Nye behandlingsformer og økt forskning på hjernesykdommer.

Hjernesykdommer rammer mange enkeltmennesker og deres familier. En av tre rammes av hjernesykdom i løpet av livet.

Hjernesykdommer rammer mange enkeltmennesker og deres familier. En av tre rammes av hjernesykdom i løpet av livet. En statusrapport som regjeringen bestilte, peker på store variasjoner i tilbudet til pasientene. Spesielt i kommunene. Rapporten pekte også på hvordan innsatsen i kommunen og spesialisthelsetjenesten bør samordnes til en helhet for pasientene. I tillegg vet vi at det har vært for lite forskning på feltet. Vi mangler kunnskap både om årsaker og hvordan vi best skal behandle pasientene. Regjeringen vil derfor ha mer forskning for tidligst mulig å kunne starte behandlingen av de som rammes.

Selv om forskningen så langt, har gitt oss bedre diagnostikk og behandling for flere av disse sykdommene, finnes det fortsatt nevrologiske sykdommer hvor vi ikke har kunnskap nok til å kunne gi effektiv behandling. Dette gjelder spesielt ALS (amyotrofisk lateral sklerose) MS (multippelsklerose) og Alzeimer (demens). Målet er at økt forskning vil gi gjennombrudd som kan forbedre livssituasjonen til de som rammes. Her er vi helt avhengig av internasjonalt forskningssamarbeid. Norge deltar allerede, men vi skal bidra enda mer i tiden som kommer.

Mange som rammes av en hjernesykdom ønsker å delta i kliniske studier. Regjeringen foreslår derfor i revidert nasjonalbudsjett å bevilge 15 millioner kroner til en ny senterordning for fremragende klinisk helseforskning, der forskning på sykdommene ALS, MS og demens prioriteres. Senteret vil gi pasientene større mulighet til tidlig å ta del i utprøvingen av ny diagnostikk og nye behandlingsformer.

Regjeringen er også i gang med å utarbeide en egen strategi for hjernehelse, noe som betyr at vi for første gang får en samlet gjennomgang av hjernesykdommer i Norge. Ved de regionale helseforetakene settes det i gang en viktig studie om effekten av stamcellebehandling ved MS. De regionale helseforetakene har gitt 20 millioner kroner til en klinisk forskningsstudie på stamcellebehandling av MS ved Haukeland universitetssykehus. Program for klinisk behandlingsforskning i spesialisthelsetjenesten finansierer nå kliniske studier med deltakelse av pasienter fra alle de fire helseregionene.

Jeg ser frem til at senterordningen for fremragende klinisk helseforskning er oppe og går, og gir økt kunnskap og kompetanse innen de tre hjernesykdommene ALS, MS og Demens. Målet er at forskningen vil gi oss et gjennombrudd som kan forbedre livssituasjonen til de som rammes.

Elisabeth Røbekk Nørve

Stortingspolitiker for Høyre