Høyre styrker distriktene

Stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve poengterer regjeringens vilje til å satse på distriktene.

Vi opplever en modernisering og digitalisering både nasjonalt og internasjonalt, noe som betyr at Norge må jobbe hardt for å være i tet med å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Ny teknologi skaper nye arbeidsplasser, men bidrar også til at noen blir overflødig og forsvinner.

Digitaliseringen og ny teknologi gjør at mange arbeidsplasser like gjerne kan ligge i distriktene som i de store byene. Et godt eksempel er Lånekassa som i disse dager effektiviseres ved å ta i bruk ny teknologi. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har bestemt at lånekassen sitt kontor i Ørsta skal bestå, mens det kuttes 30 – 35 arbeidsplasser i Oslo, og kontorene i Tromsø og Bergen avvikles.

Jeg registrerer at Arbeiderpartiet stadig oftere kritiserer Høyre og regjeringen for å føre en distriktsfiendtlig politikk. Dette gjøres samtidig som vi ser at partieti stadig flere saker adopterer Senterpartiets billige by mot land-retorikk, fremfor sjøl å være opptatt av en velfungerende distriktspolitikk.

Det er dagens regjering som har sørget for å reversere forfallet som kom på vegene under de rødgrønne. Vi har bevilget 1,5 mrd. mer til direkte forbedring av fylkesveier. Vi har økt bevilgningene til fornying og forbedring av riksveier med 90 % sammenlignet med Stoltenberg-regjeringens siste budsjettforslag. Vi satser stort på forskning for å skape fremtidens arbeidsplasser. Næringsrettet forskning og innovasjon er styrket med 2,8 mrd. kroner, inkludert realisert skattefradrag for skattefunnordningen. Alle viktige tiltak for økt forskning og utvikling i næringslivet som gir grunnlag for nye produkter og tjenester, verdiskaping og vekst i distriktene.

Regjeringen bidrar også til et mer lønnsomt og fremtidsrettet jordbruk og skogbruk i hele landet. Bøndenes prosentvise inntektsvekst under denne regjeringen har vært nær 6 pst. i gjennomsnitt fra 2014 til ut avtaleåret 2016/2017. Den moderne bonden gis vilkår som sikrer et levedyktig og produktivt landbruk. En solid økning i utmarksbeitetilskudd stimulerer til at viktige beiteressurser for småfe i bruk, garanterer næringsvirksomhet over hele landet.

Når det gjelder kommunene, så har Høyre i regjering, tatt tak i etterslepet fra de rødgrønne, og skapt handlingsrom som gjør at kommunene kan tilby innbyggerne de tjenestene de trenger. Med de rødgrønne i regjering, ble kommuneøkonomien styrt slik at lokaldemokratiets handlefrihet i stort grad ble innskrenket. Høyre har snudd denne utviklingen ved årlig å øke andelen frie inntekter til kommunene. I følge KS er det reelle handlingsrommet bedre i årene 2013-2016 enn de tre foregående årene under regjeringen Stoltenberg. https://hoyre.no/aktuelt/nyheter/2016/kommuneskremsler-til-skamme/

Elisabeth Røbekk Nørve

Stortingspolitiker for Høyre.