5. kandidat Ann-Maj Hovdahl Holmli

Ann-Maj Hovdahl Holmli. Foto: Espen Storhaug
Bli bedre kjent med Høyres 5. kandidat i Verdal, Ann-Maj Hovdahl Holmli

Ann-Maj Hovdahl Holmli er Høyres 5. kandidat i Verdal. Ann-Maj er 58 år gammel og Øra-bygg. Hun er gift og har tre voksne sønner og sju barnebarn. Ann-Maj er konsulent (økonom) i Innherred Samkommune, og har vært aktiv tillitsvalgt både lokalt og sentralt i YS i mange år. Ann-Maj liker ellers å bruke fritiden sin på familien, friluftsliv og mennesker.

Ann-Maj er i inneværende periode medlem av komité plan og samfunn, skatteutvalget og overskattetakstnemnda for eiendomsskatt, i tillegg til å være vara til kommunestyret.

Kunnskap i skolen, frivillighet, kultur og idrett, barns oppvekstsvilkår, og kommunen som arbeidsgiver og tjenesteleverandør til innbyggerne, er noen av hennes hjertesaker.

Kommunen som arbeidsgiver
De ansatte i Verdal kommune er den største ressursen kommunen har. Da gjelder det at vi som politikere tar vare på den ressursen ved å gjøre den sterkere. En god arbeidsgiverpolitikk er avgjørende for å kunne rekruttere flinke og kompetente kommunale ansatte, og hindre gjennomtrekk. Kommunen må være en interessant arbeidsplass med solide fagmiljøer. En god arbeidsgiverpolitikk og et tett samarbeid med de ansatte vil sikre gode og riktige tjenester.
Høyre vil bl.a.:

 • At Verdal skal satse videre på helsefremmende tiltak for kommunens ansatte og være en aktiv IA-bedrift.
 • Jobbe for å redusere omfanget av ufrivillig deltid blant ansatte i kommunen.
 • Jobbe for at flere ansatte får muligheten til etter- og videreutdanning.
 • Invitere medarbeiderne i kommunen på tidstyvjakt. Det er de ansatte som vet hvor skoen trykker. Høyre vil at de skal bruke mer tid på å gi gode tjenester, og mindre tid på byråkrati, tungvinte rutiner og rapportering.
 • Øke lederkompetanse og involvering for å redusere sykefravær.
 • Overføre ansvar og myndighet nedover i kommuneledelsen for en mer strømlinjeformet organisasjon.

Frivillighet, kultur og idrett
Frivillighet, kultur og idrett har en verdi i seg selv. Den skapes og dyrkes for samfunnet og menneskene i det. Høyre vil føre en kulturpolitikk som legger til rette for et rikholdig kulturliv hvor det dyrkes frem nye talenter innen idrett og musikk, kunst, drama, dans og andre kulturgrener. Høyres kulturpolitikk skal favne både de profesjonelle og frivillige kulturaktørene. Vi må også passe på at barn og unge som ikke nødvendigvis er organisert i idrett og andre fritidsaktiviteter skal ha et godt fritidstilbud.
Høyre vil bl.a.:

 • Støtte sterkt opp om frivillige lag og organisasjoner i kommunen.
 • Fortsette praksisen med kommunal lånegaranti for investeringer i idrettsanlegg.
 • Jobbe for et rikt fritids- og aktivitetstilbud for barn og unge i kommunen.
 • Stille seg positive til videreutvikling av Tindved Kulturhage og teaterskolen.
 • Tilrettelegge for at Verdal fortsatt skal være en blomstrende teaterkommune.
 • Samarbeide godt med frivilligheten for å sikre at tiltak rettet mot barn og unge i fattigdom får tilskudd gjennom ”Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom.”
 • Styrke ”UtstyrsBUA” for utlån av fritidsutstyr, og sikre at alle barn og unge skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt.

Kunnskap i skolen
En god skole skal gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, kjønn og bosted. Skolen skal være et sted for læring. Kunnskap i skolen vil derfor alltid være Høyres hovedfokus. Satsing på basisfagene norsk, matematikk og engelsk tidlig i opplæringsløpet er avgjørende for å gi elevene et grunnlag for videre utdannelse. Det viktigste for at elevene skal lære, er gode lærere. Derfor vil Høyre gi flere lærere i verdalsskolen muligheten til etter- og videreutdanning. 

Dyktige skoleledere er avgjørende for å skape en god skole. Derfor vil Høyre rendyrke rektorene som skolens øverste leder og satse sterkt på lederutvikling. 

Vi ønsker oss en skole som er tilpasset hver enkelt elev, og som erkjenner at alle elever er forskjellige. Derfor vil vi satse sterkt på tilpasset opplæring gjennom hele opplæringsløpet. Vi vil også hente inn kunnskap om et prosjekt gjennomført i Vuku-skolen hvor elevene ble delt opp i grupper etter ferdighetsnivå i realfag, og vurdere dette som modell i flere skoler.