Ordførerkandidat Silje Heggdal Sjøvold

Silje Heggdal Sjøvold
Bli kjent med Høyres ordførerkandidat i Verdal

Silje Heggdal Sjøvold fyller 24 år i år og er oppvokst på Garpa på Verdalsøra. De siste fem årene har hun studert i Trondheim i tillegg til å være aktiv i Høyre i Verdal og Nord-Trøndelag. Nå er hun ferdigutdannet VVS-ingeniør og har flyttet tilbake til Verdal med ambisjon om å få utvikle hjemkommunen sin til det bedre.

I tillegg til å være Høyres ordførerkandidat i Verdal foran høstens kommunevalg, er hun også Nord-Trøndelag Høyres 6. kandidat til fylkestinget. Inneværende periode er hun vararepresentant til kommunestyret, samkommunestyret og komité plan og samfunn. Dette er andre året hun sitter i Nord-Trøndelag Høyres arbeidsutvalg og fylkesstyre i tillegg til å være styremedlem i Verdal Høyre. Under stortingsvalgkampen i 2013 var hun ansatt som politisk sekretær til stortingsrepresentant Elin Agdestein. 

I tillegg til å ha et brennende engasjement for politikk er Silje glad i matlaging, båt og fiske, hytteliv, naturvitenskap og teknologi, reising og trivelige stunder med venner og familie.

Silje er spesielt opptatt av å trygge velferden for fremtiden ved å tilrettelegge for verdiskapning, vekst, utvikling og flere trygge arbeidsplasser. Hun har også et stort hjerte for kunnskap i skolen, barn og unges oppvekstsvilkår, og en verdig alderdom for innbyggerne i kommunen. 


Trygge arbeidsplasser
Arbeid er den fremste velferden og bidraget til familieøkonomien vi har. Gode betingelser for næringslivet er viktig for å skape og sikre arbeidsplasser i Verdal. Verdiene må skapes før de kan fordeles, og ved å tilrettelegge for vekst og verdiskapning kan vi trygge velferden for fremtiden. Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser, nytenkning og nyskapning. Høyre vil derfor at Verdal skal være en JA-kommune, jobbe for å frigjøre nye næringsarealer, gi næringslivet god rammebetingelser med stor grad av forutsigbarhet og effektiv saksbehandling, og aktivt jobbe for at energiselskaper, leverandørindustri, og andre teknologibedrifter skal legge arbeidsplasser til Verdal. 

Kunnskap i skolen 
En god skole skal gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial og etnisk bakgrunn, kjønn og bosted. Kunnskap i skolen vil derfor alltid være Høyres hovedfokus. Satsing på basisfagene norsk, matematikk og engelsk tidlig i opplæringsløpet er avgjørende for å gi elevene et grunnlag for videre utdannelse. Det viktigste for at elevene skal lære, er gode lærere. Derfor vil Høyre gi flere lærere i verdalsskolen muligheten til å etter- og videreutdanning. 

Barn og unge 
En god barndom varer hele livet ut. Høyre vil heve kvaliteten i barnehagene ved å bl.a. styrke etter- og videreutdanningen av ansatte i barnehagen og styrke opplæringen i skoleforberedende tall- og bokstavforståelse. Høyre vil også jobbe for at barn og unge i Verdal skal ha et mangfoldig fritids- og aktivitetstilbud, og jobbe for at alle barn og unge skal få muligheten til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt. Høyre vil ha raskere hjelp til barn og unge med psykiske utfordringer ved å bl.a. styrke skolehelstjenesten og videreutvikle lavterskeltilbud innen psykatrien. 

En verdig alderdom 
Verdal skal være en trygg og god kommune å bli gammel i. Mange eldre ønsker å bo i sitt eget hjem så lenge som mulig. Verdal Høyre vil sørge for at de som ønsker det, skal kunne bo hjemme. Høyre vil også satse på aktivitetstilbud for eldre. Vi vil jobbe for en eldreomsorg med tilrettelegging av omsorg og botilbud med vekt på hver enkelts behov og ønsker, sørge for kompetansehevende tiltak for ansatte og redusere omfanget av ufrivilling deltid blant helsearbeiderne.