Årsmøtet januar 2016

Eidskog Høyres årsmøte ble avholdt på Eldres hus, Skotterud, den 27. januar 2016. Her finner du referatet.


1. Innkalling

Innkallingen (vedlagt)ble godkjent.

8 stemmeberettigedemedlemmer var tilstede på møtet. Itillegg deltok fylkessekretær Rangdi Wetterhus Krogstad.

2. Saksliste

Sakslisten blegodkjent

Sidsel Mobrenna blevalgt til møteleder.

Sverre Holm blevalgt til referent.

3. Styrets og kommunestyrets beretning

Årsberetningen (vedlagt) ble delt ut i møtet og lestopp av møteleder.

Ingen kommentarer til rapporten.

Årsrapporten ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av regnskap

Regnskapet og revisjonsberetningen ble delt ut. (Vedlagt).

Revisors kommentarer ble forklart i møtet ogforklaringene akseptert.

Regnskapet ble godkjent.

5. Valg

Valgkomiteensinnstilling (vedlagt) ble lagt fram.

Følgende ble enstemmig valgt:

Leder: Sidsel Mobrenna (2år)

Nestleder: Tormod Nymoen (2 år)

Styremedlem: Hans Einar Holth (2år)

Styremedlem: Mona Lisa Flaen (2 år)

Styremedlem: Sverre Holm (2år) (WEB-ansvarlig)

Styremedlem: Per Olav Stenslet (2år) (Kassererog gruppeleder

Varamedlem: Elisabeth Kustås (1år)

Guttorm Kristiansen tiltrerstyret i egenskap av medlem av formannskapet

Per Jørgen Lerud tiltrerstyret i egenskap av nestleder i Kongsvingerregionens Seniorhøyre

Revisor: Jan Einar Mobrenna (2år)

Valgkomite: Anne Øiseth (1år)(ikke på valg)

Jan Tønnes (1år)(ikke på valg)

Jan Einar Mobrenna (2år)

6. Valg av utsendinger til Hedmark Høyres årsmøte

Sidsel Mobrenna (lokallagsleder)

Per Stenslet (Gruppeleder)

Anne Øiseth

Guttorm Kristiansen

Reserve: Hans Einar Holth.

7. Kontingent

Kontingentenfastsettes til 400 kroner pr år. Dette er minimumssatsen

8. Vedtektsendringer

Eneste endring fragjeldende vedtekter er i paragraf 7. “Årsmøtet holdes innen februar måned”.Foreslått endre til “innen desember måned”. Bakgrunnen er at Høyres normallover er endret på dette punktet.

Noe diskusjon omdette var hensiktsmessig ut fra at budsjettbehandlingen fører til at novemberog desember er svært travle måneder. Videre får man ikke lagt frem regnskapet foret helt regnskapsår i årsmøtet.

Normallover skaltrolig revideres i 2016, det vil is å fall være det rette tidspunktet for åforeslå endringer i normallovene.

Endringen blevedtatt som foreslått. Årsmøtet skalheretter holdes innen desember måned.

9. Innkomne saker

Ingen.

Årsmøtet ble hevet.


Etter den formelle delen av programmet ble det servert kaffe og noe å bite i.

Rangdi holdt en orientering om aktuelle politiske saker.

Kommunestruktur og nytt inntektssystem for kommunene skapte engasjement og debatt.

Unge Høyre har en lokalforening på Kongsvinger som også dekker omkringliggende kommuner. Rangdi kan sende liste over medlemmer fra Eidskog hvis lokalforeningen ber om det.

Viktige regionale og sentrale arrangement i 2016

8-10 apr

Mulighetskonferanse arrangeres i tilknytning til landsmøtet på Gardermoen. Åpent for de som ønsker det.

3. apr

Hedmark Høyres dagskonferanse (Mer informasjon kommer)

9-11 sep

Kommunalkonferanse 9-11 september i Trondheim.

Kristian Tonning Riise, leder i Unge Høyre og medlem av programkomiteen vil gjerne besøke Eidskog i forbindelse med et medlemsmøte.