Søk

Hva mener Åfjord Høyre

Lurer du litt på hva vi i Høyre står for? Hvorfor er det viktig å bruke stemmeretten til høsten, og kanskje stemme på Høyre?

NY KURS MED ÅFJORD HØYRE

Åfjord Kommune må fortsette å være et godt samfunn å bo i, der innbyggere i alle aldre føler seg trygge og ivaretatt. Det må fortsatt være slik at folk viser respekt og omsorg for hverandre. Bosetting av flyktninger er en ny situasjon for oss i Åfjord og det er viktig at vi viser våre nye medborgere omsorg, respekt og støtte slik at de på best mulig måte integreres i lokalsamfunnet. Åfjord kommune har de siste årene hatt store innvesteringer i nye skolebygg, sentrumsutvikling og næringsareal. Dette er viktige innvesteringer, men det gir oss også utfordringer i å opprettholde en god kommuneøkonomi slik at vi fortsatt kan ivareta alle kommunale oppgaver på en god måte. Åfjord Høyre vil føre en ansvarlig politikk som sikrer våre innbyggere gode tjenester. Om Åfjord Kommune får store inntekter på eiendomsskatt som følge av vindkraftutbygging vil det gi kommunen et større handlingsrom. Bedre vedlikehold av veier og bygg vil bli mulig og nye prosjekt kan realiseres. Endring i kommunestruktur på Fosen blir en utfordring de neste årene. Åfjord Høyre mener hele Fosen bør slåes sammen til en kommune.

Som skoleeier må Åfjord kommune sørge for et godt psykososialt miljø på skolene der alle elever føler trygghet og trivsel i sin skolehverdag. Gjennom en tydelig skoleledelse hvor en etterstreber ett mobbefritt miljø der kunnskap og læring er i fokus.

Åfjord kommune må bidra til å gi næringslivet gode vekstmuligheter, blant annet ved å ha byggeklare næringsarealer. Åfjord utvikling må være en pådriver for et godt samarbeid mellom de ulike næringene og synliggjøre hvilke muligheter som finnes for å utvikle eksisterende bedrifter og bidra til å skape nye virksomheter og arbeidsplasser.

Åfjord skal være en åpen, næringsvennlig og serviceinnstilt JA- kommune med kort saksbehandlingtid.

Åfjord kommune må fortsatt støtte opp om tiltak og prosjekter som bidrar til at landbruksnæringa utvikles videre og slik at lønnsomheten øker. Laksenæringa er i stadig utvikling og vekst. Dette innebærer økt behov for arealplanlegging i våre kystområder og dette blir en viktig oppgave for Åfjord kommune. Det må bygges dypvannskai på Kirkholmen med tilhørende næringsarealer slik at nye arbeidplasser kan skapes.

Åfjord Høyre vil være en aktiv pådriver opp mot regjering og fylkeskommune for å sikre midler til utbedring av fylkesveiene i kommunen slik at vi får flere veier med fastdekke samt flere kilometer med gang-og sykkelveier. Med dagens regjering har vi kort vei til bevilgende myndigheter. Så langt økonomien tillater det må vi også få lagt fastdekke på kommunale veier. Utbygging av bredbånd med større hastighet enn det vi har i dag må prioriteres. Ønsker alle et riktig godt valg 14. september. Bruk stemmeretten

Håkan Berdahl, ordførerkandidat

Else Britt Humstad og Tommy Nilsen

2. KANDIDAT ELSE BRITT HUMSTAD
3. KANDIDAT TOMMY NILSEN 

Ønsker å bidra til et trygt lokal samfunn med muligheter for alle. Gode tjenestetilbud med høy kvalitet gjennom motiverte ansatte. Gjennom kunnskap i og om skolen sikre et godt læringsmiljø for alle, kvalitet i eldreomsorgen får vi med engasjerte ansatte, næringsutvikling vedtas ikke, men skapes gjennom kreative gründere.

Vil jobbe for raskere utbedring av veiene i Åfjord og et bedre kollektivtilbud for våre innbyggere.

Lokalt selvstyre
Åfjord Høyre vil jobbe for:

• at lokaldemokratiet styrkes

• at lokale tilpasninger i strandsonen godtas

• at fylkesmannen ikke hindrer lokal utvikling

Anne Rånes Lian og Frode Rånes
4. KANDIDAT ANNE RÅNES LIAN
5. KANDIDAT FRODE RÅNES 

Vil jobbe for full barnehagedekning, og rullerende opptak. Lik behandling av privat- og offentlig barnehage.

God kompetanse og kvalitet blant ansatte har stor betydning for barnas trivsel, læring og utvikling i hverdagen. La flere ansatte få sjansen til etter- og videreutdanning.

Fokus på godt læringsmiljø i skolen. Etter- og videreutdanning av lærere. Ivareta barnas lyst til å lære, tilrettelagt undervisning, øke interessen for og kunnskap i realfag. Frode og Anne er opptatt av at barn og unge skal ha gode fritidstilbud.


HELSE OG OMSORG.

Åfjord Høyre vil jobbe for:

 • i samarbeid med de ansatte, turnusordninger som gir større stillingsandeler

 • kvalitet og kompetanse i omsorgsektoren gjennom motiverte ansatte

 • større valgfrihet for brukere

 • at vi til en hver tid har nok omsorgsboliger og sykehjemsplasser

 • at vi i framtida vil få St.Olavs hospital i Trondheim som lokalsykehus

 • at vi i framtida kan få legevaktsammarbeid med Rissa/Leksvik

 • at vi til en hver tid har ett godt tilbud innen psyskisk helsearbeid og tilgjengelige lavsterskeltilbud


KULTUR, IDRETT OG REISELIV

Åfjord Høyre vil jobbe for:

 • større satsing på frivillige lag- og organisasjoner

 • å satse på reiseliv – ha gode og forutsigbare rammevilkår på kommunal støttet til turistinformasjon og koordinering av markedsføring av reiselivsbedrifter

 • akseptable utleiepriser i kommunale bygg

 • gode rusfrie fritidstilbud

 • at det bygges svømmebasseng/terrapibad ved Åfjordhallen

 • at det bygges flerbrukshall for fotball og andre idretter i samme område som svømmebasseng

 • at et framtidig kulturhus blir planlagt BOLIG Åfjord Høyre vil jobbe for:

 • at vi til en hver tid har byggeklare boligtomter, både private og kommunale

 • at Åfjord Kommune har nok utleieleiligheter og rimelige boalternativ for ungdom og for folk som vil flytte til Åfjord

 • at vedlikehold av kommunens byggningmasse prioriteres

BARNEHAGE OG GRUNNSKOLE

Åfjord Høyre vil jobbe for:

 • full barnehagedekning med rullerende opptak

 • lik behandling av private - og offentlige barnehager

 • at friluftbarnehage blir et varig tilbud

 • satsing på kvalitet og kompetanse med fokus på barnas trivsel og utvikling

 • kvalitet i skolen gjennom satsing på kunnskap i og om skolen

 • et godt læringsmiljø for alle

 • muligheter for videreutdanning for alle ansatte i skole og barnehage.

ÅFJORD VIDREGÅENDE SKOLE

Åfjord Høyre vil jobbe for:

 • et godt sammarbeid mellom kommune/næringsliv/skole

 • at skolen skal ha et fagtilbud som næringslivet etterspør

 • flere lærlinge- og kandidatplasser

 • styrke skolehelsetjenesten

 • at skolen blir et førstevalg for ungdom i Fosen

EIENDOMSSKATT

 • Åfjord Høyre vil ikke innføre eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig

BREDBÅND

Åfjord Høyre vil jobbe for:

 • raskere utbygging av hastighetsbredbånd til næringsliv og private

LANDBRUK

Åfjord Høyre vil:

 • støtte tiltak og prosjekter som gjør at verdigskapninga og lønnsomheten i landbruket øker

 • at Åfjord blir et senter for utvikling og produksjon av lokalmat

Åfjord Høyre vil jobbe iherdig for at regjeringa bevilger mer penger til rassikringstiltak for at omlegging av fv723 mellom Morkemo og Herfjord blir mulig.

Forfallet på fylkesveiene i Åfjord er stort og Åfjord Høyre vil jobbe aktivt opp mot fylkeskommunen og regjeringa for å få midler til opprusting og asfaltering av veiene.

Åfjord Høyre vil støtte arbeidet med en framtidig bru over Trondheimsfjorden.

NY KURS MED ÅFJORD HØYRE