Nytt kraftsenter for bildende kunst og ungdomskultur

Foto: Colourbox.com

Ordførerkandidat Harald Furre og ordfører Arvid Grundekjøn lanserte i går  visjonen om et nytt kraftsenter for bildekunst og ungdomskultur i et nytt bygg ved siden av Kilden – i og rundt den gamle siloen.

Det nye bygget skal romme kunstgaven Kristiansand får fra Nicolai Tangen, Sørlandets Kunstmuseum, Kulturskolen i Kristiansand og det nye senteret for ung teaterkunst – Ungdomskilden.

Den fantastiske gaven med moderne billedkunst som Nicolai Tangen vil forære Kristiansand kan bli utløsende for et nytt senter som vil bli en attraksjon for byen, landsdelen og nasjonen. Gaven vil bli hovedattraksjonen i det nye senteret.  Det er naturlig at kunstgaven ses i sammenheng med Sørlandets Kunstmuseum. Sammen med gaven fra Tangen kan det skapes et stort og nasjonalt markert kunstmuseum. Også i internasjonal sammenheng vil museet bli en attraksjon. Det kan også diskutertes om Agder Kunstnersenter bør følge med inn i det nye bygget.

Kulturskolen i Kristiansand har behov for nye lokaler og etter vår mening vil en lokalisering nær Kilden være ideell. Dette legger grunnlaget for faglig og praktisk samarbeid med fagmiljøet i Kilden innen musikk og teater.

Kilden ønsker å bygge et bygg der ungdomsteater står i sentrum – ungdomskilden. Dette behovet kan også dekkes i et nytt felles bygg.

Vi synes også at det kan være en god ide at Cultivas visjon om en skulpturpark for barn realiseres i en åpen 1. etasje i det nye senteret. Dermed kan senteret bli et aktivt møtested for barn- og ungdomskultur hele året. Skulpturer, små-scener og tematiske utstillinger kan prege 1. etasje i et nytt bygg, mens resten av bygget fylles av gallerier og gode lokaler for kulturskolen.

Bystyret har vedtatt at den gamle siloen skal bevares. I det videre arbeidet må det avklares hvordan vernehensynene best ivaretas sammen med behovene de ulike brukergruppene. Ellers er vi for oss et bygg med moderne arkitektur som spiller sammen med Kilden.

Samvirke med Kilden er en svært sentral del av visjonen for et nytt bygg. I tillegg til faglig samarbeid i forhold til kulturskolen, praktisk samarbeid om konsertlokaler og restaurant etc, så kan Kilden – særlig om sommeren når det ikke er ordinær virksomhet der – benyttes til temporære utstillinger av billedkunst. Flere av Kilden saler kan bli «black boxes» som er helt ideelle for utstillinger av billedkunst. Hvis man samtidig legger opp til foredrag- og diskusjonsarenaer kan det skapes en sommer-attraksjon som blant annet Blåfargeverket, som jo er en stor suksess.

Finansieringen av bygget må skje gjennom et spleiselag der flere parter deltar. Vi ser for oss at Sørlandets Kunstmuseum blir svært sentralt her. SKMU er en statlig knutepunktinstitusjon med 60% statlig og 40% regional finansiering. Ved at SKMU selger dagens lokaler frigjøres kapital og i tillegg må staten inviteres til å være med å finansiere et nasjonalt markert kulturbygg. Cultiva må inviteres med i spleiselaget, det samme bør andre ideelle stiftelser i regionen. Kilden må være leietaker knyttet til ungdomskilden. Kristiansand kommune må være leietaker i forhold til Kulturskolens aktivitet. Når Kulturskolen får nye lokaler, kan kommunen selge Musikkens Hus i Kongensgate. Havnevesenet eier siloen og vil være sentral i det videre arbeidet Organisering og finansiering må naturligvis vurderes videre, men det fremstår som en attraktiv tanke at SKMU blir eier av det nye bygget.  Første skritt må bli en arkitektkonkurranse for å se hvordan visjonen kan realiseres.

Formannskapet i Kristiansand har nedsatt en egen gruppe som jobber med lokaliseringen av kunstgaven fra Nicolai Tangen. Høyres initiativ representerer en bekreftelse av at det er viktig å finne gode lokaler for gaven og bringer også nye ideer inn i prosessen.