Rovdyrene er en del av vår økologi

Telemark der jeg kommer ifra er et stort natur og friluftsfylke. Faktisk noen av de mest uberørte deler av Norges største nasjonalpark , Hardangervidda ligger i Telemark,

Hardangervidda er leveområde for Europas største villreinstamme .Her har man i de siste 14 år gjennomført omfattende gps merking av villrein.. Forskning har klartlagt hvordan villreinen forstyrres av skiløyper og turisthytter oa, uten at avbøtende tiltak ergjennomført.


Hva skal man med masse forskning som også er belastende for dyrelivet ,dersom den ikke gir resultater? Vi ser at villreinens beiteområder sommer som vintertid stadig blir mer innsnevret. Til tross for 11 forskjellige organer som fortsatt er innvolvert i villreinforvaltningen på Hardangervidda så har bare de negative stressfaktorene for dyrelivet dessverre økt i omfang. I vår miljøforvaltning har vi fått en møte og prate og konsultent kultur i stedet for handling? Tidligere har forskningen påvist at betydelig antall ryper og andre fuglearter blir drept som følge av kollisjon med diverse strømledninger i høyfjellet. Forskerne har stipulert antallet enkelt steder til like mange som felles under jakta


I Sverige , Skottland og irland med langt svakere økonomi enn oss har man forlengst lagt ledningsnettet i bakken i de mest sårbare områder for å beskytte rypene.


I Norge finnes det ikke midler til slik. Vi har mange adm organer, seminarer og tjenestereiser, men nesten ikke midler til viltstelltiltak.

Rovdyrene er en del av vår økologi. Fjerner man en art eller reduserer den for sterkt, kan det få negative konsekvenser for andre arter.

Dette ser man spesielt mht jerven, som dessverre nå er blitt en skandinavisk rødliste art.

EU har mange tidligere miljøsynder, Men habitatdirektivet med sanksjonsmuligheter gir dyrelivet og viktige habitateter i EU idag en langt bedre beskyttelse enn norsk lovgivning. Dessverre er ikke miljø og natur omfattet av EØS omtalen. Det er også et norsk paradoks at venstresiden i norsk politikk som skal være opptatt av natur og miljø ikke ser denne dimensjonen med EU. Er det ikke et paradoks at EU med sitt store landbruk har en langt større beskyttelse av dyrelivet enn hva Norge har?

All natur og dyreliv henger sammen og utgjør en del av felles økologi. Areal og dyrelivet henger følgelig sammen.


Miljøbyråkratiet er stort som det er og vi trenger ikke å få et ytterligere landbruksbyråkrati i tillegg. Dette er bakgrunnen for at årsmøtet i Telemark Høyre enstemmig gikk inn for å tilråde at viltforvaltningen fortsatt bør være underlagt naturmyndigheten. Jeg siterer fra vår resulusjon » Natur, areal, og dyreliv henger sammen. Alt dyreliv inkl rovdyrene inngår i samme økologiske system bør derfor forvaltes under ett. HLM anmoder (regj) om at man revurderer planene om å flytte store deler av viltforvaltningen fra Klima og miljødepartementet til landbruksdepartementet.


Jeg kjenner ikke til noe annet vestlig land som har overlatt viltforvaltningen til landbruksmyndighetene.