Hvorfor ble IC-utbyggingen lagt på is, og hva er konsekvensene av det?

Er det virkelig slik at våre myndigheter etter flere års planlegging, båndlegging av områder og høye planleggingskostnader bare kan legge planene i en skuff, på vent i uoverskuelig framtid?

Liv Karto, fylkestingskandidat for Høyre
Erlend Larsen, stortingsrepresentant for Høyre

Med de konsekvensene det får for utviklingen i Vestfold og tanken om et sammenhengende bo – og arbeidsmarked stoppes utbyggingen av dobbeltspor i Tønsberg. Planleggingen legges på is i uoverskuelig framtid.

Jernbanedirektoratet mener de har kommet fram til en genial ide om hvordan man uten dobbeltspor skal kunne tilby to tog i timen til Skien. Det innebærer bl.a. togbytte i Tønsberg for noen ruter: En passasjer som skal reise fra sørfylket til nordfylket må bytte tog i Tønsberg. Bor du f.eks. i Holmestrand og skal til Torp, må du bytte tog i Tønsberg.

Er det virkelig slik at våre myndigheter etter flere års planlegging, båndlegging av områder og høye planleggingskostnader bare kan legge planene i en skuff, på vent i uoverskuelig framtid?

For det er det som er i ferd med å skje med Inter City – prosjektet. Ikke bare gjennom Vestfold til Skien, men også i Østfold. De som bestemmer over jernbaneutviklingen i landet vårt mener øyensynlig at 100 år gamle togskinner kan leve i 100 år til.

Men underveis i denne prosessen som har pågått i mange år nå, har planleggingen kommet så langt at de i Sandefjord og Larvik har båndlagt store arealer med de konsekvensene det får for de som er berørt. Disse båndleggingene skal bestå til tross for at ingen vet når, eller om, den neste biten av Inter City mellom Stokke og Sandefjord skal gjennomføres.

Skal båndleggingen oppheves må det regulering til. I Sandefjord mangler det nå bare en siste bit i den prosessen, men den blir altså ikke gjennomført. Tilbake sitter eiere som ikke kan planlegge fremtiden sin. Larvik har store utfordringer med å planlegge videre utvikling av byen. Båndleggingen fører til at eiendommene er vanskelig å omsette, i alle fall til en markedspris. De er låst fast i avgjørelser som blir tatt langt over hodene deres. En artikkel i Sandefjords Blad for en tid siden gjorde sterkt inntrykk. En gård som har vært drevet i mange år går en usikker tid i møte. Generasjonsskifte lar seg ikke gjøre så lenge de ikke vet hva fremtiden vil bringe, de kan heller ikke selge eiendommen. Dette er et godt eksempel på hvilke konsekvenser båndlegging av eiendommer får for de som bor der. Konsekvensene er så store at de mest berørte kommunene vurderer å sørge for at båndleggingen blir opphevd, uten at vi kommer videre. Da sitter vi igjen med et IC-prosjekt som ikke blir noe annet enn en urealisert drøm.

Men hvorfor har prosjekt Inter City kommet så galt ut? Årsaken er samfunnsøkonomiske analyser som konkluderer med at det ikke lenger er lønnsomt å fortsette gjennomføringen. Da er det betimelig å spørre hva har skjedd? Jernbanedirektoratets grunnlag for beregningene av prosjektet dobbeltspor helt fram til Skien, er «Veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren.» Veilederen består av 12 kapitler hvorav 9 kapitler beskriver arbeidsfaser i en prosess. Og, alt tenkelig og ikke tenkelig skal vurderes. Konklusjonen kjenner vi. Begrunnelsen kjenner vi ikke så godt. Men et viktig moment er at denne prosessen har vist at det opprinnelige trafikkgrunnlaget som ble lagt til grunn ikke lenger er til stede. Færre vil benytte tog i framtiden. Vi snakker om det tettest befolkede området i Norge. Hvorfor er da trafikkgrunnlaget for dårlig her mens mer grissgrendte områder prioriteres?

Noe som ikke er vurdert er hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser det får for spesielt byene som ligger syd for Tønsberg at videre utbygging legges på is. Vil vi få et vinnerlag og et taperlag? Vi vet at for mange som skal flytte til Vestfold er toget viktig. Vil dette bety at befolkningsveksten nord i fylket vil øke på bekostning av sydfylket? Og vil næringsetableringer skje nord i fylket hvor togtilbudet er bedre? Hvilke samfunnsøkonomiske konsekvenser vil disse faktorene få?  Vi har ikke funnet noen slike beregninger i analysene til Jernbaneverket.

Konsekvensene av skrinleggingen av Inter City-satsingen vil gi store utfordringer for Vestfold-samfunnet og for privatpersoner.  Høyre i Vestfold og Høyres stortingskandidater fra Vestfold lover å jobbe hardt og så lenge det er nødvendig for å få utviklingen på rett spor igjen!

Godt valg!