Jernbanetrase

Onsdag 7. desember behandlet Sarpsborg Bystyre planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for Intercity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg.  Sarpsborg Høyre ønsker en moderne og fremtidsrettet jernbane tilrettelagt både for person- og godstrafikk.  Vi ønsker en trasé som går i direkte linje fra Råde til Sarpsborg og videre til Halden med et sidespor til Fredrikstad. 

Behandlingen av denne saken fikk en høyst uventet avslutning.

Det har over lengre tid blitt stilt spørsmål om hvorvidt Sarpsborg Bystyre har fått  anledning til å velge mellom ulike trasevalg.  I dette planprogrammet var det kun lagt opp til et alternativ som i all hovedsak går på å følge det gamle sporet gjennom byene. 

Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne, Pensjonistpartiet, Partiet de kristne og Venstre fremmet et forslag om at 3 ulike alternativer skulle utredes.  Da vårt forslag i tillegg ble støttet av 2 fra AP, 1 fra SP og en uavhengig (tidligere AP) var det i realiteten flertall for forslaget. Dette medførte at Arbeiderpartiet måtte ta flere gruppemøter og det endte med at de fremmet et utsettelsesforslag etter å ha overtalt en av de to utbryterne til å stemme for å utsette.  Nå gjenstår det å se hvem som kommer i bystyret når saken neste gang skal behandles og hvem som melder avbud.  Her har Arbeiderpartiet god mulighet til å "stokke om" i egne rekker slik at de med de "riktige" meningene møter i neste bystyremøte.


Forslaget som ble fremmet er som følger:


1. Forslaget til planprogram med konsekvensutredning InterCity fastsettes ikke.

2. Sarpsborg kommune ber om at det utarbeides et nytt planprogram for en kommunedelplan med tre alternative InterCity-løsninger:

- En løsning med direkte linje fra Råde til Sarpsborg og videre til Halden, med et sidespor til Fredrikstad (Konseptvalgutredningens alternativ 4F).

- En løsning med direkte linje fra Råde retning Rolvsøy og Halden. Ny stasjon på Rolvsøy. Samtidig oppgradering av eksisterende spor. (Omtalt som 4E i Konseptvalgutredningen)

- En løsning med linje innom alle bysentraene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden (Konseptvalgutredningens alternativ 4B).

3. Som del av løsningen med direkte linje fra Råde til Sarpsborg, (4F) og Rolvsøyalternativet, (4E) må det vurderes/utredes om eksisterende jernbanespor skal benyttes til bybane/jernbaneformål.

4. Dobbeltsporet må medføre minst mulig barrierevirkning i by- og nærmiljøområdene.

Løsninger som ivaretar gode bomiljøer og muligheter for byutvikling på tvers av

dobbeltsporet må prioriteres høyt. Dette kan være tunneler, kulverter og over- og

underganger.

 

5.  Planarbeidet skal legge vekt på å finne løsninger med minst mulig negative

konsekvenser for kulturminnene, spesielt i området ved Sarpsfossen.

 

6. Det må legges vekt på jordvern og eksisterende kulturlandskap i planarbeidet.