Fylkeskommunen skal være på lag med kommunene

Et nært samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene er viktig for å oppnå en helhetlig og effektiv regional utvikling, bedre tjenester og en bærekraftig fremtid for regionen.

Stig A. Nilsen fra Tønsberg, fylkestingskandidat Høyre

Vestfold Høyre mener at samarbeidet mellom fylkeskommunen og kommunene er viktig for å sikre en effektiv og helhetlig regional utvikling.

Fylkeskommunen har ansvar for regionale planleggings- og utviklingsoppgaver, som samferdsel, utdanning, kultur og næring.

Med et nært og tillitsfullt samarbeide med kommunene, vil fylkeskommunen få bedre innsikt i kommunenes behov og utfordringer. Dette vil bidra til å utvikle og implementere mer treffsikre regionale planer og strategier.

Gjennom samarbeid vil fylkeskommunen og kommunene identifisere muligheter for å dele ressurser og oppgaver. Dette vil føre til en mer effektiv bruk av ressurser, bidra til å redusere kostnader, forhindre unødige forsinkelser og bidra til forutsigbarhet. For eksempel kan det være samarbeid om felles innkjøp, deling av infrastruktur eller samlokalisering av tjenester.

Et tillitsfullt samarbeide mellom fylkeskommunen og kommunene vil føre til bedre tjenester for innbyggerne. Ved å dele kunnskap og erfaringer kan man identifisere beste praksis og implementere tiltak som gir bedre kvalitet og tilgjengelighet i tjenestene. Dette kan for eksempel gjelde næring, kultur, utdanningstilbud eller kollektivtransport.

Beslutninger som tas i felleskap mellom fylkeskommunen og kommunene vil påvirke regionen på en positiv måte. Dette sikrer at ulike interesser og behov blir ivaretatt, og at beslutningene er basert på en bredere forståelse av regionale utfordringer. Samarbeidet kan også styrke den politiske representasjonen for regionen og gi større gjennomslagskraft overfor nasjonale myndigheter.

Et godt samarbeide mellom fylkeskommunen og kommunene vil  bidra til å styrke samhørigheten og identiteten til regionen. Gjennom felles prosjekter, arrangementer og samarbeidsinitiativer vil man skape en følelse av felleskap og stolthet over regionen. Dette vil også bidra til styrking av Vestfold kulturen.

Samlet sett er et nært samarbeid mellom fylkeskommunen og kommunene viktig for å oppnå en helhetlig og effektiv regional utvikling, bedre tjenester og en bærekraftig fremtid for regionen.

Vestfold Høyre vil at fylkeskommunen skal være på lag med kommunene.