4. kandidat Torbjørn Sellæg

Torbjørn Sellæg. Foto: Espen Storhaug 
Bli bedre kjent med Høyres 4. kandidat i Verdal, Torbjørn Sellæg

Torbjørn Sellæg er Høyres 4. kandidat i Verdal. Torbjørn er 34 år gammel og ny innflyttet Ness-bygg, han er gift og har to barn på 2 og 5 år. Han er daglig leder i Brønnøy Kalk, og på fritiden er han glad i musikk, jakt, fiske og trening.

Torbjørn er spesielt opptatt av ansvarlig økonomistyring, forbedring av offentlig sektor, næringsutvikling og flere trygge arbeidsplasser, og en fremtidsrettet miljø- og klimapolitikk. 

Ansvarlig økonomistyring
En forutsetning for gode kommunale tjenester er en ansvarlig og forutsigbar økonomistyring. Dårlig økonomistyring rammer først og fremst de som trenger kommunens tjenester aller mest. Derfor er Høyres øverste prioritet å snu kommunens økonomiske uføre. Høyre skal være det mest økonomisk ansvarlige partiet i Verdal og forhindre at kommunen havner på ROBEK-lista og under fylkesmannens administrasjon. Det skal vi klare ved å blant annet:

 • Gjøre aktive, politiske prioriteringer og tørre å si at noe er viktigere enn andre ting. Skole og helse er de viktigste kommunale tjenestene, og disse må gå først.
 • Se på nye løsninger for skolestrukturen i kommunen. Økonomiske besparelser skal brukes til å styrke kvaliteten i skolen.
 • Fornye, forbedre og forenkle offentlig sektor med bedre ledelse og økt involvering.
 • Dempe den alt for høye gjeldsveksten i kommunen.
 • Etterstrebe 2% driftsmargin ved utarbeidelse av budsjett som en buffer til å kunne bære uforutsette kostnader.
 • Bygge opp kommunens disposisjonsfond.
 • Vurdere å konkurranseutsette visse kommunale tjenester med fokus på innhold, kvalitet og økonomi.
 • Jobbe for en kommunesammenslåing med aktuelle nabokommuner for å sikre bedre tjenester og større fagmiljøer til å løse viktige oppgaver og utfordringer.
 • Drive en aktiv næringspolitikk for å skape flere trygge arbeidsplasser til å trygge velferden og miljøet for fremtiden.

Fornye, forbedre og forenkle
Høyre ønsker å fornye, forbedre og forenkle offentlig sektor.
Fornye handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss. Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet og valgmuligheter, og utvikle et mindre byråkratisk byråkrati. Forbedre handler om kvalitet. Løfte kompetansen og sørge for at den brukes der den trengs mest, slik at kommunale tjenester blir bedre.
Høyre vil:

 • Øke lederkompetanse og involvering for å redusere sykefravær.
 • Innføre ledelsesprinsipper fra det private næringsliv, og satse i større grad på LEAN i hele kommuneorganisasjonen for å sikre kontinuerlig forbedring og utvikling av arbeidsprosesser.
 • Overføre ansvar og myndighet nedover i kommuneledelsen for en mer strømlinjeformet organisasjon.
 • Redusere byråkrati til fordel for økt tjenesteyting.
 • Invitere medarbeiderne i kommunen på tidstyvjakt. Det er de ansatte som vet hvor skoen trykker. Høyre vil at de skal bruke mer tid på å gi gode tjenester, og mindre tid på byråkrati, tungvinte rutiner og rapportering.
 • Redusere omfanget av ufrivillig deltid blant kommunens ansatte, og invitere til økt eierskap av arbeidsplassen.

Næringsutvikling og flere trygge arbeidsplasser
Den viktigste velferden vi har i samfunnet ytes ikke av det offentlige. Det skapende mennesket og næringslivet er grunnlaget for det viktigste velferdsgodet, nemlig arbeid. Verdiene må skapes før de kan fordeles. Verdal skal være en by hvor bedrifter føler seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i. 
Høyre vil bl.a.:

 • At Verdal skal være en JA-kommune og føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser, nytenkning og nyskapning.
 • Gi næringslivet gode rammebetingelser med stor grad av forutsigbarhet og effektiv saksbehandling.
 • Føre en aktiv næringspolitikk og satse på å tiltrekke:
  • Nyetableringer og gründervirksomhet
  • Større nasjonale og internasjonale industriselskap
  • Engineering og teknologiselskap
  • Samarbeid om FoU, universiteter og høyskoler.
  • Offentlige arbeidsplasser.
  • Handel- og servicebedrifter.
 • Fortsette det tette samarbeidet med næringsutviklingsselskapet Proneo AS og bruke selskapet aktivt som bidragsyter til nyetablerere og eksisterende næringsliv.

Fremtidsrettet miljø- og klimapolitikk
Vi er forpliktet til å ta ansvar for at de fremtidige generasjoner får et like godt miljø og livsgrunnlag som vi har hatt. Det innebærer både at vi skal ta vare på det miljøet vi i dag nyter godt av, og at vi skal føre en politikk som sikrer kommende generasjoner like gode levekår som oss. Vi må tenke globalt og handle lokalt.
Høyre vil bl.a.:

 • Tilrettelegge for at industri skal ha de beste forutsetninger for å legges til Verdal i stedet for til andre deler av verden hvor miljøkrav og sosiale krav er mye lavere. På denne måten sørger vi for, og trygger, en mer bærekraftig utvikling og en renere global industri.
 • Ha fokus på miljøperspektivet i alle kommunale anbuds- og innkjøpsprosesser.
 • Se på muligheten for å søke støtte fra Enova til kartlegging av energitiltak i kommunens eksisterende bygningsmasse
 • Sørge for at brukes kun LED - lys i all offentlig utomhusbelysning og gatelys.