Høyres alternative budsjett

Det er på tide at Bergen blir en levende by igjen

Her viser vi våre prioriteringer og politikk dersom vi satt i byråd.

Last ned Høyres alternative budsjett her.

Høyres budsjettforslag legger opp til å håndtere krisen som pandemien fortsatt utgjør for oss alle, den kommende vaksinasjonsprosessen og den nye normalen som oppstår etter at koronapademien er slått ned. Målet med de grep som Høyre viser i byens viktigste politiske dokument er nettopp at alle bergensere gjøres i best mulig stand til å møte både pandemihverdagen og den nye hverdagen post-korona. Høyre sitt budsjett vil gi byen ett budsjett som skaper mer og inkluderer flere i et Bergen som kommer styrket ut av krisen vi nå befinner oss i. God lesning!
Harald Victor Hove, gruppeleder for Høyre

Trygg økonomisk styring

Høyre foreslår flere tiltak som kan som kan bidra med å snu ressursbruken fra sentraladministrasjon og byråkrati til mer tjenesteproduksjon og bedre forvaltning av kommunen på vegne av bergenserne.

 • Reduserer byråkratiet med 100 millioner (ABE-reform)
 • Optimaliserer innkjøpsordninger for 30 millioner
 • Reduserer konsulentbruk med 20 millioner
 • Innsparinger ved økt konkurranseutsetting på minst 10 millioner
 • Skjerper kravene til effektivisering og effektene av innovasjon med 25 millioner kroner

En levende by igjen

 • Kutter eiendomsskatten med 100 millioner på bolig og fritidseiendom
 • 10 millioner i omstillingsmidler til næringslivet
 • 10 millioner i omstillingsmidler til kulturlivet
 • Kraftsatsning i tilskudd til de som trenger det, 20 millioner
 • Bekjemper ungdomskriminalitet og støtter ungdomsklubber for 8 millioner
 • Skaper liv gjennom bruk ved å gi 5 millioner til Bymuseet
 • Styrker kommunens strategisk tomtekjøp med 200 millioner ila. perioden
 • Styrker kommunalt veivedlikehold med 17 millioner

Læring og mestring i barnehage

– Innsatsen mot frafall i skolen begynner gjennom læring og lek allerede i barnehagen. Tiden i barnehagen skal være en god forberedelse til grunnskolen og videre skolegang. Det er her barna får trene på ferdighetene som gjør de i stand til å lære i det videre skoleløpet, sier Høyres Marte Leirvåg

 • 5 millioner i kompetanseheving til barnehager
 • Mobilt språkteam for å bistå i barnehager med særlige språkutfordringer og en høy andel minoritetsspråklige barn
 • Etablerer nærbarnehager og tar igjen vedlikeholdsetterslep for 100 millioner kroner

Kunnskap i skolen

– Høyres ambisjon er at Bergensskolen skal være landets beste skole. For å klare det må vi prioritere kunnskap og læring i skolen, sier Eivind Nævdal-Bolstad skolepolitisk talsperson for Høyre i Bergen

 • Innføre frivillig 11. skoleår
 • 4 millioner til etter- og videreutdanning av lærere
 • Etablere mobbeombud
 • Sikrer alle 9. klassinger undervisningsopplegg i samarbeid med Espeland fangeleir og Gestapomuseet
 • 10 millioner i styrket aktivitets- og undervisningstilbud i ferier
 • Etablerer digitale læringssenter for 12 millioner kroner

Hjelp når du trenger det

– Det viktigste i kommunens omsorgstjeneste, er møtet mellom innbygger og den som gir hjelp og omsorg. Helse, alder eller livsfase skal ikke stå i veien for at Bergen skal være en god by å bo i. Når man trenger kommunens hjelp, skal den være lett tilgjengelig og av høy kvalitet, sier Hilde Onarheim, leder av utvalg for helse, sosial og omsorg (UHSO)

 • Innfører varmmatproduktjon ved sykehjemmene Kolstihagen og Lyngbøtunet, 4,3 millioner
 • Sommerjobb for unge på sykehjem, 2,2 millioner
 • Økt aktivitetstilbud for eldre, enten de er bor hjemme eller på sykehjem, 2 millioner
 • Prosjektering av demeslandsby, 500 000 kroner
 • Garanterer åpningstidene ved MO-senter Gyldenpris og Nestun
 • Økt driftstilskudd til Engen Ungdomshelsestasjon, 750 000 kroner
 • Øker tilskudd til arbeid med hjertesoner, 40 millioner i perioden

Kultur

– Nordens mest nyskapende kulturby trenger et skikkelig bergensk kulturløft. Derfor løfter Høyre frem noen overordnede strukturelle grep for byens kulturliv som vil skape mer rom for enda mer nyskapende kunst og kultur, sier gruppeleder Hove

 • Forsterker husleierefusjonsordning for Grieghallen, USF, Sentralbadet, Bergen Kjøtt og Cornerteateret, 1,6 millioner
 • Studentmillionen – 1 million til studentkultur
 • Prosjekterer Griegkvartalet for 10 millioner ila. perioden
 • Kjødetomten istandsettes for 20 millioner ila. perioden (etter kjøp av tomt

Idrett

– Bergensidretten består av mange fantastiske ildsjeler som ønsker bedre idrettstilbud for barn og unge. Frivillige som bruker all sin fritid på å planlegge og tilrettelegge fortjener å møte en respektfull kommune som bidrar til forutsigbarhet. Da må kommunen også være konsekvent, sier skolepolitisk talsperson Eivind Hermansen

 • 4 millioner i driftstilskudd til private idrettsanlegg
 • 4 millioner i driftstilskudd til Åsane Arena
 • Helårsdrift ved Nordnes Sjøbad
 • Etablerer kunstgressbane ved Alvøen skole

En grønn by vi har råd til å bo i

– Høyre mener at tiltak for å redusere Bergens klimautslipp skal være prioritert i kommunes budsjetter og i det daglige arbeidet. Derfor må byens arbeid for å nå ambisjonene i Parisavtalen intensiveres de neste årene. Summen av alle små og store tiltak monner. Bergen Høyre vil gjøre det attraktivt og enkelt å gjøre gode miljøvalg i hverdagen, sier Charlotte Spurkeland, Høyres fraksjonsleder i utvalg for miljø- og byutvikling

 • Søkbar pott for etablering av ladestasjoner og overgang til el-bil, 2,5 millioner
 • Gir tilskudd til lading av el-bil i borettslag, 2,5 millioner
 • Miljøgranskning i Rådal, 2 millioner
 • Forsterket innsats mot marin forsøpling, 1 million
 • Bekjemper luktproblemet ved Sælevannet, 500 000 kroner
 • Prøveprosjekt med Blå bybane, 1,2 millioner
 • Styrker Grønn strategi med 2 millioner
 • Flere panteringer på byens bosspann
 • Etablerer solcellepanel på kommunale tak, 750 000 kroner

Les hele alternativt budsjett – inkludert tilskuddslisten – her.