Introbilde Høyre foreninger. Bilde.

Vår visjon

Kvinnherad er samansett av små og mellomstore lokalsamfunn der folk opplever det som trygt og triveleg å bu. Høgre vil føra ein politikk som sikrar at det blir slik også i framtida!

Se vår politikk

Aktuelt

Standard listebilde
Standard listebilde
Ung mann i kjeledress på verksted. Bent Høie og Jan Tore Sanner innfelt

Næringsliv

Næringsutvikling og nye arbeidsplassar er nøkkelen til positiv folketalsutvikling. Høgre vil difor prioritera næringsutvikling og tilrettelegging for næringslivet som ei av dei viktigaste sakene for kommunen.

Skule

Skulen si viktigaste oppgåve er å gje like moglegheiter for alle. Høgre meiner nærskulen har ein viktig funksjon i lokalsamfunnet, og vil arbeida for ein skule der alle trives og får opplæring tilpassa den enkelte elev sitt behov. 

Barn og unge

Kvinnherad treng fleire barnefamiliar for framtidig vekst i kommunen. Høgre vil prioritera gode vilkår for barn og unge for å gjera Kvinnherad meir attraktiv for barnefamiliar. 

Helse og omsorg

Kvinnherad kommune har ei god eldreomsorg med engasjerte og dyktige medarbeidarar. Høgre vil utvikla kvalitet og innhald i helse- og omsorgstenestene, med livskvalitet for den enkelte i sentrum. Høgre vil satsa på rekruttering av sjukepleiarar gjennom gode ordningar og tilbod om heiltidsstillingar.

Leif Sverre Enes - Gruppeleder, Kvinnherad

Leif Sverre Enes

Gruppeleder, Kvinnherad

Kontakt

Kvinnherad Høgre

Erlingur Nielsson

Leder
Telefon 95485073

Karsten Henrik Henschien Sprenger

Fylkessekretær
Telefon 45791672

Våre folk