Kommunene ønsker ikke regjeringens barnehagepolitikk

Stort sett alle kommunene som har svart på høringen til regjeringen, er tydelige på at de ikke ønsker de store endringene som Støre-regjeringen legger opp til i barnehageloven. Nå håper vi i Høyre at regjeringen lytter til de som har skoa på ute i kommunene.

To barn leker
– Høy kvalitet i barnehagene krever forutsigbar og lik finansiering. Da må regjeringen legge bort de ideologiske kjepphestene, som bare vil gjøre det vanskeligere å drive private barnehager i Norge, mener stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H).

Vi er heldige i Norge som har verdens beste barnehager. I 2003 skjedde det som er grunnlaget for den norske barnehagemodellen slik vi kjenner den i dag. Et tverrpolitisk storting var enige om at det på kort tid skulle bygges 30.000 nye barnehageplasser. En utbygging kommunene ikke hadde klart alene. Derfor la man til rette for privat utbygging.

Det ble også vedtatt en makspris for barnehage og et likebehandlingsprinsipp, slik at offentlige og private barnehager skulle motta like tilskudd til drift. Dette stimulerte til privat utbygging og rekordmange barnehager ble åpnet. Full barnehagedekning var et faktum. Det var og er en seier for den norske velferdsstaten, som nå kan bli revet bort.

I starten av februar gikk høringsfristen på Støre-regjeringens forslag til ny barnehagelov med tilhørende forskrifter ut. I forslaget til regjeringen går man bort fra mye av det barnehageforliket var bygget på. De ønsker mer makt til kommunene.

Det ønsker ikke Høyre å være med på. Halvparten av alle norske barn går i en privat barnehage. Høyre vil ta vare på den norske barnehagemodellen som har tjent samfunnet godt. Dagens barnehagemodell er både barna og foreldrene fornøyde med, så hvorfor vil Støre-regjeringen endre den?  

Hvem er barnehagene til for?

Gode barnehager av høy kvalitet er viktig for samfunnet, for den enkelte familie og for barnet. Kompetente ansatte gir barn like muligheter og utjevner sosiale forskjeller. I Høyre vet vi at en god start på livet kan forebygge problemer senere i livet.

Det er foreldrenes valgfrihet og likebehandlingen av offentlige- og private barnehager som er viktig for Høyre. Der vi bryr oss om innholdet og kvaliteten, er Støre-regjeringen mest opptatt av hvem som eier og driver barnehagene. I dets iver etter å kvele de private barnehagene foreslår man at kommunene skal få bestemme hvilken barnehage barna skal gå i. Da er det ikke lengre foreldrenes valg av barnehage som er førende.

Støre-regjeringen foreslår også å gi kommunene rett til å legge ned godkjente private barnehageplasser, gjennom å innføre hjemmel til å gi tidsavgrenset tilskudd. Manglende forutsigbarhet i finansieringen vil gjøre det svært vanskelig å drive privat barnehage i årene som kommer, og vil trolig føre til at flere barnehager ikke klarer å holde dørene åpne. Hvem vil ha barnet sitt i en barnehage man ikke vet hvor lenge vil eksistere?

Snur opp ned på hele finansieringsmodellen

Barnehagesektoren har vært rammefinansiert siden 2011. I dag får de private barnehagene som hovedregel samme tilskudd per plass som gjennomsnittet av kommunens egne barnehager, uavhengig av kostnader barnehagene har. Dagens regelverk fungerer godt. Det er detaljert, men gir også forutsigbarhet for alle parter. I og med at det baserer seg på kommunens regnskap to år tilbake i tid, hensyntar det også lokale forskjeller og ivaretar kravet til likeverdige rammer for kommunale og private barnehager. Likevel vil Støre-regjeringen snu opp ned på hele finansieringsmodellen, og foreslår å endre regelverket slik at det fremover skal lages av kommunene selv. Uten at kommunene selv ønsker det. Forstå det den som kan.

Vi er heldige i Norge som har verdens beste barnehager. Det er høy kvalitet i tilbudet til barna, høy brukertilfredshet hos barn og foreldre, stort mangfold og valgfrihet for familiene. Det er stort sett full barnehagedekning, lav pris, fleksibilitet og tilgjengelighet. 

Høy kvalitet i barnehagene krever forutsigbar og lik finansiering. Da må regjeringen legge bort de ideologiske kjepphestene, som bare vil gjøre det vanskeligere å drive private barnehager i Norge.