Våre prioriterte veistrekninger er sendt til departementet

Samferdselsminister Knut Arild Hareide inviterte nylig regjeringspartiene KrF, Venstre og Høyre fra de ulike regionene til møte om deres prioriterte veistrekninger inn mot Nasjonal Transportplan (NTP).n n

I møtet deltok fylkesleder Harald Furre og fylkesordfører Arne Thomassen, sammen med fylkespolitikere Harald Fauskanger Andersen og Rune Hagestrand. Her deltok også lokal— og fylkespolitikere fra Agder KrF og Agder Venstre.

n

I februar dro Høyres samferdselsfraksjon til Lillesand på turnè for å lytte til Agders behov. Videre har Agder Høyre samlet inn mange gode og viktige innspill fra våre lokalpolitkere og grasrota i partiet, noe som listen under er et resultat av. Regjeringen lytter aktivt til regionenes behov og ønsker.n
n
Trygge veier er viktig for både yrkessjåfører og innbyggere, for turister og for pendlere. Nye og bedre veier lar oss komme raskere frem og tryggere hjem.n
n

n

n Her er de strekningene og prosjektene som Agder Høyre tok med seg inn i møtet
n

nnnnnn
  n
 1. Riksvein9 Setesdal: Utbedre gjenstående strekninger og sikre gul midtstripe langs riksvei 9 opp Setesdal.n
  n
  n
 2. n
 3. Nasjonalntransportkorridor 3 – E18/E39: La Nye Veier bygge sammenhengende 4-felts og møtefri vei langs E18 og E39, noe som er viktig for trafikksikkerhet, fremkommelighet, konkurransekraft og tilknytning.n
  n
  n
 4. n
 5. Gartnerløkka ognBreimyr-krysset: Ved å fullføre byggingen av traseen mellom Gartnerløkka og Breimyr-krysset vil man avlaste lokale utslipp, bidra til nullvekst i lokal trafikk, bedre samfunnssikkerhet og fremkommelighet.n
  n
  n
 6. n
 7. Bymiljøavtale fornKristiansandsregionen: Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen innebærer reduksjon av lokale utslipp, nullvekst i biltrafikken og renere luft. En avtale er viktig for å sikre en helhetlig infrastruktur for både innbyggere og næringslivet, noe som også omfatter rimelig og god kollektivtrafikk, sykkel- og gangveier.n
  n
  n
 8. n
 9. Ytre ringvei, Kristiansand:nEn ytre ringvei rundt Kristiansand er et svært viktig prosjekt for å avlaste lokal trafikk, for å bedre samfunnssikkerhet og for å sikre et effektivt stamveinett mellom Øst- og Vestlandet. Les også resolusjonen vedtatt av Agder Høyres fylkesårsmøte 2020 om å prioritere Ytre Ringvei. n
  n
  n
 10. n
 11. Sammenkobling avnVestfold- og Sørlandsbanen: Bygging av Grenlandsbanen fra Porsgrunn til Brokelandsheia, er viktig både i et miljøperspektiv, for næringsutvikling og for konkurransekraften til norsk jernbane.n
  n
  n
 12. n
 13. Klimatilpasning avnvegnettet: Klimatilpassing av veinettet innebærer blant annet skredsikring og tunneloppgradering. Utsatte strekninger må sikres, spesielt kan man nevne Fv 42 langs Sirdalsvannet.n
  n
  n
 14. n
 15. Etterslep på vedlikeholdnav fylkesveier og næringskritiske veier: For at det skal holdes fortsatt stort trykk på vedlikehold av fylkesveier, må fylkeskommunen tilføres mer midler, og midler. Utbedring av Fv 415 i Åmli – Fiansvingen, Fv 460 i Vigeland – Remesvik og mellom E18 mot Eydehavn er viktig for bedre tilgjengelighet for næringskritiske veier og mellom bo- og arbeidsmarkeder.n
  n
  n
 16. n
 17. Fv 41/451 Timenes –nKjevik lufthavn: En helhetlig utbygging i riktig dimensjon av Fv 41/451 Timenes – Kjevik lufthavn er viktig for trafikksikkerhet, lokalt miljø og effektiv transport. Prosjektet er ferdig regulert og ligger i dagens NTP, dog under programområdet oppgradering av riksveier.
 18. n
n

n
n

n

I tillegg til arbeidet inn mot departementet, har partiet også vedtatt en større samferdselsresolusjon på Agder Høyres fylkesårsmøte 2020. Denne kan dere lese her. n
n