Politikk

Høyre gjør Norge klar for fremtiden. Verden forandrer seg i et tempo vi aldri før har opplevd. Da er det vårt ansvar å ta vare på velferden for alle. Høyre her i din kommune og i regjering jobber hver dag for å fornye, forenkle og forbedre. Det dreier seg om din velferd. Det betyr noe om Høyre styrer her i kommunen.

Våre hjertesaker

Trygghet inn i fremtiden

Ja til det gode liv i Vestby - med trygghet inn i fremtiden. Vestby Høyre skal arbeide aktivt for et Vestby skal bli en kommune hvor det er trygt, godt og trivelig å vokse opp, gå på skole, bo, arbeide og tilbringe sine eldre dager.

Kommunal eiendomsskatt

Nei til kommunal eiendomsskatt på boliger. Vestby Høyre ser på eiendomsskatt som den mest urettferdige og usosiale skattelegging som finnes i dag, og vil gå i mot at kommunenes innbyggere skal bli belastet med en slik ekstraskatt.

Fortetning av eksisterende tettsteder

Ja til å tilpasse boligbygging gjennom fortetning av allerede eksisterende tettsteder. Vestby Høyre fortsetter å jobbe for at kommunen skal ha en forsvarlig og bærekraftig utbygging. Det er viktig at kommunen er i stand til å gi et godt tilbud til dem som allerede bor her, men også til dem som flytter hit.

Se hva vi jobber med gjennom vårt partiprogram

Klikk deg inn på de ulike kapitlene for å lese hva vi jobber med. 

Kommunal eiendomsskatt på boliger

Vestby Høyre ser på eiendomsskatt som den mest urettferdige og usosiale skattelegging som
finnes i dag. Vi er imot at kommunens innbyggere skal bli belastet med en slik ekstra skatt.

Ekspropriering av private boliger
Vestby Høyre vil påse at ekspropriasjon av privat eiendom ikke skal skje med mindre
det er av stor samfunnsmessig verdi.

Mishandling av dyr
Vestby Høyre støtter pilotprosjektet med dyrepoliti. Vi ønsker å legge forholdene til rette for en
god kommunal vaktordning for veterinærer, som sikrer dyr rask hjelp ved sykdom, skade og
vanskjøtsel.

Netthets i det offentlige rom og mobbing
Vestby Høyre vil styrke innsatsen mot mobbing både i skolen,
arbeidsplassen, internett og i det offentlige rom. Vi vil ha et samfunn
der det er plass til alle, derfor vil vi arbeide for et åpent, fredelig og
inkluderende samfunn. Det er en grunnleggende demokratisk verdi og
rett at vi beholder ytringsfrihet for den enkelte

En kommune med trygghet inn i fremtiden

Vestby Høyre skal arbeide aktivt for at Vestby skal bli en kommune hvor det er trygt,
godt og trivelig å vokse opp, gå på skole, bo og arbeide, og tilbringe sine eldre dager.
Vi ønsker å verne om de enkelte tettsteder i kommunen.

En kommune med fokus for de med spesielle behov

Vestby Høyre ønsker at forholdene legges til rette, slik at alle med spesielle behov får
den nødvendige hjelp og den veiledning med fagkompetanse de har krav på.

En grønnere kommune

Vestby Høyre skal prioritere oppgaven med å skape en grønnere kommune. Vi vil
styrke samarbeidet mellom våre nabokommuner, kommunen, næringslivet og frivillige lag –og
foreninger for å være sikker på at vi blir en effektiv miljøkommune. Vi ønsker å tilpasse
boligbygging gjennom fortetting av allerede eksisterende utbyggingsområder i kommunen for å
skape minst mulig fotavtrykk. Vestby Høyre mener det er viktig å satse på en grønnere
transportløsning, bie –og humlevennlige hager og et større vern av kystlinjen vår for fremtidens
generasjoner.

Bygging av boliger til alle livets faser

Vestby Høyre ønsker at det skal bygges flere boliger tilrettelagt for alle
livets faser med velferdsteknologi, slik at alle som ønsker det kan bo hjemme lengst mulig.
Vi ønsker at det bygges f.eks eldre tun, omsorgsboliger, boliger for familier, ungdomsboliger og
seniorer for å skape felles møteplasser.

En næringsvennlig kommune
Vestby Høyre ønsker at kommunen skal være en JA kommune når det kommer til
næringsutvikling. Vi skal legge til rette for verdiskapning, nyskapning og nyetableringer, enten
det skjer i store eller små -og de mellomstore bedriftene våre i kommunen. Det er næringslivet
med kapital og investeringer om skal bygge vår fremtidige velferd og skape våre
arbeidsplasser. 

Kultur er en viktig byggestein i samfunnet, og Vestby Høyre vil tilstrebe at Vestby kommune er i
fremste rekke til å ivareta dette arbeidet.

Kommunens bibliotek er viktig arenaer for språk og litteratur. Bibliotekene bør i tråd med
samfunnsendringene legge til rette for møteplasser, debatter, bokklubber og speile det kulturelle
mangfold. Vestby Høyre ønsker å styrke de digitale tjenestene på våre bibliotek. Kulturaktivitetene
i Vestby kommune er av det fremste på området, takket være mange gode ildsjeler og frivillige vi
ikke kan være foruten. Vestby Høyre vil sørge for videre utvikling av kulturskolen og bidra til at alle
musikkinteresserte barn og unge får god tilgang på øvingslokaler. Vestby Høyre skal være med på å
utvikle et kulturkvartal i kommunen og være pådrivere til et aktivitetssenter for våre seniorer. Vi vil
sikre fortsatt støtte til frivillige lag og foreninger som prioriterer barn, ungdom og seniorer i vår
kommune. Kystmiljøet i Son og Hvitsten er viktig for lokalsamfunnet. Seilsport er en sunn og
positiv aktivitet som bidrar til et levende kystmiljø i kommunen. Vi ønsker å styrke seiling i
kommunen der barn og unge er inkludert. Vestby Høyre ønsker å legge til rette for etablering av
ulike fellesarenaer med våre nabokommuner, idrettsorganisasjonene og/eller private interessenter
for å sikre barn og unge «kortreiste aktiviteter». Et godt samarbeid mellom frivillighet og
kommune er et viktig bidrag for å skape levende lokalsamfunn. Mange gode kulturaktiviteter
foregår i grendehus, drevet at lokale foreninger og lag.

Vestby Høyre vil:
• styrke samarbeide på kulturområdet mellom kommune, frivillige organisasjoner og private
interessenter
• styrke de kommunale bibliotekene
• legge til rette for etablering av et idrettsanlegg i kommunen som alle kan bruke
• styrke arbeidet i kulturskolen
• styrke seilsporten for barn –og unge i kommunen
• våre pådrivere for et aktivitetssenter for seniorer
• styrke kystkultursenteret i kommunen for å ta vare på viktige kulturminner
• fortsette å arbeide for en svømmehall i Vestby Nord
• styrke driften av våre lokale grendehusmiljøer

Kommunen skal fortsette å ta Vestbys unge på alvor og ha nulltoleranse for «utenforskap».
Vestby Høyre vil intensivere kampen mot mobbing og rusbruk i skolen og fritiden.
Vestby Høyre ønsker å øke beredskapen med tidlig innsats i skolen. Et barns liv kommer ikke i
reprise og det er her vi må vise kvalitet og omsorg i våre tjenester. Barn –og unge skal ha den
trygghet og styrke i et sosialt sikkerhetsnettverk, at de får god hjelp og oppfølging når de har behov
for det. Barn –og unge er selvstendige individer som er sårbare der de har et særlig behov for
beskyttelse, omsorg og kjærlighet med egne rettigheter. Vestby Høyre vil være pådrivere for økt
tilgjengelig skolehelsetjeneste, helsesøster og skolepsykolog. Vi mener barn –og unge skal skjermes
fra mobbing, utenforskap og andre problemstillinger rundt stress og press. Den økte
narkotikabruken i kommunen bekymrer oss og vi ser det som et felles samfunnsansvar å delta med
forbyggende tiltak som virker. Psykisk helse og tilgang til helsesykepleier har vist seg å ha like stor
oppmerksomhet og tilslutning fra både gutter og jenter. Overgangen fra barn til voksen kan være
stressende og vi må ta de unge på alvor og må i større grad legge til rette for å la de unge selv
sette sitt eget preg på nærmiljøet. Dagens unge er fremtidens generasjoner og skal være med på å
utforme denne kommunen.

Vestby Høyre vil:
• sikre en god skolegang for alle med tidlig innsats i skolen
• styrke det sosiale sikkerhetsnettet til barn –og unge
• støtte opp om ungt entreprenørskap og sørge for at ungdom får en mulighet
• styrke innsatsen mot mobbing både i skolen, på internett og i det offentlige rom
• styrke skolehelsetjenesten og sørge for at helsesykepleier er tilgjengelig på skolene i
skoletiden
• etablere møteplasser for ungdom som gjenspeiler ungdommens nye interesser, og som er
tilpasset de ulike aldersgruppene
• stimulere til mere foreldreinvolvering
• støtte opp om anonymitet ved henvisninger til spesialist for å senke terskelen.
• legge til rette for gode opplevelser for ungdom som gir samhold
• etablere en ordning hvor unge, lokale gründere kan søke om penger og samtidig få
veiledning til å etablere sin egen arbeidsplass
• etablere stilling for SLT koordinator i kommunen (Samordning av lokale rus -og
kriminalitetsforebyggende tiltak)

Målsettingen for skolen i Vestby er at den skal være en god kunnskapsformidler for alle
elever. Skolene i kommunen skal gi elevene kompetanse og ferdigheter som forbereder
dem til arbeidslivet eller videre studier. Skolene skal være kjennetegnet av kvalitet,
trygghet og trivsel. Gode lærere er grunnleggende for kvaliteten på undervisningen.
En god skolegang gjør alle bedre rustet til å kunne skape sin egen fremtid. Vestbyskolen skal
skape muligheter for alle, og gi alle elever maksimal faglig og personlig utbytte av sin
skolegang. Vårt mål er at alle elever skal lykkes. På den måten vil de bli bedre i stand til å møte morgendagens samfunn. Lærerens pedagogiske og faglige kvalifikasjoner er avgjørende
for at elevene skal lykkes på skolen. Vestby Høyre vil at lærerne skal gis etter- og
videreutdanning, og ha som mål at alle lærere skal ha fordypning i fag de underviser i.

Vestby Høyre vil:
• at hver enkelt elev skal synes og stå i fokus
• ha flere alternative læringsmetoder for å sikre at elever som sliter med motivasjon får
jobbe praktisk og variert som en del av skolehverdagen
• arbeide for økt kvalitet i undervisningen ved blant annet å forsterke satsningen på god
skoleledelse og etter- og videreutdanning av lærere
• vektlegge erfaringsutveksling for leder, lærer og elevnivå mellom skoler
• arbeide for at elevene kan få evaluere undervisningen, slik at den enkelte lærer og
skoleledelse får informasjon om elevenes vurdering av kvaliteten på undervisningen
• sikre åpenhet om skolens resultater
• at den enkelte elev og foreldre må involveres mer aktivt de siste årene på grunnskolen,
både med tanke på valg av studieretning og for å få overgangen til videregående så god
som mulig
• samarbeide med Viken fylke for at de elever i ungdomsskolen som trenger større
utfordringer får muligheter til å ta fag på videregående nivå
• arbeide for en trygg skolehverdag, null toleranse for mobbing og skoleledelse oppfyller
lovens krav når det gjelder tiltak mot mobbing
• påse at det følges opp med mobbeombud og etablering av flere lærerspesialister ved
skolene
• arbeide for nulltoleranse for rusmiddel i skolene, og at det forebyggende arbeidet må
styrkes i skolehelsetjenesten
• gi leksehjelp til elever som behøver det
• være positive til etablering av private skoler for å øke valgmuligheter og kapasitet
• påse at universell utforming blir gjennomført på alle kommunale skoler som bidrar til
inkludering av alle med nedsatt funksjonsevne
• arbeide for en bedre kjønnsbalanse blant de ansatte
• styrke de praktiske og estetiske fagene
• kartlegge behov og muligheter for å starte opp et frivillig påbygningsår (11.klasse), for
elever som ikke er klare for videregående
• videreutvikle rådgivningstjenesten i ungdomsskolen i samarbeid med næringslivet
• arbeide for godt samarbeid med næringslivet om studiedager hos bedrifter,
gjesteforelesninger og praksisdager
• være pådrivere for en ny barneskole i Vestby Nord

Kommunen skal fortsatt sørge for tilstrekkelig mange, trygge- og kvalitetssikrede plasser til våre
minste å videreføre løpende opptak i barnehager.
Vestby Høyre vil at våre innbyggere kan være trygge på at de skal få plass når behovet er der. Vi
vil fortsatt arbeide for at de kommunale barnehagene -og private likestilles. Foreldre skal ha
valgfrihet i vår kommune der den enkelte innbygger kan velge de tjenester som de mener er best
for sine barn uavhengig av organisasjonsform. Vestby Høyre ønsker å fortsette med oppfyllelse av
bemanningsnormen slik at vi kan nå en målsetning med 50% barnehagelærere og pedagoger i alle våre barnehager. Vi vet at tidlig innsats i barnehagen er viktig og at dette er en av barnets første
møte med samfunnet man skal være en del av. Barnehagen er en unik samlingsplass for
sosialisering og utvikling for små barn. Her skal de tidlig lære seg hvordan vi gjør ting i felleskap og
er en grunnstein for videre utvikling. Vi ønsker matlaging tilbake i barnehagen med en person som
har kompetanse innenfor ernæringslære, så alle barn i barnehagen kan få delta i sunne og gode
alternativer av mat. Dette er en god start i livet med gode minner og gleden av å lage mat er det
beste stedet å starte sammen med de yngste. En barnehage i lokalmiljøet er viktig. Barnehagen er
med å skape gode og trygge områder for barn å ferdes selv etter at barnehagen er stengt.

Vestby Høyre vil:
• bygge ny barnehage i Vestby Nord
• prøve ut ordninger med gjennomføring av fireårskontrollen i barnehagen
• finne tiltak for å rekruttere flere menn i barnehage
• stimulere til kompetanseheving på arbeidsplassen til ufaglært barnehageansatte, med
mulighet for kvalifisering
• opprette en egen kvalitetsplan for barnehagene i kommunen
• at den enkelte barnehage kan få velge sine egne åpningstider etter avtale med
Samarbeidsutvalg og kommunen
• ha matlaging og den gode kokken tilbake i barnehagene

 

Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre innført og programfestet av regjeringen som har
tredd i kraft fra 1. januar 2019 for alle kommuner i landet. Dette er en reform som skal sikre
kvalitet i omsorgen og sørge for flere gode leveår for den enkelte. Alle kommuner er forpliktet til
å ta reformen i bruk i løpet av en 5 årsperiode. Dets hovedformål er aktivitet, fellesskap, mat,
ernæring, riktig helsehjelp, pårørende omsorg og sammenheng i tjenestene med reduserte sosiale
helseforskjeller fra kommune til kommune.
Vestby Høyre vet at i løp av de neste årene, vil «Eldrebølgen» være en realitet. Vi ønsker å
møte denne perioden med gode tiltak som vil styrke bygda vår til å bli et godt og trygt sted å
bli senior med mål om å styrke kvaliteten i eldreomsorgen. Vi tror på viktigheten av å være
innovative med en moderne og fremtidsrettet velferdsteknologi, slik at flere kan bo hjemme
lenger om de ønsker det. Vestby Høyre mener det er viktig med fysisk sansing som hagearbeid og
matlaging. Derfor ønsker vi at alle våre sykehjem, aktivitetssenter, dagsenter og seniorsenter skal ha
eget kjøkken. Vi må fortsette å satse ytterligere på rehabilitering og gi best mulig tilbud til både
brukere og pårørende til de som blir skrevet ut av sykehus.

Vestby Høyre vil:
• prioritere etablering av felles møteplasser for generasjoner, og aktivitetssenter/dagsenter
for våre seniorer
• påse at kommunen følger opp «Kvalitetsreformen Leve hele livet»
• følge opp den årlige Eldreplanen for å sikre årlig fremdrift
• etablere minst 1 times aktivitet hver dag for våre seniorer på våre sykehjem.
• sikre kvalitet i omsorgen gjennom riktig bemanning og fagkompetanse i omsorgen
• styrke bemanningen hjemmetjenesten og på våre sykehjem med flere hele stillinger
• være pådrivere for at alle våre nye sykehjem og omsorgsboliger skal ha eget kjøkken
• tilby forebyggende hjemmebesøk for eldre via seniorkontakten
• opprettholde seniorkontakt i 100% stilling
• bidra til aktivt til forebyggende arbeid mot fallskader
• arbeide for et aktivitetssenter for våre seniorer
• etablere flere felles møteplasser mellom generasjoner som et dagsenter
• være pådrivere for årlige bruker –og pårørende undersøkelser
• opprettholde tilbudet «Sterk og Stødig» som styrker balanse og muskler
• arbeide for flere fysioterapeuter på kommunens sykehjem
• øke bruken av innovative velferdstjenestene i hjemmetjenesten og på våre sykehjem
• øke mulighet til selv å velge mellom offentlige –og private tjenester
• arbeide aktivt for at Vestby skal være en kommune hvor det er trygt å bo uansett
alder og helsetilstand med boformer som øker livsgleden til våre seniorer.
• at det etableres bussforbindelse til Kalnes Sykehus, samt utvide «Ring etter bussentilbudet» flere steder enn i Hvitsten. F eks. Sole Skog i Vestby og Strandveien i Son
• trappe opp sykehjem -og omsorgsboliger utbyggingen

Vestby Høyre vil arbeide med konkrete forslag om utslippskutt, ved å etablere en klimakomite
som skal se på hva innbyggere kan bidra med i sitt daglige virke.
Vestby Høyres klimaløsninger skal være fremtidsrettede, markedsbaserte og teknologidrevne.
Samtidig må klimapolitikken kompromissløst være basert på kunnskap. Vestby Høyre ønsker å
legge til rette for at dagligvarebransjen, næringsmiddelindustrien og husstander kan donere
spiselig overskuddsmat, blant annet gjennom etablering av flere matsentraler og tilrettelegging for
bedrifter som vil selge overskuddsmat eller forvalte overskuddsmat til foring. Vi mener det er
viktig å delta i miljøsertifiseringsordning «Grønt Flagg», som er rettet mot barnehager,
grunnskoler, videregående og folkehøgskole der formålet er å sikre bærekraftig utvikling gjennom
miljøopplæring. Man er fra tidligere kjent med at satsingen på «Grønt Flagg» i kommunen kan
være en effektiv drivkraft i miljøundervisningen, og en flott måte å markere seg som en 
miljøbarnehage eller miljøskole. Når det gjelder landbruket og dyrket mark i kommunen er det
viktig å øke produksjon på disse som en del av det grønne skiftet. Fremtidens kommune er
gjensidig tillit og solidaritet mellom generasjonene som en forutsetning for at kommunen skal
lykkes med å realisere et bærekraftig velferdssamfunn i fremtiden.

Vestby Høyre vil:
• legge til rette for forskning og teknologiutvikling av fremtidens energiløsninger
• bidra til å øke bearbeidingsgraden i kommunen og øke graden av nydyrking av områder
som har ligget ubenyttet i mange år
• legge til rette for at lokal mat og drikke i større grad kan inngå som en del av salgsprodukter
for å kunne bedre inntektsmulighetene i landbruket lokalt
• prioritere tiltak med størst mulig miljøgevinst
• utarbeide en oversikt som viser hvilke tiltak som er utført årlig og kan rapporteres
• arbeide videre med klima- og skoginitiativet frem til 2030, som vektlegger et tett
samarbeide med det lokale næringsliv
• stille klimakrav i offentlige anbudsprosesser, der dette er relevant
• være pådrivere til å få P-plasser med lademuligheter
• styrke arbeidet til miljøvennlig produksjon og forbruk av vannkraft, vindkraft, bioenergi og
andre fornybare energiformer
• delta i miljøsertifiseringsordning «Grønt Flagg»
• være pådrivere for klimanøytrale hus med fornybare energikilder til oppvarming

Vestby Høyre mener at dyr har en egenverdi og at håndteringen skal skje med omsorg og
respekt for dyrenes egenart.
Vi vil ha fokus på en høy standard og et strengt regelverk for dyrevelferd hos så vel familiedyr,
sportsdyr samt produksjonsdyr. Vestby er en jord og skogbrukskommune. Det er samtidig viktig å
ivareta jakt og fiske i kommunen med en dyktig profesjonell viltforvaltning. Landbrukspolitikken
skal også harmonere med dyrevelferdspolitiske mål. Ville dyr og beitedyr skal skånes mest mulig
for skader grunnet menneskelig aktivitet som f.eks. biltrafikk, slått mm. Vi ønsker å legge
forholdene til rette for en god kommunal vaktordning for veterinærer som sikrer dyr rask hjelp ved
sykdom, skade og vanskjøtsel
.
Vestby Høyre vil:
• jobbe for pålegg om ID merking av hunder og katter
• støtte pilotprosjektet med dyrepoliti
• arbeide for å støtte sentre for omplassering av dyr
• verne om bier –og humler ved å motivere flere til å etablere flora for økt pollinering
• støtte informasjonsarbeid fra frivillige lag/organisasjoner vedrørende dyrs adferds behov
for ernæring, sosialisering og fysisk miljø.

Integrering er en toveisprosess der kommunen skal sørge for etablering av gode muligheter for
den enkelte, forutsatt at hver enkeltperson bidrar med sin egeninnsats.
Vestby Høyre ønsker å føre en ansvarlig integreringspolitikk der alle er, og vil bli inkludert med
arbeid, språk, opplæring og samfunnsinkludering. Vi vil styrke språkopplæringen og
 kompetansen som er nødvendig for å tilegne seg kunnskap om de norske samfunnsverdier.
 Dette er en viktig forutsetning for en god integreringspolitikk. Mennesker som har fått lovlig
 opphold i landet, skal møtes med forventninger om å bidra, og å delta i det norske
 samfunnslivet. En integreringspolitikk betyr også å ta på alvor de utfordringer som
 minoritetsungdom og andre som står i spenningsfeltet mellom to kulturer. Alle som bor i
 Norge skal ha rett til å bestemme over sitt eget liv, der ingen skal utsettes for negativ sosial
 kontroll.

 Vestby Høyre vil:
• være pådrivere for at den enkelte gis mulighet til egen bolig
• styrke språkopplæring av fremmedspråklige for å øke arbeids –og skole inkluderingen, slik
at den enkelte kan sørge for seg selv og sin familie
• arbeide for å etablere felles møteplasser for å skape en vellykket integreringsprosess
med gode relasjoner som fremmer språktrening

 

Vestby kommune skal fortsette å være en ledende vekst kommune med varierte, lokale og
varige arbeidsplasser innen privat næringsliv og offentlig sektor.
Vestby Høyre skal bidra til at næringsutbygging og utvikling er bærekraftig. Utviklingen skal til
enhver tid være i tråd med innbyggernes behov og forventninger og bidra til et lokalsamfunn som
gir trygghet med lokale arbeidsplasser. Vestby Høyre vil være pådrivere til at både privat næringsliv
og offentlig sektor skal være lærlingsbedrifter. Det er viktig å få etablert et bredt og variert
næringsliv, slik at våre innbyggere til enhver tid kan få de tjenester det er behov for i Vestby
kommune. Det skal være plass til alle som vil starte næring og ønsker få muligheten til å drive sin
egen bedrift i kommunen. Vestby Høyre vil arbeide for en utvidelse av Dehli Øst Næringspark og
Sletta Næringspark. Vi ønsker at flere gründere, små -og mellomstore bedrifter skal få etablere seg
i vår kommune og ser det som en del av utviklingen i Vestby kommune. Vi har store og attraktive
områder som er egnet for turistopplevelser med kystlinje, marka opplevelser og gode tur – og
rekreasjonsområder. Næringsliv og kultur er viktige satsingsområder i et lokalsamfunn for å gi gode
tjenester til våre innbyggere, derfor ønsker Vestby Høyre en bærekraftig utvikling med bygging av
en felles idrettsarena som fremmer aktivitet og inkludering i vår kommune. Dette er med å gjøre
kommunen attraktiv for tilflytting.

Vestby Høyre vil:
• fortsette å arbeide for en aktiv turistplan i Vestby kommune som evalueres årlig
• være en aktiv støttespiller for lokale næringsforeninger som vil styrke handelsstanden
• motivere arbeidslivet både i privat -og offentlig sektor til å etablere lærlingplasser
• stimulere til økt og bredere næringsutvikling som vil gi lokale arbeidsplasser
• arbeide for å redusere eiendomsskatt på næring
• påse at alle nye offentlige -og private næringsbygg i kommunen skal ha universell utforming
for å sikre størst mulig tilrettelegging for de med nedsatt funksjonsevne
• styrke arbeidsinkludering for mennesker med nedsatt funksjonsevne
• sørge for at det til enhver tid er regulert attraktive tomter for flere typer næringsvirksomhet
for å stimulere til en variert utbygging
arbeide for å etablere ny av og påkjøring på E6 i Vestby nord inn til Deli Næringspark med
forbedret E6 avkjøring utenom sentrum

Jordbruk er en viktig næring i Vestby kommune, og en viktig forutsetning for både
næringsmiddelindustrien og reiselivet. Vern av matjord blir en krevende, men viktig oppgave i en
vekstkommune med befolkningsvekst og stort press på fortettingsområder.
Vestby kommune er en stor landbrukskommune med rundt 80 aktive landbruksforetak som er
fordelt med 26,2 % av arealet som fulldyrka jord, 56,7 % produktiv skog og 3% uproduktiv skog som
tilsvarer rundt 80% av kommunens areal. Vestby Høyre er opptatt av å arbeide for en bærekraftig,
konkurransedyktig miljøvennlig jord –og skog bruk. Vi ønsker å ta vare på naturmangfoldet
gjennom en kombinasjon av frivillig vern, bærekraftig bruk og naturbasert verdiskaping basert på
en sterk, privat eiendomsrett. Vestby kommune består av store områder med skogbruk og dyrket
mark, som kan utnyttes langt bedre. Vi ønsker å støtte en økende matproduksjon for å oppnå
selvforsyning og inntjening med å løfte frem lokale produsenter. På den måten vil det bli stimulert
til lokal produksjon og tilgang på ulike kortreiste spesialiteter og lokale matvarer. Vestby Høyre
ønsker et sterkt jordvern for arealer med fulldyrket mark, så lenge det ikke kommer i veien for
vesentlig samfunnsutvikling der vekst går foran vern som er i tråd med nasjonale føringer. Vestby
Høyre ønsker å bidra mot nasjonale klimamål og være pådrivere for en fremtidsrettet og moderne
landbruksdrift som tør å satse på miljø.

Vestby Høyre vil:
• styrke bonden som selvstendig næringsdrivende og råderett over egen eiendom
• beholde matjorden og matproduksjon, men vi vil prioritere utvikling –og utbygging i
sentrale områder rundt kollektivknutepunkt i regulerte fortettingsområder
• stimulere til lokal matproduksjon og nydyrking av områder som ikke lenger er i bruk
• motivere til økologisk landbruk og redusere forurensing av sprøytemidler
• støtte opp om landbrukets betydning for reiseliv og kulturlandskap
• forhindre spredning av arter som ikke hører hjemme i norsk natur
• mer fokus på et fremtidsrettet, moderne, miljøvennlig og økologiske landbruk
• stimulere til medvirkning av «klimasmart» i samarbeid med Follo Landbrukskontor

Effektiv og ansvarlig økonomisk drift er avgjørende for god velferd.
Vestby Høyre er opptatt av å føre en ansvarlig økonomisk politikk der ressursene forvaltes til det
beste for kommunens innbyggere. Sunn forvaltning av offentlige midler handler om å ta vare på det
eksisterende og samtidig legge til rette for økt velferd gjennom utvikling, innovasjon og
investeringer. Vi mener de beste tjenestene til innbyggerne skjer i samspill med kommunen,
kommersielle og ideelle aktører.

Vestby Høyre vil:
• at kommunens gjeld står i rimelig forhold til kommunens økonomiske evne
• ikke innføre eiendomsskatt på private boliger og fritidshus
• redusere eiendomsskatten på næringseiendom og på sikt å avvikle næringsskatten i sin
helhet
• sørge for kommunale avgifter blir holdt så lavt som mulig
• videreutvikle og søke nye samarbeid med andre kommuner om levering av kommunale
tjenester
• sikre at private tilbydere skal kunne konkurrere om å levere offentlige tjenester
• bekjempe arbeidslivskriminalitet

 

Vestby Høyre har en klar målsetting om å sikre kommunens innbyggere med en tilpasset, verdig
og god helsetjeneste med inkluderende sosiale tilbud.
Helse- og omsorgstjenesten må organiseres med utgangspunkt i tjenestemottakerens behov. God
helse og gode levekår henger sammen, og folkehelsearbeidet må legge til rette for en bedre helse
for alle, og i hele livet. En god velferdsordning krever fellesskap og felles møteplasser. Dette
omfattes av sykehjem, hjemmetjeneste, rehabilitering og andre sosial arenaer. Vestby Høyre er
opptatt av å styrke folkehelsen og innbyggernes helse –og velvære.
Vi ønsker at folk skal LEVE LIVET - HELE LIVET ved å skape livskvalitet og sysselsetting. Kvalitet og
mangfold innenfor velferdsteknologi skal være en prioritert oppgave for Vestby Høyre. Vi skal ha
fokus på forebygging av rus – og psykisk helse med velfungerende rehabiliteringsopplegg for alle
som har behov for det.

Vestby Høyre vil:
• at alle innbyggere skal bo trygt uansett alder og helsetilstand
• sikre god kommunal lege –og fysioterapi dekning
• etablere nok sykehjems -og rehabiliteringsplasser for å unngå ventetid
• ha riktig bemanning og fagkompetanse til enhver tid og helsetjenesteområdet
• styrke og sikre ressurser som er viktige for en god rehabilitering
• være i front på innovative løsninger med økt digitalisering og effektivisering
• etablere trygge boformer som øker livsgleden til eldre
• sørge for en god og forebyggende folkehelse politikk med konkrete tiltak innenfor
rusmisbruk, psykisk helse, ruskontakter for ungdom og støttekontakter
• få på plass helsetjenesteplan som bl. a. kartlegger den reelle rehabiliterings situasjonen,
tydelig brukerveiledning som er oversiktlig for både bruker og pårørende
• ha et tjenestetilbud der brukeren og pårørende tas med på råd
• øke tilstrekkelig og tverrfaglig rehabiliteringstilbud
• styrke arbeidet med ettervern for alle ikke bare de som har vært på institusjon
• støtte opp om brukerorientert og Brukerstyrt Personal Assistanse (BPA)
• tilrettelegge til samarbeid med andre kommuner, private, ideelle aktører -og
brukerorganisasjoner, som bidrar til innovasjon, mangfold, kvalitet og valgfrihet i
tjenestetilbudet
• utrede muligheten for etablering av et tverrfaglig medisinsk senter og Frisklivssentral
• legge til rette for at den enkelte kan ta gode valg for egen helse
• påse at Samhandlingsreformen fungerer etter hensikt

Det er et felles ansvar at de kvalitetene vår kommune har, blir tatt godt vare på. Dette
gjelder våre kulturminner, vår kystlinje, våre skogs- og naturområder og det offentlige rom i de
ulike tettsteder og grendesamfunn.
Vestby Høyre ønsker å få på plass sammenhengende turstier mellom alle våre grender. Vi vil sikre
at alle innbyggere har god og sikker fremkommelighet, også på vinterstid der vi vil være pådriver
for at vi skal ha god måkeberedskap til enhver tid i vår kommune, slik at dette ikke går på
sikkerheten til våre innbyggere. En god utendørsbelysning gjør byen og tettstedene våre triveligere,
tryggere og mer tilgjengelige. LED belysning og riktig lysbruk gir også mulighet til å spare penger.
Forskjønning av offentlige rom er viktig for å øke trivsel og bolyst. Viktig at arkitekturen appellerer
til allmennheten og at man legger vekt på stedets øvrige arkitektur og særegenhet.

Vestby Høyre vil:
• opprettholde arbeidet der kommunens minneparker blir tatt godt vare på
• fortsetter å jobbe for at kommunen skal ha en forsvarlig og god veistruktur på kommunale
veier med sikkerhet til innbyggere i fokus
• intensivere arbeidet for utbygging og vedlikehold av gang -og sykkelstier
• aktivt støtte opp om utvikling av dagens skiløyper og på sikt lysløyper

Miljøet er viktig og må alltid hensyntas, spesielt nå under den utviklingen kommunen står overfor
i lang tid fremover som vekstkommune.
Vestby Høyre ønsker å være i front når det gjelder å oppgradere kommunens vann og
avløpsanlegg for å imøtekomme utviklingen og innovasjon. Vi ønsker en fremtidsrettet,
teknologisk miljøvennlig utvikling av Movar og Søndre Follo Renseanlegg, der vi skal se på
løsninger slik at våre innbyggere får de beste miljø alternativene til den laveste kostnaden.
Der kommunen har større utbygginger og eksisterende lysløyper forsvinner, skal vi reetableres så
raskt som mulig. Det samme gjelder sikkerheten ved å bygge inn/ut veier på større boområder
som på Sole. Vestby Høyre ønsker å se på områder hvor det kan etableres nye lysløyper i
samarbeid med de frivillige organisasjoner i kommunen og at søknadsprosessene med å få
etablert disse skal være så enkle som mulig. Alle skoler og barnehager bør ha tilgang til grønne
områder for å lære om naturen og dens mangfold. Vi ønsker å tilrettelegge for at alle barn i
kommunen kan få opplevelser som ved bruk av Ødemørk område. Vi ønsker å videreføre dette
arbeidet og tilrettelegge for mer bruk av sykkel -og gangveier.

Vestby Høyre vil:
• at kommunen skal oppgradere vann, avløp- og renovasjonsanlegget til en mer
fremtidsrettet, teknologisk og miljøvennlig løsninger/infrastrukturer
• støtte tiltak i jordbruk, skogbruk som ivaretar områder for fremtiden som skal brukes
 som rekreasjon for innbyggere og gir en fremtidig miljøgevinst
• opprettholde drift på de kommunale badestrender i vår kystkommune
• utvikle fellesløsninger på tvers av nabokommunene
• sikre gode vilkår for stort og smått i naturen ved å opprettholde artsmangfold
• fortsette å jobbe aktivt for lysløyper for våre innbyggere med en frilufts plan
• styrke og legge til rette for at barnehager og skoler skal ha læring i friluft
• være med på å sikre det biologiske artsmangfoldet i fjorden vår gjennom
 aktivt å samarbeide med organisasjoner som fremmer dette

En tilfreds arbeidstaker gjør god jobb.
Kommunen er viktig for lokalsamfunnet, som tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikler og
forvaltningsorgan. Vestby kommune jobber for at innbyggerne skal oppleve kommunen som et
godt sted å bo, noe også alle arbeidstagere skal jobbe for. Samtidig skal Vestby kommune være et
godt arbeidssted for de ansatte. Vestby kommune som arbeidsgiver skal tilstrebe at flest mulig
ansatte som ønsker det, skal få tilbud om 100 % stilling. De etiske retningslinjer forplikter
folkevalgte, medarbeidere, leverandører og andre med et kontraktsmessig forhold til kommunen.

Vestby Høyre vil:
• arbeide for bedre kommunikasjon mellom arbeidstager, kommunen som arbeidsgiver og
brukerne av kommunens tjenester.
• sikre synliggjøring og gjennomføring av tiltak fremkommet i kommunens medarbeider- og
brukerundersøkelser
• arbeide for at ansatte selv kan påvirke størrelsen på egen stillingsbrøk
• at Vestby kommune skal bli landets beste kommune å jobbe i

Eller last ned vårt program her