Myter og fakta om bypakken

Sliter du med å henge med på bypakkediskusjonen? Etter flere ulike alternativer har blitt diskutert i media og i bystyret, er det ikke rart mange blir forvirret. Ålesund Høyre ønsker en kunnskapsbasert debatt og har forsøkt å oppsummere diskusjonen, samt å avkrefte noen myter.

Ved bystyrebehandlingen torsdag 6. juni, ble koalisjonens (AP, KrF, SV og MdG) forslag vedtatt. Høyre fremmet et alternativt forslag som også inkluderte den mye omtalte Brosundtunnelen, som skal få trafikken i sentrum under bakken og avlaste Hellebroa og sentrumsgatene. Brosundtunnelen er viktig både for miljøet og sentrumsutviklingen.

Sørsiden av byen er i dag i altfor stor grad fylt opp av bilvei, konteinere og ubrukt areal. Høyre ønsker å revitalisere hele sørsiden til å bli en plass for byrom, boliger, næring og kultur. En slik revitalisering får de til i de fleste andre store byer i Norge, og det er ingen grunn til at vi ikke også skal kunne få det til her hos oss. Men da trenger vi å lede gjennomgangstrafikken under bakken – da trenger vi å starte med å bygge en Brosundtunnel.

Det fikk Høyre dessverre ikke flertall for i bystyret denne gang. Men vi gir oss ikke!


Koalisjonens forslag:

 • Mulig rushtidsavgift
 • Ny vei fra Breivika til Campus
 • Ingen Brosundtunnel
 • 20 kr pr passering (16 kr med rabatt)
 • Maks 60 betalende passeringer pr mnd
 • Flere gode kollektivløsninger

Høyres forslag:

 • Ingen rushtidsavgift
 • Brosundtunnel og ny Lerstadvei
 • 20 kr pr passering (16 kr med rabatt)
 • Maks 60 passeringer pr mnd
 • Flere gode kollektivløsninger

Påstand 1: Samferdselsministeren har sagt at Brosundtunnelen ikke kan være med i bypakken.

Feil. Samferdselsministeren har aldri sagt at bypakken ikke kan inneholde Brosundtunnelen. Derimot har ministeren i eget brev så sent som 05.desember 2018 gått god for Brosundtunnelen på gitte vilkår. Brevet: https://innsyn.alesund.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2018094707&&dokid=1727174&&versjon=1&&variant=A&&

Påstand 2: Samferdselsministeren kom med nye signal i Sunnmørsposten om hvor stor pakken kunne være rett før behandlingen i bystyret.

Feil. Samferdselsministeren sa følgende: “– Ålesund kommune har tidligere søkt råd i departementet om hva som er et akseptabelt bompengenivå. Dette har ikke endret seg”.

Altså absolutt ingen nye signaler eller informasjon. Ministeren har derimot gitt signaler om maks størrelse på pakken tidligere i brev 08.07.2016. Litt teknisk, men pakken måtte være under 5 milliarder (2019-kroner). Når posisjonen i formannskapet fremmet forslag om en pakke til 7 milliarder, var de med andre ord allerede på kollisjonskurs med et signal de hadde fått 3 år tidligere. Når de ble gjort oppmerksom på dette i Sunnmørsposten grep panikken til, og de vedtok en strippet pakke der Brosundtunnelen ble ofret.

Sak fra smp.no: https://www.smp.no/nyheter/2019/05/31/Dale-setter-bom-for-7-milliarders-bypakke-19146782.ece

Brevet fra Samferdselsdepartementet: https://innsyn.alesund.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2016050328&&dokid=1254143&&versjon=1&&variant=A&&


Påstand 3: Bompengene som kreves inn skal gå til sykkel og kollektiv og ikke vei.

Feil. Bypakken i Ålesund har en langt bedre balanse mellom vei og kollektivsatsing enn pakken i for eksempel Bergen og Oslo. I Høyre sitt forslag er 2,8 mrd knyttet til veiprosjektene ny Lerstadvei og Brosundtunnelen. Det alene tilsvarer 70 % av pakken. Samtidig inneholder pakken viktige satsinger innen kollekmtiv, gang og sykkel.

Påstand 4: Dersom bystyret hadde gått for Høyre sitt forslag med Brosundtunnelen, ville det forsinket prosessen.

Feil. Høyre sitt forslag er nesten helt likt som det et enstemmig bystyre stemte for sist saken var oppe til behandling i bystyret i 2018, og er derfor det forslaget som arbeidsgruppen for bypakken skulle ha arbeidet med. Det er ingenting som tilsier at bypakken trengte å stoppes om Brosundtunnelen hadde vært med.


Påstand 5: Det vil koste 80 kr å kjøre fra Blindheim til sentrum.

Feil. Du betaler kun for én passering per time, slik at det vil koste 20 kr, med mindre man bruker mer enn en time.


Påstand 6: Høyre er for bompenger i Ålesund.

Riktig. Ålesund Høyre anerkjenner at bompenger er nødvendig dersom vi skal kunne vokse og utvikle byen videre gjennom utbedring og utbygging av veinettet, sykkelstier og kollektivtiltak. Vi mener likevel at bompengene må holdes på et moderat nivå.

Høyres lovnad:

Brosundtunnelen skal inn igjen i bypakken ved aller første mulighet dersom vi vinner valget til høsten. Der Arbeiderpartiet med resten av posisjonen har brukt 4 år og mange misbrukte sjanser på å rote Brosundtunnelen ut av pakken, skal vi få den inn igjen, og den skal vedtas hele veien til Stortinget!

Vekk med trafikken gjennom sentrum, ja til Brosundtunnel og ja til en ny og revitalisert sørside av Ålesund sentrum.