Kommunalt helhetlig ansvar og tidlig innsats gir resultater i barnevernet

Siden 2016 har Færder vært en av tre kommuner som prøver ut ny ansvarsdeling i barnevernet. Forsøket går ut på å drive hele barnevernet, og ta over oppgaver som i dag ligger under det statlige Bufetat.

Det vil si rekruttering av fosterhjem, institusjoner og spesialiserte hjelpetiltak. Dette er store oppgaver som nå blir ivaretatt av kommunen, og gevinsten er at vi kommer tettere på barna og familiene samtidig som kompetanse blir bygget.

I Færder er barneverntjenesten en del av «Familiens Hus» som jobber etter metodikken bedre tverrfaglig innsats (BTI). Dette betyr innsats med spesialpedagoger i skole, barnehage og samhandling med helsetjeneste for tidlig å komme inn med tiltak – tidlig innsats. Hvert enkelt barn får en raskere og mer profesjonell samhandling mellom helsetjenestene. I praksis betyr det skreddersøm tilpasset barna og familiene.

Færder har tatt over fosterhjemstjenesten som går på rekruttering av fosterhjem med opplæring og veiledning. Fosterhjemmene skal være i nærmiljøet slik at det barnet som for en periode må flytte til fosterhjem ikke blir rykket ut av sitt miljø i skole eller barnehage.

Færder har 55 barn i fosterhjem, og gjennomsnittlig ventetid på fosterhjem er fem dager.

Resultatene gjennom dette prøveprosjektet har hatt en dobbeltvirkning – resultatene er vesentlig bedre for de barna og familiene det gjelder. Samtidig har Færder brukt betydelig mindre penger på barnevernet enn forutsatt.

Stortinget vedtok i 2017 barnevernsreformen som skal gi kommunene større ansvar for tilbudet til barn som trenger hjelp fra barnevernet. Disse endringene trer i kraft tidligst i 2020.

Barnevernsreformen har som hovedfokus at det er i de kommunale tjenestene som har de beste forutsetningene for å hjelpe barn som har det vanskelig på et tidlig tidspunkt.

I dette ligger det en dreining fra statlig barnevern til mer kommunalt barnevern

Høyre vil at:

  • Hovedansvaret for barneverntjenesten skal flyttes til kommunal tjeneste etter modell fra f.eks. Færder kommune
  • Barnevernet skal legge vekt på helhetlig, tidlig og lokal innsats
  • Kommuner som er for små til å håndtere barnevern på en god måte, må samarbeide med andre kommuner i regionen
  • Bufetat fortsatt skal bestå som kompetansesenter og dimensjoneres for større tiltak