Høringssvar om regionreformen

Forslag til høringssvar på regionreformen fra mindretallet bestående av partiene Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre Høringsuttalelsen fra Eidskog ble behandlet i Eidskog formannskap 1/11.


Innledning

Formannskapet i Eidskog kommune består av representanter for partiene Arbeiderpartiet (4), Senterpartiet (2) og Høyre (1).

Ved behandling av høringen vedr. regionreformen i formannskapet ble partiene Venstre og Fremskrittspartiet invitert og deltok med hver sin representant. Disse hadde talerett, men ikke stemmerett.

Vi (Eidskog V, Frp og H) vil med dette levere inn et forenklet høringssvar, uten at vi går i dypdykk når det gjelder flertallets vurderinger.

Generelt

Eidskog V, Frp og H mener primært at Eidskog kommune og Kongsvingerregionen bør søke seg vestover til region Akershus. Vi mener flere forhold har betydning for dette. Dette gjelder bl.a. innen områdene samferdsel, næringsliv/arbeidsliv, pendling, befolkningsvekst, sykehus, kriminalitet, samt interesseorganisasjoner i Oslo/Akershus.

Vår beliggenhet gjør at vi anser at våre viktigste samferdselsårer går i retning øst/vest. Dette er rv. 2/E16 mot Kongsvinger/Kløfta, fv. 21/fv. 170 mot Bjørkelangen/Lillestrøm, samt Grensebanen/Kongsvingerbanen. Det er i dag stor trafikk fra Eidskog på disse strekningene og trafikken er økende, spesielt på fv. 21/fv. 170 for Eidskog. Dette skyldes ikke minst at mange av våre innbyggere pendler på disse strekningene, bl.a. mot Romerike/Oslo, da arbeidsmarkedet i Eidskog er noe begrenset for flere yrkesgrupper. Andelen pendlere fra Eidskog er imidlertid størst til Kongsvinger. Andelen pendlere ut av regionen nordover mot Hamar/Elverum er svært lav.

Vårt næringsliv samarbeider i stor utstrekning med næringslivet i Akershus/Oslo og i mye større grad enn mot andre regioner i Hedmark. Gardermo-effekten gjør seg derfor gjeldende også i Kongsvingerregionen. Flere av våre lokale bedrifter har en vesentlig del av sin oppgaveportefølje i Oslo/Akershus. Flere har også etablert avdelinger i denne regionen, spesielt på Romerike.

Kongsvinger sykehus er svært viktig for Eidskog og vår region. Dette gjelder ikke minst i forhold til avstand til behandling, samt kompetansearbeidsplasser. Mange ønsker tilknytning til Ahus fremfor et storsykehus i Mjøsregionen.

Vi anser også muligheten for befolkningsvekst, som er en utfordring for både Eidskog og regionen, som større ved en sammenslåing vestover. Vår region henger geografisk mer sammen med Romerike/Akershus enn f.eks. Mjøsregionen.

Når en ser på kriminalitetsbildet i Eidskog og Kongsvingerregionen har dette flere fellestrekk med Akershus/Romerike enn med resten av Hedmark. Kriminelle opererer i større grad i region Romerike/Kongsvinger enn Kongsvinger/Hamar/Elverum. I forbindelse med nærpolitireformen ble det aktivt forsøkt å innlemme Kongsvinger politistasjon med underliggende lensmannskontorer i Øst politidistrikt, med bakgrunn i felles utfordringer mtp. grensekriminalitet. Det ble dessverre ikke noe av dette.

Eidskog er i dag deltaker i flere interesseorganisasjoner sammen med kommuner i Akershus, enten alene eller sammen med andre kommuner i Kongsvingerregionen. Dette gleder bl.a. innen samferdselssektoren.

Flere av våre nabokommuner i Kongsvingerregionen har også antydet skifte av region vestover mot Akershus. Eidskog er således ikke alene i regionen om å mene dette.

Vi anser at vi har flere sammenfallende interesser med Akershus enn med Hedmark/Oppland og anser at en sammenslåing vestover vil gi Eidskog og Kongsvingerregionen bedre vekstmuligheter enn vi har i dag.


Slutning

  1. Eidskog kommune ønsker primært å søke vestover til region Akershus.