om tromsøskolen for å stimulere til at samfunnet som helhet tar del i utviklingen av skolene våre.

Lese-, skrive- og regneopplæringen er selve grunnlaget for et godt utdanningsløp. Tromsø Høyre vil prioritere å styrke disse basisfagene for å sikre at alle elevene får et solid faglig fundament så tidlig som mulig i skoleløpet.

Høyre mener at den viktigste satsingen innenfor tromsøskolen vil være å videreføre og videreutvikle det arbeidet byrådet har satt i gang for å redusere behovet for spesialundervisning. Ved å legge til rette for tidlig innsats og godt samarbeid mellom skole, hjem og PPT har vi et godt grunnlag å bygge videre på.

Høyre vil systematisk bruke resultater fra nasjonale prøver, elev- og foreldreundersøkelse og eksamens- og standpunktskarakterer i arbeidet med å videreutvikle Tromsøskolen. Det ligger store mengder kunnskap om både skolen og den enkelte elev i disse resultatene. Høyre mener at denne informasjonen i større grad må brukes av skolene og lærerne for å styrke den tilpassede undervisningen vi gir elevene våre.

Tromsø Høyre vil ha en skole der det stilles krav til elever og foreldre, der tilpasset opplæring og fokus på at kunnskap står i sentrum. Vi ønsker tydelig klasseledelse og disiplin i skolen.


Tromsø Høyre vil:
• Søke om en prøveordning med et andre fremmedspråk fra 5. klasse.
• Søke om en prøveordning med valgfritt sidemål i ungdomsskolen.
• Søke om en prøveordning med karakterer fra 7. klasse for å lette overgangen fra barne- til ungdomsskole.
• Innføre tidsbegrenset nivådelt tilpasset opplæring i 1. og 2. klasse som kommunal standard for å gi alle elever de beste forutsetningene for et suksessrikt utdanningsløp.
• Styrke evalueringsarbeidet i Tromsøskolen ved å prøve ut skriftlige evalueringer fra lærer til foreldre om elevens læringsprogresjon hvert halvår.
• Heve kvaliteten på leksehjelpen i kommunen ved å stille krav om faglig og pedagogisk kompetanse hos de ansatte.
• Flytte leksehjelpen fra barneskolen til ungdomsskolen.
• Arbeide for at kommunen får ansvaret for drift av de videregående skolene i Tromsø.
• Intensivere arbeidet med å rekruttere lærere med realfagskompetanse samt ta i bruk flere gode realfagskrefter i skolen.
• Satse på talentene ved å gi elever som trenger ekstra utfordringer muligheten til å utvikle sitt fulle potensiale.
• Øke åpenheten om tromsøskolen ved å gjøre alle offentlig resultatdata om skolene våre tilgjengelig på en egen nettside (etter modell av minosloskole.no).
• Fortsette satsingen på etter- og videreutdanning av lærere med sikte på at
o alle lærere i barneskolen skal ha minst 30 studiepoeng i de fagene de underviser i, og
o Alle lærere i ungdomsskolen skal ha minst 60 studiepoeng i de fagene de underviser i.
• Innføre utviklingsavtaler med tydelige målsetninger for kommunens rektorer.
• Innføre lærerevaluering i ungdomsskolen.
• I samarbeid med politiets u-18 gruppe og utekontakten sørge for at elever i grunnskolen ikke blir utsatt for lovstridig og vilkårlig skolerazzia med narkotikahunder.
• Utrede muligheten for å gi elever som henger etter et faglig tilbud i sommerferien.
• Øke fokuset på ledelse i skolen og dyrke frem gode skoleledere i grunnskolen ved å etablere et lederutviklingsprogram for tromsøskolen.
• Styrke og videreutvikle Tromsø kommunes satsing på digitale læringsmidler i skolen.
• Utarbeide en helhetlig strategi for en bedre svømmeopplæring i Tromsøskolen som tar i bruk mulighetene Tromsøbadet på Templarheimen vil by på.
• At den enkelte skole må benytte seg av faglig, sosial og psykososial kompetanse, som f.eks. miljøterapeuter og barnevernspedagoger, for å gi et bredere og mer helthetlig tilbud til barn og unge med særskilte behov.

En trygg og god barndom for alle

Alle barn fortjener en trygg barndom, og vi må jobbe kontinuerlig for å sikre at alle barn har en trygg og stabil oppvekst, hvor ingen utsettes for mobbing, vold, overgrep eller forsømmelse. Høyre vil gi barnets mor og far de nødvendige rammevilkår for å gi sine barn den best mulige starten på livet.

Tromsø Høyre vil:
• Fortsette det målrettede arbeidet mot mobbing i tromsøskolen med vekt på forebygging av nye mobbeformer som for eksempel digital mobbing.
• Iverksette tiltak slik at ansatte i skoler og barnehager gis tilstrekkelig kunnskap til å fange opp signaler på psykiske vansker og vold og overgrep mot barn.
• Styrke helsesøstertjenesten med flere årsverk for å forbedre forebyggingsarbeidet blant barn og unge.
• Gi alle elever i grunnskolen rett på minst ett årlig besøk hos helsesøster.
• Innføre en helhetlig organisering av det kommunale tilbudet til barn og unge som risikerer å falle utenfor, med bedre samordning og tverrfaglig samarbeid.
• Fortsette satsingen på barnevernet.

Barnehager

Høyre mener barnehager er viktig for at barn skal få en trygg oppvekst og for å sikre at man fra tidligst mulig alder skal lære om fellesskap, sosialt samspill og læring gjennom lek. Høyre understreker at barnehager er et valgfritt tilbud.

Vi har som ambisjon å øke fokuset på kvaliteten i de barnehagene vi har i dag, og Høyre ønsker at barnehagene skal bli mer spesialisert med større vekt på læring og skoleforberedende aktiviteter mot slutten av barnehageløpet. Det er utfordrende for barnehagene at pedagogiske stillinger er besatt av ufaglært personell, og Høyre mener derfor at kommunen må intensivere arbeidet med å rekruttere personell med relevant kompetanse til barnehagene. I tillegg vil vi tilby etter- og videreutdanning til dedikerte ansatte slik at de kan oppnå den formelle kompetansen de mangler.

Tromsø Høyre vil:
• Legge til rette for at fremtidige barnehageutbygginger i kommunen også kan gjennomføres av private og ideelle aktører.
• At barnehager skal bli mer spesialiserte og fokusere på læring.
• Tilby etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagene for å øke kompetansen hos de ansatte i barnehagene.

Høyere utdanning

Tromsø er en stor utdanningsby med over 10 000 studenter. Disse vil i løpet av sin studietid tilegne seg kunnskaper og kompetanse som Tromsø trenger for å kunne vokse. Det er derfor viktig at byen tar godt imot studentene slik at de vil bli her også når yrkeskarrieren starter. Tromsø må ta sitt ansvar som vertsby og legge til rette for at flere studenter vil komme til byen og at flere blir værende igjen etter studiene.Tromsø Høyre vil:
• At kommunen skal samarbeide aktivt med universitetet for å rekruttere flere studenter og videreutvikle Tromsø som en mer attraktiv studentby.
• legge til rette for økt utbygging av studentboliger i Tromsø, gjerne i samarbeid med lokale og private aktører.
• At Tromsø kommune oppretter internship-stillinger for studenter i sine enheter.
• Invitere studentene til å bli mer aktive i utviklingen av lokalsamfunnet og regionen.

Fysisk aktivitet, både organisert idrett, mosjon og friluftsliv, er viktig for livskvalitet og folkehelse. Nye idretter og aktiviteter kommer til og vokser raskt, og det krever større anlegg som må bygges raskere. Flerbrukshaller sikrer sambruk mellom ulike idrettsgrener og bør derfor vurderes når nye anlegg skal bygges.
Tromsø Høyre har som mål at kommunen gjennom nært samarbeid med idretten og friluftsorganisasjoner skal realisere ambisjonene for Tromsø som idretts-, friluftsliv- og folkehelseby.
Høyre skal legge forholdene til rette for de som driver toppidrett og breddeidrett i hele kommunen.

Tromsø Høyre vil:
• Realisere Tromsøbadet med 50-meters basseng og badelandsfasiliteter med åpning i 2018.
• Videreutvikle Tromsømarkaprosjektet til også å gjelde fastlandet og Kvaløya.
• Jobbe aktiv sammen med idretten om reguleringsplan og realisering av skianlegg i Grønnåsen (Barents Arena).
• Legge til rette for fremtidig utvikling av TUIL-Arena og fotballbane på Sjursnes
• Samarbeide med Ishavskysten friluftsråd og andre organisasjoner for å gjøre friluftslivet lettere tilgjengelig for enda flere.
• Bidra til at motorsportmiljøet kan etablere et helårsanlegg som har kapasitet til å ta i mot den voksende interessen for motorcross, ATV, trial og enduro.
• Legge til rette for et sjøsportsenter på vestsiden av Tromsøya i tråd med idrettens ambisjoner.
• Fortsette det gode samarbeidet med fylkene og kommunene i Nord-Norge om Arctic Race of Norway.
• At Tromsø kommune sammen med idretten skal utrede hvilke arrangementer som passer for Tromsø med de idrettsanleggene vi har og kan bidra til gjennomføring av arrangementer som gir merverdi for idrettslagene og Tromsø.
• Realisere en flerbrukshall i tilknytning til Storelvahallen.
• Legge til rette for å realisere en ny flerbrukshall på Templarheimen etter at svømme- og badeanlegget er ferdigstilt.
• At det settes av penger til vedlikehold av Tromsøhallen.
• At det på sikt skal være et mål at alle bydeler har et anlegg for breddeidrett, gjennom at kommunen legger til rette og stille tomter til disposisjon for idrettslag som ønsker å bygge anlegg.
• Stille krav om tilstrekkelig utearealer til lek og idrett i forbindelse med større boligutbygginger.
• Etablere mer utmarksparkering i tilknytning til populære fjell- og turområder.
• Legge til rette for at nye typer idrettslag som etableres i kommunen, for eksempel innen amerikansk fotball, skal få baner å spille på som er linjert etter deres behov.
• Arbeide videre med realisering av Arctic Center.
Tromsøs kulturliv er en sterkt medvirkende faktor til byens suksess. Et godt tilbud innen musikk, dans, teater og annen kunst- og museumsvirksomhet gjør byen attraktiv som bo- og arbeidssted. Tromsø Høyre anser det som en offentlig oppgave å ivareta vår tradisjonelle kulturarv. Samtidig er det også viktig, særlig i en ungdoms- og innvandrerby som Tromsø, å gi rom for nye impulser og kunst- og kulturarenaer.
Høyre mener det er viktig å fremheve næringsaspektet i kultursektoren, og vil at kulturaktivitet som involverer offentligheten skal være økonomisk bærekraftig. Det private initiativ innen all kulturaktivitet bør stimuleres.
Frivillighet er en uvurderlig faktor i kulturlivet. Både i byen og distriktene er det viktig å benytte den ressursen frivilligheten utgjør. Tromsø Høyre vil støtte frivillige kulturinstanser gjennom å stille kunnskap, infrastruktur og andre kommunale ressurser til disposisjon. Vi vil også støtte de institusjoner som kan kalles for motorer innen frivillighet. Målet bør være at kulturen i større grad skal kunne finansiere og hjelpe seg selv.
Samtidig anser Høyre at de store og profesjonelle kulturinstitusjonene, som hovedsakelig finansieres over offentlige budsjetter, er viktige premissgivere og leverandører av kunst og kultur. Uten det offentliges bidrag ville kulturlivet i et såpass lite land som vårt vært mindre mangfoldig, spesielt i utkantene. Tromsø er, som den største byen i landsdelen, så heldig å være vertskap for knutepunktinstitusjoner som Hålogaland Teater, Nordnorsk Symfoniorkester, Nordnorsk Kunstmuseum, Nordlysfestivalen og Tromsø Internasjonale Filmfestival. Tromsø Høyre vil anerkjenne deres innsats og betydning for kulturlivet i Tromsø og Nord-Norge, og ønsker å bidra til at de videreutvikler seg som viktige kulturaktører.
Tromsø Kunstforening er en av byens eldste kulturinstitusjoner. Med sin flotte plassering i gamle Tromsø Museum, og som formidler av samtidskunst, bør institusjonen kunne videreutvikles som et «hett punkt» i byens kulturliv. Tromsø Høyre vil støtte deres ambisjoner om å bli «kunsthall».
Tromsø Høyre vil:
• Arbeide for at for at Tromsø skal videreutvikles som en av landets viktigste kulturbyer.
• Arbeide for etablering av kunsthall i Tromsø i samarbeid med Tromsø kunstforening.
• Arbeide for å styrke samhandlingen mellom aktørene slik at de kan trekke veksler på hverandres erfaringer og bli mer konkurransedyktige som kulturnæringsaktører.
• Prioritere kulturtilbud rettet mot barn og unge og fortsette satsingen på tilbud til denne gruppen i bydelene og distriktene.
• Sikre et godt kulturskoletilbud til kommunens barn og unge.
• Fortsette satsingen på kulturtilbud for eldre.
• Bidra til kulturelle aktiviteter i distriktene.
• Åpne kommunale bygninger for kulturen på samme vis som det er gjort for idretten.
• Støtte byens eksisterende, tunge kulturinstitusjoner
• Invitere byens innbyggere til idédugnad til fremtidig bruk av lokalene til Alfheim svømmehall.
• Styrke innsatsen for å bevare og synliggjøre lokale og regionale kulturminner.
• Arbeide for ny lokalisering av Tromsø brannmuseum.

Trygghet for hjelp og omsorg når man trenger det er en bærebjelke i vårt velferdssamfunn. Det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle, når behovet oppstår. Individuelle behov må settes i sentrum for utvikling av kommunens helse- og omsorgtjenester. Enkeltmennesket er viktigere enn systemet, særlig i helse- og omsorgsektoren.

Høyre mener at et mangfoldig helse- og omsorgstilbud er nødvendig for at alle skal få et tilbud som passer for seg. Dersom vi har flere tilbud å velge mellom sikrer man frihet til å velge det tilbudet vi selv mener er best. Det betyr også at man kan velge bort tilbud man ikke er fornøyd med.

Det er kommunens ansvar å levere helse- og omsorgstjenester med god kvalitet, men kommunen kan ikke løse oppgavene alene. Høyre vil derfor fortsette å spille på lag med andre offentlige, private og frivillige aktører for å sikre gode tilbud til alle som trenger det. Private aktører skal være et supplement til et godt kommunalt tilbud.

Pleie og omsorg

Enten man har behov for helse- og omsorgstjenester i eget hjem eller i institusjon skal kvaliteten på tjenestene være god. For Høyre er det viktig at hver enkelt får bestemme mest mulig over sin egen hverdag, særlig når man har behov for hjelp fra det offentlige.

Velferdsteknologi kommer til å bli en naturlig del av hverdagen for mange som mottar pleie- og omsorgstjenester. Høyre vil fortsette satsingen på velferdsteknologi for å gjøre det enklere og tryggere å bo lengst mulig hjemme, og for å bidra til mer aktivitet og innhold i de forskjellige tjenestene. For å kunne gi best mulig tjenester og samtidig legge til rette for å ta i bruk velferdsteknologi er det en forutsetning at sykehjem og omsorgsboliger har tilgang til trådløst internett.

Sammen med den borgerlige alliansen har Høyre hevet ambisjonene for nye Otium bo- og velferdssenter. Når det står ferdig vil Otium være et etterlengtet løft for Tromsdalen som bydel, og ikke minst gi økt kapasitet og bedre kvalitet i kommunens omsorgstilbud.

Det er på tide å øke innsatsen for psykisk helse. Området har lenge vært nedprioritert både nasjonalt og i kommunene. Høyre mener at Tromsø kommune bør følge opp regjeringens innsats for å løfte psykisk helse gjennom bedre forebygging, særlig blant barn og unge, og lavterskeltilbud slik at mennesker med behov for psykiske helsetjenester har et tilbud.

Tromsø Høyre vil:

 • Samarbeide med private og ideelle aktører for å sikre økt kapasitet, fritt brukervalg og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene.
 • Helse- og omsorgsbygg skal bygges slik at de er en naturlig del av bydelene, og kan brukes av de som bor der.
 • At de som får tjeneste i eget hjem skal ha størst mulig innflytelse på hvem som skal komme hjem til dem for å utføre tjenester, og gi alle som har omsorgstjenester større mulighet til å bestemme over egen hverdag.
 • Fortsette satsingen på velferdsteknologi for å styrke brukernes sikkerhet, trygghet, medbestemmelse, livskvalitet og mulighet til å hjelpe seg selv.
 • Sørge for at alle sykehjem og omsorgsboliger har tilgang til trådløst internett.
 • Invitere private aktører til å gi et dagsentertilbud finansiert ved egenbetaling og tilskudd fra kommunen.
 • Satse på god rehabilitering gjennom samarbeid med private og ideelle aktører.
 • Fortsette å bygge ut kommunens kapasitet for å ta imot utskrivningsklare pasienter, blant annet ved å realisere Helsehuset på UNN, for å sikre et godt tilbud til pasienter som har vært innlagt på sykehuset med behov for et kommunalt tilbud.
 • Sette i gang forsøk med alternative turnusordninger i omsorgstjenestene – der ansatte ønsker det – for å få til turnusordninger som er mest mulig tilpasset brukernes behov.

Psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Mange opplever å ha psykiske helseproblemer i løpet av livet, på tvers av aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. For Høyre er det viktig å sørge for at psykisk helse er et tema som får oppmerksomhet. Tromsø bør gå foran i arbeidet med å gjøre vår psykiske helse like naturlig og ufarlig som vår fysiske helse.

Noen håndterer psykiske helseplager selv eller ved å søke støtte blant familie og venner. Andre henvender seg til organisasjoner eller til et offentlig tilbud. Høyre er opptatt av at Tromsø kommune skal forsterke sin innsats i arbeidet for psykisk helse særlig gjennom forebygging og tiltak som gjør at det skal være enkelt å be om hjelp dersom man har et psykisk helseproblem. Målet er både å forhindre psykiske helseproblemer og å sørge for at milde, kortvarige problemer ikke utvikler seg til å bli alvorlige og langvarig.

For Høyre vil det være viktig at kommunen aktivt følger opp de endringene som skjer som følge av samhandlingsreformen, slik at ingen opplever falle mellom to stoler ved ikke å få tilbud om hjelp hverken fra spesialisthelsetjenesten eller kommunen.

Tilbud som fungerer i dag må videreføres. Utekontakten driver viktig forebyggende arbeid gjennom å være en møteplass for ungdom og gjennom å oppsøke ungdom der de er. Kommunen har også – i samarbeid med UNN – et aktivt oppsøkende behandlingsteam (ACT-team) som er rettet mot personer med alvorlige psykiske lidelser. Teamet har kompetanse til å hjelpe de som ikke har nytte av ordinære hjelpetilbud.

Tromsø Høyre vil:

 • Satse på psykisk helse som viktig del av kommunens folkehelse – blant annet ved å bygge videre på arbeidet mot mobbing i skole og barnehage.
 • Øke fokuset på og normalisere begrepet psykisk helse i skolen. Bevisstgjøring av elever og lærere.
 • Sørge for at kommunens psykiske helsetjenester har nødvendig kompetanse og tilstrekkelig heldøgns bemanning.
 • Styrke brukermedvirkningen i psykiske helsetjenester for å sikre at tjenestene tilrettelegges den enkeltes behov, gjennom å samarbeide med brukerorganisasjoner.
 • Jobbe for å bygge ut enkelt tilgjengelig psykisk helsetilbud.
 • Sikre at kommunen i samarbeid med UNN, UiT og frivillige organisasjoner har kompetanse og beredskap for å hjelpe mennesker i krisesituasjoner.
 • Styrke skolehelsetjenesten gjennom for eksempel å ansette skolepsykolog og flere helsesøstre, med utsatte områder som første prioritet.
 • Heve kompetansen blant ansatte i skole og barnehage for å være bedre i stand til å oppdage signaler på psykiske helseproblemer eller overgrep.
 • Rekruttere flere psykisk helsearbeidere til kommunen for å møte behovet for lavterskeltilbud særlig til unge.
 • Bidra til at pasienter i rehabilitering får hjelp til komme tilbake i jobb og et sted å bo.
 • Videreføre tilbud som fungerer i dag, slik som Utekontakten og ACT-teamet (Aktivt oppsøkende behandlingsteam)

Rusomsorg

I dag har kommunen ansvaret for forebygging og rehabilitering innen rusomsorgen, mens staten har ansvaret for den medisinske behandlingen. Mange opplever å bli en kasteball mellom ulike offentlige instanser. Tromsø Høyre vil jobbe for at ruspasienter som er motivert og har behov for kommunale tjenester skal få et best mulig tilbud, uten unødige opphold og lang ventetid. Videre vil Tromsø Høyre styrke oppfølgingen av pasienter på Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og sikre gode rusfrie behandlingstilbud. Høyre ønsker private tilbud som kan være med å gi ruspasienter muligheten til å bli rusfri velkommen.

For å forhindre innleggelser er det viktig at kommunen har lavterskeltilbud særlig for unge med rusmiddelproblemer. Regjeringen har trappet opp innsatsen på rusfeltet og et av tiltakene er mottaks- og oppfølgingssenter i kommunene. Høyre vil følge dette opp i Tromsø.

Tromsø Høyre vil:

 • Sikre stabile driftsvilkår for Kafé X, Grønnegata 103, Bymisjonen, Gatemagasinet Virkelig og derigjennom sikre stabilitet for disse viktige lavterskeltilbudene til rusmiddelavhengige.
 • At botilbud til pasienter som er til rehabilitering ikke må kombineres med botilbud til aktivt rusmiddelavhengige. På samme måte ønsker vi å unngå botilbud som kombinerer unge med rusutfordringer og tyngre rusmiddelavhengige. Mennesker med behov for psykiske helsetjenester og tilrettelagt bolig skal ikke bosettes sammen med rusavhengige.
 • Følge opp regjeringens satsing på rustiltak blant annet gjennom å opprette et mottaks- og oppfølgingssenter for rusmiddelavhengige i kommunen. På senteret skal det være et eget mottak for ungdom med rusproblemer.
 • Sammen med private og ideelle aktører sørge for at overgangen fra avrusing til rehabilitering blir sømløs, og at overgang til arbeidslivet er en sentral del av rehabiliteringen.
 • Styrke samarbeidet på rusfeltet mellom relevante aktører på tvers av fagområder. Både barnehager, skoler, barnevern, politi, frivillige organisasjoner og primær- og spesialisthelsetjenesten må være med på dette arbeidet.
 • Starte et selvbyggerprosjekt der vanskeligstilt ungdom, som ikke får etablert seg på det ordinære boligmarkedet, kan være med å bygge sin egen bolig.
 • Gå i dialog med de frivillige organisasjonene for å sikre at hjelpetilbud for avhengige er tilgjengelig hele året, for å forhindre at alle tilbudene holder stengt samtidig f.eks. i sommerferien.
 • Innføre en returordning for brukerutstyr for å forhindre spredning av sykdommer.  
 • Sikre at rusmiddelavhengige benytter seg av kommunale brukerrom hvor injisering skjer i kontrollerte forhold med helsepersonell tilstede.

 Ikke alle greier å skaffe seg egen bolig på det ordinære boligmarkedet. For Høyre er det viktig at alle som trenger det får et botilbud. Vi vil derfor i økende grad benytte tidsbegrensede leieavtaler i kommunale boliger og bostøtteordninger. Bistanden kommunen gir må ha som målsetting at alle på sikt skal klare å skaffe seg en egen bolig.

Kommunen har ikke nok kommunale boliger for å dekke dagens behov. Høyre ønsker at kommunen skal skaffe flere kommunale boliger gjennom å kjøpe boenheter i private utbyggingsprosjekter. På den måten vil vi integrere kommunale boliger i ordinære bomiljø og forhindre at noen få områder har høy andel kommunale boliger.

Økonomisk sosialhjelp er et viktig tilbud til de som opplever å falle utenfor. Målet må likevel være å hjelpe de som faller utenfor tilbake i arbeid. Høyre er derfor opptatt av at økonomisk sosialhjelp ikke skal være en varig løsning. 

Tromsø Høyre vil:

 • At barnefamilier som bor i kommunale boliger skal tilbys leiligheter i trygge bomiljø.
 • Skaffe flere kommunale boliger gjennom å kjøpe boenheter i private utbyggingsprosjekter.
 • At man maksimalt skal måtte vente tre måneder for å få personlig assistent, gi tilskudd til foreninger som vil være personlige assistenter og innføre et bedre avlønningssystem for personlige assistenter.
 • At økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig løsning.
 • Følge opp Stortingets krav om å stille vilkår for utbetaling av sosialhjelp, for eksempel gjennom deltakelse i arbeidstrening, utføring av arbeidsoppgaver for kommunen, frivillig arbeid eller lignende.

Mennesker med nedsatt funsksjonsevne

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har de samme grunnleggende behov og rettigheter som ethvert annet menneske. Kommunen har et viktig ansvar for å legge til rette slik at det er enklest mulig å ferdes i offentlige rom for alle. For Høyre har det vært viktig å innføre fritt brukervalg for alle som har krav på BPA-tjenester og vil videreføre dette, i tillegg til å følge opp regjeringens rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse.

Det er viktig å anerkjenne innsatsen pårørende legger ned og viktigheten av brukermedvirkning på dette området. Høyre mener det er en utfordring at samfunnet for sjelden betrakter mennesker med nedsatt funksjonsevne som ressurser, som har de samme drømmene og ønske om å lykkes som alle andre. Høyre ønsker at det skal være mulighet for alle i Tromsø.

Vekstbedrifter som Tromsø ASVO og Tromsprodukt gir mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, mulighet til å ha en jobb. Høyre er opptatt av at fleste mulig skal kunne få slike muligheter og har derfor brukt vekstbedrifter til å utføre jobber for kommunen med stor suksess.

 

 

Tromsø Høyre vil:

 • Bygge videre på arbeidet med brukermedvirkning.
 • Samarbeide med brukerorganisasjoner for å få flere ut i jobb og i aktivitet, og sikre at offentlige aktører bidrar og oppfordrer til at mennesker med nedsatt funksjonsevne tar utdannelse.
 • Sikre at nybygg og ombygginger følger reglene i lov og forskrifter om universell utforming.
 • Innføre fritt brukervalg for støttekontakt-tjenester, på samme måte som man har gjort for brukerstyrt personlig assistanse.
 • Bidra til at flere får varig tilrettelagt arbeid (VTA), for eksempel gjennom at vekstbedrifter får mulighet til å gjøre jobber for kommunen.


Tromsø Høyre vil at Tromsø skal styrke og befeste seg som en nasjonal motor for nærings- og samfunnsutvikling. For å få dette til skal vi arbeide for moderne og næringsfremmende infrastruktur og samferdselsløsninger, styrke og bidra til å profilere Tromsø som bo-, arbeids-, og besøksregion, bidra til samarbeid om rikt kulturliv og arrangementer med ringvirkninger for næringslivet og styrke samarbeidet innen og mellom næringslivet, offentlig sektor og kunnskapsmiljøene.

Tromsø Høyre vil arbeide for at Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og næringslivet i regionen tilbys gode møteplasser og et verdiskapende samarbeid. Tromsø Høyre vil ha en næringspolitikk der kommunen er en aktiv tilrettelegger for eksisterende og fremtidig næringsliv i byen og regionen. Tromsø Høyre vil at kommunen skal ta i bruk innovative offentlige innkjøp, være en døråpner for næringslivet, delta i næringsrettede prosjekt via det kommunale næringsfondet, samt tilby mentorordningen Gründerhjelpa sammen med Karriere Troms og relevante virksomheter.

Tromsø Høyre vil:

 • Sørge for at petromaritim næringsplan, strategisk næringsplan og sentrumsløftet blir realisert og fulgt opp i den årlige budsjettbehandlingen.
 • Arbeide for å bevare regionalt differensiert arbeidsgiveravgift og sikre at dagens kompensasjon kommer næringslivet til gode.
 • Skape nye arbeidsplasser ved å sørge for at havbruksnæringene har tilstrekkelig areal for å vokse.
 • Arbeide opp mot nasjonale myndigheter for å få etablert et såkornfond i landsdelen.
 • Arbeide for at Tromsø befester sin rolle som foretrukket etableringssted for den voksende olje- og gassnæringen i Nord-Norge.
 • Ta initiativ til å utvikle en robust petroklynge og stimulere til økt samarbeid mellom lokale aktører som vil ta del i olje- og gassaktivitet i nord.
 • Styrke kommunens tilbud til gründere for å stimulere til økt antall nyetableringer i kommunen.
 • At Tromsø kommune gjennom sin eierskapsutøvelse skal bidra til å gjenreise Troms Kraft.
 • Sikre fortsatt offentlig eierskap av kraftressursene i landsdelen og Troms Kraft.
 • Ha et kvalitetslandbruk i Tromsø; en matproduksjon som produserer ren mat fra en ren region.
 • Sikre gode rammevilkår for vekst i kommunens eksisterende næringsliv.
 • Sikre tilgang til tilstrekkelig industri- og næringsarealer for eksisterende og nye bedrifter. Arealkrevende industri skal i minst mulig grad legges til Tromsøya, men f.eks. til områder som Tønsnes og Ramfjord.  
 • Samarbeide med relevante kunnskaps- og forskningsmiljøer slik at Tromsø blir ledende på næringsutvikling innen marin bioteknologi og -prospektering.   

Fiskeri og havnevirksomhet

Tromsø er det største og viktigste transportknutepunktet i nord og har en viktig regional og nasjonal rolle med hensyn til personer og gods. Tromsø Havn en av Norges syv spesielt utpekte havner og har dermed en særegen stilling i det nasjonale transportsystemet. Tromsø Havn har også en særskilt rolle nordområdene og nasjonal maritim politikk. Tromsø Havn er en av kommunens viktigste redskaper for å bidra til utviklingen av regionale næringsklynger innenfor fiskeri og havbruk, reiseliv, energi og logistikk. Tromsø er Norges største kommune når det gjelder landinger og omsetning av villfanget fisk.

 

Tromsø Høyre vil:

 • Jobbe for å bygge ut havner og infrastruktur både i distriktene, som for eksempel Sommarøy Havn, Tromvik, Vengsøy og Kvaløyvågen samt utvikle en større og mer effektiv fiskerihavn i Breivika.
 • Legge til rette for ny adkomst til Breivika fiskerihavn.
 • Styrke fiskerimiljøet i regionen gjennom investeringer og tilrettelegging i Breivika Nord
 • At Tromsø Havn fortsatt skal være en av Norges største og viktigste havner.
 • Sikre at ny terminal på Prostneset blir bygget.
 • Utvikle «Den blå parken» i indre havn, som en del av sentrumsløftet.
 • Videreutvikle Grøtsund Havn og industriområdet.
 • Gjennom aktivt eierskap av Tromsø Havn styrke Tromsøs attraktivt som etableringssted for olje- og gassektoren i nord. 
 • Styrke kommunens samarbeid med Norges Råfisklag, Nofima, Havforskningsinstituttet, Sintef, Norut og Norsk Sjømatråd.
 • Tilrettelegge og sikre arealer til fremtidige havn og industriformål.

Landbruk

På tross av beliggenheten langt nord har man i Tromsø et aktivt landbruk og lang tradisjon for å drive landbruksproduksjon. Tromsø Høyre ønsker å bidra til å ivareta og videreutvikle landbruket som tilbyr ferske grønnsaker på torget og lokalt produserte kjøttvarer i butikkene. På tross av at de store linjene i landbruket defineres gjennom nasjonal landbrukspolitikk har kommunene et handlingsrom som, hvis forvaltet strategisk, kan bidra til styrkede rammevilkår og økt lønnsomhet. Tromsø Høyre ønsker å bidra til et landbruk som i størst mulig grad er i stand til å drive med lønnsomhet.

 

Tromsø Høyre vil:  

 • Innføre en mer liberal praksis med hensyn til avhending av jordbrukseiendommer i kommunen.
 • Synliggjøre markedsmessige muligheter og finansieringsordninger for gårdbrukere.
 • Få inn arealrelaterte innspill fra landbruket i kommuneplanens arealdel.
 • Legge til rette for økt torgsalg også utenfor sentrum.
 • Støtte Tromsø Matfestival og andre lignende tilbud hvor lokale råvarer står i sentrum.
 • Sørge for god dialog med reindriften som et proaktivt tiltak for å unngå arealkonflikter. 

Reiseliv

Tromsø er et attraktivt reisemål for turister, som cruisedestinasjon og som kongressby. Tromsø er i dag en av fem definerte internasjonale kongressbyer i Norge. Et videre samarbeid, og utvikling av dette, mellom næringsliv, fagmiljøer og det offentlige er viktig i den hensikt å tiltrekke seg flere internasjonale kongresser til byen. Dette er også viktig for omdømmet og kan bidra positivt for næringsutvikling og innovasjon. Byen kan vise til en positiv utvikling innen cruisenæringen, hotell- og restaurantbransjen, men også særlig innenfor aktivitets- og opplevelsesleverandører.  Med Tromsøs geografiske beliggenhet «midt i Nord-Norge», med de naturgitte forutsetninger i og rundt byen, gjør byen spesielt egnet til utvikling innenfor reiseliv. Tromsø-regionen har en høyere vekst enn store deler av landet, spesielt på vinterturisme. Regionen Troms har et betydelig vekstpotensial som reisemål innenfor eksempelvis natur og kulturbaserte opplevelser.

Tromsø Høyre vil:

 • Styrke Tromsø kommune sin vertskapsrolle gjennom aktivt eierskap i Visit Tromsø Region AS
 • Videreutvikle Tromsøs posisjon som internasjonal konferanse- og kongressby. Etablere møteplasser som vil bidra til en videreutvikling av kobling mellom næringsliv, fagmiljøer og det offentlige i den hensikt å tiltrekke seg flere internasjonale konferanser og kongresser til Tromsø.
 • Videreutvikle og styrke Tromsøs posisjon som vinteraktivitetsdestinasjon innenfor vinterturisme, i tillegg til å utvikle en tydeligere posisjon som sommerdestinasjon.
 • Øke innsatsen for å tydeligere veimerking og bedre skilting i hele kommunen.

Areal og boligpolitikk

Tromsø skal fortsatt være en «ja-kommune». Det betyr at kommunen må legge til rette for arealer til næring og boliger, både sentrumsnært og i distriktene, slik at det er enkelt for bedrifter å komme til Tromsø.  

Høyre vil ta vare på Tromsøs særegne kvaliteter med blant annet sammenhengende trehusbebyggelse og nærhet til Tromsømarka. Samtidig må byen møte befolkningsveksten og det økte behovet for boliger. For å forhindre inngrep i grøntområder i sentrale deler av Tromsø ønsker Høyre å satse på boligutvikling og fortetting i knutepunkter der infrastrukturen, inkludert busstilbudet er godt utbygd. Slik vil vi benytte arealene vi har effektivt og samtidig sørge for at flere kan bruke buss i hverdagen.

Det vil være nødvendig å bygge tettere for å få plass til både boliger og arbeidsplasser til alle som skal bo i Tromsø i fremtiden.

Et levende sentrum er viktig for Tromsø. For at sentrum skal være attraktivt for folk må det legges til rette for handel, kulturopplevelser og uteliv. Høyre ønsker å løfte sentrum gjennom å sikre at flere kan bo i sentrum og gjennom å ta vare på grøntområdene i sentrum.           

Tromsø Høyre vil:

 • Videreføre arbeidet med en gradvis fjerning av eiendomsskatten for privatboliger.
 • Innføre en forpliktende tidsmessig fremdriftsplan allerede ved starten av planprosesser.
 • Skape større gjensidig forutsigbarhet for utbyggere og kommunen ved å avklare spørsmål om infrastruktur tidlig i en planprosess og at utbyggingsavtaler skal utarbeides parallelt med planprosessen.
 • Stille krav om at kommunen så tidlig som mulig får dokumentert at prosjektene er bærekraftige, gjennomførbare og troverdige for å sikre god intern ressursbruk.
 • At områdeplaner og infrastrukturbehov i større grad ses i sammenheng med kommunens økonomiplan.
 • Ta i bruk klausuler ved salg av kommunale tomter til utbyggere for å stimulere til ønsket boligbygging.
 • Ta initiativ til utarbeidelse av en strategi for sentrumsbebyggelse i Tromsø.
 • Styrke kontakten mellom eiendomsutviklere og kommunen for å øke boligbyggingen i Tromsø. 


Tromsø: mer enn bare byen

Tromsø kommune er en raskt voksende by og samtidig en stor distriktskommune med mange bygdesamfunn. Totalt utgjør kommunens areal 2558 km², på størrelse med Vestfold fylke. Av våre 71.500 innbyggere bor ca. 6000 i distrikts-Tromsø. Noen av de viktigste forutsetningene for en stabil bosetting i distriktene er et robust næringsliv og god infrastruktur. Tromsø kommune er i dag preget av allsidige fiskeriaktiviteter. Det er på yttersia vi finner de fleste arbeidsplassene i tilknytning til fiskerinæringen i kommunen samt de største fiskerianleggene, som Brensholmen og Sommarøy, Vengsøy, Tromvik og Kvaløyvågen.

Tromsø Høyre vil ta initiativ til en kommunal distriktsstrategi som prioriterer de mest levedyktige distriktene og legger til rette for utbedring offentlig infrastruktur i disse satsningsområdene. Videre vil vi prioritere bredbånds- og mobilutbygging i distriktene. En konsolidering av skoler, barnehager og sykehjem er nødvendig, og disse tjenestetilbudene vil prioriteres i de distriktene som har stabil bosetting med et robust næringsliv. Tromsø Høyre vil også jobbe for bedring av kollektivtrafikken til distriktene.


Samferdsel

I en moderne by som vil fortsette å vokse, er god kommunikasjon og infrastruktur avgjørende. Kommunikasjonssamfunnet stiller store krav til at infrastrukturen er til stede og at den blir vedlikeholdt. Det er avgjørende for utviklingen av næringslivet og bomiljøene at kommunens fysiske infrastruktur med veier, havner, gang- og sykkelstier er i god stand. Når byen vokser, må også infrastrukturen tilpasses dette. Når infrastrukturen bygges ut, må man ikke bare tenke på den motoriserte trafikken. De myke trafikantene må tas hensyn til, og forholdene må legges til rette for at disse kan ferdes trygt, raskt og sikkert. På tross av at byrådet har satset tungt på vedlikehold og oppgradering av veier er det fremdeles et stort behov for videre investeringer i samferdsel. Tromsø har et lite utbygd gang- og sykkelstinett i forhold til folketallet.

Tromsø Høyre vil:

 • Arbeide for finansiering av E8 og byggestart i perioden.
 • Intensivere arbeidet med realisering av ny Kvaløyforbindelse i den kommende perioden.
 • Sørge for at målsettingene i Transportnett Tromsø og Tromsøpakke 3 blir gjennomført og finansiert.
 • Prioritere bedre belysning av vei og gangveisystemet i Tromsø.
 • Prioritere vedlikehold og oppgradering av kommunale veier, gang- og sykkelstier.
 • Etablere gang- og sykkevei i Holtveien og Langnesbakken og på strekningen Gimle - Skattøra.
 • Arbeide for å få ansvaret for kollektivtrafikken i Tromsø fra Troms Fylkeskommune.
 • Arbeide for gjennomføring av Ullsfjordforbindelsen.
 • Støtte opp under arbeidet med å realisere Tindtunnellen under forutsetning av at den blir bompengefinansiert – og dermed ingen kostnad for Tromsø kommune
 • Åpne for brukerfinansiering for å realisere samferdselssatsinger av betydelig samfunnsøkonomisk nytte.
 • Arbeide for at Tromsø Lufthavn snarest mulig bygges ut i henhold til dagens behov og for å imøtekomme fremtidens behov.

En grønnere kommune

Et samfunn med gode oppvekstsvilkår og trivsel er utgangspunktet for vår miljøpolitikk. Miljøvern er ikke bare hvordan man minsker utslipp av giftige stoffer, reduserer svevestøv og tar bedre vare på søplet vi produserer. Miljøvern er også hvordan vi tar vare på byen vi bor i. Høyre vil at det skal lønne seg å være miljøvennlig.

Etablering av et energigjenvinningsanlegg vil gjøre fjernvarmen tilgjengelig, men infrastrukturen bør bygges ut i større deler byen. Økt miljøfokus i kombinasjon med bedre gaterenhold og flere tiltak mot forsøpling av det offentlige rom kan bevisstgjøre Tromsøs innbyggere til å ta større hensyn til sine omgivelser.

Tromsø Høyre vil:

 • Bevare og utbedre byens parker og friluftsområder.
 • Gjøre Tromsø til en grønnere by gjennom å øke beplantningen og fjerne ugress, særskilt i sentrum, i samarbeid med bedriftene og gårdeierne.
 • Stimulere til økt bruk av el-biler i Tromsø gjennom å legge til rette for etablering av flere ladestasjoner.
 • Arbeide for å utvide parkeringsmulighetene i Fjellet parkeringsanlegg.
 • Legge til rette for etablering av et energigjenvinningsanlegg og fjernvarmenett i Tromsø.
 • Vurdere krav om avfallssug i forbindelse med nye større boligprosjekter (over 50 boenheter).
 • Innføre lav- eller nullutslippsstandard ved kjøp av alle nye kommunale tjenestebiler, med mindre teknologien ikke er tilgjengelig for formålet.
 • Intensivere arbeidet med relokalisering av skytebanen i Tromsdalen for å frigjøre friluftsareal for allmennheten.
 • Stimulere til bruk av piggfrie dekk.
 • Øke bruken av miljøvennlig alternativ til salt på veiene.
 • Øke kommunens bruk av telefon- og videokonferanser for møtevirksomhet som erstatning for tjenestereiser der det er mulig.
 • Redusere energibruken i kommunale bygg og legge om fra fossile energikilder til fornybare energikilder.

Eller last ned vårt program her