Valgprogram 2023

Her er Tynset Høyres valgkampsaker – kommunevalget 2023.

Næringsliv

 • Jobbe for at næringslivet i Tynset skal ha de beste vilkårene for å drive sin virksomhet, enten det kommer til attraktive og sentrumsnære næringsarealer, kommunale og statlige støtteordninger, aktiv bruk av kommunens næringsfond eller en fornuftig og riktig beskatning av små og mellomstore bedrifter.
 • Tilrettelegge for en næringsvennlig politikk som trygger dagens jobber og skaper fremtidens arbeidsplasser. 
 • Tynset kommune skal være en ja-kommune og samarbeide med næringslivet om fornuftige løsninger. Vi kan tilrettelegge for næring gjennom en effektiv og god saksbehandling.
 • Jobbe for et styrket lokalt selvstyre ved å redusere muligheten statlige myndigheter, herunder statsforvalteren, har til innsigelser i saker som er viktige for lokalsamfunnet og næringsutviklingen i Tynset kommune. 

Landbruk

 • Vi vil ivareta jordvernet samtidig som vi ønsker en fornuftig omdisponering av inneklemt jord i sentrum
 • Jobbe aktivt for å minske bestandsmålet for ulv i Norge
 • Nullvisjon for tap på beitedyr som følge av rovdyr i Tynset kommune.

Tronstua tomta

 • Arbeide for etableringen av et bofellesskap på Tronstua tomta, med selveide, rimelige leiligheter. Sentrumsnært med lett tilgang til ulike offentlige og private tjenester.

Tynset som regionby og lokmotivet i Nord Østerdalen

 • Bidra til å videreutvikle Tynset som regionby og som kraftsenter for mangfoldig næringsutvikling.
 • Jobbe for én kommune i Nord-Østerdalen.

Reiseliv og turisme

 • Være med å legge til rette for at kommunens vedtatte reiselivsplan blir oppfylt, slik at Savalen blir det reiselivsfyrtårnet som vi ønsker, blant annet gjennom attraktive utbyggingsområder.

Oppvekst, grunnskole og videregående opplæring

 • Prioritere oppussing og oppgradering av sentrumsskolene i kommende investeringsbudsjetter.
 • Fritt skolevalg i hele kommunen.
 • Styrke skolehelsetjenesten og kontaktlærerrollen ved å gi mer tid til oppfølging av elevenes psykososiale arbeidsmiljø.
 • Bidra til at NØVGS også i fremtiden er en attraktiv skole med etterspurte faglinjer.
 • Arbeide for å opprette en e-sportlinje ved NØVGS.

Samferdsel

 • Jobbe opp mot sentrale myndigheter slik at midler til snarlig utbedring av Rv. 3, strekningen Motrøkrysset – Kvikne, blir bevilget.
 • Rv. 3 skal ha stamvegstandard på hele strekningen.
 • Prøveordningen med direkte tog Trondheim-Oslo må videreføres og utvides. 

Kommunal økonomi og forvaltning

 • Tynset Høyre skal bidra til at kommuneøkonomien er sunn, god og bærekraftig
 • Vi ønsker bedre kontroll med, og mer restriktiv bruk av interkommunale avtaler
 • Nivået på kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede og aller helst reduseres.

Klima og miljø

 • Fremme utbygging av fornybar energi uten å bygge ned urørt natur
 • Vi ønsker å støtte innovative prosjekter som bidrar til utvikling av mer bærekraftige løsninger, og at kommunen skal være en pådriver for ny miljøteknologi og energieffektive løsninger.

Kultur og idrett

 •  Styrke, fremheve og videreutvikle det rikholdige kultur- og idrettsmiljøet i Tynset kommune, herunder støtte opp om det store frivillige arbeidet
 • Videreføre behovsprøvd aktivitetskort for barn i kommunen
 • Støtte årlig byfest/byfestival med kommunen som en bidragsyter
 • Vi er positive til at basseng på Tynset realiseres som et OPS-samarbeid.

Dette vil vi i korthet