Innkalling til årsmøte og nominasjonsmøte

Vedlagt følger innkalling til årsmøte og nominasjonsmøte i Kristiansand Høyre tirsdag 4. desember kl 18 på Scandic hotel Bystranda.


Årsmøtet

Dagsorden for årsmøte:
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 2: Spørsmål om åpent/lukket møte
Sak 3: Valg av ordstyrer og referent
Sak 4: Valg av 2 til å skrive under protokollen
Sak 5: Styrets beretning med rapport fra sideforeningene
Sak 6: Rapport fra kommunestyregruppene
Sak 7: Valgkomiteens innstilling på valg av: − Leder − Nestleder − Styremedlemmer − Varamedlemmer − 2 Revisorer. Ingen er i år på valg da alle ble ifjor valgt for 2 år.
Sak 8: Styrets innstilling på valg av valgkomité.
Sak 9: Valg av 17 delegater m/vara til Fylkesårsmøte 1.-2. februar 2019
Sak 10: Innkomne saker
Sak 11: Orienteringer:
− Regnskapsrapport fra 1. januar 2018 til siste månedsslutt før årsmøtet og forslag budsjett for 2019

Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret senest 20. november.

Nominasjonsmøtet

Etter avslutning av det ordinære årsmøtet, gjennomføres nominasjonsmøte for valg av kandidater til kommunevalget 2019.

Vedlagt er nominasjonskomiteens forslag til liste til kandidater.

Dagsorden for nominasjonsmøte:
- Godkjenning av innkalling og antall fremmøtte med stemmerett
- Valg av møteleder
- Nominasjon av kandidater til valglisten
- Fastsettelse av antall forhåndskumulerte. Nominasjonskomiteen forslår at de 4 øverste forhåndskumuleres.
- Fullmakt til styret til å supplere listen ved eventuelle frafall
- Valg av tillitsvalgte for listen. Det foreslås at lokalforeningens leder sammen med organisatorisk nestleder velges.

Merk at nominasjonsmøtet er åpent møte. For å ha stemmerett gjelder at medlemskap må være tegnet 4 uker før møtet og at kontingent må være betalt innen møtets start. Stemmeberettigede er medlemmer som har stemmerett ved valget i 2019, dvs som fyller 18 år i valgåret (født i 2001).


Med vennlig hilsen
Kristiansand Høyre

v/ Per Sigurd Sørensen (leder)