Bamble Høyres valgprogram 2019-2023

Bamble Høyre ønsker å føre en forsvarlig ogforutsigbar politikk. Vi vil legge til rette for at kommunenes innbyggere både skal ha valgmuligheter og individuellfrihet.

Høyre i Bamble vil prioritere gode oppvekst- og levekår for alle kommunenes innbyggere, samt at eldreomsorg og annen tjenesteyting skal ha god kvalitet og verdighet.

Kommunen er avhengig av et aktivt og offensivt næringsliv, derfor ønsker Bamble Høyre å ta næringslivet mer med på råd.

Trygg styring

Høyre behandler det offentligesmidler med respekt og vi vil unngå å belaste husholdninger og arbeidsplassermed unødigeskatteregninger.


Bamble Høyre vil:

 • drive en nøktern og forutsigbar økonomistyring som holder kontroll på kostnader og gjeld, herunder:
 • Følge vedtatte budsjetter og ta til debatt eventuelle endringer.
 • Slå ring om enhetenes mulighet til fondsavsetninger for bla. ønskede investeringer og uforutsette utgifter.
 • gjennomgå interne regler og rutiner i samarbeid med kommunenes ansatte for å fange unødvendige «tidstyver».
 • jobbe for å finne smartere løsninger, slik at tilbudene til innbyggerne sikres og blir bedre, herunder:
 • Satse videre på bla. digitale hjelpemidler i eldreomsorgen.
 • ha et tilgjengelig politi med god tilstedeværelse lokalt og med tilgjengelighet på nett. Et tett samarbeid mellom kommune og politi gjennom politirådsarbeid og en fast politikontakt, er særlig viktig innen forebygging.

Kunnskap i barnehage og skole

Kunnskap gir muligheter foralle. Høyreønsker åskape en barnehage og skole som gir elevene trygge rammer og nødvendige ferdigheter for at dekan realisere evnene, drømmeneog ambisjonene sine uavhengig av bostedsadresse og sosial bakgrunn.

Bamble Høyre vil:

 • at allebarn og unge skal oppleve trivsel, lek, mestring og læring, samt gis utfordringer i barnehage og skole.
 • videreføre etter- og videreutdanning av lærere i barnehage og skole.
 • jobbe for økt samhandlingsgrad mellom de ulike yrkesgrupper som igjen styrker den psykososiale helsen.
 • fortsatt ha nulltoleranse mot mobbing.
 • bedre svømmeopplæringen i skolen.
 • styrke skolehelsetjenesten.
 • videreføre valgfrihet og mangfold i det lokale tilbudet.
 • bevare nåværende struktur på barneskoler.
 • videreføre barnehagetilbud bestående av private og kommunale barnehager.

Trygg omsorg,raskere behandling

Helsetjenester i Bamble kommuneskal preges av kvalitet og kompetanse.

Bamble Høyre vil:

 • styrke tilbudet innen rus og psykiatri, med et spesielt fokus på barn av rusavhengige og psykiske syke foreldre.
 • prioritere langtidsplanlegging av institusjonsplasser for å stå rustet for fremtidige omsorgsbehov. Jfr. vedtatt helseplan.
 • bygge morgendagens eldreomsorg nå. Kvalitetsreformen «Leve hele livet» skal sikre sammenheng i tjenestene.
 • styrke velferdsteknologien som gir frihet, trygghet og mestring for alle.
 • gi god kompetanse og tidlig innsats innenfor folkehelse.
 • mobilisere og samarbeide med frivillige aktører og organisasjoner i folkehelsearbeidet, herunder også idretten, for å utvikle breddetilbud til utsatte barne- og ungdomsgrupper og målrettede tilbud til eldre og kronisk syke.
 • etablere biblioterapiordning (lesevenn).
 • jobbe videre med å sikre barn og unge en god oppvekst.
 • se på framtidig bruk av Croftholmen i forbindelse med kommunenes behov for evt. eldreboliger, omsorgsplasser mv.


Frivillighet,kultur og fritid

Frivillighet, kultur og fritider av det som skaper mening i hverdagen, god folkehelse, møteplasser mellom mennesker ogtilhørighettil lokalsamfunnet.


Bamble Høyre vil:

 • bidra til å oppfylle målene i kommunens handlingsplan for økt frivillighet;
 • Sette de kommunale tjenestene i stand til å tilrettelegge for og ivareta frivillige og deres innsats.
 • Øke den frivillige innsatsen i kommunale tjenester.
 • opprettholde tilskuddsordninger, på minimum dagens nivå, til frivillige lag og foreninger.

Ønsket effekt er at økt frivillig innsats tilfører kvalitet og økt kapasitet til kommunale tjenester og oppgaver.

 • støtte videreutvikling av Langesud som musikk- og festivalby.

Samferdsel og plan

Høyres mål er effektiv og miljøvennlig samferdsel som får folk og varer trygt og raskt frem. Videre er det viktig med gode og raskeplanprosesser.

Bamble Høyre vil:

 • ikke bidra til å inngå avtaler med nabokommunene som vil medføre at det blir bommer på veiene i Bamble. Bamble er ingen «bykommune », og lik virkemiddelbruk som Porsgrunn/Skien for å nå nullvekst målene for biltrafikk, er ikke hensiktsmessig.
 • sørge for at kommunens arealplanlegging tar hensyn til behov for bolig- og næringsarealer i umiddelbar nærhet til offentlig transport.
 • fortsette utbygging av bredbånd og mobildekning til områder i kommunen som i dag har mangelfull eller ingen bredbånd- og mobildekning.
 • arbeide aktivt for å komme i gang med FV 353 (Gassveien) mellom Rugtvedt og Surtebogen.
 • oppruste dagens veitrase mellom Feset og Valle slik at mest mulig av trafikken på nye E-18 kan benytte avkjørsel fra Langrønningen.
 • jobbe for å få på plass en helhetlig plan for Valleveien, særlig mtp. sikkring av myke trafikanter.
 • være en pådriver for en bedre tilpasset areal og transportplan for Grenland som ikke hindrer bolig og næringsutvikling i Bamble.
 • bedre kollektivtilbud og tilgjengelighet i hele kommunen, for slik å redusere personbilbruken.
 • jobbe for å få på plass en kystsoneplan.
 • få etablert bobilparkering.


Arbeidsliv

Trygge arbeidsplasser er enforutsetning for velferden i samfunnet vårt.Et godt og innovativt næringsliver også en godmedspiller i klima- og miljøpolitikken.

Bamble Høyre vil:

 • trygge kommunens arbeidsplasser gjennom å prioritere kunnskap og konkurransekraft.
 • jobbe for flere lærlingeplasser både i kommunal og privat sektor.
 • aktivt bidra til at Grenland Havn fyller sin viktige rolle som nærings og samfunnsutvikler. Grenland Havn er kommunens viktigste samarbeidspartner for å realisere Frier Vest, og for å videreutvikle Langesund som ferjehavn.
 • sørge for at inkludering av innvandrere, personer med funksjonsnedsettelser, sykemeldte og andre som står

utenfor arbeidsmarkedet er prioritert i kommunale planer med tydelige og realistiske resultatmål.

 • innta en aktiv holdning mot diskriminering og ha nulltoleranse for mobbing og trakassering.
 • jobbe for at kommunen skal bli en «ja-kommune» ved så langt som mulig å stille næringsareal til disposisjon for interessenter.
 • videreføre utviklingen av Frier Vest.
 • ta næringslivet med på råd i utviklingen av kommunen vår.
 • utvikle den turistbaserte næringen i kommunen.

Miljø

Klima- og miljøutfordringene krever innsats på alle plan, også lokalt og hos den enkelte avoss. Ressursutnyttelsen må optimaliseres og vi må ta vare på de stedegne verdiene vi har iBamble.

Bamble Høyre vil:

 • IKKE ha et deponi for farlig avfall i Brevik.
 • legge til rette for tilstrekkelig med ladestasjoner for el-biler
 • føre en restriktiv arealbrukspolitikk og vektlegge rasjonell og fornuftig utbygging som også ivaretar jordverninteresser
 • stimulere til fortsatt drift av alle våre landbruksarealer
 • bruke mest mulig tre i offentlige nybyggingsprosjekt
 • jobbe for et godt kollektivtilbud, herunder etablering av ringbuss.
 • bevare Kongens Dam.