Politikk

Verdal er hele tiden i endring med nye mennesker og nye arbeidsplasser. Mangfoldet vi ser i Verdal krever hele tiden politisk nytenkning og nye ideer og bedre løsninger på de utfordringene samfunnet står overfor.

Våre hovedsaker

Kunnskap i skolen

For Verdal Høyre er elevenes og lærernes faglige og sosiale miljø et viktig hensyn i skolepolitikken.

Tidlig innsats i barnehagen

En god oppvekst danner grunnlaget for et godt liv. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at de som ønsker det får barnehageplass, og at innholdet i barnehagen holder et høyt faglig nivå.

Trygge arbeidsplasser

Verdal skal være en kommune hvor bedrifter føler seg hjemme og et sted hvor næringslivets medarbeidere har lyst til å bosette seg og leve i. Høyre vil føre en næringspolitikk som fører til vekst, nye arbeidsplasser, nytenkning og nyskapning.

Byutvikling, bolyst og miljø

For å sikre bolyst i Verdal må vi legge til rette for boligbygging. Gjennom langsiktig tenking skal kommunen legge til rette for at folk skal kunne bosette seg der de vil.