Regjeringen raserer lokalsamfunn langs kysten

Det nye skatteregimet struper laksenæringen og setter arbeidsplasser i fare, skriver ordførerkandidat Marit Warncke sammen med 40 av Høyres ordførerkandidater fra hele norskekysten.

Ordførerkandidat Marit Warncke. Foto: Ingvild F. Melien

Sjokket etter 28. september har fortsatt ikke lagt seg og bølgen skyller innover landet som en tsunami som raserer kysten. Det var nok flere som satte kaffen i halsen da regjeringen hasteinnkalte til pressekonferanse og detonerte den største skattebomben i Norgeshistorien. En liten time senere åpnet børsen og vi kunne for alvor se virkningene av forslaget med tidenes børsfall. Bare den dagen i september alene, falt verdiene med ufattelige 50 milliarder – ca 10 ganger mer enn regjeringen hadde tenkt å få av nye inntekter gjennom det nye skatteforslaget om grunnrenteskatt for havbruk.

Regjeringen får forslaget til å fremstå som at «de rike laksebaronene» nå skal bidra enda mer inn i statskassa, men det hjelper ikke når det nye skatteregimet struper næringen og setter arbeidsplasser langs kysten i fare.  Allerede bidrar havbruksnæringen med mer skatt enn vanlig til fellesskapet gjennom innbetalinger til havbruksfondet og produksjonsavgift. Vi reagerer også på hvordan regjeringen fremstiller de som skaper verdier i landet vårt.

Norsk havbruksnæring er i dag fremst i verden på teknologiutvikling, konstruksjon og drift av både flytende anlegg i sjøen og ikke minst produksjon av storsmolt og matfisk på lang. Næringen eksporterte sjømat for over 111 milliarder kroner i 2022 og sikrer jobb til over 62 000 mennesker. Alle disse menneskene bidrar også med skatteinntekter til fellesskapet, i tillegg til alt næringen bidrar med fra før. Havbruksnæringen skaper stor aktivitet og verdiskapning i hele Norge, særlig i distriktskommuner langs kysten hvor næringen med sitt utpregede lokale eierskap har en nøkkelrolle for aktivitet, vekst og utvikling. I tillegg bidrar de med millioner av måltider med sunn mat til hele verden hver eneste dag.

Norsk havbruksnæring er i hovedsak drevet av familiekontrollerte selskaper og ca 74% av årlig lakseproduksjon skjer i disse selskapene. Høyre heier spesielt på det lokale eierskapet fordi det gir store lokale ringvirkninger langt utover verdiskapning og skatteinntekter. Det er lokale bedrifter som bryr seg om eget lokalsamfunn og bidrar massivt til å skape levende og livskraftige lokalsamfunn.

Havbruksnæringen er basert på det globale markedet med andre globale aktører, og er verdensledende på sitt område. Men nå setter det særnorske skatteregimet hele den norske oppdrettsnæringen i fare og svekker konkurransekraften vår. Skal havbruksnæringen beholde sin posisjon i verden, få vokse og utvikle seg i en enda mer bærekraftig retning i Norge, er det avgjørende at næringa får konkurransedyktige og stabile rammevilkår. Vi må også legge til rette for ny bærekraftig vekst ved for eksempel utvikling av lukket sjøbasert oppdrett.

Regjeringens skatteforslag har ikke blitt konsekvensutredet og har allerede ført til investeringsstopp, permitteringer og oppsigelser. Ringvirkningene er enorme og påvirker hele næringskjeden i leverandørindustrien også.

I Norge har det vært en lang tradisjon å søke brede politiske forlik på skatt for å sikre bedriftene våre størst mulig forutsigbarhet. Dagens regjering virker mer opptatt av å fylle opp statskassa med penger fra Kyst-Norge – for å få penger til splitte opp gamle kommune- og fylkesgrenser og forsyner seg fra lokale bedrifter uten å vurdere konsekvensen av hvor mange mennesker som mister jobben.

Vi må skape før vi kan dele. Alle næringer har behov for mest mulig stabile rammevilkår for å satse videre og investere i ny teknologi og skape enda flere arbeidsplasser som gir skatteinntekter. I en ekstremt urolig tid der stor usikkerhet preger hele samfunnet og næringslivet vårt, er det behov for at norsk politikk skaper mest mulig forutsigbarhet i rammevilkår en faktisk kan rå over nasjonalt. Her gjør regjeringen det stikk motsatte og viser en, i beste fall,  kunnskapsløshet om hvordan næringslivet langs hele kysten vår fungerer.

Det totale skattetrykket som foreslås er enormt, og i høringen var det flere bedrifter som dokumenterer at de samlet sett vil måtte betale mellom 80-100% skatt når de legger til regjeringens økningen i formueskatt og utbytteskatt. Det vil tappe bedriftene og lokalsamfunn langs kysten for kapital og ressurser. Det vil redusere næringens evne til å investere videre for å skape flere verdier og arbeidsplasser.

Som ordførerkandidater for Høyre langs kysten av Norge er vi opptatte av følgende:

  • Høyre støtter ikke regjeringens forslag om å tredoble skatten på norsk havbruk.
  • Høyre mener at vi må skape før vi kan dele, og vi må ha et skatteopplegg for havbruket som bidrar til verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser, og ikke nedskalering.
  • Høyre er svært kritisk til regjeringens prosess for ekstra skattelegging av havbruksnæringa, og mener skattlegging av næringa må sees i sammenheng med behandlingen av Skatteutvalgets rapport som kom 19. desember i fjor.
  • Høyre mener havbruk skal skattes av faktiske inntekter, og ikke normpris.
  • Høyre mener at dagens ordning med produksjonsavgift og kjøp av konsesjoner har fungert godt, og at den bør videreføres.  
  • Høyre mener det er rom for å øke bidraget til fellesskapet noe, slik næringen gjennom sine egne organisasjoner selv har uttalt.
  • Høyre mener at andre former for grunnrenteskatt enn regjeringa sitt forslag bør utredes dersom dagens ordning skal utgå, herunder den færøyske modellen, slik næringen og partene i arbeidslivet også har bedt om.
  • Høyre vil arbeide for et konkurransedyktig og stabilt skattesystem som ikke straffer norsk og lokalt eierskap.

    Kronikken ble første gang publisert i Fanaposten.